BtwltojilïöB UITGEREKEND BIJ JUMBO: 2,79 O/9 3,98 5,95 O,49 imsi Lezing SNEL GEBOEKT DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG Allerlei Cursus/Onderwijs 49 Jumbo is beter dan u denkt. Cultuur Waterstanden 06-9771 Weerbericht 06-9775 Woensdag 1 februari 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER 17 Genootschap - Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen verzorgt 31 januari de lezing 'Geschiedenis persfotografie, ook in Zeeland?' Theo van Noord is de spreker. De lezing begint om 19.45 uur in Huize 's Hertogenbosch in Mid delburg. Voorafgaand aan de lezing houdt het Genootschap vanaf 19 uur een ledenvergade ring. Dinsdag 14 februari ver zorgt de Vlissingse gemeentear chivaris A. Meerman voor het Genootschap een rondleiding door het gemeentearchief in de Hellebaardierstraat in Vlissingen. De excursie begint om 14 uur. Dinsdag 11 april ten slotte geeft D. van Lente in Huize 's Herto genbosch in Middelburg een lezing over de Zeeuwse journa list Frederik van Sorge - tevens gemeentesecretaris van Bigge- kerke - die nationale bekendheid verwierf met zijn geschriften, zoals het zeventig pagina's tel lend pamflet 'Over den invloed der machines op de welvaart der volken'. Popper - Voor Aula Zeeland ver zorgt prof. S.J. Doorman 7 fe bruari om 20 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een lezing over 'Popper en de weten schapsfilosofie'. Doorman is onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie. Karl Pop per was een van de invloedrijke filosofen van de twintigste eeuw. Hij studeerde wis- en natuurkunde en filosofie in Wenen. In 1934 publiceerde Popper 'Logik der Forschung', waarin hij kritiek leverde op het logisch-positivisme van wat de Wiener Kreis heette. Na de oor log vertrok hij naar Londen waar hij onder meer 'De Groei van de Kennis' schreef. Volgens zijn filo sofie kunnen we van onze fou ten leren, waardoor onze kennis groeit. Het falsif icatiepi incipe maakt deel uit van die filosofie: theoriën worden niet bewezen maar zo opgesteld dat ze ont kracht kunnen worden. Mede onder invloed van Popper heeft de wetenschapsfilosofie in de tweede helft van deze eeuw sterk in de belangstelling gestaan: wat is de grondslag van kennis, hoe verloopt weten schappelijk onderzoek, wat is een theorie, etcetera. Psychologie - Prof. H. van der Molen houdt donderdag 2 fe bruari in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een lezing met de titel 'De mededeelzame detecti ve, pleidooi voor een transparan te toegepaste psychologie'. In de lezing wordt de stelling verde digd dat de praktizerend psycho loog niet zozeer door zijn cliën ten heen moet kijken maar dat hij vooral door zichzelf moet laten kijken. Hij moet transpa rant, makkelijk te doorzien en helder zijn. Daarnaast moet hij echter de rol van detective ver vullen. De rol van de mededeel zame detective wordt uitge werkt voor drie gebieden in de psychologie: hulpverlening bij psychische problemen, perso- neelsselectie en training van communicatieve vaardigheden. Van der Molen in sinds 1992 hoogleraar aan de faculteit Socia le Wetenschappen van de Open Universiteit in Heerlen. De lezing begint om 20 uur. Voorafgaand aan de lezing geeft Van der Molen vanaf 19.15 uur in de Zeeuwse Bibliotheek een uiteen zetting over de inhoud van de nieuwe Open Universiteit-diplo- malijn Gezondheidspsychologie. Herzberg - Schrijfster Judith Herzberg komt dinsdag 21 fe bruari op uitnodiging van Aula Zeeland naar de Zeeuwse Biblio theek in Middelburg. Herzberg debuteerde in 1961 met gedich ten in Vrij Nederland. Naast haar bekendheid als dichteres wordt zij alom gezien als de belangrijk ste Nederlandse toneelschrijf ster van onze tijd. Sinds 1971 schreef zij dertien stukken voor toneel, televisie, muziektheater en kameropera. Door haar televi siewerk raakte Herzberg betrok ken bij een aantal Nederlandse en internationale filmprodukties waarvoor zij scenario's schreef: Rooie Sien, Een vrouw als Eva, Twee vrouwen, Charlotte en Leedvermaak. Verder vertaalde ze onder meer Ernst Jandl, Euri pides en Ibsen. Haar werk werd onderscheiden met de Jan Cam- pertprijs voor Toneel, de Jan Campertprijs voor Poëzie, de prijs voor de Toneelkritiek, de Joost van den Vondelprijs en de Charlotte Köhlerprijs. De bijeen komst met Judith Herzberg begint om 20 uur. Rechtsgeschiedenis - Op verzoek van de werkgroep Histo- - rie en Archeologie van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen houdt mr. R Huijbrecht maandag 6 februari een voordracht over zijn promo tieonderzoek naar de geschiede nis van het Hof van Holland en Zeeland. Huijbrecht is werkzaam bij het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, waar onder meer het archief van dit Haagse rechtscol lege wordt bewaard. Tot 1811 Sportzaal van Duyvenvoor- de Oost-Souburg, peuter- gym, 9.30 u. De Schelp Domburg, ansichtkaarten maken, 10 u. De Parel Domburg, bowlingtoernooi vanaf 12 jaar, inschrijven voor 18 u., 20 u. Centrum San-Bao Middelburg, medi tatiecursus, 20.15 u. (01180- 16193). Bachten Reede Vlissingen, PvdA, D. Bruijn- ooge over verkiezingspro gramma Provinciale Staten verkiezingen, 20 u. Zeeuw se Bibliotheek Middelburg, Open Universiteit, lezing prof. dr. H.T. van der Molen over transparante psycholo gie, 20 u. Zeeuwse Bibliotheek Mid delburg, Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, lezing eco nomische groei, prof. dr. A. Kuyvenhoven, 16.45 u. Zeeuwse Bibliotheek Mid delburg, Nederlandse Ver eniging van Belanstellenden in het Spoor- en tramweg wezen, maandelijkse bijeen komst, 19.45 u. Aldegonde Vlissingen, praat/dansavond voor 25 plussers, 20.30 u. Café-pension 'De Goede Verwachting' Lewedorp, ruilbeurs, 19.15 u. Cue Action Middelburg, 't Raedt- huys, districtkampioenschap 4e klas bandstoten. Buurt huis De Paraplu Vlissingen, cursus Surinaams koken, 17.30 u. De Parel Domburg, spetter middag, spelletjes onder begeleiding, 14.30 u. Res taurant De Parel Domburg, Scandinavisch Buffet, vanaf 18 u. Clublokaal St. Paulus Mavo Vlissingen, Wandel sport Vereniging 'Willen is Kunnen', wandeltocht, diverse afstanden, vanaf 9 u. Zuiderbaken Middelburg, Wijkvereniging Zuid, bingo, 20 u. Karolingenburcht Oost-Souburg, Single v/h SAZ, dansavond alleen staanden vanaf 25 jaar, 20 u. Multi Colour Middelburg, creatieve midwintermarkt, 10 u. Cue Action Middel burg, 't Raedthuys, district kampioenschap 4e klas bandstoten. Zuiderkerk Middelburg, Vrouwenver eniging Hadassa, jaarlijkse verkoping, 9.30 u. De Vier Elementen Middel burg, Sacred Dance, opgave bij Kitty Hegie (01180- 33491), 13.30 u. De Hoek steen Middelburg, welkom- dienst, 18.45 u. Cue Action Middelburg, 't Raedthuys, districtkampioenschap 4e klas bandstoten. Zeeuwse Bibliotheek Mid delburg, VUSA, lezing 'ver oudering', prof.dr. A.A. Knoop, 20 u. Sporthal De Belt Oost-Sou burg, Sport en Spel 55+, 11 u. De Schelp Domburg, kleurfestijn, 10 u. Kuurcen trum De Parel Domburg, rondleiding, verzamelen bij receptie, 11.30 u. In- en Uit loophuis Vlissingen, weke lijkse ontspanningsochtend, vanaf 9.30 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, Werkgroep Aula-Zeeland, le zing 'wetenschapsfilosofie, prof.dr. S.J. Doorman, 20 u.. Kamer van Koophandel Middelburg, voorlichtings bijeenkomst 'Direct Mail voor de Horeca', 19.15 u. Hotel Terminus Goes, Plat form Zeeuwse Vrouwen raad, algemene ledenverga dering, 9.30 u. Hof Domburg, squashtoer nooi, inschrijven voor dins dag 20 u., aanvang 12 u. Dienstencentrum ouderen Westkapelle, wekelijkse soos 55-plussers, 19 tot 22 u. De Parel Domburg, spet termiddag, spelletjes onder begeleiding. De Schelp Domburg, Klieder-Kladder- Verfspektakel, 10 u. De Schelp Domburg, schmink- feest, 14 u. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, VUSA-cursus Hedendaagse Britse literatuur, lezing dr. H. Aertsen, 19.45 u. De Halve Maan Oostkapelle, informa tiebijeenkomst politie-bevol- king Gemeente Domburg, 20 u. Hotel Terminus Goes, Women's Aglow Felloship, spreekster Mariene Bos. Zaal Gereformeerde Kerk Grijpskerke, lezing 'Duister nis/Licht', Dato Steenhuis, 20 u. was het hof ook voor Zeeland de instantie voor hoger-beroepsza- ken en daarom is dit archief van belang voor het Zeeuwse histo risch onderzoek. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en voor discussie. De bijeenkomst vindt plaats in Huize 's Hertogenbosch in Middelburg en begint om 20 uur. Boulevard - De Stichting Bou- levardbelangen Vlissingen en de Huurdersvereniging Westpoort- flat hebben in een brief aan het college van b en w van Vlissin gen aandacht gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituaties op de boulevards. Volgens de brief zijn de bewoners van de boule vards regelmatig getuige van ongevallen met motoren en auto's die met veel te hoge snel heid over de boulevards rijden. De vereniging en de stichting hebben de gemeente een aantal voorstellen - zoals voor een dui delijke fietsmarkering - gedaan ter verhoging van de verkeers veiligheid maar deze konden, blij kens een schrijven van wijkwet houder De Haas, om budgettaire redenenen niet worden inge voerd. Boulevardbelangen en de Huurdersvereniging vragen het college nu om een heroverwe ging. Computer - In de Zeelandhal len in Goes vindt zaterdag 4 februari van 10 tot 16 uur de gro te halfjaarlijkse computer-koop manifestatie PC Discount Goes '95 plaats. Aangeboden worden onder meer computer hardware, software, videogames, boeken en accessoires. Afgelopen sep tember trok de manifestatie ruim zesduizend belangstellenden. De bezoekers kwamen voor 25 procent uit zakelijke overwegin gen en voor 75 procent voor privé-gebruik. Op de manifesta tie zijn ruim zestig standhouders aanwezig die onder meer demonstraties verzorgen en informatie vertrekken. Dorkas - De Werkgroep Wal cheren van de christelijke hulp verleningsorganisatie Dorkas Hulp Internationaal houdt van 11 tot 18 februari een huis-aan-huisi collecte in Domburg en Oostka pelle. Op 18 februari kunnen tus sen 10 en 14 uur voedselpakket ten worden ingeleverd bij het verenigingsgebouw van de Her vormde Kerk in Domburg en bij het Hervormd Wijkcentrum in Oostkapelle. Een voedselpakket bestaat onder meer uit sham poo, tandpasta, melkpoeder, bloem, zonnebloemolie, rijst, macaroni, groente in blik, suiker, koffie en thee. De voedselpak ketten en de opbrengst van de collecte zijn bestemd voor de bevolking van Armenië. Surfoever - Aan de Brouwers- dam, tussen de Kabbelaarsbank en haven Middelplaat, wordt momenteel het bestaande surf- gebied Kabbelaarsbank uitge breid. De capaciteit van het bestaande gebied bleek in het hoogseizoen niet toereikend voor het aantal surfers dat van het gebied gebruik wil maken, hetgeen onveilige en onhygiëni sche situaties opleverde. Het gebied wordt uitgebreid met een landstrook met daarop een groot aantal parkeerplaatsen, vier nieu we toilet- en douchegebouwen, een brede sloot, die parkeren langs de paralelweg moet beper ken, en een aantal parkeerauto maten. De kosten voor het pro ject (1,9 miljoen gulden) worden gedragen door de directie Open lucht Recreatie van het ministe rie van Landbouw, Natuur en Vis serij. Opdrachtgever is het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen. Naar verwachting zal de uitbreiding in juni dit jaar gereed zijn. Kust - De Provinciale VVV Zee land is samen met de diverse Zeeuwse Streek-VW's en Delta Expo vertegenwoordigd op de Vakantiesalon Antwerpen. Deze belangrijke consumentenbeurs (vorig jaar 163 duizend bezoe kers) vindt plaats van 28 januari tot en met 5 februari in het Bouwcentrum van Antwerpen. De beurs staat in het teken van de Nederlandse kust, vooruitlo pend op een groot opgezette campagne in België in het voor jaar. De kustcampagne is bedoeld om Belgische consu menten enthousiast te maken voor de Nederlandse kust. Onderdelen van de campagne zijn onder meer een special in twee grote week- en maandbla den, tv-spots en thematische persreizen. De stand van de Pro vinciale WV en de Streek-VW's maakt onderdeel uit van het Hol land-paviljoen in hal 3. Modelbouw - De Zeelandhal len in Goes houden 11 en 12 februari voor de derde keer een modelbouwtentoonstelling in twee hallen. In de eerste hal zul len modelbouwclubs en particu lieren hun spoorbanen en stoom- modellen laten zien. Het thema voor dit jaar j| 'Nederlandse Banen'. Een aantal workshops zal de LGB-baan, de locomotie ven op stoom en tal van andere banen omlijsten Verder is een groot bassin geplaatst voor een hoeveelheid boten en ander varend materiaal en wordt voor de kleintjes een mini-modelker- mis opgebouwd. In de tweede hal zullen op diverse circuits diverse benzine-, electro race- en offroad-wagens van verschillen de schaalafmetingen racen en stuntrijden. Vliegtuigen en heli kopters, onder meer van het Meccanao Gilde, voeren in een afgeschermd gedeelte van de hal hun opdrachten uit. De modelbouwmanifestatie (een van de grootste van Nederland) is beide dagen te bezoeken tus sen 10 tot 18 uur. Kleur - Ferry Vroom verzorgt in studiecentrum Oranjezon vanaf 6 maart een cursus Kleur en Stijl, voor iedereen die graag goed gekleed gaat en het modebeeld wil volgen maar het moeilijk vindt de juiste keuze te maken. De cursus omvat drie lessen van 2,5 uur. Ferry Vroom is mode ontwerpster en docent mode en kleding. De lessen worden gege ven op 6, 13 en 20 maart en beginnen om 19 uur. Inlichtingen en aanmelding bij Stichting Edu catief Toerisme Zeeland Oranje zon in Oostkapelle. Schoolstrijd - NCRV-televisie zendt sinds 2 januari een kennis quiz uit waarin 24 scholen strij den om de titel 'beste school van Nederland'. Per aflevering gaan twee scholen met elkaar de strijd aan. In de uitzendigng van 13 februari zijn dat de Christelijke Scholengemeenschap Comeni- us uit Leeuwarden en het Buys Ballot College uit Goes. Er wordt gespeeld in de ronden kunst en literatuur, sociale vakken, exacte vakken en algemeen Per ronde zet elke school twee kandidaten in. Alle spelers zijn eindexamen kandidaten VWO. Na twaalf afle veringen gaan de vier scholen met de hoogste score door naar de volgende ronde. Uiteindelijk komen in aflevering 15 de twee beste scholen in de finale. De winnende school zal uiteindelijk een bedrag van tienduizend gul den mee naar huis kunnen nemen. Weerbaar - Diana Smid geeft met ingang van 14 februari een cursus weerbaarheid voor vrou wen. In de cursus wordt behan deld hoe vrouwen kunnen en moeten reageren in situaties als ongewenste intimiteiten, mo lest, aanranding en verkrachting. Zij worden getraind in assertief reageren en zichzelf bevrijden. De cursus omvat tien lessen van 10.30 tot 11.30 uur. Inlichtingen: 01184-71001. PR - De Kamer van Koophandel. Thema Communicatie Zeeland en de Stichting Como verzorgen 6, 13, 20 en 27 februari een cur sus PR voor Managers. Tijdens de cursus leren de deelnemers hun interne en externe commu nicatie te stroomlijnen en te organiseren, waarbij ze pr kun nen gebruiken als management instrument. De cursus is speci aal bedoeld voor managers van (middel-)grote bedrijven en orga nisaties. De lesavonden spelen zich af in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Mid delburg en duren van 19.30 tot 22 uur. Pabo - De Pedagogische Aca demie voor leraren Basis Onder wijs van de Hogeschool Zeeland in Middelburg houdt 9 februari van 9.30 tot 14 uur open dag. Bezoekers krijgen alle mogelijk heden om van alles te weten te komen over opleidingen en de sfeer binnen de academie. Na ontvangst, rondleiding en alge mene informatie bestaat de mogelijkheid om lessen en workshops bij te wonen. IGLO VISSTICKS pak a 15 stuks, van 4,29 voor PAGE PLUS KEUKENROL pak a 2 rollen, van 2,59 voor APPELMOES (OP=OP) pot a 700 gram, van 0,69 voor SPEKLAPPEN MET ZWOERD per kilo, van 8,90 voor ROBIJN INTENSIEF novulzak a 1,2 kg, van 7,79 voor PUNTBROODJES zak a stuks, van 1,69 voor Deze aanbiedingen zijn geldig l/m 4 februari 1995. Per aanbieding max. 3 eenheden per klant. Bel voor de dichtstbijzijnde Jumbo gratis onze klantenservice: 06-0220161 Drumworkshop - Het Middel burgse jongerencentrum Mid- gard en de stichting Muzikanten voor muzikanten verzorgen 21, 22 en 28 februari en 1 en 4 maart, telkens van 19.30 tot 23 uur, een drumworkshop. De begeleiding is in handen van Alvin Manuhuwa (Matipa) en Peter van Liere (The Emmer- royts). Aan de workshop zit een presentatie vast op 4 maart. Tij dens de workshop zal aandacht worden besteed aan kennis, theorie, techniek en trucjes. Aan het eind van elke avond zullen twee drummers een solo voor bereiden voor de presentatie van 4 maart. Inschrijfformulieren zijn onder meer verkrijgbaar bij Mid- gard, bij Muzikanten voor muzi kanten (01180-33661) en bij Van Damme muziekhandel in Middel burg. Maximaal tien mensen kunnen deelnemen. Naast de vier lesavonden krijgen de deel nemers een lesboekje en een tape met oefeningen. Er staan drie drumkits gereed en elke drummer dient zijn eigen stok ken mee te nemen. Ook kunnen eigen pedalen worden meege bracht. Bevrijdingsconcert - Het Middelburgs Muziekkorps MKK geeft zaterdag 11 februari een concert in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Het programma zal in het teken staan van vijftig jaar bevrijding van Nederland. Uitgevoerd wor den onder meer muziek van Glenn Miller, Warsaw Concerto, een selectie melodieën van Vera Lynn, muziek van Gershwin en een bevrijdingsmedley. Mede werking wordt verleend door de bigband Evergreens, koor de Ruyterstadsingers en pianosolis ten. Het concert begint om 20 uur. Medelingen voor deze rubriek melden voor vrijdag 17 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Do. 2 februari t/m wo. 8 februari. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: M.J. Geuze. 19 uur: M. van der Poll. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: M. Goudriaan. Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 14.30 uur: A.O. Poppe. Volle Evangelie-gemeente 'Immanuel'. Westdijk straat 5-7, samenkomst do. 20 uur, zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Kerk. Kerkplein 1. Zo. 10 uur: Wij- nands. DOMBURG Hervormde Kerk. Markt 8. Zo. 10 uur: M. van der Poll, 19 uur: A. de Bruijn. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Zaterdag 19 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: J.H. 't Hart (gez. dienst in de Herv. Kerk), 14.30 uur: J. Bakker (gez. dienst in de Geref. Kerk Vee- re). Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10 uur: J.H. 't Hart. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: P.A. den Braanker, 14.30 uur: B. Ridder. Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: P. den Braan ker (gez. dienst in de Geref. Kerk), 14.30 uur: B. Ridder (gez. dienst in de Geref. Kerk). HOOGELANDE Hervormde Gemeente. SOW Nieuwe Kerk, Groenmarkt. Zo. 9.30 uur: C. Brakema. Koorkerk. Koorkerkhof. Zo. 10 uur: K. Hendrikse. Ontmoe- tingskerk. Oosterscheldestraat. Zo. 10 uur: O. Elseman. Engelse Kerk. Simpelhuisstraat. Zo.: geen opgave ontvangen. Thomaskapel. Zo.: geen opgave ontvangen. Oostkerk. Oostkerkhof. Zo. 10 uur: A.C. Verweij. Wijkgemeente Geref. Bond (in de Nieuwe Kerk). Zo. 11 en 17 uur. L Wüllschle- ger. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za.: 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: Eredienst. A.E. Dingjan. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: C. Heijnsdijk. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70 Zo. 10 uur: T.K. van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk. Gebouw Engel se Kerk, Simpelhuisstraat 10 Zo.: geen opgave ontvangen. Vereniging van Vrijzinnige Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: K. Hendrik- se. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk. Lombardstraat 1. Zo. 10 uur en elke tweede en vierde zaterdag van de maand om 19 uur. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 11.30 uur. Waalse Kerk (Eglise Wallonne). Lange Noord straat 62. Zo.: geen dienst. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. Klarenbeek LTS. Zo. 14.30 uur: dienst in Thomaskapel. Rafaël gemeenschap Eleos Walcheren. Olmen laan 8. Zo. 9.30 uur. Jehova's Getuigen Gemeente Middelburg-Rey- ershove. Dauwendaelselaan 35. Zo. van 16-18 uur. Do. van 19.30-21.15 uur. Jehova's Getuigen Gemeente Middelburg-Cen trum. Dauwendaelselaan 35. Zo. van 10-12 uur. Di. van 19.30-21.15 uur. Volle Evangeliegemeente Sion. Thomaskapel, Vrijlandstraat 68. Zo. 10 uur. NIEUW EN ST. JOOSLAND Christengemeenschap. Kapel van St. Maarten. Zo.: geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: P.C. Schoonenboom. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9 en RIÏTHEM 10.30 uur: B. de Haan. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1Zo. 9 en 10.30 uur: B. de Haan (gez. diensten in de Geref. Kerk). MELISKERKE Hervormde Gemeente. Zo.: geen opgave ontvan gen. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 17 uur: M. Lorier. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4. Zo 10 uur: A.C. den Hollander. Gereformeerde Gemeente. Saronkerk. Zo. 9.30 en 15 uur: H. Paul. Hervormde Gemeente. Zo.: geen opgave ontvan gen. Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Iedere zondag om 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: P. Boekesteijn (gez. dienst in de Herv. Kerk), 14.30 uur: A.V. de Nooij. Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: P. Boekesteijn. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avond do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberds- land 11 Baptistengemeente. Kapel Herengracht 74. Zo. 10 uur: L. Fabriek. Centrum Middelburg. Segeerstraatkerk. Zo.: geen opgave ontvangen. Evangelische Babtisten Gemeente. Damplein 12. Zo. 10 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Zo. 9.30 en 16.30 uur: W.P. de Groot. Doopgezinde Gemeente. Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: M. Postma. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Alle zondagen leesdiensten 9.30, 14 en 18.30 uur. Gereformeerde Kerk. Hofpleinkerk. Zo. 10 uur: J.S. Koops, 14.30 uur: P. Paulus. De Hoeksteen. Roozenburglaan 22. Zo. 9.30 uur: P. Paulus, 19 uur: T. van Teylingen. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaande ren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. 11.30 uur: Evangelisatiedienst, De Vergulde Baars, Baarsjes straat 43. Wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Dam 6. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Zo. 10 uur: G. Warner, 19 uur: G. Warner (gez. dienst in de Herv. Kerk). Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: A. de Bruijn, 19 uur: G. Warner. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Van Cittersstraat 69. Zo. 10 uur: S. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: A. van Westen, 17 uur: J. Bakker. OOST-SOUBURG Kanaalstraatkerk. Zo. 9.30 uur: H. Koetsveld. Oranjepleinkerk. Zo. 9.30 uur: B.J.W. Schelhaas, 19 uur: A.C. Baas. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever'. Dongestraat 1. Elke eerste en derde zaterdag van de maand om 9 uur. Zo. 19 uur: J.C. Mesu. Martinuskerk. Kerklaan 19. Zo. 10 uur. VEERE Hervormde Kerk. Zo. 10 uur: W.P. Jansen. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1Zo. 11.30 uur: Wo. 19.30 uur. Vr. 19.30 uur. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: J. van der Wal. Doopgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo.: geen opgave ontvangen. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoy- straat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: H. Mostert. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Wal- straat 23. Zo. 10 en 17 uur. Nieuw Apostolische Kerk. Westerbaan 20, West- Souburg. Zo. 9.30 en 17 uur. Wo. 20 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk. Oude Markt. Zo. 10 uur: A. Otten. Petruskerk. Paul Krugerstraat 17. Zo. 9.30 uur: A.V. de Nooij. Johanneskerk. Bonedijkestraat 165. Zo 9.30 uur: A.G. Baas. Open Hof Alexander Gogelweg 57. Zo. 9.30 uur: J.W. Glashouwer. De Schaapskooi. Papegaaienburg. Zo. 9.30 uur: C.A. Schoorel Ziekenhuis Walcheren. Koudekerkse- weg 88. Zo. 10 uur: N.H.J.E. Boomer. Ter Reede. Zo. 19 uur: A.V. de Nooij. Jehova's Getuigen Centrum. Van Dishoeckstraat 534. Do. 19-20.45 uur. Zo. 10-12 uur. Jehova's Getuigen Souburg. Van Dishoeckstraat 534. Di. 19-20.45 uur. Zo. 15.30-17.30 uur. Jehova's Getuigen Bossenburgh. Van Dishoeck straat 534. Wo. 19-20.45 uur. Za. 17.30-19.30 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Iedere zondag 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 16. Za.: 9.30 uur: Eredienst, 10.30 uur: Bijbelstudie. A.E. Dingjan. Gereformeerde Gemeente. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: leesdienst. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo.: geen opgave ontvangen. Pinkstergemeente Vlissingen e.o. Vrijdomweg 1. Zo. 15 uur: E.J. Hubregtse. Christelijk Centrum Zeeland. Open Hof. Alexander Gogelwëg 57. Zo. 14.30 uur: samenkomst. Volle Evangelie Gemeente Beréa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwen straat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. Het Apostolisch Genootschap. Singel 190-194. Zo. 9.30 uur. Wo. 20 uur. Evangelie Gemeente 'De Blinkende Morgenster'. Dr. Stavermanstraat 61Zo. 10 en 17 uur. Rooms-Katholieke Kerk Der Boede. Babbelaar. Elke tweede, vierde en vijfde zaterdag van de maand om 10.30 uur. Zo. 10.30 uur: J. Herweijer. Lieve Vrouwe Kerk. Singel (nabij stadhuis). Za. 19 uur. Zo. 9.30 uur. Ter Reede. Koudekerkseweg 81Za. 17 uur. Open Hof (Paauwenburg). Alexander Gogelweg 59. Zo. 11.15 uur. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: J. Lukasse. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: Bezemer, 19 uur: Murre (in Jeugdgebouw), ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Willibrordusplein 2. Zo. 9.30 uur: Binnenmarsch. Do. 2 februari t/m wo. 8 februari HUISARTSEN Middelburg: zaterdag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 39933. zondag tot 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Visites aan vragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur. (zon der afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: P. Crama, Hoge- weg 107, tel. 13459. zondag tot 24 uur: A.J. Mijn- lieff, N. Beetslaan 15, tel. 12525. Visites aanvra gen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len 12.30 tot 13 uur en 17.30 tot 18 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuw- en St. Joosland, Arnemui- den. Gezondheidscentrum Middelburg- Zuidtpraktijken van P. Kodde, J.C. Ponten, J. Visser): zaterdag tot 24 uur: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuw- en St. Joosland, tel. 01182-1340. zon dag tot 24 uur: R.G.G. Groot, Dr. van der Moer straat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Seroosker- ke. Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zater dag en zondag: R. Ubels en M.J.J. Helmes, 't Plein 2, Serooskerke, tel. 01189-1212. Aagtekerke, Biggekerke, Domburg, Koudeker- ke, Meliskerke, Westkapelle en Zoutelande: van vrijdag 18 uur tot zondag 24 uur: W. Spek- horst, J.W. Schuurmanstraat 6, Domburg, tel. 01188-1271. West- en Midden-Walcheren: zaterdag en zon dag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggeker ke. tel. 01185-2190. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A.P. de Looff, Badhuis straat 140, Vlissingen, tel. 01184-13881. APOTHEKEN Middelburg: van vrijdag tot vrijdag daaropvolgend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Welsin- ge, J.W. Thibautstraat45, tel. 23298. Vlissingen: van vrijdag tot de vrijdag daaropvol gend (geopend van 8.30 - 17.30 uur): Apotheek Paauwenburg, Dreesstraat 2a, tel. 70717. VERLOSKUNDIGEN Vlissingen en Oost-Souburg: van vrijdag 9 uur tot maandag 9 uur: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van zaterdag 9 uur tot maandag 9 uur: K. Boot, tel. 39865. DIERENARTSEN Kleine huisdieren: (gezelschapsdieren) zaterdag en zondag: Driehuis, Gebrandystraat 151, Vlissin gen, tel. 01184-66548. Spreekuren zonder afspraak: 11 -12 uur en 17-18 uur. Dierenartsenpraktijk Middelburg: (grote huis dieren) tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8- 9 uur. Dierenartsenpraktijk Oostkapelle: Oude Dom- burgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Dierenartsenpraktijk Meliskerke: (kleine huis dieren): Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenarts A. Meijns, Oostkapelseweg 12, Grijpskerke, tel. 01189-3060. Zaterdag en zondag: dienst. OVERIGE DIENSTEN Klassiek Homeopaten, zaterdag en zondag: L.H. Moseman. Dorpsplein 47, Nisse, tel. 01194-9663. Vogelopvang Midden-Zeeland, gehele week end 01180-28288. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, 01180-28800. Kinder en jeugdtelefoon Zeeland, elke dag bereikbaar van 14-20 uur, 06-0432 (gratis). Patiëntenplatform Zeeland: 01100-49389. Stichting Bejaarden- (en gehandicapten) Alarm Zeeland. 01188-3404. Stichting "Blijf van m'n Lijf Zeeland": 01184- 14645 (dag en nacht). Bureau Sociaal Raadslieden en Algemeen Maatschappelijk Werk, Thuiszorg Walcheren. Middelburg, 01180-84000, Vlissingen, 01184- 86400, Stichting Slachtofferhulp Zeeland. 01180- 36108. Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Zee land. 01180-15551. Vereniging tegen seksuele kindermishande ling binnen het gezin. Telefonisch spreekuur: van 8.30-9 uur, 01180-13362. Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis. 01100-49200. 1 Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs (ZCAD), 01180-37320 en 01184-13240. Meldpunt Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming. 01180-35015. Thuiszorg Walcheren, afdeling Kruiswerk, alarmnummer 01184-11877. Thuiszorg Walcheren, afdeling Gezinsverzor ging. alarmnummer 01184-14444 (pieper 168). Politie-assistentie Walcheren. Noodhulp 06-11, overige assistentie aanvragen 01180-33333.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 17