ZOEKT INFORMATIE OVERHEID ZIE PAGINA Beste tuinbouwgrond geofferd aan tekentafel-ecologie Wil Zeeuwse journalisten delen jaarlijkse persprijzen uit Welzijn Ouderen Vlissingen opent Activiteitenwinkel Proefabonnement STADSGEWEST WIL HUIZEN EN RECREATIE een comfortabel appartement met zorg op maat dan doet de WVM een suggestie Zie pagina 6 door Jan Zwemer „Basisfilosofie is dat dit gebied een deel van het stadsgewest is met een duidelijk eigen karakter," zo benoemt de gloed nieuwe nota van het stadsgewest Vlissin- gen-Middelburg het landelijke gebied rond West-Souburg. Wie echter denkt dat in deze ambitieuze plan nen het traditionele plattelandskarakter van West-Souburg gespaard blijft, komt bedrogen uit. PZC WEEKBLADEN Waschappels (3) De Stichting Welzijn Ouderen Vlissingen houdt deze maand op vier plaatsen informa tiebijeenkomsten over de Activiteftenwinkel die 5 april open gaat. In deze winkel is infor matie te vinden over activiteiten voor oude ren. Daarnaast kan de winkel Vlissingers van 50 jaar en ouder die gelijke hobby's en inte resses hebben, met elkaar in contact bren gen. Dat gebeurt via de Activiteitenkrant die twee keer per jaar gaat verschijnen. VERSCHOORE MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, U VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN 95e JAARGANG NUMMER 10 8 MAART 1995 Ergens achter een tekentafel in een Rotterdams kantorencom plex is bedacht dat het gebied rond West-Souburg helemaal opnieuw ingericht moet wor den volgens 'thema's die cen- traai staan in het denken over nieuwe economische ontwik kelingen, cultuur, ecologie en verantwoord ondernemen'. Natuurlijk met huizenbouw erbij om het plan betaalbaar te houden, maar evengoed zullen tientallen miljoenen harde gul dens te pas moeten komen aan de herstructurering. Nu brengt de omgeving van West- Souburg voornamelijk geld op voor een tiental land- en tuin bouwbedrijven die er hoog waardige produkten leveren op de beste tuinbouwgrond van heel Walcheren. Zullen zij de laatste generatie landbouwers van West-Sou burg zijn? Rinus Janse, die boert aan de Jacoba van Beierenweg, hoopt van harte dat de bedrijven van hem en zijn broer door hun zoons voortgezet zullen wor- Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai). 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: oftsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17,00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgséweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 dan soms verplicht ecologisch gaan boeren? Zoiets maak ik graag zelf uit. De gemeente denkt zeker dat wij het slecht hebben. Maar het bedrijf loopt best, ze zullen ons normaal uit moeten keren als ze dit door willen zetten." Collega Rinus Janse stemt in: „Ze kunnen Dieleman nooit grond terugge ven van deze hoge kwaliteit. Zelden nat, je kunt er heel vroeg met de teelt beginnen. Zonde zou het zijn en wat krijg je in ruil? Ecologie van de tekentafel, pure kitsch!" If] Ti In opdracht van de Middelburgse Winkeliersvereniging Lange Viele, Lange Geere en omstreken heeft architect Joos Nijsse uit Middelburg een plan gemaèkt om dat winkelgebied aantrekkelijker te maken. In zijn ontwerp heeft Nijsse geprobeerd het gebied meer tot een eenheid te maken en er tegelijk wat rust in te brengen. Volgens de archtitect zal Middelburg* het in de toekomst nog meer van het toerisme moeten hebben en moet de stad haar inrichting daarop aanpassen. De Amateur Comedie Zierikzee speelt 11 maart in het Vlissingse Vestzaktheater het stuk 'Het flauwgevallen paard' van Fran9oise Sagan. Voor het eerst sinds lange tijd brengt de ACZ weer een komedie op de planken. De regie was in handen van Marleen Meuldijk, die met deze produktie haar opleiding tot middenkader-regisseur afsluit. Verder in deze krant nieuws van provincie en gemeenten en de rubrieken Psychoconsult en Bedrijfskundig Bekeken. Rinus Janse: „Je kunt begrijpen dat ze niet de zee in kunnen". FOTO AN DA VAN RIET den. Zijn grond is in het plan van het stadsgewest echter voorbestemd voor huizen bouw. Janse kan er nog wel inkomen dat zoiets nodig is. „Je kunt begrijpen dat ze niet de zee in kunnen, woning bouw is nuttig. Een paar jaar Wel, aangaande het dijkdorp moet ik maar weer eens wat rechtzetten. Eerst dat de 'Sampetter' natuurlijk Krien Faasse heette, geen Kees. En Kriens biesmak hoeft niet net als in het Vlaams 'veldwach ter' te betekenen, in het Wal- chers betekent het ook een borrelglaasje zonder voet. Het komt wel uit die andere bete kenis voort: van een veld wachter werd blijkbaar geen lang verblijf in een café ver wacht. De tijd die het kostte om een 'joenkje' te consume ren was voor zo'n buiten staander, vertegenwoordiger van de niet zo gewaardeerde overheden, lang genoeg. Neerzetten kon hij z'n borrel niet. Westkappelaars weten goed genoeg dat ze een zeldzaam rijke woordenschat hebben. Van een inwoner kreeg ik een klein lijstje, toen ik er bij ken nissen Ouwejaer vierde heb ik ook ijverig zitten noteren en tenslotte bereikte me nog een lijst met wel 150 Westkappelse woorden. Een deel daarvan is ook Walchers, maar een flink gedeelte wordt alléén gebruikt op het lange tijd geïsoleerde Westkappel. Via die lijst kwam ik er nu achter dat ik de uit drukking 'Ie piept as een mod- der'ol' glad verkeerd begrepen had. Met een modderhol heeft ze niks mee te maken: een modder'ol is een meerkoet en die loopvogels gaan gestaag piepend door het leven. Andere woorden die voor mij volledig nieuw waren, zijn bij voorbeeld de volgende: een ambam, dat is een koevoet; kerkerren, oftewel erwten; kae- pele, dat strooien betekent; een slöe voor een uitgesleten pad; een 'êêle bêêge, dat is een grote ruimte; koetere voor haasten; pannedrup in plaats van knoopjesdrop; divertissie, een oud Frans woord voor ver maak; riakkere voor heen en weer bewegen; riediene als een oude vorm voor 'gerdie- nen'; een wêrepel voor een riengel (grendel) en nog veel meer. Daar moeten we het vol gende week nog maar eens over hebben. In elk geval, alle verschaffers van inlichtingen hartelijk dank! Jan Zwemer kun je dat wel tegenhouden, maar langer ook niet." Gaat het door, dan zal de prachtige ligging van zijn boerderij met het rieten dak - nu van veraf een lust voor het oog voor wandelaars en fietsers - verlo ren gaan. „Ze willen er een recreatief gebied van maken. Volgens mij zou de recreatieve waarde al enorm stijgen wan neer er een fietspad langs de watergang zou komen. De rest van het plan hoeft van mij niet." Janse heeft forse kritiek op het deel van de Stadsgewest-nota dat niet met woningbouw te maken heeft. „Daar zijn zoge naamde 'bolwerken' inge pland. Die moeten nieuw gemaakt worden. Ik heb al gemerkt dat bij de gemeenten niemand nog weet wat dat moet voorstellen. Zomaar een idee van iemand van een architectenbureau. Jaja, zo gaat dat tegenwoordig. Daar offeren ze goed renderende bedrijven voor op die hier altijd zijn geweest. Alsof dat géén cultuur is. Wanneer je daar inderdaad van die 'bol werken' krijgt, kan geen boer meer wat beginnen met de resterende grond. Dat zijn dan allemaal snippers en rare hoe ken geworden. Er stonden trouwens meer rare dingen in dat plan, zoals 'een lint van bloemdragende granen'. Dat is grote onzin, granen bloeien kort en zo goed als onzicht baar." De tuingrond van Rinus Diele man aan de Abeelseweg valt in het deel waar de stadsmen sen volgens het plan 'actief bezig moeten zijn in de natuur en deze bewust ervaren'. Die leman heeft zo zijn twijfels. „Ze hebben hier al van alles gepland waar niks van geko men is. Voorlopig trek ik me er niks van aan. Maar wat willen ze als het doorgaat? Moet ik De afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) reikt zater dag 18 maart in het Arsenaal café in Vlissingen de jaarlijkse perspijzen uit. De Prix d'Oran- ge, voor mensen of instellin gen die zich in het afgelopen jaar tegenover de pers van hun beste kant hebben laten zien, wordt dit jaar voor het eerst niet uitgereikt. Voor de Prix de Citron, voor Zeeuwen die de pers liever buiten de deur houden, zijn drie kandi daten. Alle Zeeuwse NVJ-leden heb ben de gelegenheid gehad kandidaten voor te dragen voor beide prijzen. Een werk groep, waarin NVJ-leden van Omroep Zeeland, de PZC en de Stem zitten, heeft op grond daarvan nominaties opgesteld waaruit de aanwezige NVJ- leden 18 maart kunnen kiezen. Voor de Prix d'Orange zijn wel mensen of instellingen ge noemd, maar niemand kreeg zoveel stemmen dat nominatie onvermijdelijk zou zijn. Boven dien, vindt de NVJ-werkgroep, persvoorlichters die altijd terugbellen of wethouders die nooit te beroerd zijn om com mentaar te leveren, doen gewoon hun werk en verdie nen daarmee geen onder scheiding. Voor de Prix de Citron zijn genomineerd het college van burgemeester en wethouders van Sas van Gent, de Zierik- De Activiteitenwinkel zal elke woensdagmiddag van half twee tot half vier open zijn in Bachten Reede. Bezoekers kunnen zich dan als klant laten inschrijven. Inschrijven kan ook telefonisch bij de Stichting Welzijn Ouderen Vlissingen of bij de Activiteitenwinkel tij dens openingsuren. Voor vijf gulden krijgen geïnteresseer den twee keer per jaar de Acti viteitenkrant thuisgestuurd. In die krant staan alle klanten van de winkel met hun interesses en hobby's. De Activiteiten krant wordt onder meer via ouderenorganisaties in Vlis singen verspreid. De eerste krant verschijnt in mei. In de Activiteitenkrant staan geen namen en adressen van de klanten vermeld, ledereen staat onder een nummer, zodat de privacy van de deel nemers gewaarborgd blijft. De inschrijvingen worden inge deeld in de rubrieken gezellig heid, bewegen en sport, uit gaan, denksport en spel en binnenactiviteiten. Verder ver meldt de krant nieuws over activiteiten die voor ouderen in Vlissingen interessant kun nen zijn. Wanneer iemand met een ander uit de krant in con tact wil komen, geeft hij of zij het nummer van de betrokken persoon door aan de mede werkster van de Activiteiten winkel. Deze informeert op haar beurt bij de gevraagde persoon of deze prijs stelt op het contact. Als dat zo is wor den namen en telefoonnnum- mers doorgegeven en is de bemiddeling compleet. Een oproep in de Activiteiten krant is niet altijd noodzakelijk. Via de kaartenbak van de win kel kan soms direct bemidde ling mogelijk zijn. Regel blijft dat alleen na toestemming van betrokkenen namen en adres sen worden doorgegeven. De Stichting Welzijn Ouderen Vlissingen heeft de Activitein- tenwinkel opgezet omdat men sen volgens de stichting - ondanks de diverse clubs en georganiseerde activiteiten - soms tevergeefs op zoek zijn naar anderen om hobby's of interesses te delen. Volgens de stichting kunnen daarbij diver se factoren een rol spelen: iemand is bijvoorbeeld geen 'verenigingsmens', er is geen geschikte club of de oudere is aan huis gebonden. Tijdens de informatiebijeen komsten over de Activiteiten winkel vertelt Lies Luikenaar van de Stichting Welzijn Oude ren Vlissingen hoe de winkel precies gaat werken. Een medewerkster van de Stich ting Welzijn Ouderen in Nijme gen zal laten zien hoe het Acti- viteitenbemiddelingspunt in die stad een succes is gewor den. Dat bemiddelingspunt is te vergelijken met de Vlissing se Activiteitenwinkel. Tijdens de bijeenkomsten kun nen ouderen zich al aanmel den voor een oproep in de eer ste Activiteitenkrant. De inschrijving is dan gratis. Ver der zijn er bij de bijeenkom sten stands te vinden met informatie over activiteiten, onder meer van het Gilde Waclheren. De informatiebij eenkomsten worden - omlijst met muzikaal amusement - gehouden op maandag 20 maart in Bachte Reede, 22 maart in de Zoute Viever in Oost-Souburg, 28 maart in Open Hof en 30 maart in het Theo van Doesburgcentrum. Alle bijeenkomsten beginnen om 14 uur. zeese Ondernemerscentrale en gedeputeerde A. Dek. Het college van Sas van Gent is genomineerd omdat de leden steevast weigeren commen taar te leveren als een journa list daarom vraagt. Het college lijkt bang voor negatieve publi citeit, kan niet tegen kritiek en stelt zich vijandig op tegen over de pers, luidt de motivita- tie voor de nominatie. De Zie- rikzeese Ondernemerscentrale heeft tijdens het interne con flict over de winkelsluitings verordening afgesproken geen informatie aan de pers te ver strekken. Bovendien werd een journalist verwijderd van een doorgaans openbare ledenver gadering. Ook gedurende de lange nasleep van de affaire bleven bestuur en leden in alle toonaarden zwijgen. Gedeputeerde Adri Dek heeft als commissaris van Deltan en gedeputeerde van Zeeland het afgelopen jaar een opmerkelij ke dubbelrol gespeeld in de kwestie rond de Westerschel- de Oververbinding, vindt de NVJ-werkgroep. Terwijl Pro vinciale Staten aandrongen op openbaarmaking van het Del- tanrapport over de WOV stelde Dek zijn taak als commissaris boven die van gedeputeerde door te volharden in de ge heimhouding daarvan. Hij wil de ook de staten niet vertellen wat in het rapport stond. Zijn houding is volgens de NVJ- werkgroep tekenend voor de overdreven voorzichtigheid en daarmee geslotenheid waar mee gs te werk gaat als het de WOV betreft. Alle leden van gs mogen zich dan ook de nomi natie van Dek aantrekken, vin den de journalisten. Voordat de persprijzen worden uitgereikt vindt in het Arse naalcafé een forumdiscussie plaats over de relatie tussen media en mediaconsumenten. Via lezersraden, ombudsman nen, hoofdredactionele .spreekuren en zendtijd in rechtstreekse radio-uitzendin gen mogen gebruikers hun mening spuien over het eigen medium. Is dit een gewenste ontwikkeling of een inperking van journalistieke vrijheden? Daarover discussiëren ad junct-hoofdredacteur Peter de Jonge van het Algemeen Dag blad, chef van de nieuwsredac- tie van Omroep Zeeland Bob Lagaay en communicatiewe tenschapper Walter van Uden van de Hogeschool Zeeland, onder leiding van Nel Ginjaar Maas. Voor de tweede keer wordt ook de verkiezing van de beste Zeeuwse Persfoto gehouden. Alle in Zeeland werkzame foto grafen kunnen meedingen en iedereen in het publiek kan meestemmen over foto's in de categorieën nieuws, sport, feature en portret. De bijeen komst, die om 20 uur begint, wordt muzikaal opgeluisterd door het duo Jack Daniels en gepresenteerd door journalist Theo Richel. Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! Klaar terwijl u winkelt Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) FOTO dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de PZC voor 14,25 Naam: Adres: Postcode: Plaats:. Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar: PZC, afdeling abonnementen, Antwoordnummer 123.4380 VB Vlissingen. Bellen gaat sneller! 01 184 84216

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1