VAN DE Brengt u graag te veel geld naar de belasting? L GEMEENTEVALKENISSE illli GEMEENTE VEERE i f DE FAAM DE VLISSINGER weMLU INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTENDE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN niiiuiilljllimiiiitAiiiiiiiélllllliHtilI. I GEMEENTE MIDDELBURG Ieder jaar verandert er wel iets in de belastingwetgeving. Het is voor u vrijwel onmogelijk om volledig op de hoogte te blijven van de vele wijzigingen. Daarnaast wijzigen de mogelijkheden van aftrekposten elk jaar. Vandaar dat het verstandig is uw aangiftebiljet door deskundigen goed en volledig in te laten vullen. Ventevogel Dekker haalt voor u het onderste uit de kan. Dit bespaart u veel tijd en moeite. Bovendien kan het u vele guldens aan belasting schelen! Stuur onderstaande bon in of bel: 01184-19192. Wij bewijzen u graag dat het inschakelen van een belastingadviseur niet veel hoeft te kosten! Ventevogel Dekker b.v. Administratieve en Fiscale Dienstverlening GEHELE WEEK: FIJN VOLKORENBROOD APPELFLAPPEN mmu:1 BOLUSSEN 3 CROISSANTS 5 TOMPOUCEN DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG: 1 de Middelburgse Glazenier bv Wij plaatsen uw glas in lood ook in dubbel glas! (kom gerust eens kijken) Modern Klassiek Slaapkamers T p Ski 0 XG I Telefoon 01155-62010. Telefoon België 0031 -115562010. zeeuws-vlaanderen Sie Matic keukenstudio 1e verdieping. Slaapkamerafdeling ca. 2500 m'. Woensdag 1 februari 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 9 INFORMATIE OVERHEID VERGADERING GEMEEN TERAAD Op donderdag 2 februari 1995 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staan o.a. de volgende zaken: - krediet uitvoering aantal beleidszaken prioriteitennota; - vaststelling verordening straat- naamgeving en huisnummering; - evaluatie 1994 inzake betaald parkeren; - krediet 30 km maatregelen Biggekerksestraat en de Ruyterstraat Koudekerke; - krediet vervanging transportma teriaal gemeentewerken; - uitwerking subsidiestructuur WV Zuid-west Walcheren; - vaststelling bestemmingsplan kampeerterrein Valkenisse te Biggekerke; - vaststelling diverse voorberei- dingsbesluiten. De vergadering wordt gehouden in de raadszaal van het gemeen tehuis te Koudekerke en is voor het publiek toegankelijk. BESTEMMINGSPLAN ZOMERHUIZENTERREIN BROEDERHOEK (KOUDE KERKE) Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat tegen het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland tot goedkeuring van het bestemmingsplan "Zomerhuizenterrein Broederhoek" geen beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Genoemd bestemmingsplan is hiermee onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan ligt ter gemeentesecretarie, afdeling alge mene zaken, Dorpsplein 28 te Koudekerke ter inzage. Koudekerke, I februari I995 WET MILIEUBEHEER Melding AMvB doe-het-zelf-bedrijven Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat bij hen een kennisgeving is inge diend, op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) doe-het-zelf-bedrijven Wet Milieubeheer, door de heer A.P. Pattenier te Zoutelande in ver band met het van toepassing worden van deze AMvB op de inrichting Willebrordusplein 14 te Zoutelande. De kennisgeving is door ons geac cepteerd aangezien wij verwach ten dat het oprichten van de bedrijfsloods geen nadelige gevol gen zal hebben voor het milieu. De kennisgeving en de daarop betrekking hebbende stukken lig gen tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ter gemeentese cretarie, afdeling algemene zaken, Dorpsplein 28 te Koudekerke. Koudekerke, I februari I995 BOUWAANVRAAG Burgemeester en wethouders van Valkenisse maken bekend dat de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ingekomen van: - Bouwbedrijf Kambier B.V. te Koudekerke voor het bouwen van een schuur op het perceel Galgeweg 7 te Koudekerke. BOUWVERGUNNING Door burgemeester en wethou ders van Valkenisse is de volgen de bouwvergunning verleend aan: - dhr. M.J. van der Heijden te Zoutelande voor het bouwen van een woning op het perceel Majoorwerf 44 te Zoutelande. WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat bij hen zijn binnengekomen de mel dingen ingevolge de Wet milieu beheer van: 1. C A Nederland te Amsterdam voor de inrichting op het perceel Lange Delft 5 te Middelburg; 2. De heer J. Valkier te Middelburg voor de inrichting op het perceel Oostperkweg 25 te Middelburg; 3. De heer A.J. Francke te Middelburg voor de inrichting op het perceel Noordweg 381 te Middelburg; 4. Crêperie "Pardoes" te Middelburg voor de inrichting op het perceel Reigerstraat 3 te Middelburg. Ten aanzien van de voornoemde inrichtingen zijn de voorschriften van de daartoe vastgestelde alge mene maatregelen van bestuur ex. artikel 8.40 Wet milieubeheer van toepassing. WET MILIEUBEHEER Ter inzagelegging beschik king Beschikking Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend, dat zij een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer hebben verleend aan Amgas B.V. te Middelburg voor het veranderen vanwege uitbreidingen van een inrichting bestemd voor de pro- duktie van metalen rookgasaf voersystemen en bijbehorende hulpprodukten. De inrichting is gelegen aan de Oude Veerseweg 23/Noordmonsterweg te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nrs. 473 en I286. Inzage De beschikking en alle relevante stukken liggen tot 2 maart I995 elke werkdag tijdens kantooruren en op donderdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur ter inzage op de afdeling Milieuzaken van de dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 te Middelburg. Inzage op donderdagavond dient van te voren telefonisch bij de afdeling Milieuzaken te worden aangevraagd (01180-75241 Desgewenst wordt er door de afdeling Milieuzaken een monde linge toelichting gegeven op de voornoemde stukken. Beroep Van 2 februari tot 16 maart 1995 kan beroep worden inge steld door degene die bedenkin gen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit, de advi seurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit, alsmede belanghebbenden aan wie redelij kerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit De beschikking wor den na afloop van de beroepster mijn van kracht, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en tevens op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuurs recht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. Beroepschriften moeten worden gericht aan de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van deze afde ling. Informatie Nadere informatie over de beroepsprocedure en de daaraan verbonden kosten kunnen bij de afdeling Milieuzaken verkregen worden. BOUWPLAN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan Beschermd Stadsgezicht voor het bouwen van een winkel met bovenwoning op het perceel Koestraat 7. Tevens maken zij bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet vergunning te verle nen. Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 3 februari 1995 geduren de 14 dagen voor een ieder ter inzage bij de sectie Juridische Zaken van de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissing sestraat 21. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaar heeft tegen de uitvoering, zijn bezwaren schrifte lijk en gemotiveerd kenbaar maken aan burgemeester en wet houders van Middelburg, Postbus 61, 4330 AB Middelburg. BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Middelburg maken bekend dat de volgende aanvragen voor een bouwvergunning zijn binnen gekomen: a. op 18 januari 1995 voor het bouwen van een dakkapel op het perceel Kruitmolenlaan 21; b. op 19 januari 1995 voor het bouwen van een dakkapel op het perceel Leliestraat 7; c. op 23 januari 1995 voor het verbouwen van een winkel pand op het perceel Nieuwe Burg 19; d. op 24 januari 1995 voor het verbouwen van een voorgevel op het perceel Jacob Catsstraat 39; e. op 24 januari 1995 voor het bouwen van een serre op het perceel Park de Moucheron INSPRAAK ONTWERP BESTEMMINGSPLAN "NIEUWLAND-KOM" Op grond van de Inspraak verordening ligt het ontwerp van het bestemmingsplan "Nieuw- land-Kom" met ingang van vrijdag' 3 februari tot en met 3 maart 1995 voor een ieder ter inzage bij de sectie Voorlichting, Stadhuisstraat 2, de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21 en bij het Wijkondersteuningspunt Nieuw en Sint Joosland, Veerstraat 2 (Dorpshuis). Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen schriftelijk naar voren worden gebracht op een daartoe bestemd inspraakformulier. Deze formulieren zijn verkrijgbaar op bovengenoemde plaatsen. Ook bestaat er de mogelijkheid dat een exemplaar van het bestemmingsplan voor enkele dagen wordt geleend tegen een borg van f 25,-. VOORBEREIDINGSBESLUIT De burgemeester van Middelburg maakt bekend dat de gemeente raad in zijn vergadering van 23 januari 1995 op grond van artikel 2 I van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, heeft verklaard dat voor het perceel aan de Kruisweg, zoals dat is aangegeven op teke ning nummer S 181-62: een her ziening van het bestemmingsplan "Breeweg" wordt voorbereid. Het besluit treedt in werking op 3 februari 1995 en ligt met het bij behorende pré-advies en tekening voor een ieder bij de Dienst Stadsontwikkeling, Vlissingsestraat 21, ter inzage. WINKELSLUITINGSVEROR- DENING MIDDELBURG Burgemeester en wethouders van Middelburg brengen ter openbare kennis dat bij besluit van de raad van die gemeente in haar verga dering van 23 januari 1995 de "Winkelsluitingsverordening Middelburg" is vastgesteld. De nieuwe Winkelsluitings verordening treedt in werking op I maart en ligt voor een ieder ter inzage bij de sectie Voorlichting van de Dienst Middelen, Stadhuisstraat 2 te Middelburg. Zie ook de informatiepagina van de Gemeente Middelburg in de Faam van vandaag. BEKENDMAKING BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Veere maken, gelet op artikel 41 van de Woningwet bekend, dat de volgende aanvragen om een bouwvergunning zijn binnengeko men voor Veere - gedeeltelijk vernieuwen en ver anderen van het pand Kaai 79, Vrouwenpolder - oprichten van een kantoorruim te Kon. Wilhelminalaan 35 Wij wijzen u erop, dat tegen deze aanvragen om een bouwver gunning geen bezwaarschrift kan worden ingediend. MONUMENTENWET De burgemeester van Veere maakt bekend, dat burgemeester en wethouders van Veere een aanvraag om een vergunning heb ben ontvangen van de heer H.L Knook te Veere voor het gedeel telijk vernieuwen en veranderen van het pand Kaai 79 te Veere. Voornoemd plan ligt gedurende 14 dagen na de datum van deze publikatie voor een ieder ter inza ge ter gemeentesecretarie, Kerkstraat 7 te Veere. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar zienswijzen over dit plan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 5 te 4350 AA Veere. VOORBEREIDINGSBESLUI- TEN Burgemeester en wethouders van Veere maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 januari 1995 heeft ver klaard, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor: a. een gedeelte van het perceel Fort den Haakweg 22 te Vrouwenpolder, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie N nr. 1999 (gedeeltelijk); b. enkele percelen aan de west zijde van de Fort den Haakweg te Vrouwenpolder, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie N nrs. 1351, 1205, 1206 en een gedeelte van nr. 1349; c. enkele percelen aan de Schotsehoek te Gapinge, ka dastraal bekend gemeente Veere, sectie M nrs. 210 en 283 (gedeeltelijk); d. een gedeelte van het perceel Vrouwenpolderseweg 83 te Vrouwenpolder, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie N nr. 1456 (gedeeltelijk). Genoemde besluiten welke op 26 januari 1995 in werking zijn getreden liggen met bijbehorende tekeningen voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie Kerkstraat 7 te Veere. VRIJSTELLING BESTEM MINGSPLAN De burgemeester van Veere maakt bekend, dat burgemeester en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmings plan Buitengebied teneinde het uitbreiden van een receptiekan toor aan de Fort den Haakweg 22 te Vrouwenpolder mogelijk te maken. Genoemd plan ligt gedurende twee weken na de datum van deze publikatie voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, Kerkstraat 7 te Veere. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn/haar eventuele beden kingen ten aanzien van dit plan kenbaar maken bij het kollege van burgemeester en wethouders van Veere, Postbus 5 te 4350 AA Veere. ARNEMUIDEN I DOMBURG I MARIEKERKE I MIDDELBURG VALKENISSE I VEERE VLISSINGEN I WESTKAPELLE I WATERSCHAP WALCHEREN I WEGSCHAP WALCHEREN - CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN Badhuisstraat 71 4381 LP Vlissingen 01184-19192 Graag hoor ik van u hoe ik geld kan besparen. Belt u mij vrijblijvend. Naam: Adres Postc./Woonplaats^ Telefoonnummer (overdag): Stuur deze bon in een ongefrankeerde open envelop naar: Ventevogel Dekker b.v., Antwoordnummer 16, 4380 VB Vlissingen. van 2,85 voorƒ2,45 3 halen2 BETALEN 4 halen3 BETALEN van 3,- voorƒ1,20 van 8,75 voorƒ6,75 Kanaalstraat 2 Oost Souburg 01184-61291 BORDUUR SB 1 llllil! 2SK to" 'f '■ÏJi-V fc#-P_P ÜÉ|3*S3+ '"MIDDELBURG' Brakstraat 18 Voor bedrijven en verenigingen o.a. HANDDOEKEN vanaf 13.50 Goede kwaliteit, kadoverpakking, geborduurd (afname min. 100 stuks) 01180-38111 Zusterstraat 39, Middelburg Telefoon 01180-33247 K De uitgeknepen prijzen bij Pot Cassina, tafel "Lom" 130 x 130 cm in zwart 6 stoelen "Pelope" zwart/stof f 11.570,-Nuf 7.950,- B en B Italia, 3 zitsbank model "Artema" in stof f5.714,-Nu f4.250,- Leolux, 2x2 zitsbank model "Morion" stof Moss 67 f 7.780,- Nu 5.750,- Desede, 2 x Th zits DS 2011 in leder select blauw Nu f 14.630,- Giorgetti, ronde tafel 4 stoelen grafiet gebeitst f 13.957,- Nu *9.975,- Gelderland, hoekkomb incl. poef model 5300 in stof Moll blauw f 8.370,- Nu f 5.850,- Desede, 2-zits DS 76, leder select silver f 11.440,- Nu f7.500,- Poltrona Frau, hoekkomb. "Serenade" leder SC 26 lever f 20.393,- Nu f 14.500,- Pastoe, dressoir L160 kersen/front lak zwart Nu f 3.895,- Desede, fauteuil DS 50 neckleder grizzly, cigarro of zwart f 5.900,- Nu f 3.495,- Desede, 3 2V? zits hoge fauteuil DS 32 in leder bruin f20.080,- Nuf 14.950,- Musterring, dressoir zwart hoogglans, bovenblad in zwart marmer f4.553,-Nuf 3.495,- Desede, fauteuil DS 50 leder club zwart, racing en teak f 5.295,- Nu f 2.895,- Rolf Benz, 2 Th zits model 525 in stof groen f7.336,- Nu *4.995,- H. de Jong, wandkast quatro lak zwart/noten f 7.655,- Nu 4.950,- Acerbis, dressoir "Sheraton" grijs lak hoogglans 280 cm f8.586,- Nuf 4.495,- Acerbis, barkast "Sheraton" grijs lak hoogglans lak rood 100 cm f 8.458,- Nu f 4.650,- B en B, "Adia" bedbank leder/stof f 8.586,- Nu 6.450,- Gelderland, model 5385, 2'/; zits stof rood f4.135,-Nu f2.895,- Vitra, Lounge chair schaal zwart of palissander kleur f 6.529,- Nu f 5.295,- B en B, aanbouwwand "Domus" in lak soia f26.522,- Nu f 19.750,- Capellini, dressoir "Revival" geheel in zwart hoogglans Nu f 7.595,- Pastoe, aanbouwwand "Vision" groen/wit f 8.965,- Nu f 5.950,- Leolux, ziteiland "Ippo" leder Topaz/ stof nardo f7.165,-Nu f3.585,- Pastoe, aanbouwwand L260 in lak zwart, fronten in lak autumn f 8.295,-Nu f 5.950,- Skipper, salontafel 0120 cm in marmer zwart f5.659,- Nu f 3.750,- Jori, model JR 2600 Th 2 zits hoge fauteuil in leder blauw f 15.740, -Nuf 10.950,- Cassina, 2 zits "Ladona" in stof f 5.550,- Nu f 3.985,- B en B Italia, fauteuil model "Tonda" (2x) romp leder brique/kussens stof f 4.893,- Nu f 3.450,- (p.st.) \|P Leolux, tafel blad regel VjC "Sagita" 5 armstoelen "Giotto" leder/stof f 11.645,- Nu 7.950,- Hülsta, aanbouwwand "Spectrum" in -lak wit f 11.100,- Nu f6.500,- Thörmer, fauteuil in stof/lak zwart hoogglans f4.320,-Nu 2.995,- Belgo Chrom, eetk. tafel "Kouros" glas/ metaal 4 stoelen "Kouros" metaal/ zwart stof f 7.204,- Nu f 4.995,- Belgo Chrom, dressoir "Wagner" lak grijs 231 cm f7.728,- Nu *4.995,- Montis, model Quintus chaise-longue armelement stof/leder f 8.999,- Nu f 5.950,- Montèl, Th zitsbank in leder Hermes blauw f 1.615,-Nuf 1.295,- Montèl, 2 Th zits in stof uni rose f 2.295,- Nu f 1.495,- Montèl, 2 Th zits in leder ivoor f 3.433,- Nu f 2.650,- Montèl, 2 Th zits in leder Hermes groen f 2.995,- Nu 2.250,- Poltrona Frau, 3 1+1 model Dream A leder d.bruin f 19.615,- Nu f 12.500,- Benders, Th zits leder diplomat lever f5.990,- Nuf 3.975,- Koekoek, Th zitsbank in stof beige f 4.422,- Nu f3.250,- Gallery clair, tafel 0130 cm glas 4 armstoelen in beige riet/zit stof f 5.452,- Nu 3.750,- Gallery clair, tafel 120 x 120 cm in glas+ 4 armstoelen in puriet bruin/zwart f4.670,-Nu 2.750,- Gelderland, gestoft, bed 160 x 200 cm f 2.932,- Nuf 1.750,- Moser, hoekkast voor slaapkamer hoogte 230 cm in lak wit incl. verlichting f 12.331,- Nuf 7.995,- interlübke, slaapkamerkast "Tatami" 4 deuren midden ladenelem. zwart/wit essen f 11.964,- Nu 7.950,- interlübke, slaapkamer "Medium Plus" in lak wit/grijs incl. buro f20.132,- Nuf 13.950,- Hülsta, "Tiamo DC" ledikant 2 nachtkastjes breed 70 cm in lak wit f3.630,-Nu *2.830,- Hülsta, "Silhouette" ledikant 180 x 200 cm met verl. 2 nachtk. breed 70 cm f 5.307,- Nu f 4.150,- Hülsta, model Tintura incl. 2 nacht tafels 4-deurs vouwkast f 7.093,- Nu *4.980,- Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur (let op: zondags gesloten). ~l

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 9