(Zeeuwse) bedrijven nog niet klaar voor gelijke behandeling vrouwen Actie voor heropbouw schooltje in Kroatië Taxateur/makelaar Roovers verhuisd naar Vlissingen Tweejaarlijkse uitvoering Vlissingse Turn Vereniging Sterren kijken in de Zeeuwse Nacht Dienstverlening Informatie-avond Terminale Zorg Voetbalclub Middelburg haalt geld uit loterij Opening Mytylschool de Sprienke in Goes Van gelijkwaardige ar beidsmarktposities van mannen en vrou wen is (in Zeeland) nog lang geen sprake. Extra inzet voor de positie van vrouwen binnen bedrijven is daarom meer dan noodzakelijk. Hadden de vrouwen aanvanke lijk een achterstand op de arbeidsmarkt, nu is het meer een kwestie van herverdeling. Niet temin is er wat bereikt. Missionaris Aanpassen BEDRIJFSKUNDIG BEKEKEN door drs. R.J.C. Schieman CURSUS CAFÉBEDRIJF f295,- erkend! Stichting" Horeca Onderwijs Woensdag 1 februari 1995 DE FAAM - DE VLISSINGER Dat stelt medewerker D. Kem- pe-Geschiere vast in het eind verslag van het BPA (Bureau Positieve Actie), dat in februari wordt opgeheven en drie jaar geleden begon. Jammer dat het opgeheven wordt, conclu deert de samensteller, want er is nog veel werk aan de winkel om vrouwen een gelijkwaardig uitgangspunt te geven. Kempe voelde zich in de tijd dat ze werkgevers benaderde vaak meer een missionaris dan iemand die in staat was om via onderhandeling aandacht te vragen voor werk voor vrou wen. „Omdat je organisaties niet kunt verplichten een posi tief actiebeleid te ontwikkelen, vraagt het behalve veel uithou dingsvermogen ook uiteenlo pende vaardigheden", licht ze haar werkwijze toe. Een belangrijk gemis voor het pro ject was dat er geen werk-rela- tie met het bedrijfsleven bestond. Een stuurgroep - aldus het eindverslag - zou fungeren als schakel. Maar die stuurgroep stelde weinig voor. „Een persoon trok zich in het eerste jaar terug en twee ande ren die vanuit een bedrijfsach- tergrond participeerden waren meestal verhinderd tijdens de vergaderingen". En dan was er ook nog de tegenwerking van veel bedrij ven als ze daar hoorden dat het project werkte onder de vleugels van het Emancipatie bureau Zeeland. Kempe in het eindverslag: „Voor arbeidsor ganisaties (werkgevers red.) blijkt dat het woord emancipa tie evenals positieve actie uit eenlopende connotaties (gevoelswaarde red.) heeft". Vervolgens legt de functiona ris van het project uit dat het een groot verschil was om als vertegenwoordiger van het Emancipatiebureau binnen te komen in plaats van een repre sentant van Vrouw en Werk, een organisatie die eveneens vrouwen aan een baan wil hel pen. Ook kwam er plotsklaps iemand op personeelszaken binnen die een andere doel stelling had. Vrouw en Werk sprak tegenover werkgevers vooral over herintreders, nu werd gesproken over het opstellen van en het helpen bij een positief actiebeleidsplan voor vrouwen in de organisa tie zelf. Een beleidsplan waar bij de solliciterende vrouw gelijkwaardig zou worden behandeld. Maar of een vrouw gelijkwaar dig wordt beoordeeld heeft te maken hoe een werkgever denkt. „Veel werkgevers heb ben het historisch gegroeide werknemersprofiel voor ogen van de man die veertig uur (of meer) kan werken omdat hij thuis geen zorgtaken heeft. In meer algemene zin is dit beeld in de samenleving verankerd, ook bij vrouwen zelf. Vrouwen mogen werken, maar moeten zich wel aanpassen aan het bestaande werknemerspro fiel". Het BPA had de wind niet mee. De werkloosheid steeg onder druk van de afnemende econo mie. In plaats van zich kunnen richten op het bevorderen van instroom van vrouwen moest worden gesleuteld om uit- J stroom van vrouwen te voor komen. Niettemin - zo conclu deert Kempe - is er ondanks allerlei moeilijkheden wat bereikt. Zo is er een brochure uitgegeven met informatie over de wijze waarop een posi tief actieplan opgezet kan wor den, naast strategieën van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. Ook zijn er verschillen de proefprojecten begonnen. „Als winstpunt kan gezien worden dat de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en in arbeidsorganisaties veel meer aandacht krijgt, alhoewel dat meestal niet met de term positieve actie omschreven wordt". Kempe denkt daarbij onder meer aan kinderopvang, ouderschapsverlof, deeltijdar beid, loopbaanbeleid en ma- nagementscursussen. De Zeeuwse Stichting Herop bouw Konavle (SHK) begint 8 februari een grote dubbelactie in de gemeente Middelburg. De acties 'Draag uw steentje bij' en 'Klussen voor Konavle' zijn opgezet ten behoeve van de heropbouw van een school tje in Mocici. Mocici is een dorp in Konavle, het achterland van Dubrovnik in het huidige Koratië. Konavle is tijdens de aanvallen op Dubrovnik in 1991 bezet geweest. De helft van de gebouwen in het dorp Mocici is met de grond gelijk gemaakt. Slechts twintig pro cent van de huizen heeft geen schade. Er is nauwelijks geld aanwezig om het dorp te her bouwen: zeventig procent van de bevolking werkte voor de oorlog in de toeristische sec tor, maar deze banen zijn - met de toeristen - verdwenen. De Stichting Heropbouw Konavle wil de inwoners van de streek een handje helpen hun leven weer op poten te zetten en de kinderen in hun eigen dorp naar school laten gaan. Het schoolgebouw in Mocici was bijna honderd jaar oud. Behalve voor het geven van lessen werd het gebouw gebruikt voor dorpsvergade ringen en culturele activiteiten. Met financiële hulp uit Middel burg wil de Stichting Herop bouw de school in Mocici laten herbouwen. Het werk zal wor den uitgevoerd door aanne mers uit de streek Konavle. Ze zullen materiaal uit de omge ving gebruiken, waardoor de plaatselijke economie een extra duwtje krijgt. De herbouw van de school zal volgens de Stichting Herop bouw Konalve zo'n tachtigdui zend gulden kosten. Tot nu toe heeft de stichting negendui zend bijelkaar, onder meer uit giften van scholen, particulie ren en de Rotary Middelburg. Lezers van de Faam vinden deze week een folder in hun huis-aan-huisblad waarin Mid delburgers worden opgeroe pen een eenmalige financiële bijdrage te leveren aan de her bouw van de school in Mocici. Tegelijkertijd begint de neven actie, gericht op de kinderen van de Middelburgse basis scholen. De actie 'Klussen voor Konavle' is gebaseerd op het principe 'heitje voor een karweitje'. Kinderen worden uitgenodigd klusjes te doen en op die manier geld te verdie nen voor bijvoorbeeld dakpan nen of stenen voor de school van Mocici. Wie aan de actie wil meedoen, maar geen fol der heeft ontvangen kan een briefje sturen naar de Stichting Heropbouw Konavle, postbus 590, 4330 AN Middelburg. De stichting wordt gesteund door de werkgroep Mondiaal Beleid van de gemeente Mid delburg. In het comité van aan beveling zitten onder anderen minister A. Jorritsma, wethou der E. van Brummelen van Middelburg en raadslid W. Ovaa. Foto: Erno Wientjes. In de Nederlandse economie neemt de dienstverlening een steeds belangrijkere plaats in. Dat blijkt niet alleen uit de groei van het aantal ondernemingen door de jaren heen, de werkgelegenheid en de toegevoeg de waarde - de jaarlijkse opbrengst van lonen, winsten en afschrijvingen - maar ook uit de functie die diensten vervullen voor andere sectoren. De dienstverlening wordt steeds meer de kurk die onze economie drij vende houdt. De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek liegen er bepaald niet om: in de periode 1985-1992 groeide de werkgelegen heid in de dienstverleningssector met maar liefst 24 procent. De industrie daarentegen bleef naar verhouding sterk achter. De groei in arbeidsvolume bedroeg aldaar niet meer dan een schamele 5 procent (CBS, januari 1995). Een van de oorzaken van deze aan zienlijke verschuiving is de in de industrie toenemende automatisering en schaalver groting. De voortschrijdende mechanisatie leidt ertoe dat steeds meer werk gedaan kan worden door steeds minder mensen. In de auto-fabrieken zie je steeds vaker robotten het werk doen. Deze zijn produktiever, wer ken secuur en kunnen gevaarlijk werk gemakkelijk aan. Bovendien staken ze zelden of nooit! De dienstverleningssector blijft ech ter van nature arbeidsintensief: een auto pro duceren is iets anders dan een auto verko pen, nietwaar? In alle haast zou men kunnen concluderen dat de dienstverleningssector in zijn eentje verantwoordelijk is voor het trekken van de Nederlandse werkgelegenheidskar. Niets is minder waar: de industrie is en blijft van emi nent belang voor ons bedrijfsleven. Het is de brandstof die de motor draaiende houdt. De dienstverleningssector kan niet bestaan zon der de industriële sector. De industrie heeft een groot uitstralingseffect waar met name de dienstensector van profiteert. Want wat voor diensten zijn er nog te verrichten als er geen produkten meer worden gemaakt? Wat valt er nog te vervoeren als er geen goederen worden vervaardigd? Het ene bestaat niet zonder het andere. De nijverheid maakt voor de realisatie van haar afzet veelvuldig gebruik van de onder steunende diensten van bijvoorbeeld ver voerders, schoonmakers en adviseurs. Deze hebben specifieke kennis, ervaring en vaar digheden in huis en kunnen de activiteit vaak beter en goedkoper (lees: efficiënter) uitvoe ren. Reden genoeg om allerlei nevenactivitei ten af te stoten aan gespecialiseerde dienst verleners. De dienstensector vult aldus een leemte op. Een grote markt is braak komen te liggen doordat produktiegerichte onderne mingen zich steeds meer zijn gaan toeleggen op hun kernactiviteiten. Het in toenemende mate afstoten van activi teiten aan dienstverlenende bedrijven baart enkele vooraanstaande Amerikaanse econo men echter grote zorgen. Zij vrezen voor een verdere uitholling van de economie op de langere termijn. Zij gaan ervan uit dat hoe meer je uitbesteedt, hoe afhankelijker je wordt van anderen. Een waarheid als een koe. Als je een appel maar lang genoeg schilt blijft er ook niets over. Als je alles zelf in eigen hand houdt ben je aan niemand ver antwoording schuldig. Dat is echter de duur ste oplossing. Alles zelf doen (niets uitbeste den) brengt kosten met zich mee. De concur rentiepositie kan zo gemakkelijk in gevaar komen. En zo is het toch met alles: evenwicht zorgt voor continuïteit. Een beetje-van-dit en een beetje-van-dat is vaak het beste. Beëdigd taxateur en makelaar G.N.A. Roovers heeft zijn kan toor sinds kort op de Vlissing- se boulevard gevestigd. Roovers is gespecialiseerd in taxaties en zoekopdrachten. „Omdat ik geen panden ver koop ben ik niet zo afhankelijk van een locatie. Omdat het pand in Middelburg niet zo praktisch was heb ik het ver ruild voor een schitterend kan toor op Boulevard Bankert", vertelt Roovers. Roovers is in 1993 zijn bedrijf begonnen na twintig jaar lang bij de Kamer van Koophandel te hebben gewerkt. Roovers: „Een van mijn taken bij de Kamer van Koophandel was dat ik secretaris van de com missie makelaardij was. Die commissie is belast met het afnemen van testen bij perso nen die makelaar willen wor den. Omdat ik daarnaast ook nog startersvoorlichting gaf, was het voor mij niet zo moeilijk om zelf ook te starten". Roovers volgde de cursussen voor taxateur en makelaar en werd in 1993 door de recht bank beëdigd. Aanvankelijk bleef hij nog bij de Kamer van Koophandel werken maar al gauw vestigde hij een eigen kantoor op het Damplein in Middelburg. „Wat ik doe is eigenlijk een speciali satie in de makelaardij. Omdat ik als taxateur zelf geen aan deel heb in aan- of verkoop win je al meteen veel vertrou wen bij de consument. In mijn werk als makelaar doe ik veel zoekopdrachten. Mensen die een bepaald soort woning of bedrijfspand zoe ken, kunnen hun wensen bij mij opgeven waarna ik voor hun ga zoeken. Ik verkoop geen panden zoals de meeste makelaars dat wel doen", legt Roovers uit. In Zeeland zijn maar drie of vier makelaars die werken op de manier van Roovers. „De kracht van mijn bedrijf zit 'm in de onpartijdigheid. Er is geen sprake van belangenver strengeling". Het Platform Vrijwilligerswerk Vlissingen houdt donderdag 16 februari een informatie avond over het project Vrijwil lige Terminale Zorg (thuis sterven). De informatieavond wordt gehouden in Bachten Reede in Vlissingen en begint om 20 uur. Marijke Besteman, landelijk coördinator van de Vrijwillige Terminale Zorg, zal er uitgebreide informatie geven. De avond is bedoeld om vrij willigers te vinden die behulp zaam willen zijn bij de zorg voor iemand die in de laatste fase van zijn leven is en thuis wil sterven. De hulp die de vrij williger kan bieden is een aan vulling op de zorg van familie en vrienden, naast de profes sionele zorg. Volgens Annelies Taal, coördinator van het Vlis- singse project, kiezen mensen er steeds vaker voor thuis te sterven. In de praktijk blijkt dat een zware belasting voor alle betrokkenen. Het Platform Vrij willigerswerk Vlissingen (waarin alle Vlissingse vrijwilli gersorganisaties zijn vertegen woordigd) wil met het project Vrijwllige Terminale Thuiszorg enige ondersteuning bieden. De vrijwilligershulp bestaat uit aanwezig zijn, persoonlijke verzorging, begeleiding van de stervende en daarnaast het ondersteunen van partner, kin deren, familie en vrienden. Het werk van de vrijwilliger wordt begeleid door de coördinator. Voordat een vrijwilliger aan zijn taak begint, volgt hij een cursus deskundigheidsbevor dering. Daarin leert de vrijwilli ger omgaan met eigen emo ties, gespreksvaardigheden en praktische verzorging van de stervende. Het is de bedoeling dat de vrij williger nauw samenwerkt met de professionele hulpverle ners. Wanneer er voldoende getrainde vrijwilligers zijn - naar verwachting in mei of juni - kan bij de coördinator een beroep op deze thuishulp wor den gedaan. Zij is te bereiken op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.30 (01184- 86434). De Vlissingse Turn Vereniging houdt zaterdag 4 februari haar tweejaarlijkse uitvoering in Sporthal Baskenburg in Vlis singen. De Vlissingse Turn Vereniging belooft net als voorgaande jaren een kleurrijk spektakel, vol turnen, dans, show en muziek waarbij een deel van het programma in het teken zal staan van het circus. Om de deelnemers meer aan bod te laten komen is dit jaar beslo ten om bij wijze van experi ment de uitvoering in twee delen te houden, 's Middags komen de groepen tot 12 jaar aan bod, tezamen met de diverse selectie- en demon- stratiegroepen van de afdelin gen turnen, jazzdans en acro- gym. 's Avonds komen de groepen van 12 jaar en ouder aan de beurt, tezamen met dezelfde selectie- en demon- stratiegroepen van de middag voorstelling. Ook de drum band van VTV zal van zich laten horen. Voor de acrogrym is de uitvoering tevens een repetitie voor de Wereldgym- naestrada, waaraan deze groep komende zomer in Ber lijn zal deelnemen. De middagvoorstelling van VTV begint om 14 uur, de avondvoorstelling om 19.30 uur. Toegangskaarten zijn ver krijgbaar vanaf een half uur voor de voorstelling en in de voorverkoop zaterdag 4 fe bruari tussen 9 en 12 uur, aan de ingang van de zaal. Mytylschool de Sprienke in Goes wordt vrijdag 3 februari geopend. De Mytylschool is een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortge zet onderwijs aan lichamelijk gehandicapte leerlingen. De opening wordt niet, zoals eerder aangekondigd, verricht door oud-staatssecretaris voor onderwijs en wetenschappen J. Wallage. Omdat deze is ver hinderd, zal Europarlementa riër L.G.L. van Bladel zijn plaats innemen. In de week van de opening zullen voor de leerlingen van de Mytylschool diverse feestelijke activiteiten plaatsvinden. Twee leerkrachten zullen een zelfgemaakt poppenspel opvoeren voor de jongste leer lingen van de Mytylschool, de lOBK-afdeling van de Anne- Frankschool, de Deltaschool, de Kring en de Wilhelmina- school. Voor de oudere Mytyl schoolleerlingen zal het gezel schap 'Hondje van de Ruyter' het stuk 'Muis en Leeuw' opvoeren. Voor de leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs is er een disco. Zaterdag 4 februari houdt De Sprienke open huis van 13.30 tot 16 uur voor buurtbewoners en ande re belangstellenden. Binnenkort start de cursus Vakbekwaamheid Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost in totaal f 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 7 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommige hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Ook is er thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Postbus 1161, Breda. 076-710078 OOK CURSUS HANDELSKENNIS HORECA of RESTAURANTBEDRIJF De Volkssterrenwacht Philip- pus Lansbergen uit Middel burg organiseert voor de tweede keer de Zeeuwse Nacht. Dit sterrenkundig eve nement is een vervolg op de succesvol verlopen Zeeuwse Nacht van 1993. Verspreid over drie avonden kan het publiek zich uitgebreid laten informeren over de Zeeuwse hemel en zelf de sterren obser veren. Het eerste deel van de Zeeuw se Nacht begint maandag 6 februari om 19.30 uur in de Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen aan de Heren gracht in Middelburg. Teleac- medewerker Yvo Krijgsman houdt een dia-lezing over het ontstaan van het zonnestelsel en de huidige kennis van de planeten. J. Verbeem, voorzit ter van de sterrenwacht, spreekt over de Blauwe Pla neet. Maandag 13 februari houdt de sterrenwacht een avond over de wintersterrenhemel in de Kapel van Hoogelande. Vanaf 19.30 uur spreekt Niels Nelson, sterrenkundig medewerker van Volkssterrenwacht Simon Stevin, over de wintersterren- beelden, zoals de Grote Beer, Voerman, Tweelingen, Stier, Orion en Grote en Kleine Hond. Als het weer helder is worden buiten de kapel de sterrenbeelden opgezocht. Het laatste deel van de Zeeuw se Nacht speelt zich af op 20 februari in het Topshuis van Delta Expo op Neeltje Jans. Er worden films vertoond over 'The powers of ten' en 'Zon in zicht'. Klaas Jobse, bestuurslid van de sterrenwacht, verzorgt een dia-lezing over 'Kosmisch gruis'. Bij helder weer gaan de deelnemers aansluitend ster- renkijken op het dak van het Topshuis. Deelnemers aan de Zeeuwse Nacht deel twee en drie dienen, zo mogelijk, een eigen kijker mee te nemen. Pupil Jelmer Oskam verkoopt het eerste lot aan voorzit ter Harinck. In het midden Charly Pouwelse, een van de organisatoren van de loterij. De voetbalclub Middelburg gaat meer geld steken in de jeugdopleiding en trainingsmateriaal. Kortgeleden begon de club daarom met een loterij waarbij aansprekende prij zen zijn te winnen. De hoofdprijs is f 5.000,-, belasting vrij. De tienjarige pupil Jelmer Oskam verkocht het eer ste lot van deze 'superloterij' aan Middelburg-voorzitter Simon Harinck. 'mTaxateur en makelaar G.N.A. Roovers in zijn nieuwe kan toor.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 13