WONEN OP WALCHEREN INFORMATIE OVERHEID ZIE PAGINA 'Politiek is net zoiets als verliefd zijn' Meer profijt van uw spaargeld. 1700,- Mf* AIONTËL 3 axel Proefabonnement PvdA beste milieuprogramma na Groen Links en Delta Anders Sr CATHRIEN KOSTER OP WEG NAAR DERDE TERMIJN PROVINCIALE STATEN PEETERS U bent op zoek naar een huurwoning? Het huizenaanbod van de vier woningcorpora ties op Walcheren, 2- wekelijks in deze krant Kijk voor verdere informatie op pagina 6 en 7 Wi De Bank van Nederland hrijgl de JUBILERENDE HUISHOUDBEURS MET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, door Ad Hanneman Vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezing haal de ze op een onverkiesbare plaats zoveel voor keurstemmen, dat zij alleen al goed was voor drie zetels. De sfeer in de Middelburgse VVD- fractie is er daardoor evenwel niet beter op geworden. Uit haar woorden blijkt dat het afde lingsbestuur in de Zeeuwse hoofdstad nog lie ver zijn tong afbijt dan enige vorm van excuses te maken over de degradatie van een stemmen- trekker. Niettemin gaat Cathrien Koster door. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 8 maart moet het al gek lopen wil ze niet voor de derde keer gekozen worden tot provinciaal volksvertegenwoordiger. ...bij mij komen ook bijstands vrouwen... ...nu hij gedepu teerde is heb ik een uiterst plezierige relatie met hem... ...iemand zei tegen me: joh, jij hebt boerentrots... ...leden van de Tweede Kamer staan veel te ver van de mensen af... Op de wegt en in de wege - V - Een jubileumeditie strikt gelimiteerd voor 1995 geschenkenX^ PZC WEEKBLADEN $\BÜOT Q> VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN 14 95e JAARGANG NUMMER 8 22 FEBRUARI 1995 Met de onthulling van een bord gaf het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle het startsein voor de aanleg van de heemtuin Hortus Zelandiae. De grond rondom het museum en het nabijgelegen kasteel Westhove is nu nog een grote modderpoel, maar moet dit jaar in elk geval voor een groot deel worden omgetoverd tot 'een bloemhof rijzende op uit zee'. De bibliotheek in Oost-Souburg ondergaat momenteel een ingrijpende verbouwing en reorganisatie. Niet alleen wordt het jaren zeventig bruin volledig vervangen, ook de rangschikking van de boeken wordt totaal anders. „De bilbiotheek moet het gesprek van de dag worden," zegt directeur Kees Haman. Als het nieuwe systeem aanslaat, wordt het ook in de bibliotheek in Vlissingen ingevoerd. Een lach, een traan, een weerzien na vele jaren en een nieuwe start waren de ingrediënten van de Valentijnsactie van de PZC-weekbladen De Faam en de Vlissinger. Na de overhandiging van de verschillende cadeaus kon worden geconludeerd dat deze vijfde Valentijnsactie een succes was geworden. De beschikbaar gestelde cadeaus kwamen bij de mensen die ze verdienden, concludeert Margit Scherphuis, die vorige week namens de PZC de geschenken uitdeelde. Verder in deze krant nieuws van provincie en gemeenten en de rubrieken Psychoconsult, Bedrijfskundig Bekeken en Gelezen. Voor deze bank hoeft u geen aanslag te doen op uw spaarrekening. Want de prijs is echt minimaal! Dus gewoon lekker doorsparen 'en tegelijkertijd profiteren van deze rundleren topper! 2-zits 2 1/2 2- zits 3695,- in diverse kleuren leverbaar. Het grant Haakboekje van Montcl, boordevol mei exclusieve en betaalbare zitmeubelen ligt voor n T\ r> 1 T J 1 J klaar Even bellen en TT O A JJ zeeuws-vlaanderen Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel. 01155 - 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Ook dit jaar snel en voordelig met uw krant naar de Keuze uit 6 reisdata en onderweg koffie met cake in de tou ringcar. Zie elders in deze krant. dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de voor Naam: - - Adres: Postcode: Plaats: Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar: .afdeling abonnementen.Antwoordnummer 123,4380 VB Vlissingen. gaat sneller! 01 184 84216 Cathrien Koster is een vrouw die van haar hart geen moordkuil maakt. „Wat heb je daar aan. Dan weet de ander niet waar'ie aan toe is". En over haar politieke ambities: „Ach. Er zijn inderdaad mensen ge- De jubileum weest die vonden dat ik wethouder had moeten worden. Maar ik zit er voor de kiezers. En ik kan de belangen van die mensen ook dienen als gemeente raadslid of lid van Provin ciale Staten. Ook in het waterschap, waar ik dage lijks bestuurder ben, kan ik dat werk goed doen". Zwaan" Praten met de 54-jarige lerares huishoudkunde is praten met een mens dat een heel eigen uitleg geeft aan de drie letters VVD. „De VVD heeft het etiket dat ze er vooral voor onderne mers en welgestelden is. Maar dat is een vooroordeel. Bij mij komen ook bijstandsvrouwen. En die help ik ook. Vooral sinds ik vorig jaar actie voerde om ondanks mijn onverkiesbare plaats toch gekozen te worden. Mensen voelden toen dat me onrecht werd aangedaan door de partij. Kennelijk voelen ze zich daardoor met mij verbon den. Maar nogmaals, ik geloof dat er een verkeerd beeld bestaat van mijn partij". En wat de V van vrijheid betreft meent ze dat haar actie vorig jaar om gekozen te worden past in haar beeld van demo cratische vrijheid. „Zou dat naar mijn smaak niet het geval zijn geweest, dan was ik wel met een eigen lijst gekomen". Politiek betekent voor Cathrien Koster „dingen regelen voor mensen. Of dat nu om een straatlantaarn gaat of om belastingen. Dat maakt niets uit. In de positie van politicus regel je zaken. Ik hoef daarbij niet bepaald in het centrum te staan. Ik bedoel daarmee een functie als dagelijks bestuur der, wethouder of gedeputeer de. Je kunt ook vanaf de zijlijn zaken regelen. Kijk. Politiek is mijn werk en ik doe het uit idealisme. Als je het doet om een bepaalde status te krijgen doe je het verkeerd. Veel politi ci doen dat wel. Die zijn over duidelijk voor zichzelf bezig". Bewondering heeft ze onder anderen voor Jaap Hennekeij, haar partijgenoot en gedepu teerde, maar ook voor Gert de Kok, de gedeputeerde van de PvdA. „Toen hij nog fractie voorzitter was, heb ik amper vijf woorden met hem gewis seld. Nu hij gedeputeerde is heb ik een uiterst plezierige relatie met hem". Respect heeft ze ook voor Gerrit Schoenmakers, de oud-wet houder van Middelburg en... PvdA-lid. „Ik was het vaak poli tiek oneens met hem. Maar de wijze waarop hij op lange ter mijn kon denken was bijna onnavolgbaar. Vooral de manier waarop hij zaken door de raad sleepte". Over omhoog gevallen luchtballon nen in de politiek wil ze liever geen uitspraken doen. „Als ik daar niks over zeg, weet ieder een wie ik bedoel". Haar partij genoot Joan van Dijk-Sturm soms? „Ik zeg niks". Na een korte stilte: „Mensen die over lijken gaan in de politiek? Daar hoor ik absoluut niet bij". Haar gevoel voor de politiek is groot. „Politiek is net zoiets als verliefd zijn. Als je namelijk verliefd bent knok je. En je doet dingen gezamenlijk, je deelt iets. Helaas bekijken anderen de politiek nog wel eens door een andere bril. Het lijkt er op alsof ze er geen ver trouwen in hebben. Liefde en haat. Dat is wat bij de politiek hoort. Net als bij verliefdheid. Kijk maar naar de CDA-staten- fractie. Er is constant gemor. Overigens heb ik ook goede banden met mensen van ande re fracties. Je gevoel van samen iets bewerkstelligen loopt door alle partijen heen. Zelfs al ben je het hartgrondig met elkaar oneens. Dan nog werk je aan een gezamenlijk besluit, ook al ben je het oneens met de uiteindelijke beslissing. Je hebt er aan meegwerkt en je legt je voor het moment bij de beslissing neer. In mijn gewone leven heb ik vaak een speciale band met mensen die van andere partijen zijn of niet op de VVD stemmen. Dat ze een andere politieke kleur hebben maakt niet uit". Dat ze zich zo openstelt naar Van de vier grote politieke partijen bevat het PvdA-ver- kiezingsprogramma de beste natuur- en milieuparagraaf. Bij de VVD komen natuur en milieu nauwelijks aan bod. Dat concludeert de Zeeuwse Milieufederatie. De ZMF heeft vlak voor de Provinciale Sta- ten-verkiezingen het natuur- en milieugehalte van de zit tende en de twee nieuwe par tijen gepeild aan de hand hun verkiezingsprogramma's. De Zeeuwse Milieufederatie ZMF heeft de partijprogram ma's beoordeeld op de the ma's integratie van economie en milieu, afval, verkeer, ener gie, integraal waterbeheer, recreatie, landbouw, natuur en platteland. Alle partijen beste den aandacht aan milieu in hun programma, maar van een samenhangend beleid met concrete maatregelen is vaak geen sprake, is de conclusie van de ZMF. Uitzonderingen vormen Delta Anders en Groen Links. In deze partijpro gramma's staat integraal milieubeleid gericht op duur zame ontwikeling voorop. In grijpende maatregelen (zoals sluiting van de kerncentrale in Borsele) worden daarbij niet geschuwd. D66 maakt haar imago van milieupartij onvoldoende waar, vindt de ZMF. Het D66- programma besteedt wel veel aandacht aan natuur en milieu maar het mist volgens de milieufederatie de nodige samenhang. De voornemens van de partij beperken zich te veel tot losse, niet altijd even wichtige maatregelen. Het natuur- en milieugehalte van het PvdA-programma is vol gens de ZMF vergelijkbaar met de D66-plannen, maar kent een groter onderling verband. Daarom noemt de ZMF het PvdA-programma op het gebied van natuur en milieu het beste van alle vier grote partijen. Het CDA vermijdt ingrijpende maatregelen voor natuur en milieu, vindt de ZMF. De groei van de econo mie is voor het CDA van belang voor de uitvoering van het milieubeleid. De ZMF geeft het programma een magere voldoende. Bij de VVD komen natuur en milieu nauwelijks aan bod. Het mileubeleid van de VVD bestempelt de ZMF als het slechtste van de vier. Het programma van de RPF/GPV behoort tot de middenmoot. Ronduit bedroevend noemt de ZMF de programma's van de twee nieuwkomers bij de Sta tenverkiezingen: de Zeeuws Vlaamse Volkspartij ZVP en het Algemeen Ouderen Ver bond AOV. De ZVP zegt niets over natuurbeleid en heeft slechts een beperkt milieube leid in haar programma opge nomen. Het AOV heeft niet meer dan één A-4tje met partij voornemens voor natuur en milieu aan de ZMF ter beoor deling toegezonden. Het pro gramma biedt natuur en milieu bijna niets, het is rond uit slecht, veroordeelt de milieufederatie het program ma van de ouderenpartij. De verkiezingen voor de Pro vinciale Staten worden gehou den op 8 maart. alle partijen toe had positieve gevolgen toen de Middelburg- cp VVD haar naar de reserve bank verwees. „Ik werd gedra gen door mensen uit allerlei andere fracties. En dat doet goed. Misschien heeft het wel met mijn afkomst als boeren dochter te maken. Iemand zei van de week nog eens tegen me: „Joh, jij hebt een boeren trots". En daar heeft hij gelijk in. Mijn vader vulde op formu lieren ook altijd in dat hij boer was. Geen landbouwer of agrariër. Nee. Gewoon boer. Datzelfde deed ik vroeger op school. Dan zei een lerares wel eens tegen me: dat kan niet, en wilde dat ik landbouwer of agra ié:'' invulde. Maar mijn vader stond dan achter me als hij door school benaderd werd". „Boerentrots is zoiets als je niet in een hoek laten drukken en je niet weg laten schoffelen", vervolgt ze haar monoloog. „Als anderen vin den dat ik op de voorgrond moet treden, doe ik dat. Anders niet. Boeren zijn gewend om te incasseren. Ze weten dat er meevallers kun nen zijn, maar ook tegensla gen. Desondanks gaan ze gewoon door. En ik denk dat je karakter niet wordt gevormd door meevallers, maar juist door de tegenslagen. Ik zeg altijd: daar leer je van". Dan peinst ze even en zucht. „Maar ik zou ook wel eens uitgeleerd willen zijn". Terug naar de politiek en haar ambitie vermeldt ze dat ze in de politiek bepaald niet verder hoeft dan ze nu al is. „Leden van de Tweede Kamer staan veel te ver van de mensen af. Ik ben er trouwens ook veel te weinig ambitieus voor. Toch heb ik contact met de kamerle den. En dan zie je dat hun structuur van werken veel te hectisch is. Misschien dat die werkwijze de besluitvorming niet ten goede komt. Komt er bijvoorbeeld een nota uit, dan hadden ze er vijf minuten gele den al een standpunt over moeten innemen. De pers in de Tweede Kamer kijkt dan ook constant mee over je schouders. In de gemeentelij ke of provinciale politiek ben je bezig met mensen. Dat spreekt me aan. Daar voel ik me thuis". „Gaed is uut de wege, je staet in m'n licht!" Deze uitroep, die ook verkort kan worden tot „Gaed is uut de lichte!", sluit aan bij het oudere Nederlands. Daarin werd na sommige voorzetsels een 'e' aan een zelfstandig naamwoord toe gevoegd, 'derde naamval' heet dat officieel. Je vindt die ook in het Nederlands bijvoor beeld nog terug in de 'e' van 'ten gunste' en 'in genen dele'. In het Zeeuws kun je ook 'in de wege' staan en met iemand overwege' kunnen. Voor let terlijke betekenissen wordt de 'e' echter nooit toegevoegd. Wie straatklinkers steelt, haalt die dus gewoon 'uut de wegt'. Het gaat hier nu verder om de letterlijke betekenis, dus om de 'wegt'. De 't' hoort er niet achter wan neer 'weg' 'verdwenen' bete kent. „Jan is weg, 'k bin bliee dat 'n uut de wege is. Ie za 'ier nie mi deur de wegt komme mee z'n geschrêêuw." Verder heet op Walcheren de meestal onverharde weg naar een boerderij 'de baene'. Het woord komt voor in de West- kappelse uitdrukking 'aene van baene, dat 'haantje de voorste' betekent. Het woord 'pad' wordt in het dialect méér dan in het Nederlands in niet-let- terlijke zin gebruikt. Een echte Walcherenaar vraagt: „Weet je de pad nè Goes?" en niet: „Weet je de weg?" Dat laatste is officieel Nederlands, het eer ste niet. Wegen dragen soms namen in de volksmond die niet met de officiële namen overeenstem men. 'Den Achterwegt' bij Oostkappel is een deel van de Munnikweg plus de Dunoweg en de naam verwijst naar een vroegere situatie. Op Westkap- pel heet de Prelaatweg nog 'de sielex', naar het materiaal waar het wegdek vroeger uit bestond. Zo heet ook de 'Zin- derweg' bij West-Souburg naar de sintels (zinders in 't Zeeuws) waar die weg mee verhard werd. Alleen bracht 'Zinderweg' het wel tot officië le benaming. Hetzelfde gebeurde te Aagtekerke met de 'Oude Grintweg'. Voor zover bekend wordt dat in het Walchers uitgesproken als 'den Ouwen Grienwegt'. De 'd' van grind wordt als het ware in de 't' van 'wegt' opgenomen. Jan Zwemer M SWAROVSKlJ Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 ID© HfriffUTtn Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: oflsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 5117.00 uur, Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4360 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1