ZOEKT INFORMATIE OVERHEID Softdrugs nu ook in de detailhandel Folkloristisch Danstheater dans Uit de Nieuwe Wereld Proefabonnement De Wellinge voor het Rode Kruis BRAM DE VISSER DENKT GAT IN DE ZEEUWSE MARKT TE HEBBEN ONTDEKT Basisscholen op mïlieustage bij Intratuin Koudekerke fj piot een comfortabel appartement met zorg op maat dan doet de WVM een suggestie Zie pagina 6 Bram de Visser vindt dat er toekomst zit in een headshop. Daar om opende hij eind februari The Oldtimer aan de Scheldestraat in Vlissingen. De 24- jarige man uit Oostka- pelle denkt met die winkel een gat in de Walcherse markt te hebben ontdekt. De gemeente Vlissingen overweegt sluiting. Softdrugs mogen wor den verkocht in twee uitspanningen (kof fieshops) en niet in een winkel, meent de gemeente. Maar of de gemeente ooit een officiële stop kan invoeren is nog maar de vraag. Korreltje zout PZC WEEKBLADEN Hoe er mee omgaan De grootste skate-speciaalzaak van Nederland! Bie ons achter MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, 13 VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN 95e JAARGANG NUMMER 12 22 MAART 1995 In een headshop worden soft drugs en aanverwante artike len verkocht. Vooral waterpijp jes in alle kleuren en maten staan op de notenhouten schappen van de gewaagde vestiging in de Vlissingse win kelstraat. „Ik ben er mee begonnen omdat er veel vraag naar is. Ik denk ook dat het de mensen die er een hekel aan hebben om softdrugs in een koffieshop te kopen, mogelijk heden biedt om buiten de straathandel te blijven. Zoals bekend zit die handel vaak in de criminele sfeer.". Al vanaf het begin opperde de gemeente Vlissingen dat een headshop uit den boze is. De plaatselijke overheid wil de nieuwe winkel van De Visser dichtspijkeren. Maar die uit spraak moet met een korreltje zout worden genomen, blijkt uit woorden van voorlichter Ben Smulders. „Tussen iets willen en doen is een groot verschil", meldt de voorlichter, die spreekt omdat de Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686) Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Bram de Visser. betreffende beleidsambtenaar door familiezaken niet aanwe zig is. Maar er zijn richtlijnen in Vlissingen. Smulders: „Daar moet zo'n zaak aan voldoen. Er worden twee verkooppunten geaccepteerd. Na een jaar worden die twee definitief aan gewezen. Of dat alleen koffie shops zijn, weet ik niet. Dat moet nog bekeken worden". De exploitant van de headshop denkt dat sluiting wettelijk onmogelijk is. „Dat zei mijn advocaat. Deze winkel valt onder de wetten voor de detailhandel. Een koffieshop waar softdrugs worden ver handeld valt onder de horeca- wet. Daarvoor gelden weer andere normen". En juist voor mensen die geen softdrugs in een koffieshop willen kopen, omdat die bijvoorbeeld meer op jongerencafés lijken, open de De Visser de zaak in de Vlis singse winkelstraat. „Er zijn hier normale sluitingstijden. Dus overlast in de avonduren kennen we niet", werft hij. Niettemin is er meer aan de hand. In het - wat heet - 'drie hoeksoverleg' tussen burge meester, politie en openbaar ministerie wordt een toezichts- plan onderzocht. L.P. Kuijl, dis- 1 trictsvoorlichter Walcheren van de politie, legt uit dat in dat plan wordt vastgesteld hoe de politie er mee omgaat. Wordt besloten dat de winkel gedoogd wordt, dan weet de politie waar ze zich aan heeft te houden. Perschef D. Veurink van het openbaar ministerie was overigens niet bereikbaar. Maar algemeen wordt aange nomen dat het beleid in den lande ten aanzien van head- shops wordt overgenomen, hoewel het softdrugsbeleid in Vlissingen nog niet helemaal uitgekristalliseerd is. „Kijk", betoogt De Visser ver volgens. „Ik heb zes jaar voor een baas gewerkt. In die tus sentijd kwam ik in contact met de legale en gedoogde handel in softdrugs. Ik heb constant plannen gesmeed om buiten het koffieshopcircuit om een nette zaak te beginnen. Toen ik dit pand kon kopen ben ik er onmiddellijk ingestapt. Ik ver huur namelijk ook vier studen ten-appartementen in dit huis. En kijk maar eens rond. De zaak is toch chiq met de noten houten schappen en de kroon luchter. Het is toch meer een winkel met hebbedingetjes dan een zaak waar drugs wor den verkocht, althans wat we hier in Zeeland gewend zijn. In Het Folkloristisch Danstheater is vrijdag 24 en zaterdag 25 maart te zien in de Stads schouwburg in Middelburg. In het programma 'Uit de Nieu we Wereld', dat om 20 uur begint, staan de danstradities van Noord-, Midden- en Zuid- Amerika centraal. Grenzeloze veelzijdigheid is de meest kenmerkende karakte ristiek van het Folkloristisch Danstheater, een ensemble van dansers en musici dat jaar lijks de Middelburgse Stads schouwburg bezoekt. De 'Nieuwe Wereld' werd laat 'ontdekt' door Europa, dat zich destijds als de navel van de wereld beschouwde en inheemse culturen uit de Ame- rika's in hoog tempo vernietig de. Maar niet helemaal: sporen van Indiaanse culturen bleven bestaan en Afrikaanse slaven voegden er het hunne aan toe. Waarna Polen, leren, Neder landers, Fransen, Duitsers, Hindoestanen, Joden en Ara bieren nog eens in die smelt kroes werden bijgemengd. Het Folkloristisch Danstheater had dus een ruime keuze in de nieuwste produktie 'Uit de Nieuwe Wereld'. Kenmerkten alle voorgaande programma's zich al door een grote diversi teit, in de nieuwe produktie dansen de ruim dertig mede werkers van tango naar malambo, via de statige stijl dansen uit de Franse zeven tiende eeuw naar de calypso van "de eilanden en van de Mexicaanse mariachis naar de Canadese stepdance. Het Folkloristisch Danstheater danst 'Uit de Nieuwe Wereld'. Foto: Peter Korniss. Intratuin in Koudekerke is een van de 45 Nederlandse tuin centra die ruimte heeft gemaakt voor EcoTour 1995. Daarbij komen kinderen van de bovenbouw van de basis school naar een tuincentrum om kennis te maken met bio logisch tuinieren. Meer dan driehonderd leerlingen van zeven basisscholen uit Vlissin gen, Koudekerke en Zoutelan- de bezoeken donderdag 23 en vrijdag 24 maart het tuincen trum. De zaterdag er op is het open dag (info-markt) bij het tuin centrum en kunnen de kinde ren familieleden meenemen om te laten zien wat ze van In- tratuin-eigenaar Joziasse en medewerkers hebben geleerd. Ook zal een groot aantal milieu-organisaties present zijn. Ecotour 1995 wordt aan gekondigd als een milieuspek takel. Met theater, praktische voorlichting, beeld en geluid en andere activiteiten die kin deren moeten aanspreken wordt geprobeerd de jongeren milieubesef bij te brengen. Ecotour 1995 is een initiatief van Ecostyle in Appelscha. Deze organisatie pioniert al 28 jaar op het gebied van de bio logische land- en tuinbouw. Ook verzorgt die organisatie op non-profit basis particulier en openbaar groen. Verder is een belangrijk onderdeel van die organisatie uit Groningen het bevorderen van biologi sche land- en tuinbouw. Door met kinderen te werken pro beert Ecostyle milieubesef tot gemeengoed te maken. de Randstad zijn ze al veel ver der met het gedogen en accep teren van headshops. Dat moet de gemeente Vlissingen toch ook zien". Bram de Visser wil in zijn win kel ook voorlichting geven over het gebruik. Maar ook wil hij de mensen die zelf weed willen kweken tegemoet komen. Ze kunnen bij hem een modern uitgerust kweeksta- tion aanschaffen. „Ik weet dat er in Zeeland veel thuiskwe- kers zijn. Na de rage van de plantjes in de tuin kopen men sen nu een moderne installatie waar ze op steenwol en met een druppelinstallatie en auto matisch geregelde belichting planten kunnen kweken voor eigen gebruik". De opbrengst van de jaarlijkse activiteitendag van De Wellin ge (beroepsonderwijs) in Mid delburg is bestemd voor het Rode Kruis. Voor R. Jobse, bestuurslid van de afdeling Middelburg en omstreken van het Rode Kruis, kwam het ini tiatief als een complete verras sing. De activiteitendag wordt gehouden op donderdag 23 maart. „Meestal", zo legt Jobse uit, „komen groepen met initiatie ven die we dan zelf voor een groot deel moeten uitwerken. Op zich is daar geen bezwaar tegen. Daar zijn we voor. Maar De Wellinge heeft werkelijk alles zelf geregeld. Het enige wat we moeten doen is 's avonds een afgevaardigde stu ren die de opbrengst in ont vangst gaat nemen". De actie vindt grotendeels plaats in en rond het schoolge bouw aan de Kruisweg. Maar er is ook een kraam op de Lan ge Delft waar rommelmarktar tikelen te koop worden aange boden. In die kraam zijn verder zelfgemaakte taarten te koop, er is een grabbelton en ballon nen. In een wijk worden tevens oliebollen en kleiwerkjes ver kocht en bij tankstations gaan leerlingen van De Wellinge ramen zemen, 's Avonds wordt de schoolactie voortge zet in het schoolgebouw. Dan wordt ook de opbrengst over handigd. BauEr RDCES. Unieke service Honderden skates van topmerken in voorraad Alle onderdelen uit voorraad leverbaar Ook verhuur BOULEVARD PLATA TEL. 01184-31001 VUÏÏiHOZtt Zondagmiddag geopend W/I De zevende Zeeland Cultuurmaand begint dit jaar op vrijdag 1 september in Vlissingen. Binnen de kaders van acht verschillende festivals worden tot en met 14 oktober zo'n 125 voorstellingen, concerten en tentoonstellingen gehouden. Naast muziek, film en beeldende kunst is er dit jaar voor het eerst uitvoerig aandacht voor literatuur en theater. Het merendeel van de festivals in de Zeeland Cultuurmaand zal plaatsvinden in of bij historische kerken, landgoederen en stadhuizen. De Walcherse mode-ontwerper Hedwig Samson zet zijn internationale opmars voort. Na succesvolle shows in Zweden en Duitsland vertrekt hij dezer dagen naar Parijs om in de Franse hoofdstad met zijn modellen voor Paco Rabbanne te showen. Samson ontwerpt kleding van leer en rubber, die al snel als 'gewaagd' werd bestempeld. In andere combinaties kunnen de stukken echter ook chiq worden genoemd, vindt de ontwerper zelf. |vJ Om nog eens wat alledaags Walchers aan u voor te stellen, lijkt het me goed eens een kijkje te nemen bij ons thuis achter het huis. Dicht bij het huis, op de 'schuurstraete' hadden we nog een 'têêltuun', zeg maar een rek voor het drogen van emmers (vroeger natuurlijk: van têêlen). Die ver dween in de jaren tachtig, net als de 'klopstok', ook wel 'de droogpaelen' genoemd. De vrouwen konden er hun kle den kloppen maar ook hun zware 'waste' (natte dekens of zo) te drogen hangen. Glad van achter bie de 'sprien- ke' was 'de brandplekke' waar alles wat brandbaar was, de lucht in geholpen werd. Vooral mijn broer was daar dikwijls aan het 'stoken'. De 'tuun' werd links begrensd door de 'boogerd', rechts door 'het schut'. Tegen dat schut stonden vader zijn 'böönpessen', de stokken waarvan hij in de nazomer 'rui ters' maakte om daarop de 'bruune böönen' te laten drogen. Toen ik 'mee piel en booge' op die ruiters schoot, was hij natuurlijk niet zo blij. De bonen moesten pas uit hun 'scheulen' ontsnappen wan neer hij ze in de winter in de schuur dorste. Dat deed hij met de 'vlui' (vlegel) en het 'böönströö' werd met een 'dosvloerrieve' bij elkaar geriefd (geharkt). Opa had in de jaren twintig geprobeerd te boeren en had uit die tijd nog steeds de in strumenten van de allerklein ste landbouwers: de turk en de rolblok. Als een paard liep hij voor de turk, de kleine eg, om het land open te halen. Nadat er gezaaid was, werd het land met de rolblok dicht en vlak gelegd. Opa en vader spitten elk hun stuk land, langs een 'spitliende', een touw tussen twee pinnen, om een rechte lijn te houden. Toen ik ook mocht leren spitten, leerde ik dat de strook grond tussen het gespitte en ongespitte land, waar je net een steek grond had weggehaald, de 'rieme' heette. Het was regel dat de 'rieme' steeds even breed moest blijven, maar ik vond het nieuw geleerde woord interessanter! Jan Zwemer dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de PZC voor 14,25 Naam: Adres:'Wm-JS Postcode: Plaats: Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar: PZC.afdeling abonnementen.Antwoordnummer 123,4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller! 01 184 84216

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1