WONEN OP WALCHEREN ^ÖRANPE 0 3TOT ÓO% ini BEVRIJDINGSFESTIVAL ZEELAND 1995 "Allemaal anders, maar toch één" Speeltuinvereniging Oost-Souburg dient verzoek in voor speeltuin I VERS GROENLEER GOES PAASBRADERIE Een winkel bomvol met BOEKEN Deze gaan weg met 50 tot 80% KORTING U bent op zoek naar een huurwoning? Het huizenaanbod van de vier woningcorpora ties op Walcheren, 2- wekelijks in deze krant Kijk voor verdere informatie op pagina 6 en 7 MOTORMAAIERS ZITMAAIERS Tel. 01100-12820 Beïnvloed langs alle kanten SLECHTS 4 DAGEN MODE MET KORTINGEN VAN Party- en faillissementsverkoop DE WITTE BOEKENMARKT VERSCHOORE Onder het motto "Alle maal anders, maar toch één" wordt op 5 mei het Bevrijdingsfes tival Zeeland 1995 in Vlissingen gevierd. Net als vorig jaar zal de binnenstad worden omgebouwd tot een groot podium. De organisatie verwacht dat dit jaar zo'n vijftig duizend bezoekers de festiviteiten bijwonen. PZC WEEKBLADEN Programma va 550,- va 2.495,- Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts Zaterdag open tot 15.00 uur 95e JAARGANG NUMMER 16 19 APRIL 1995 Al dikwijls heb ik gewezen op de herkomst van woorden die in dialecten als dat van Wal cheren, gelegen op het snij punt van culturen, uit allerlei windrichtingen toe kwamen waaien. Laten we nog maar eens onze aandacht riphten naar het westen. De belang rijkste basis van het Walchers zijn de oude kustdialecten van de Noordzee, die later van de landzijde af door de stan daardtaal beïnvloed zijn. Zo komt het dat alleen in Westka- pelle én aan de Noordzeekust boven Haarlem, erwten nog 'orten' heten. Ook 'boot' is een echt kust woord: bóót in het Zeeuws. Het woord 'schip' kwam in het Walchers pas in de twintigste in gebruik onder invloed van het Hollands. Veel verwant schap met het Engels is in deze kustwoorden terug te vinden, maar ook uit latere tijden stammen de relaties met die taal. Zo is er in Zeeland en Engeland een vergelijkbare godsdienstige ontwikkeling geweest. Daaruit komt volgens mij het veelvuldig gebruik van zowel 'soul' als 'ziel' voort: „D'r is 'ier gêên levende ziele" (not a living soul) is in het Zeeuws gebruikelijker dan in het Nederlands. Aan de verwantschap met het Engels is ook de meervouds 's' in enkele Zeeuwse woorden te danken (zeuns). Een bijzonder geval is 'diengers'. Daarin is de 's' het oudst, de er-uitgang is latere invloed uit oostelijke richting. Ook het Duits vormt bijvoorbeeld een deel van zijn meervouden door middel van de er-uitgang. Door deze uit gang kon er in het Zeeuws ook een enkelvoud 'diengen' be staan. Het komt nog voor in de woordcombinatie 'êên dien gen'. „Eên diengen goed ont- 'ouwe!' Jan Zwemer ZUIDAMERIKAANS RESTAURANT Elke dag geopend ORIGINELE BEREIDINGSWIJZE Nieuwendijk 9a, Vlissingen 01184-15002 LANGE DELFT 16 MIDDELBURG De Souburgse Toneelvereniging Stee speelt 20 en 21 april het toneelspel 'Waarom zweeg je zo lang'. De spelers van de amateurtoneelvereniging stonden dit keer voor het eerst onder regie van Wil Koelewijn. Koelewijn regisseert op dit moment ook de Toneelgroep Ad Hoc, die in datzelfde aprilweekeinde deelneemt aan het ZCA- Eenakterfestiva! in Zierikzee. Ad Hoc is dan een van de zes Walcherse toneelgroepen die zich in de Zierikzeese Concertzaal presenteren. Rien van Reems schreef het boekje 'Zeeuwse koks koken met zeewier', dat vorige week maandag werd gepresenteerd in het Delta College in Middelburg. Het boekje bevat veertig recepten van veertig Zeeuwse koks die allen hun culinaire talenten hebben losgelaten op de jongste Zeeuwse delicatesse. Na lamsoor, oesters en mosselen proberen de Zeeuwse koks nu hun toekomstige gasten èn de thuiskokers te verleiden met zeewier: van zeewiersoep tot zeewierlikeur. Verder in deze krant nieuws van provincie en gemeente en de rubrieken Psychoconsult en Bedrijfskundig Bekeken. Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! Klaar terwijl u winkelt Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) FOTO ,or) Stevige gitaar-blues van de uit de VS afkomstige Johnny 'Clyde' Copeland Blues Bandvanaf 19.30 uur op het Bel la my park. O Vorig jaar kwamen ruim veertigduizend bezoekers af op de festiviteiten rond bevrijdingsdag. Dit jaar hoopt de orga nisatie op een tienduizend mensen meer. Het Bevrijdingsfestival Zee land maakt deel uit van de nationale viering van de bevrij ding. In elke provincie en in Amsterdam worden bevrij dingsfestivals als die in Vlis singen gevierd. De festivals combineren (pop)muziek met informatie-overdracht en pro beren op deze manier ook jon geren te betrekken bij de gedachte achter de herdenkin gen. Om een verband te leg- ID® Iffmuim Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren In combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 worden gedirigeerd door Henk J. Harinck. In de Gevangenistoren wordt de tentoonstelling 'Zicht op vrijheid' ingericht. Vijftig mail- art kunstenaars, uit alle delen van de wereld, ontvingen (per post) een plexi-glas box van de Middelburgse beeldende kun stenaars Ko en Cor de Jonge met het verzoek deze in te rich ten vanuit het thema 'vrijheid'. De expositie toont wat zij van de box gemaakt hebben. De stand-up comediangroep Rosa Steyn treedt op in het Arsenaal. Rosa Steyn bestaat uit twaalf vrouwen die het feministische ideaal hoog in het vaandel hebben. Stand-up comedy is een vorm van caba ret waarin publiek en cabare tier direct met elkaar commu niceren. Omdat de stand-up comedy nog steeds voorna melijk een mannenwereld is, hebben de vrouwen hun krachten gebundeld in de groep Rosa Steyn. In het Arsenaal zullen verder tussen 11 en 18 uur lezingen, forumdiscussies en optredens van Njava, Mama Kumba, Sinar Meiati en Els Austman plaatshebben. In een tent voor het theater presenteert de Novib de fototentoonstelling 'Vrouwen Wereldwijd', over vrouwen in Uganda en Zee land. Om 20 uur is de Zeeuwse pre mière van de poppentheater voorstelling 'Wasgoed' van Theater Opgepast in het Arse naal. Theater Sirkel presenteert van 13.30 tot 17 uur 'het kleinste theater van de wereld'. Het theatertje biedt plaats aan een kind en een volwassene. Wie het theatertje binnenstapt, wordt door een tunnel een kooi binnengetrokken en beleeft daar een korte beelden de voorstelling, een poëtisch statement over de wereld van vandaag. Op de Oranjedijk wordt een zendinstallatie uit de tweede wereldoorlog ingericht, 's Ayonds (om 11 uur) is er een groot vuurwerk, dat dertien verschillende programma onderdelen bevat. Grondvuur- werk, middelhoog luchtvuur- werk en zeer hoog luchtvuur- werk wisselen elkaar af bij het kleurenspectakel. De kinderattracties zullen, tra ditiegetrouw, op het Ruyter- plein staan. Op dit plein wordt ook een ruil- en informatie markt gehouden. gen tussen heden en verleden staat elk jaar een van de grondrechten centraal. Het Bevrijdingsfestival 1995 staat in het teken van het gelijk heidsbeginsel, artikel 1 van de grondwet. Vorig jaar draaide het festival om sociale grondrechten. Het Bellamypark is gereser veerd voor popmuziek. Om 13.30 uur treedt hier de Alge rijnse raï-zanger Cheb Mami op. Om 15.10 uur maakt de 'Prince of raï' plaats voor de Nederlandse band Bank van Mening. De Zeeuwse band Blöf brengt vanaf 15.30 uur ongecompliceerde Neder landstalige rockmuziek. De band heeft speciaal voor het Bevrijdingsfestival een num mer geschreven. Ook De Dijk liet zich inspireren door het gelijkheidsbeginsel en maakte een nummer voor het bevrijdingsfeest. De Nederlandstalige rock 'n roll- formatie staat vanaf 18.30 uur op het podium. Om 19.30 uur treedt de Johnny 'Clyde' Copeland Blues Band op aan het Bellamypark. Deze uit Texas (Verenigde Staten) afkomstige band brengt een stevige gitaar-blues ten geho re. Hekkesluiters zijn Otis Clay Band, eveneens uit de Ver enigde Staten. Otis Clay brengt traditionele soul muziek, zoals die al in de jaren zestig werd gemaakt. In de Rooms-Katholieke kerk begint om 20 uur een Bevrij dingsconcert. Aan het pro gramma werxen de Vlissingse Oratoriumvereniging en het Dordts Kamer Orkest mee. Solisten zijn Ellen Bollongino (sopraan), Marten Smeding (tenor) en Matthijs Mesdag (bas-bariton). Zij zullen Ver- leih' und Frieden en Psalm 115 van F. Mendelssohn Bartholdy en Messa di Gloria van G. Puc cini uitvoeren. Deze werken Voorzitter van de Speeltuinvereniging Oost-Souburg Jan Knol met zijn vierjarige dochter Sanne: „We hebben hier een mooie win kei kern en een goed verenigingslevenmaar voor onze kinderen is hier niets te doen". Oostsouburgse ouders die met hun kinderen naar een speeltuin willen, zijn aange wezen op speelplaatsen in Middelburg en Vlissingen. In de Vlissingse wijk is, ondanks het grote aantal Souburgse kinderen, geen speeltuin aan wezig. De Speeltuinvereniging Oost-Souburg hoopt daarin op niet al te lange termijn veran dering te brengen en heeft de gemeente Vlissingen verzocht om medewerking te verlenen bij het totstandkomen van een speelplaats. Een groeiende gemeenschap als Oost-Souburg heeft recht op een speeltuin, vindt Jan Knol, voorzitter van de Speel tuinvereniging. „Oost-Sou burg wordt steeds voller gebouwd, er komen steeds meer auto's in de straten. We hebben hier een mooie winkel kern en een goed verenigings leven, maar voor onze kinde ren is hier niets te doen". Er moet, zo vindt de vereni ging, in Oost-Souburg een speeltuin komen voor kinde ren van nul tot dertien jaar, met zoveel mogelijk van hout gemaakte speeltoestellen. En een speeltuinopa en -oma die, liefst op vrijwillige basis, toe zicht houden op de toestellen en kinderen, want 'een speel tuin moet vooral een geborgen plek zijn waar kinderen zich veilig kunnen voelen'. Verder moet er een gebouwtje in de speeltuin komen. Hier wordt dan een EHBO-post ingericht waar de kinderen ook wat snoepgoed kunnen kopen. Het ontwerp voor de speel plaats is er al. Het wachten is op de toewijzing van een loca tie door de gemeente Vlissin gen. De Speeltuinvereniging hoopt op een veldje aan de Molenweg, vlak bij de drie gro te flats in Oost-Souburg. Om een speeltuin te kunnen reali seren moet de bestemming van het veldje, dat nu nog een openbare groenvoorziening is, veranderd worden. Jan Knol verwacht van gemeentezijde geen tegenwerking. Wel kun nen de buurtbewoners van de directe omgeving van de Molenweg een struikelblok zijn. „Voordat de bestemming van het veldje veranderd kan wor den, moeten de buurtbewo ners hierover geïnformeerd worden. Zij kunnen bezwaren indienen tegen een bestem ming als speelplaats", zegt Rinus Goedemond van de afdeling Welzijn van de gemeente Vlissingen. Volgens hem zou het daarom nog wel een tijd kunnen duren voordat de speeltuin daadwerkelijk geopend kan worden. „Als de vereniging echt haast maakt met het indienen van een exploitatieplan en buurtbewo ners en gemeenteraad geen bezwaren maken, zou zo'n speeltuin er volgend voorjaar kunnen zijn. Maar als er grote bezwaren zijn van de kant van bijvoorbeeld de buurtbewo ners, kan het nog heel erg lang gaan duren".

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1