INFORMATIE OVERHEID ZIE PAGINA TAFELTJE-DEK-JE WORDT MAALTIJDVOORZIENING De Bank met uitzicht. 935 - JMONTEL axe Proefabonnement 42,50 JUR FOTOSERVICE JeHDlfHitf Versterking Zeeuwse kust met 1,75 miljoen kuub DAMES ONZE NIEUWE a la carte kaart door Joep Bremmers De Stichting Huisves ting en Verzorging voor Ouderen Vlissin- gen - HVOV - heeft vorige week haar plan nen omtrent de war- me-maaltijdvoorzie- ning Tafeltje-Dek-Je bekendgemaakt. Het moet volgens de stich ting allemaal veel goedkoper en efficiën ter kunnen. Besloten is om in plaats van de vertrouwde warme maaltijden - kostenbe sparende - koelverse maaltijden aan te bie den. De koelverse maaltijden moeten door de klanten thuis zelf in een magnetron worden opgewarmd. Volgens P. Sinke - ma nager-faciliteiten - en B. Appeldoorn - mana ger-zorg - een ideale oplossing waar zowel de HVOV als de klan ten mee gebaat zijn. De bezorgers horen uit de praktijk minder positieve geluiden. PZC WEEKBLADEN Koelvers Duurder De praktijk Waschappels (4) I4et Toegang gratis! (let ook op onze advertentie volgende week) I VERS VERSCHOORE De Bank van Nederland MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, k* OTfV\ bisaisede HEEFT U HEM NOG! 4-gangen menu voor maar inch aperitief en lies wi.jn per 2 personen GRATIS Ri'serivivn gcu-ensI' Markt 19. MET STER N KLASSE 4331 ij Middelburg BETER Tcl 01180-12998/24359 VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN 95e JAARGANG NUMMER 11 15 MAART 1995 Niet iedereen even gelukkig met nieuwe aanpak HVOV In oktober van het vorige jaar heeft de Stichting Huisvesting en Verzorging voor Ouderen Vlissingen Tafeltje-Dek-Je overgenomen van de gemeen te. De maaltijdvoorziening, waar zo'n honderdzestig oude ren in Vlissingen en Souburg en zo'n vijfentwintig in de aan leunwoningen van de HVOV gebruik van maken, kampte toen nog met een grote wacht lijst. Sinke: „We zijn in staat geweest om in korte tijd die wachtlijst weg te werken. ÏÏD© IFtam Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huls op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: oflsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Jopie Mastenbroek en Nellie de Jong: Veel ouderen willen absoluut niet aan de magnetron". Gezien de hoge kosten die daaraan verbonden waren, was dat niet eenvoudig. De kunststof dozen waarin de warme maaltijden worden ver pakt kosten 540 gulden per stuk. Voor iedere klant moeten er twee dozen zijn, voor ons een investering van elfhon derd gulden voor iedereen die zich nieuw aanmeldt". Het zijn niet alleen de kosten die voor de HVOV de doorslag gaven om een nieuwe werk wijze te bedenken. „Het is voor ons moeilijk om voldoende vrijwilligers te werven om de warme maaltijden rond te brengen", vertelt Sinke. In totaal zijn er zestien vrijwilli gers en zes door de gemeente betaalde krachten die de maal tijden rondbrengen. Negen mensen zijn van maandag tot en met vrijdag elke middag op pad om het eten aan huis te brengen. Sinke: „Door het groeiende aantal klanten wordt dat rondbrengen ook een probleem. Van de Waren wet mogen de maaltijden niet langer dan een uur onderweg zijn voor ze genuttigd worden. Dat is meteen de reden waar om we nu niet in Ritthem kun nen bezorgen". Vanaf april biedt de HVOV koelverse maaltijden aan. De mogelijkheid om de vertrouw de warme maaltijd te krijgen blijft voorlopig ook bestaan. Een koelverse maaltijd houdt in dat het eten in de keuken van Zorgcentrum Ter Reede wordt bereid, waarna de tem peratuur in een speciale instal latie in een korte tijd tot 3 gra den Celcius wordt terugge bracht. „Voordeel daarvan is dat het eten minder aan bederf onderhevig is. In de periode dat het eten afkoelt zijn de omstandigheden voor bacte riën het meest gunstig om zich te vermenigvuldigen. Dat afkoelen moet dus zo snel mogelijk gebeuren", verduide lijkt B. Appeldoorn. De koelverse maaltijden wor den in porseleinen servies rondgebracht dat veel goedko per is dan de plastic dozen van Tafeltje-Dek-Je. De klanten moeten het eten thuis zelf in een magnetron opwarmen. Sinke: „Als de klanten niet zelf over een magnetron beschik ken, kunnen ze er ook een bij ons huren voor een rijksdaal der per week. We zijn in onder handeling met eén fabrikant om een zo eenvoudig mogelijk model te kunnen aanbieden. We realiseren ons ter dege dat de apparaten gezien de leeftijd van de gebruikers niet te inge wikkeld moeten zijn". Omdat de kosten van het nieu we systeem voor de HVOV lager zijn, kan ook de prijs van een maaltijd worden herzien. „De maaltijden worden dertig cent goedkoper en komen zo op zeven gulden en zestig cent", legt Appeldoorn uit. Hij gaat dan wel voorbij aan het feit dat veel ouderen een mag netron moeten huren zodat in werkelijkheid de prijs van het eten twee gulden twintig hoger komt te liggen. De koelverse maaltijden wor den niet, zoals bij Tafeltje-Dek- Je gebruikelijk was, dagelijks rondgebracht maar een keer in de twee dagen. Vanaf april worden de maaltijden ook in het weekend bezorgd. „De reacties die we van de klanten hebben gehad zijn tot nu toe allemaal positief. Ze zijn er blij mee dat ze kunnen eten wan neer ze willen. Voorheen moesten ze direct aan tafel als de bezorger kwam. Ze kunnen nu bijvoorbeeld ook 's avonds warm eten", vertelt Appel doorn. Om de klanten te laten kennismaken met het koel vers-systeem heeft de HVOV ze uitgenodigd om 28 maart in Ter Reede van de koelverse maaltijd te komen proeven. Daarnaast worden de eerste twee bezorgde maaltijden gra tis aangeboden. lens toe! Ze kunnen dan bij de HVOV wel zeggen dat ze zulke positieve reacties hebben gehad, maar wij hebben heel andere geluiden gehoord. De mensen zijn al jarenlang gewend dat er elke dag even iemand langs komt. Vooral dat aspect wordt door de stichting genegeerd", vindt Masten broek. Volgens de HVOV is het sociale aspect een taak van de Thuiszorg. „Maar die kampen zelf ook met een enorm tekort aan mensen. Dat heeft twee weken geleden nog in de Vlis singer gestaan", is de reactie van De Jong. Mastenbroek: „Het werk dat wij doen is veel meer dan alleen het eten bezorgen. De ouderen die helemaal niet zo vaak bezoek krijgen kunnen even een praat je maken. Verder herinneren wij ze bijvoorbeeld dat ze hun medicijnen nog moeten inne men. Die kant van de dienst verlening komt nu helemaal te vervallen". Ook het prijsvoordeel dat aan de koelverse maaltijden vast zit zal volgens Mastenbroek en De Jong heel wat minder gun stig uitpakken. De Jong: „Een heleboel ouderen willen abso luut niet aan de magnetron. In mijn wijk wil de helft de ver trouwde warme maaltijd hou den. Maar die wordt op maandbasis wel meer dan zeventig gulden duurder. Voor veel mensen is dat bijna niet op te brengen en ze worden zo gedwongen om de magne tron-maaltijden te kiezen". Het tweetal noemt als voorbeeld een oudere vrouw die de war me maaltijd niet langer kan betalen en vrees voor de mag netron heeft. Voor haar komen de kinderen na 1 april dagelijks koken. Mastenbroek en De Jong betreuren de hele gang van zaken. „We hebben het werk jarenlang met verschrik kelijk veel plezier gedaan. We zullen de contacten met de klanten zeker missen. Het is gewoon een leuk baantje waarin je best vrij bent. We hadden dat dan ook graag op een leukere manier afgesloten. Maar ja, het is nu eenmaal niet anders", verzucht Masten broek. Niet alleen de bezorgers van Tafeltje-Dek-Je zullen het contact missen. De Jong: „Voor veel klanten was het ook een schok om te horen dat wij niet meer iedere dag even langs zullen komen. Zo moe ten ze de weinige aanspraak die ze hebben ook nog mis sen". Volgens de HVOV hoeft het contact tussen bezorger en klant niet gestaakt te worden. Appeldoorn: „We begrijpen het niet zo goed. Het is heus niet zo dat wij de vrijwilligers na 1 april verbieden om nog langer bij de mensen thuis te komen. Die contacten kunnen gewoon blijven". Rijkswaterstaat begint deze maand op vier plaatsen langs de Zeeuwse kust met het aan brengen van 1,75 miljoen kuub zand. Op Walcheren zal zand worden gespoten op het strand bij Zoutelande en Dis hoek en tussen Domburg en Westkapelle. Om de kustlijn op zijn plaats te houden wordt daar waar teveel zand is weggespoeld nieuw zand aangebracht. Als er wordt gewerkt, is het strand ter plaatse niet toegankelijk. Met het oog op de strandrec- reatie probeert Rijkswaterstaat het werk eind mei klaar te heb ben. Tussen Domburg en Westkapelle zal van eind maart tot half mei 540 duizend kubie ke meter nieuw zand worden aangebracht van kilometer 16, tot kilometer 18,9. Begonnen wordt, bij kilometer 17,8 rich ting Domburg. Bij het Kustlicht ten noordwesten van Zoute lande wordt tussen half maart en half april vijftigduizend kuub zand aangebracht van kilometer 25,5 tot 26. Tussen Zoutelande en Vlissingen wordt bij Dishoek van half maart tot half mei 450 duizend kuub zand op het strand ges poten van kilometer 29,6 tot 33,1. Vanaf half maart tot half april wordt gewerkt vanaf het Vebenabos in noordelijke rich ting en vanaf half april in zui delijke richting, tot het Nolle- strand. De plaats in kilometers staat vaak aangegeven op de palen die op het strand staan. De totale kosten van het aanbren gen van de zandsuppleties be dragen 18 miljoen gulden. Op drachtgever is Rijkswaterstaat Zeeland. De planning is in overleg met de betrokken ge meenten en waterschappen vastgesteld. Bij slecht weer kan het werk enkele weken uit lopen. Nellie dienst Jopie Mastenbroek en de Jong zijn allebei in van de gemeente Vlissingen en rijden al een kleine twintig jaar voor Tafeltje-Dek-Je. Zij zijn een stuk minder te spreken over de nieuwe aanpak van de HVOV en krijgen van de klan ten heel andere reacties te horen dan Appeldoorn en Sin ke. „Ten eerste is alles op een heel vreemde manier gegaan", vertelt De Jong. „We zijn door de stichting zolang mogelijk in het ongewisse gelaten over de op handen zijnde veranderingen. Alleen via de kok kregen we zo nu en dan iets te horen". De vrijwilligers en betaalde krachten zijn door de HVOV op 28 februari in een vergadering op de hoogte gesteld van de veranderingen die op 1 april in werking treden. De volgende dag ontvingen de klanten van Tafeltje-Dek-Je een brief waar in de koelverse maaltijden werden geïntroduceerd. „Die brief sloeg in als een bom, bij sommige mensen zelfs tot hui- Elke keer weer valt de humo ristische lading van het West- kappels me op. Niet alleen in uitdrukkingen is de humor verweven, ook in de klank van de woorden zelf komt ze mee. Wat dacht u van de volgende serie woorden die bepaalde categorieën mensen aandui den: een bubbe (oude man). Hoort u hem mummelen? Een gêêpe (jonge meid). Klinkt scherp, nietwaar? Een kriêpe (bijdehandje). Vol gens het Zeeuws Woorden boek ook in de dorpen in de buurt, maar ik ken het niet. Een tjebbe (oude vrouw). Natuurlijk getrouwd mee een bubbe. Allerlei dingen werden ook op Westkappel door de humor van het naamgeven of vervor men gerelativeerd. Voorbeel den bij de vleet. De school was (vroeger) 't 'ok, abrikozen op sap zijn flodders, het kleine dijkje bovenop de zeedijk is de katrik (katterug). Het spel 'mikado' heette 'kaekel'outje', slaolie werd lampolie genoemd, spek werd 'paere- vleis' en een dikke boterham een 'kliepe' (klip), zemelen heten nog steeds 'gruus' (in 't Walchers is dat verouderd). Een pond soda bestelde je als 'een pond polka', een slot van kralen heette een reutelaertje, een motorfiets een stomer (elders op Walcheren bij oude mensen nog: een stoomfiets). Bijzonder zijn ook woorden voor begrippen waar in het overige Zeeuws geen apart woord voor is. Bijvoorbeeld: (over)pupele, een vuurtje aan steken met een houtje of iets anders dat brandde uit een ander vuurtje. Zeilere, met een stuk karton door de lucht gooi en, en bluddere, een fikje sto ken. De aanwezigheid van zul ke woorden duidt op de rijk dom van het Westkappels dia lect. Jan Zwemer Ook al kriebels in de buik van het Voorjaar? Kom dan nu de nieuwe collectie bekijken bij rechtstreeks uit Londen St. Jacobsstraat 18 a Vlissingen In de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg is vanaf zaterdag de tentoonstelling 'De Koningin weer thuis' te zien. De ondertitel van de expositie luidt Tentoonstelling over de reis van koningin Wilhelmina door Zeeland in maart 1945'. Aan de hand van foto's is een gedetailleerd verslag te zien van het korte bezoek dat de vorstin tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog bracht aan het bevrijde zuiden van Nederland. De Stichting Het Zeeuwse Landschap, de Vereniging Natuurmonumenten en een recreatie-ondernemer hebben een aantal basisscholen in Nederland aangeschreven met suggesties voor schoolreisjes naar Zeeland, Het is voor het eerst dat natuurbeschermers en recreatie-ondernemers in Zeeland hun krachten bundelen. Doel van de actie is om de natuurbeschermingseducatie te bevorderen. Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken!, Klaar terwijl u winkelt Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole f Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) FOTO •or) Deze fraaie bank nodig u uit languit plaats te nemen. Voel 'het komfort, beleef de vorm en geniet van het uitzicht op het zeer bescheiden prijskaartje... 2-zits v.a. y y 21/2+2-zits v.a. 1995,- Hel gr,mi Haakboekje zuil Montèl! boordevol met exclusieve en betaalbare zitmeubelen liel voor u krijgt de bus zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de PZC voor 14,25 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar: PZC.afdeling abonnementen.Antwoordnummer I23.4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller! 01184 84216

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1