INFORMATIE OVERHEID ZIE PAGINA DAUWENDAELSE SCHOLEN VERDER ALS VOSSENBURCH Elk individuutje z'n eigen leerweg IEC0 Kwik-Fit "WalcAena Proefabonnement 42,50 OPRUIMING 49.- 59.- 69.- 79.- 85.- ONZE NIEUWE a la carte kaart Moederschoot PZC WEEKBLADEN Modeshows zijn ondenkbaar zonder goed opgeleide modellen. Souplesse in Middelburg timmert wat dat betreft aan de weg. Het bureau levert regelmatig een nieuwe lichting af. 'Zelfs een jutezak moet je kunnen showen'. In de maanden april en mei wordt in zo'n dertig cafés in Zeeland toneel gespeeld. Opgevoerd wordt het Limburgse stuk Kwarre waarvoor Jan Zwemer een Zeeuwse bewerking maakte. Een verhaal dat uitnodigt tot sentimentaliteit. Zo omschrijft Ron Lubersen het stuk Op hoop van Zegen (Heijermans) dat hij regisseert voor het Middelburgs Theater. VERSCHOORE NIEUW RADIAAL p.st. j VREDESTEIN PIRELU I MICHELIN [^Middelburg, Kanaalweg 4/6, 01180-33686 s MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, Insekten (2) GROTE KORTING Kindgericht biïissede HEEFT U HEM NOG! 4-gangen menu ,voor maar inch aperitief ert lies wijn per 2 personen GRATIS I Hl|*n Reserveren geu eiist' I i F 1M Markl 19. MET STER 'N KLASSE 4331 IJ Middelburg BETER fcl. 01180-12998/21359 VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN 95e JAARGANG NUMMER 9 1 MAART 1995 door Liesbet Mallekoote Het geluk straalt eraf. Als de vijf gesprekspartners van die middag representa tief zijn, wordt de Vossen- burchschool in Middelburg één grote 'happy family*. De directeuren van de Rosenburch en de Een- dragtsburch, de groeps leerkracht van de Ooster- burch en de leden van de medezeggenschapsraden van de Ooster- en de Rosenburch: ze vinden dat ze het erg met elkaar heb ben getroffen en zijn vast besloten met z'n allen iets moois te maken van de te vormen Vossenburch. „Je moet niet na-ijlen dat het vroeger beter was. Een streep onder het verleden en samen werken naar een ideaalbeeld." Per 1 augustus zullen de open bare basisscholen Oosterbuch, Eendragtsburch en Rosen burch in de Middelburgse wijk Dauwendaele fuseren tot de Vossenburch. Het is een van de vele fusies die dit jaar plaatshebben in het basison derwijs. „Het bijzondere van deze fusie is dat wij als een van de weinige gefuseerde scho len in één gebouw komen," zegt Henk Kole, nu nog direc teur van de Rosenburch, straks directeur van de Vossenburch. „Dat is zo bepaald door de gemeente Middelburg, we hadden weinig te kiezen. Maar we zijn er wel heel blij mee. Doordat we met z'n allen in een gebouw zitten hebben we, met 23 leerkrachten, een enorm potentieel aan kennis en kunnen we een prachtig stuk onderwijs verwezenlijken. Bovendien is het organisato risch beter te behappen en wordt je meer een team." Het beleid voor het basison derwijs is gericht op het vor men van grotere scholen. In december 1992 werden de 10)© B&mim Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36,4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Wi Kleurenfoto's die uw herinneringen mooier maken! Klaar terwijl u winkelt Kodak Royall Papier Kodak Express kwaliteitscontrole Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Grote Markt 7 's-Gravenhofplein 8 Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) FOTO p.st. p.SL p.st. p.SL AKKU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. V OP ALLE ONDERDELEN BETER dus noceerc u mij maar voor een abonnement, vier weken de voorf - 5 Naam: Adres: Postcode: Plaats: Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar: .afdeling abonnementen, Antwoordnummer 123,4380 VB Vlissingen. gaat sneller! 01184 84216 bereiken, binnen de kleine samenleving van de school. Ik denk dat op veel scholen wordt onderschat dat de manier hoe leerkrachten met elkaar omgaan, hoe ze met de opders omgaan en hoe de ouders met elkaar omgaan, invloed heeft op hoe de kinde ren met elkaar omgaan. En - ik ben nog niet zolang bij deze scholen betrokken - mij is opgevallen de leuke manier waarop deze drie teams met elkaar omgaan." Monique Gerstel en Nelly de Bont (Ouderraad en Medezeggen schapsraad van de Rosen- burch) beamen dat. Ook de manier waarop de ouders en de vrijwilligers bij de school worden betrokken wordt geprezen. „Er is geen drempel. Bij problemen kom je gemak kelijk samen tot oplossingen." Volgens directeur Kole is een nauw contact tussen school team en ouders ook noodzake lijk als een school haar leerlin- gen een individuele leerweg wil aanbieden. Het optimisme van de vijf doet haast onwerkelijk aan. Veel basisscholen leken helemaal niet zo gelukkig met de fusie golf in het onderwijs. De vrees voor te grote scholen, minder aandacht voor het kind, het verdwijnen van de eigen iden titeit en mogelijke ontslagen en afvloeiingen van leerkrach ten heerste alom. Niet bij de toekomstige Vossenburch. Kole: „Met een schoolteam van 23 mensen gaan we er een geweldige school van maken. Ik ben zeer vereerd daar lei ding aan te geven. Ik ben ook blij met de ouders, die positief- kritisch meedenken. En met ons bestuur, de gemeente Middelburg, die op tijd is begonnen en goed heeft mee gewerkt om iets goeds van de fusie te maken. De gemeente dacht mee over de invulling van het gebouw en heeft onze ideeën steeds serieus bena derd." Lauer beaamt dat. „De deur bij de gemeente stond altijd open voor overleg." De Bont: „Vlak na de bekendma king van de aanstaande fusies verschenen er alleen maar negatieve verhalen in de media. Wij ervaren het samen gaan als positief. Nadat we een streep onder het verleden hebben gezet." Nelly de BontHenk Kole, Frans van de Wege, Monique Gerstel en Niels Lauer (vlnr). De vorige keer toen ik het over de namen van insekten in het Walchers had, ben ik door anderen later weer voortge holpen. Zo vroeg ik me af of 'simmen' misschien alleen in de omgeving van onze bossen ('de Mantelienge') voorkwa men, maar een lezer uit Mid delburg vertelde dat je ook daar in de weilanden door simmen gekriebeld kan wor den. Uit Arnemuiden werd me gemeld dat daar een langpoot mug ('ooiwaegen) een 'neuze- naoier' genoemd wordt. Verder had ik twee dieren door elkaar gehaald: de brim- ste en de kromgatter. Een brimste is een grote, ranke steekvlieg die zonder dat je het voelt op je handen daalt en dan steekt. Een kromgatter is een soort wesp die vooral paarden het leven zuur maakt door rond hun achterbenen te vliegen en daar zo mogelijk te steken. Volgens het Zeeuws Woordenboek zijn het allebei 'paardenvliegen', maar daar mee zal dus alleen de krom gatter bedoeld zijn. Verder zijn er natuurlijk de oorebêêsten, oftewel oorwur men, de schrik van menige huisvrouw en van kinderen die bang gemaakt zijn dat 'zukken bucht gewoon in jen ooren kruupt'. Uiteraard heeft ook Westkap- pel z'n eigen woorden voor bepaalde insektensoorten. Het alom bekende kapoenebêêstje heet er een 'bombombêêstje' en de meikever of 'roenkel' staat er nog bekend als 'piepe- tollenaer'. Volgens het Zeeuws Woordenboek geldt die bena ming alleen voor de junikever, maar nu beide soorten zo wei nig meer voorkomen, zal het woord wel voor allebei inge burgerd zijn geraakt. De 'brimste' die zoals bekend koeien en paarden hopeloos op de vlucht kan doen slaan en dol maken, ligt trouwens ten grondslag aan het woord 'brimstig' dat 'tochtig' bete kent (zeg maar loops, maar dan van koeien). In feite een nogal humoristische afleiding: de gejaagde en bijna-dolle gemoedsgesteldheid van koei en in die toestand lijkt veel op die van een koe die door een brimste wordt achternageze ten, maar heeft een heel ande re reden, die in feite verhuld wordt door de associatie met de paardenvlieg! Jan Zwemer Modellen '94 nu met BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Zondagmiddag geopend Dauwendaelse scholen gecon fronteerd met de mededeling dat zij per 1 augustus 1995 samen verder moesten. „Toen hebben we meteen de koppen bij elkaar gestoken," zegt Kole. „Óf we het nu leuk vonden of niet, het moest gebeuren, dus konden we er maar beter iets goeds van maken. De grotere school biedt voordelen in de financiële en de personele sfeer en dat kun je prachtig aanwenden voor de leerlin gen, door elke leerling onder wijs op maat te bieden." De drie schoolteams hebben vanaf het eerste moment veel vergaderd en een aantal stu diedagen gehouden en de medezeggenschapsraden zijn regelmatig bij elkaar gekomen om samen een ideaal school- concept te vinden. „Welke onderwijskundige en opvoed kundige aspecten krijgen voor rang, wat wordt de opzet van de vakken en de vormingsge- bieden, wat is het ideaal en hoe bereiken we dat. Voor de meeste vakken zijn we overge stapt op nieuwe leermetho des," vertelt Henk Kole. Groepsleerkracht Niels Lauer: „Op een paar gebieden zaten de drie scholen al op één lijn. Die wordt in de meeste geval len doorgezet." Kole: „Inder daad was er, voor er sprake was van een fusie, al overleg tussen de drie scholen. Dat komt omdat de andere twee scholen min of meer zijn voort gekomen uit de Oosterburch." En nu weer met z'n allen terug in de moederschoot. De Oos terburch is door de gemeente Middelburg aangewezen als locatie voor de Vossenburch. Het gebouw ligt midden in de wijk Dauwendaele, is groot en biedt ruimte voor uitbreiding. Voor 1 juli worden er vijf of zes lokalen aan de buitenkant bij gebouwd en ook door inpandi ge verbouwing hoopt de gemeente lesruimte te win nen. „Het hoge puntdak in de centrale hal van de Ooster burch is architectonisch aar dig, maar werd bedacht in de tijd dat de bomen tot aan de hemel groeiden," zegt Frans van de Wege, directeur van de Eendragtsburch en straks leer kracht op de Vossenburch. „Het is een onding om te ver warmen, schoon te houden of te verduisteren." Tijdens de verbouwing wordt halverwege het puntdak een vloer gelegd. De dan gewonnen ruimte, bereikbaar met een trap vanuit de centrale hal, zal worden gebruikt als dienstruimte - wat weer lesruimte in het gebouw vrijmaakt. Niet alleen het schoolgebouw gaat op de schop. Ook het onderwijs op de nieuwe school wordt aangepakt. De Vossenburch wil elke leerling onderwijs op maat bieden en wil daarnaast een 'totale zorg verbreding' op poten zetten. „We willen beter inspelen op leerproblemen, van hele kleine tot grote en leerlingen met die problemen zoveel mogelijk binnen de school houden. Ver der willen we dat elk kind via individuele leerwegen leert lezen, schrijven en rekenen. De schoolloopbaan wordt een ononderbroken ontwikkeling, waarbij de kinderen maximaal drie keer per jaar naar een andere groep worden ver plaatst. Dat vereist een grote inzet van de leerkrachten en een hoge kwaliteit van leer- en hulpmiddelen. We willen op de nieuwe school kindgericht werken en niet vanuit de eigen organisatie." Kindgericht wer ken. Voor een basisschool een logisch uitgangspunt toch? Kole: „Inderdaad, het klinkt logisch, maar het gebeurt niet altijd. Te vaak kijken de scho len vooral naar hun eigen organisatie en onze inzet is juist te kijken naar 25 of 26 individuutjes. Speerpunt is een kwalitatief goede school te maken, waarbij elke leerling terecht komt op de plaats waar ze haar talenten kan ontplooi en." Monique Gerstel, lid van de Ouderraad en de Medezeg genschapsraad van de Ooster burch, vult aan: „En gemoti veerd wordt om verder te stu deren." Van de Wege: „En wie weet zelfs gelukkig wordt." Een moderne, toekomstgerich te school zijn, die leerlingen opvoedt tot zelfstandige indivi duen die weten wat er in de wereld gebeurt en die daar verstandig mee omgaan. Een ideaal dat elke onderwijsinstel ling zal willen onderschrijven. Frans van de Wege: „Belang rijker vind ik hoe je dat wilt

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1