Het profileren van een olievlek Washington Strandhotel fKATÉP GAMES Proefabonnement SPORTFONDSENBAD VUSSINGEN 25 JAAR PC DISCOUNT piot OPRUIMING 32>r //- c Onze JUBILEUM KRANT niet ontvangen? BEL ONS EVEN! 01184-17442 Zeelandhallen GOES 't Ièrpje van een spinalsem DOE NU HET ARSENAAL j MET (Sr KORTING! Za. 4 febr. 10-16 uur Win een PC-486 Info: tel. 070-3588929 De naamloze vennoot schap Sportfondsen- bad Vlissingen bestaat 25 jaar. Sinds de ope ning op 20 juni 1970 van het eerste over dekte zwembad in de regio heeft het bad zo'n zes miljoen bezoekers mogen ver welkomen. Jaap PZC WEEKBLADEN Keij'mel, in 1985 aange steld als chef zwem- zaal en sinds 1990 manager van het Sportfondsenbad, heeft veel veranderin gen gezien, doorge voerd en geïnitieerd. Met de dreigende con currentie van een nieu we zwemaccommoda- tie in Middelburg wordt de noodzaak tot profileren alleen maar groter. Mogelijk wordt nog dit jaar een com plete fitnessaccommo datie aan het bad toe gevoegd. „Als dat lukt, zijn we een beetje uniek aan het wor den." Eigen toko Je regelt 't op het 4t postkantoor Computer - koopjesbeurs Ik wil lezen wat er leeft in Zeeland, GROTE KORTING /VIET DE JUISTE KRANT STA JE NOOIT AAN DE KANT! sportfondsenbad-vlissingen '4?/ODELB^'G FOTOSTUDIO THEO V.D. GENUGTEN vrijlandstraat 75, middelburg 01180-40317 (winkelcentrum dauwendaele) 95e JAARGANG NUMMER 5 1 FEBRUARI 1995 theo maakt 't portret SEGA-stand met wedstrijden Reduktiebon met f 5,- voordeel verder in dit blad door Liesbet Mallekoote H)@ Ustanm Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, Advertentieverkoop: J.L. Saija, 01184-84312 (privé 01184-18686). Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel, 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10,17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger I maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Een gesprek met Jaap Keijmel over het Sportfondsenbad is als een waterval van woorden, cijfers en feiten. De eerste typeringen die na die stort vloed opkomen zijn 'gedreven' en 'enthousiasmerend'. De vraag of de man ooit niets doet, dringt zich op. Sinds zijn aanstelling als manager in 1990 heeft het Sportfondsen bad zowel qua organisatie als wat betreft het pakket aange boden diensten een flink aan tal veranderingen ondergaan. De horeca kwam in eigen beheer. De technische en schoonmaakdienst werd uitge breid. Achterstallig onderhoud werd ingelopen. Elke chef kreeg zijn eigen verantwoorde lijkheid en de ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen. En verzorgde het bad tien jaar geleden alleen nog maar zwemles, school-, verenigings- en vrijzwemmen, nu is het aantal gespecialiseerdse zwemgroepen bijna niet te overzien: zwemmen voor ouderen, zwangeren, ouders met kind, aquarobics en aqua- fitness zijn nog maar een greep uit het totale assorti ment. „Dat is de filosofie van 'een leven lang zwemmen'. Of minder aardig: zwemmen van de wieg tot het graf. We probe ren voor zoveel mogelijk speci fieke groepen activiteiten te ontwikkelen. Voor mensen die moeten zwemmen op dokters advies, maar ook voor mensen Jaap Keijmel. die willen zwemmen voor ze naar hun werk gaan, of liever in de lunchpauze." En dat alles om - in een tijd perk waarin mensen nog niet eerder zoveel vrije tijd maar ook nog nooit zoveel afleiding hadden - het aantal bezoekers van het zwembad op peil te houden. Na de uitbreiding van het Sportfondsenbad Vlissin gen in 1985 met een golfslag en een wedstrijdbad, zag de n.v. het aantal bezoekers explosief stijgen van 175 tot 180 duizend naar zo'n 300 dui zend per jaar. „Een jaarlijkse speling zit 'm in de weersom standigheden," verklaart Keijmel. „In heel slechte zomers haalden we wel eens 325 duizend en een prachtige zomer is desastreus. Vorig jaar haalden we in de zomermaan den vijftienduizend bezoekers minder dan in 1993. Opgeteld bij minder horeca-activiteiten was dat een gigantische klap." De gemeente Vlissingen neemt jaarlijks één miljoen van de 2,5 miljoen tellende begroting van het Sportfond senbad voor haar rekening. De overige anderhalf miljoen gul den wordt gedekt door de inkomsten. „Elk zwembad draait met verlies," relativeert Keijmel het subsidiebedrag. „Ook Centerparcs, maar die verdisconteren dat met hun bungalows. Maar zie Scheldo- rado en De Parel. De gemeente Middelburg gaat nu een nieuw zwembad bouwen en accep teert van te voren een tekort van 1,9 miljoen gulden bij een bezoekersaantal van 250 dui zend. Wij zitten daar qua bezoekersaantal boven en hebben een tekort van bijna een miljoen minder. Onze variabele lasten worden voor negentig procent gedekt door de inkomsten. Binnen Sport fondsen Nederland zitten we daarmee in de top vijf." Het structurele tekort van het- zwembad zit volgens Keijmel FOTO AN DA VAN RIET in de rente en aflossingen van leningen die jaarlijks moeten worden betaald. „Wij betalen jaarlijks acht ton aan rente en aflossingen. Dat is best een fors bedrag. Personeelskosten zijn ongeveer een miljoen - zit je op 1,8 - en de rest van het geld gaat op aan gas, water, licht, de inkoop van de horeca, schoonmaakkosten en gemeentelijke lasten." Vanaf 1992 probeert het Sport fondsenbad Vlissingen de variabele kosten in de hand te houden. Onder meer door de installatie van een nieuw venti- VERVOLG OP PAGINA 11 Voor wie van taal houdt, is een 'etymologisch woorden boek' iets om van te watertan den. De afkomst van woorden wordt er in verklaard, oude betekenissen en verwante woorden worden opgesomd. Dat leidt soms tot verrassin gen. Zo blijkt 'Ièrpje' voor tong (toenge) dat volgens mij voor al nog op Arnemuiden gebruikt wordt verwant met 'slurf'. In de zeventiende eeuw was 'lerf' een algemeen woord voor tong, in de Zaans treek wordt nu nog 'slerp' gezegd. Een raadselachtig en ook zeld zaam Walchers woord is 'spi- nalsem', waar een heel mager iemand mee wordt aangeduid. „Dien joengsten van Lena is mèr een spinalsem, de wind waoit er deur 'ene." Ik denk dat 'alsem' het zelfde woord is als 'eisen', een oude Walcherse vorm voor 'els' (priem). Dan is een spinalsem misschien een onderdeel van het spinnewiel of een priem gebruikt bij het handspinnen. Net als 'eisen' zeggen oudere Walcherenaars overigens 'zeisen' in plaats van 'zeis', een restant uit de middeleeuwen. Eveneens uit oude tijden in het Zeeuws bewaard gebleven vormen zijn 'ieversten' en 'gor- net'. leversten is het steeds minder gebruikte woord voor 'ergens'. Het woorddeel 'ver' stamt rechtstreeks uit het oude Germaans en is verwant met 'waar'. Gornet is een oor spronkelijker woord voor gar naal, dat later gevormd werd. Het woord is in de middeleeu wen afgeleid van de mans naam Geernaert, zoals deze lekkernij in Vlaanderen nog genoemd wordt. Soms worden ook in de loop der tijden twee letters in een woord verwisseld. Zo zijn 'dorp' en 'terp' met het Zeeuw se 'trop' (een kleine hoeveel heid: een tropje 'oenders) en het Nederlandse 'troep' in ver band te brengen. Volgens het Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. Vlissingen, Aagje Dekenstraat 10, tel.01184- 17510 De voorstelling het Zwanenmeer is twee in plaats van een keer te zien in de Stadsschouwburg. Er was zoveel animo voor dat besloten werd een extra voorstelling in te lassen. 'Alles wil het vuur' is niet alleen een ridderverhaal over liefde, vriendschap en eer maar ook over de noodzaak om te staan voor wie je bent. En dan is het ook nog een gesproken opera. Zeeuwse werkgevers zijn nog niet in staat om vrouwen gelijkwaardig te beoordelen. Dat constateert D. Kempe- Geschiere in haar eindrapport bij de sluiting van het Bureau Positieve Actie. Er is niettemin een en ander bereikt, weet ze. Strandhotel wat een spijt aangevreten door de tijd. Luister en stijl in diep verval je staat daar nu voor niemendal. Eens was je luisterrijk zéér schoon. Jouw stijl voerde de boventoon. Nu doet het steeds zo'n pijn dat je jezelf niet meer mag zijn. Strandhotel ze gaan je slopen ze willen je niet meer herdopen. Waarom lieten ze zelfs jouw buitenkant niet heel Het zal wel weer, het kost teveel! Jij bent ten dode opgeschreven. Niemand begrijpt waarom. Jouw nostalgie en ouderdom hebben ze voorgoed verdreven. De nieuwe tijd van weelde, weggooispullen kan deze geestelijke armoede niet verhullen! Rie van de Walle. etymologisch woordenboek (dank aan meneer Prisma) gaan ze alle terug op een heel oud woord voor 'omheinde ruimte'. De betekenis ontwik kelde zich in twee richtingen: boerderij (later: dorp) en kud de (trop). Jan Zwemer dus noteert u mij maar voor een abonnement, vier weken de voor Adres: Postcode: Plaats: Handtekening: In enveloppe zonder postzegel zenden naar: 7, afdeling abonnementen. Antwoordnummer 123.4380 VB Vlissingen. gaat sneller! 01184 84216 Modellen '94 nu met BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Zondagmiddag geopend Bij inlevering van deze bon ontvangt u 5,- korting p.p. op dfe normale toegangsprijs bij Maritiem Attractie Centrum Het Arsenaal in Vlissingen. Geldig voor max. 2 personen tot 1 - 3 - 1995.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1