VAN DE in Nederland bent u vrij om lid te worden. HALVE PRIJS MET 30% KORTING 60% KORTING NU 9,- TOT 12,- p.MTR. NU 40% KORTING MET 40% KORTING GEMEENTE VLISSINGEN GEMEENTE ARNEMUIDEN GEMEENTEVALKENISSE GEMEENTE DOMBURG 020-6262620 lilhi Müieuletó Wegens stopzetting van onze magazijnverkoop aan de Marconiweg 12 te Vlissingen wordt de aanwezige voorraad vanaf heden verkocht met kortingen tot 50% INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN GEMEENTE MIDDELBURG Wat doe ik tegen mieren in mijn keukenkast ó*e Word lid. Bel 06-32122 50. karpetten - vloerbedekking tapijt - TOT 50% KORTING vloerbedekking vinyl- TOT 40% KORTING coupons tapijt en vinyl 50% TOT 60% KORTING matrassen - coupons meubelstof - coupons gordijn velours - lopers en matten dekbedden - INFORMATIE OVERHEID WET MILIEUBEHEER Kennisgeving ontwerp-besluit Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij voornemens zijn tot wijziging over te gaan van de milieuvergun ning die is verleend aan: Schipper Kriekaard Staalbouw B.V. te Middelburg voor de inrichting op het perceel Kleverskerkseweg 69- 71. Wijziging vergunning De wijzigingen houden in dat de voorschriften, die aan de betreffende vergunning zijn ver bonden, in het belang van de bescherming van het milieu wor den aangepast De grondslag voor de wijziging van de verleen de vergunning wordt gevormd door de noodzaak om de naar de huidige inzichten minimaal vereis te voorzieningen en zonodig ver dergaande voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu aan een milieuvergun ning te verbinden. Inzage Het ontwerp-besluit ligt vanaf heden elke werkdag tijdens kan tooruren ter inzage op de afde ling Milieuzaken van de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Desgevraagd wordt er door de afdeling Milieuzaken een mondelinge toe lichting gegeven op voornoemde stukken, (tel. 01180-75241). Bedenkingen In de periode van 27 april 1995 tot 11 mei 1995 kunnen gemoti veerde bedenkingen tegen het ontwerp-besluit schriftelijk door een ieder bij het college worden ingediend. De persoonlijke gegevens van degene die bedenkingen heeft ingediend worden, indien daarom wordt verzocht, niet bekend gemaakt Alleen zij die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkin gen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen. WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat bij hen zijn binnengekomen de meldingen ingevolge de Wet milieubeheer van: 1. Gebr. L en M. Elenbaas te Nieuw- en Sint Joosland voor de inrichting op het perceel Vlackeweg 2 te Nieuw- en Sint Joosland; 2. De heer A. Boone te Nieuw en Sint Joosland voor de inrich ting op het perceel Binnendijk I te Nieuw- en Sint Joosland; 3. De heer J. van Hartevelt te Middelburg voor de inrichting op het perceel Laan der Verenigde Naties I e-f te Middelburg; 4. De heer L Cheung te Middelburg voor de inrichting op het perceel Langevieleweg 21 te Middelburg; 5. Autopoetsbedrijf P.A. Blanker v.o.f. te Middelburg voor de inrichting op het perceel Volderijlaagte 25 te Middelburg; 6. De heer T. Colak te Middelburg voor de inrichting op het perceel Oostperkweg 25 (box 10 en 11) te Middelburg; 7. Schoonen Elektro B.V. te Middelburg voor de inrichting op het perceel Industrieweg 5 te Middelburg. Ten aanzien van de voornoemde inrichtingen zijn de voorschriften van de daartoe vastgestelde alge mene maatregelen van bestuur ex. artikel 8.40 Wet milieubeheer van toepassing. MONUMENTEN VERGUNNING Van 28 april 1995 tot en met 11 mei 1995 ligt op de sectie juridische Zaken van de Dienst Stadsontwikkeling de aanvraag om een vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 ter inzage voor het monumenten- pand Vlasmarkt 54/56. Gedurende bovengenoemde periode kunnen eventuele beden kingen schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. BOUWPLANNEN Artikel 50 Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepas sing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij stelling te verlenen van het bestemmingsplan Griffioen I voor het bouwen van een magazijn met showroom op het perceel Laan der Verenigde Naties I B. Tevens maken zij bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet vergunning te verle nen. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 28 april 1995 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inza ge bij de sectie Bouwen en Wonen van de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingse straat 21. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bedenkingen heeft tegen de uitvoering, zijn bezwa ren schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan burgemees ter en wethouders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. Aanvragen Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn binnengeko men: a. op 13 april 1995 voor het bouwen van een garage/ber ging op het perceel Reijersweg 2; b. op 13 april 1995 voor het uit breiden van een dakkapel op het perceel Prinsenhove 164; c. op 18 april 1995 voor het ver bouwen van de controlekamer "Hydro" op het perceel Herculesweg 35; d. op 18 april 1995 voor het bouwen van een opslagloods op een perceel aan de Voltaweg; e. op 18 april 1995 voor het bouwen van een tuinkasje op een perceel van volkstuin Kweeklust aan het Griffioenpad; f. op 18 april 1995 voor het bouwen van een kerkgebouw en kosterswoning op een per ceel aan de Kruisweg. INSPRAAK FIETS- EN VOETGANGERSPLAN (DEELPLANNEN 2 EN 5) De groeiende verkeersdruk op het Middelburgse wegennet in het algemeen en op de (toeleidende wegen naar de) kanaalkruisingen in het bijzonder, veroorzaakt in toenemende mate problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Dit vereist structurele oplossingen. De eerste stap hiervoor is gezet in de vorm van de in 1993 vast gestelde integrale mobiliteitsstudie "Mobiliteit in beweging". De mobiliteitsstudie is door de gemeenteraad onderschreven als uitgangspunt voor het te voeren verkeers- en vervoersbeleid van Middelburg. Daarbij is tevens uit gesproken dat de uitwerking van "Mobiliteit in beweging" zal geschieden door vijf onderling samenhangende deelplannen, welke betrekking hebben op par keren, het fietsverkeer, de wegenstructuur, het open baar vervoer en het voetgan- gersbeleid. Van deze vijf plan nen is het parkeerbeleidsplan "Sturend parkeren" (deelplan I) als eerste afgerond en in juni 1994 door de gemeenteraad vastgesteld. De delen 2 en 5 van de mobili teitsstudie omvatten respectieve lijk het fiets- en het voetgangers- plan. Deze plannen zijn thans in ontwerp gereed. Alvorens de gemeenteraad deze plannen behandelt, liggen deze ter inzage van 24 april tot 26 mei 1995. Tijdens deze inspraaktermijn kun nen belanghebbenden hun ziens wijze kenbaar maken, bij voor keur door middel van de speciaal hiertoe vervaardigde inspraakfor mulieren. Inzage is mogelijk bij de Sectie Voorlichting, Stadhuisstraat 2 en bij de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21. Zie ook de informatiepagina van de Gemeente Middel burg in de Faam van van daag. NATIONALE HERDENKING De burgemeester van Vlissingen maakt bekend dat - op donderdag 4 mei in het kader van de nationale herden king op de Noorderbegraafplaats (President Rooseveltlaan) een herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden. Belangstellenden worden ver zocht uiterlijk 19.20 uur bij het monument op de begraafplaats aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de herdenking ligt een pro gramma gereed in de aula van de begraafplaats. - donderdag 4 mei de exploitatie van de horecabedrijven zodanig dient te geschieden dat het ver makelijkheidsaspect tussen 19.30 en 20.30 uur zoveel mogelijk ontbreekt De burgemeester van Vlissingen verzoekt de inwoners van Vlissingen voorts: - woensdag 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang (21.10 uur) de vlag halfstok te hangen. - woensdag 4 mei van 20.00 uur tot 20.02 uur overal een alge mene stilte in acht te nemen. INSPRAAK ONTWERP- VOORBEREIDINGSBESLUIT WEST-SOUBURG, ged. de Stoppelaarstraat De heren H. van Ham, M.J. van der Linde en A.P. Brandwijk heb ben een verzoek ingediend voor het bouwen van een garage tuin- berging achter hun panden de Stoppelaarstraat I, 3 en 5. De geldende bestemming verkeers- doeleinden laat de voorgenomen bouw niet toe. Wij overwegen onze medewer king te verlenen aan de noodza kelijke bouwvergunning en daar mee het wijzigen van de bestem ming van een strook grond van ca. 3,5 meter, direkt grenzend aan de achtertuinen van genoem de woningen, van verkeersdoel- einden in erf. Op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan de gemeenteraad verklaren dat een herziening van een bestemmingsplan wordt voorbe reid (zgn. voorbereidingsbesluit). Op basis van dit besluit is het mogelijk, na een verkregen ver klaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten, op grond van art 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van. Voordat wij de gemeenteraad een voorstel uit zullen brengen stellen wij belanghebbenden in de gele genheid schriftelijk hun zienswijze naar voren te brengen gedurende de hierna genoemde termijn. Het bouwplan alsmede het ontwerp- raadsvoorstel liggen vanaf don derdag 27 april 1995 gedurende vier weken (derhalve tot en met woensdag 24 mei 1995) ter inzage op het stadhuis, sector stads-ontwikkeling (hal, 2e verdie ping)- VOORBEREIDINGSBESLUIT Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeen teraad in zijn vergadering van 30 maart heeft verklaard dat wordt voorbereid: - het bestemmingsplan Buiten haven Het voorbereidingsbesluit ligt met bijbehorende tekening, waarop het gebied is aangegeven waar voor het besluit geldt, met ingang van 6 april 1995 tijdens kantoor uren voor een ieder ter inzage in het stadhuis, sektor stadsontwik keling (hal, 2e verdieping). Het besluit treedt in werking op 6 april 1995. BOUWPLANNEN - VRIJ STELLINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat de volgende bouwplannen zijn inge komen, welke niet in overeen stemming zijn met de voorschrif ten van het ter plaatse geldende bestemmingsplan: Bouwaanvragen: (art 19 WROI50, lid 5 Woningwet) I. N.V. Haven van Vlissingen voor het bouwen van een kan toorgebouw op lokatie Oosterhavenweg 11. Burgemeester en wethouders overwegen positief te beslissen op de ingediende bouwaanvraag, waartoe de artikelen 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en lof 50, lid 5 van de Woningwet de mogelijkheid opent Alvorens een beslissing te nemen op het ingediende plan liggen de bouw- en situatietekeningen, ingaande 20 april 1995 geduren de 2 weken (derhalve tot en met 3 mei 1995 voor een ieder op het stadhuis ter inzage bij de sec tor Stadsontwikkeling, sectie Bouwen en Wonen (in de hal op de 2e verdieping). Gedurende bovengenoemde ter mijn wordt een ieder in de gele genheid gesteld schriftelijk zijn/haar eventuele bedenkingen hiertegen in te dienen bij het col lege van burgemeester en wet houders, Stadhuisplein 2, 4382 LG Vlissingen. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvra gen om bouwvergunning zijn ingekomen van: - A.J. Dijk-Smits voor het wijzigen van de winkelpui op lokatie Scheldestraat 40; - K. Maljaars voor het bouwen van een garage/berging op lokatie Beciusstraat 19A; - F.J. van der Vorm voor het bou wen van een tuinhuisje op loka tie H. Roland Holstlaan 58; - C.M.A. Ernst voor het uitbrei den van de keuken op lokatie van Doornlaan 21; - Aann.bearijf Mesu bv voor het uitbreiden van het balkon op lokatie Groenewoud 33; - J. Blok voor het uitbreiden van de woning op lokatie Thorbeckelaan 6; - P. Karadzic voor het verbouwen van de woning Glacisstraat 178. RAADSVERGADERING De gemeenteraad van Vlissingen vergadert donderdag 2 7 april 1995 om 19.30 uur in het stad huis. De agenda en de voorstellen liggen vanaf heden ter inzage in de informatiehoeken in het stad huis, de bibliotheken van Vlissingen en Oost-Souburg en in de wijkcentra 'Open Hof en 'Het Bolwerk'. De vergadering is open baar. Burgemeester en wethouders van Vlissingen 26 april 1995 Zie voor meer informatie van de gemeente Vlissingen ook de gemeentelijke infor matiepagina 'In den Blauw Geruiten Kiel' in de Vlissinger van vandaag. een ieder ter inzage op de afde ling Ontwikkeling, Schuitvlotstraat 32 te Domburg. Tegen betaling van kosten kan een afschrift daarvan worden verkregen. De verordening tot wijziging van de Monumentenverordening 1990 treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is afgekondigd. Domburg, 26 april 1995. Wijziging bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Arnemuiden maken bekend dat het gemeentebestuur van Arnemuiden een aanvraag om bouwvergunning heeft ingediend voor de verbouwing/uitbreiding van het verenigingsgebouw "De Arne" op het perceel Radermacherstraat 32 te Arnemuiden. Het ingediende bouwplan voldoet planologisch niet geheel aan het ter plaatse geldende bestem mingsplan "Het Foldertje". Het college overweegt echter om met gebruikmaking van de in het bestemmingsplan op grond van artikel 11 van de Wet op de ruimtelijke ordening opgenomen wijzigingsbevoegdheid medewer king te verlenen aan het ingedien de bouwplan. Alvorens hiertoe over te gaan bestaat er voor een ieder de gele genheid om met betrekking tot de voorgenomen bestemmings planwijziging én het ingediende bouwplan hun zienswijze schrifte lijk naar voren te brengen. Daartoe ligt het ontwerp-besluit met tekening, alsmede het bouw plan met ingang van heden gedu rende 2 weken ter inzage op de gemeentesecretarie (afdeling alge mene zaken). Bouwaanvragen Ingekomen zijn aanvragen om bouwvergunning van: - dhrn. A.J. en G. de Nooijer, tb.v. de bouw van twee wonin gen met garage aan de Gerstakker 14 en 16; - dhr. J.W. Janse, tb.v. de bouw van een opslagloods op het perceel Zilverenschorweg 2. Arnemuiden, 26 april 1995. Burgemeester en wethouders van Arnemuiden, de burgemeester, drs. H. Visser de secretaris, K. van Poppel Reglement burgerlijke stand Burgemeester en Wethouders van Domburg hebben op 21 maart 1995 het Reglement bur gerlijke stand vastgesteld. Het Reglement treedt met terugwer kende kracht in werking per I januari 1995 en ligt gedurende 30 dagen ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Burgerzaken, Markt I, Domburg. Verleende bouwvergunningen in de periode van 13 april tlm 19 april 1995 - P.E.L Peters, voor het bouwen van een stalling voor een paardentrailer/garage op het perceel Grijpskerkseweg 19 te Oostkapelle; - F. Galleman, voor het uitbrei den van de zomerwoning op het perceel Burgvliet 79 te Oostkapelle; - P. Ridderbos, voor het bouwen van een zomerwoning op het perceel Roosjesweg I c te Domburg; - M. Jacobs-Matthijssen, voor het bouwen/uitbreiden van de gara ge/berging op het perceel Domburgseweg 24 te Domburg. Er is voor belanghebbenden een wettelijke mogelijkheid om bezwaar te maken tegen over heidsbesluiten (dus ook tegen bouwvergunningen, akkoord bevonden meldingen en verleende vrijstellingen). Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan dat binnen 6 weken na het tijd stip waarop u van het besluit kennis heeft kunnen nemen. Een bezwaarschrift moet schriftelijk bij burgemeester en wethouders van Domburg worden ingediend en voorts worden ondertekend en gemotiveerd. U kunt hierover mondelinge infor matie krijgen bij de heer Maas (afdeling Ontwikkeling, Schuitvlotstraat 32), telefonisch bereikbaar onder nummer 01188 2710, toestel 45. 2 e wijziging Monumentenverordening 1990 Burgemeester en wethouders van Domburg maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 februari 1995 heeft besloten de Monumentenverordening 1990 van de gemeente Domburg te wijzigen. De wijzigingen betreffen vooral aanpassingen van de terminologie van de verordening aan die van de Algemene Wet Bestuursrecht en de Monumentenwet 1988. Het raadsbesluit ligt vanaf heden gedurende drie maanden voor VERGADERING COMMISSIE BESTUURSZAKEN EN WEL ZIJN Op donderdag 2 7 april 1995 om 19.30 uur vergadert genoemde commissie. De agenda vermeldt o.a. de volgende punten: - krediet herstraatwerk Bosweg Biggekerke; - krediet onderzoek sanering wegverkeerslawaai; - krediet straatmeubilair Langstraat Zoutelande; - diverse subsidieverzoeken; - beleidsnota inzake reserves en voorzieningen. De commissievergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis en is voor het publiek, met de mogelijkheid van spreekrecht, toegankelijk. Ontwerp-besluit Algemene Politieverordening Valkenisse (regeling vliegeren op het strand) Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat zij voornemens zijn de gemeente raad een voorstel te doen om een bepaling over vliegeren op het strand op te nemen in de Algemene Politieverordening van Valkenisse. De bepaling houdt in dat het gedurende de periode van I juni tot I september van 10.00 tot 18.00 uur verboden is te vlie geren op het strand met een vlie ger welke met 2 of meer lijnen in de lucht wordt bestuurd. Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid om strandgedeelten aan te wijzen waarvoor dit verbod niet geldt De bepaling heeft tot doel om tij dens het zomerseizoen het gevaarlijk vliegeren op het strand tegen te gaan. Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 28 april 1995 vier weken voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie (afde ling algemene zaken) van het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ont werp-besluit naar voren brengen. De burgemeester van Valkenisse maakt bekend dat ter voldoening aan artikel 72a van de Onteigeningswet, door een com missie uit gedeputeerde staten van Zeeland, bijgestaan door des kundigen en het hoofd van het bestuur van de gemeente, in het gemeentehuis zitting zal houden op woensdag 7 juni 1995 om 10.00 uur. Belanghebbenden kunnen monde ling of schriftelijk bezwaren in die nen tegen het plan van het werk en/of tegen de voorgenomen ont eigening ten name van het Wegschap Walcheren ten behoe ve van de aanleg van een fiets-, voet- en ruiterpad langs de Strandweg te Koudekerke in de gemeente Valkenisse. De stukken bedoeld in het I e lid van artikel 12 van de Ontei geningswet liggen op secretarie van de gemeente Valkenisse ter inzage vanaf 28 april 1995 totdat de commissie haar werkzaam heden binnen de gemeente heeft volbracht Koudekerke, 26 april 1995. ARNEMUIDEN I DOMBURG I MARIEKERKE I MIDDELBURG I VALKENISSE IVEERE I VLISSINGEN IWESTKAPELLE I WATERSCHAP WALCHEREN I WEGSCHAP WALCHEREN - CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN Mei deze en ulle andere milieuvragen kunt u de MUien Telefoon bellen De MilieuTelefoon, de consumenteninformatielijn van Vereniging Milieudefensie, (werkdagen van 9.00 - 14.00 uur) ft) ff> AMNESTY IMT.RNAÏÏONAI. TOTALE LEEGVERKOOP MAGAZIJNVERKOOP RENAISSANCE: Marconiweg 12 Tel. 01184-65923 Vlissingen Bij Cosmo en achter MTS en HTS Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur, zaterdag van 10.00-16.00 uur en maandag van 13.30-17.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 11