Ontwikkelingsvisie stadsgewest onderschat rol van platteland Hortint) INFORMATIE OVERHEID ZIE PAGINA OPRUIMING WIJ STOPPEN ERMEE DE LAATSTE WEEKJ1Ü ALLES MOET WEG impuls-Mo Jx 4r £)~Z WERELDPRIMEUR IN REPTIELENZOO IGUANA Korting van 18 - 82%... GROTE KORTING DOE NU HET ARSENAAL I MET f5,- KORTIN6! P2C WEEKBLADEN VLISSINGEN- MIDDELBURG IN NOTA 'IEDER UNIEK EN SAMEN STERK' (door Ad Hanneman) In een brochure met mooie volzinnen hebben de gemeenten Middelburg en Vlissingen zich nadrukkelijk geprofileerd als stadsgewest. 'Uniek en samen sterk' heet de nota die gisteren werd gepresenteerd. Vooral de maatschappelij ke ontwikkelingen en economische voordelen van de bundeling van krachten wordt in de bro chure onderstreept. En schrijvend is het feitelijk heel simpel: Vlissingen breidt de haven uit en neemt functies van de havens van Antwerpen en Rotterdam over, terwijl Middelburg een groei in de zakelijke dienstverlening kan verwachten. Bundeling is dus meer werkgelegenheid!? Gloednieuwe dialectwoorden Brasserie Baskensburg is één van de gastheren en/of - vrouwen die open staat voor het publiek. Kijk in de horeca stelt het publiek in staat om in meerdere restaurants een kijkje in de 'keuken' te komen nemen. Het Westvlaamse Theaterkollektief Malpertuis speelt Ibsen in de Stadsschouwburg in Middelburg. Het gezelschap maakt al jaren naam in Nederland, onder meer door de eigenzinnige vertolking van Romeo en Julia. In de winter lekker bezig zijn, is het onderwerp dat Margreet Meulmeester deze week behandelt in haar rubriek Kinderboeken. Verder: Psychoconsult, Bedrijfskundig Bekeken en voorlichting door gemeentes en provincie. Oudste kreeft verhuisde naar Het Arsenaal voor 98,- VANAF Nl' Lange Delft 3 - .MIDDELBURG Lange Vorststraat 43 - GOES het Arsenaal - i VAN DE INFORMATIE VAN DE WALCHERSE GEMEENTEN, DE CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN, HET WATERSCHAP WALCHEREN EN HET WEGSCHAP WALCHEREN 19 95e JAARGANG NUMMER 3 18 JANUARI 1995 Landelijke media verstoren rust in kraamkamer varaan wm wmÊ^mÊmmÊmamÊÊm u Uit een ei in de broedmachine van Reptielenzoo Iguana in Vlissingen kroop vorige week een zwarte bandvaraan. De geboorte was zo uniek dat de landelijke media zich naar de Schelde- stad spoedden om heet van de naald informatie te krijgen en opnames te maken. Achteraf bleek het in tijdnood verkerende bezoek voor zoveel onrust te zorgen dat het pasgeboren reptieletje een dag later totaal van streek was. Ad en Ina Bom van Iguana gunden hem vervolgens de rust om op adem te komen. Voor niks of nie mand werd het jonge mannetje uit zijn schuil plaats gehaald. ■■nanm Uniek aan de pasgeboren bandvaraan is de kleur. Nor maliter heeft een bandvaraan gele vlekken en strepen. Aan genomen werd altijd dat een zwarte bandvaraan een ander diersoort zou zijn. Met de geboorte in de Vlissingse zoo is die theorie ontkracht. Vorig jaar in maart werd in Iguana de eerste bandvaraan geboren in een Europese dierentuin. Die had een normale kleur. Ook die geboorte werd als uniek bestempeld. Hoewel in Amerika astronomi sche bedragen worden betaald voor deze diersoort.zijn Ina en Ad Bom van Iguana absoluut niet van plan het reptiel te koop aan te bieden. „Natuur lijk zijn we trots. Er gaat wat door je heen. Maar te koop aanbieden? Nooit. Voor ons heeft elk dier hier dezelfde waarde. Het blijft gewoon". Dat Iguana slaagt waar andere dierentuinen falen heeft vol gens Ad Bom te maken met de manier waarop hij en zijn vrouw bezeten zijn van het werk in de zoo. „Ik denk dat wij er heel dicht bij staan", peinst hij. „Bij andere dierentuinen werken de mensen vijf dagen per week, acht uur per dag. Wij zijn er constant mee bezig, 365 dagen per jaar. We weten pre cies wanneer ze legbehoeftes hebben. Dan houden we daar rekening mee en veranderen het hok zodanig dat de beesten hun eieren kwijt kunnen. Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen Advertentieverkoop: J.L. Saija, tel. 01184-18686. Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: otfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51,17.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, lel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 Bovendien zorgen we er voor dat de hokken steriel zijn. Als het vrouwtje namelijk geen geschikte plaats vindt; legt ze niet. Dan is ze feitelijk over tijd en zijn de eieren niet meer uit te broeden". In het wild legt een bandva raan haar eieren en de natuur zorgt voor de rest. Afhankelijk van de hoeveelheid warmte die de eieren krijgen, ontpopt zich een mannetje of vrouwtje. Ad en Ina Bom hebben er bewust voor gekozen om een mannetje te laten uitkomen, Voor de kleur hebben ze niet gekozen. Dat is stom toeval. „We hebben het nagevraagd", meldt Bom. „In Maleisië is een aantal zwarte bandvaranen gevonden, hooguit een paar. Hieruit blijkt dat deze zwarte dieren een melanistische vorm van de gewone bandvaraan zijn. Het is vergelijkbaar met een albino". Het beestje kreeg de naam Hitam. Dat is Maleis voor zwart. Sinds 18 juni vorig jaar ligt het ei in de couveuse. Hitam weegt 48 gram en is 33 cm lang. Een volwassen band varaan kan drie meter lang worden en vijftig kilo wegen. WÊmm Hitam, net uit het ei, moet weer eens poseren. In de omgang met bandvara nen is het overigens oppassen geblazen. De klauwen en de staart vooral zijn gevaarlijk. Ad en Ina Bom zijn apetrots op deze wereldprimeur, waarvoor nagenoeg de hele Nederland se pers naar Vlissingen was gekomen. Maar aan wonder baarlijke geboortes en andere opvallende zaken van dieren in gevangenschap is het echt paar wel gewend, hoewel er na deze geboorte wel erg veel rumoer werd gemaakt. „We hebben inderdaad rechtstreek se contacten met het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace. Ook komen regelmatig dieren artsen en mensen van univer siteiten hier op bezoek". FOTO JAN NE WOLTER BE EK Overigens kreeg Hitam drie dagen later een broertje. Die had wel dezelfde aftekeningen als een 'normale' bandvaraan. „Toch is hij uit dezelfde vader en moeder", voegt Ad Bom er aan toe. Op weg naar morgen alleen maar goede tijden, aldus de teneur in het met zorg samen gestelde boekwerkje van ongeveer zestig pagina's met kleurrijke illustraties. Wat gemakshalve (of met opzet) over het hoofd wordt gezien is de bundeling van krachten op het platteland. Daar willen de bestuurders nu eindelijk eens voor vol worden aangezien. Zeker als over twee jaar nog maar één plattelandsgemeen te overblijft, goed voor iets meer dan 20.000 zielen. Burge meester mr. J.B. van Putten meldde dat twee weken gele den nog in deze krant. Na de gemeentelijke herindeling - zo stelde Van Putten vast - zal het platteland een grotere vuist kunnen maken tegen de ste den op Walcheren. Nu zijn die gemeentes aangewezen op samenwerking met het platte land van Schouwen. Dichter bij huis zou beter zijn, meende de burgervader die al zo'n vijf tien jaar de voorzittershamer van de gemeenteraad in Mariekerke hanteert. Toch lijkt het in de nota alsof de samenstellers er van een addertje onder het gras over het hoofd zien. De toeristenin dustrie wordt weliswaar genoemd, maar streven naar samenwerking met het Wal- cherse platteland wordt niet of nauwelijks aangeroerd. En juist dat platteland met het grootste kustgebied van Wal cheren is de kurk waarop de toeristenindustrie drijft. In de economische waarzeggerij menen economen zelfs dat juist de recreatiesector in Zee land ooit nog eens de belang rijkste werkgever wordt. Mis schien dat de haven van Vlis singen nog wat extra werkge legenheid oplevert, meende VVV-directeur Rudi ter Heide in dezelfde krant als waarin Van Putten toekomst voorspel- VERVOLG PAGINA 15 Zolang een taal nieuwe woor den en uitdrukkingen aan maakt, leeft ze. Juist dialecten zijn rijke bronnen die in de loop der eeuwen de stan daardtaal gevoed hebben met aanvullingen op de bestaande woordenschat. Dat het Wal- chers springlevend is, kan ik dikwijls genoeg in mijn eigen omgeving constateren. Zo rijk aan nieuwe uutstuuksels als het Westkappels is het Oost- kappels natuurlijk niet, maar mijn leeftijdgenoten op 't durp laten zich aol-an kennen als ware creatievelingen. Het laatste nieuwe woord op Oöstkappel is bij mijn weten 'zwêêtblik'. Nee, geen auto of een nieuwe metaalsoort. 'Zwêêtblik' is de verzamel naam voor houwelen, schof fels, spaden en ander gereed schap waar je je handen voor nodig hebt en waar je dus van zou kunnen zweten. Een typisch twintigste-eeuws woord denk ik, onze arbeidza me voorouders zouden het niet verzonnen kunnen heb ben! In de PZC heb ik al eerder eens uitgelegd wat 'knaezen' zijn: een kruising tussen knien en 'aes, dus een geslachtloos wezen. Bij voorkeur te gebrui ken voor groepen vreemdelin gen die zichtbaar 'modern' - dus geslachtloos - eruit zien en een mengsel van meewarig heid (er zit ook iets in van 'kneus') en spot oproepen in hun gewilde eenvormigheid. Ook het woord 'schuuve' in plaats van 'mond' of 'gezicht' is vermoedelijk nog niet lang geleden ontstaan. 'Schuuve' is het gewone Zeeuwse woord (schuif) voor 'lade' en de ver gelijking met een mond is dan al gauw gemaakt. „Mee die peeslik op de wegt moe je goed uutkieke dajje nie op je schuuve gaete mee zö'n motor!" Erg mooi is ook de recent zich aandienende uitdrukking (ik geloof dat hij door mijn broer verzonnen is): „Ie eit een kop as een bitterkoekje." Duidelijk geen compliment, kreukels over heel je hoofd! Vaak wordt er iemand mee beschreven die slecht geslapen heeft, in elk geval wordt er niet zozeer een blijvende toestand mee aange duid. Mocht u er ooit mee aan geduid worden, dan kunt u dus gerust zijn! Jan Zwemer Januari Koopjesmaand bij De Jonge Hoek van Dijke: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! é>000 H Stenevate 2 Heinkenszand 01106 1482 De grootste en oudste kreeft van Nederland leeft sinds afgelopen weekeinde in het daarvoor bestemde basin van het Maritiem Attractie Instituut Het Arsenaal in Vlissingen. Deze Homarus Americanus is op vijf centimeter na een meter, weegt zeven kilo en is ongeveer zeventig jaar oud. Volgens biologg ir. J. van der Veen van de maritieme attractie is een kreeft van die leeftijd uiterst zeld zaam. Het dier leefde op de zeebodem bij het Canade se schiereiland Nova Sco tia. Rond de kerst werd het gevangen en cadeau gedaan aan de heer De Koeijer van het schaal- en schelpdierenbedrijf Meul meester bv in Yerseke. De Koeijer wilde de reuze- kreeft eerst opzetten, maar bood het uiteindelijk aan bij Het Arsenaal dat een goede woonplaats biedt in de onderwaterwereld. Modellen '94 nu met Verkoop van onze huurskates. Van 350,- BOULEVARD PLAZA TEL. 01184-31001 Zondagmiddag geopend Bij inlevering van deze bon ontvangt u 5,- korting p.p. op de normale toegangsprijs bij Maritiem Attractie Centrum Het Arsenaal in Vlissingen. Geldig voor max. 2 personen tot 1 - 3- 1995. 1|0

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1