01184-84316 VOCAAL ENSEMBLE SINT LAURENS TIEN JAAR Wa OPHEFFINGS UITVERKOOP WIJ STOPPEN ERMEE Korting \L'il*±*- WONEN IN MIDDELBURG DE LAATSTE WEEK ALLES MOET WEG Korting van 18 - 82%. DOE NU HET ARSENAAL MET (Sr KORTING! fUC Opvallend adverteren op deze plaats met gebruik van steunkleur! Interesse? Bel: Zie pagina 7 Het Vocaal Ensemble Sint-Laurens (VES) bestaat dit jaar tien jaar. De festiviteiten rond de groep amateur-zangers, die onder leiding van Hans van den Broeke meerstemmig a capella zingen, beginnen zaterdag 14 januari met een jubileumconcert in de Nederlands hervormde kerk in Sint Laurens. Dan gaat een lang gekoes terde wens van dirigent Hans van den Broeke in vervulling en wordt de Missa sine Nomine van Thomas Tallis (1505-1585) ten gehore gebracht. „Het is iets heel anders dan we tot nu toe zon gen, maar het moet kunnen. Een jubileum is een mooie aanleiding, dus nu moest het maar eens een keer." Buiging P2C WEEKBLADEN Uitdaging Buttere en muggele TÖDAGt^J oC VANAF M HIT OOR DEZE WEEK 95e JAARGANG NUMMER 2 11 JANUARI 1995 'Geen bloemen, geen hulde het draait om de muziek' door Liesbet Mallekoote Het ontstaan van VES ('op een mooie zomeravond tien jaar geleden...') is inmiddels genoegzaam bekend, vinden dirigent Hans van den Broeke en voorzitter Hans de Kuijper, dus dat onderwerp laten we rusten. Wat wel duidelijk wordt uit het gesprek is dat de toen opgerichte zanggroep in tien jaar weinig verloop heeft gekend en tot een hecht ensemble is uitgegroeid. Hans van den Broeke: „Het is een sociale groep. Voor een diri gent is het heel belangrijk hoe de leden met elkaar omgaan. Dat er geen wrijvingen zijn en dat ze een eenheid vormen. Zeker met een kleine club - we tellen ongeveer tien leden - is dat belangrijk. De groep is heel spontaan begonnen en heeft al zoveel samen meegemaakt: zo'n honderdvijftig concerten, radio- en tv-opnames (met kerst het NCRV-programma 'Geen spoor zonder dwarslig gers'), concoursen. Daaruit is een ensemble gegroeid dat iets heel eigens heeft." Nadeel van zo'n kleine groep is dat een lege plaats - bijvoor beeld door verhuizing eigen- IE)® Usiaiim Oplage: 25.200. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in comoinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 48.710. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, tel. 01184-18686. Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: oflsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 51, 17.00 uur, Postbus 5017,4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 172.550 lijk altijd opgevuld moet wor den. Hans van den Broeke: „Het is niet noodzakelijk, maar het wordt een beetje eng als je het niet doet. Als je maar twee zangers per stem hebt en er worden één of twee leden ziek, kan je het concert afzeggen." Maar het formaat heeft ook een voordeel: „Het is overal inzetbaar, je kunt het ergens in een hoekje kwijt." Ook qua repertoire is het ensemble flexibel, zegt voorzitter De Kuijper. „Het is eenvoudig aan te passen aan formeel of ont spannen." Daarnaast komen de leden regelmatig zelf met een stukje dat ze willen zingen. „Dat verbouwen we dan een beetje of doen er een act omheen en hup, je hebt weer een hit. Dat is ook het leuke ervan. Als ik maar af en toe mijn eigen zin mag doen," zegt Van den Broeke. „Kijk, zonder hen ben ik niets, ik kan niet vierstemmig zingen. Ik heb hun nodig om mijn hobby, mijn muzikale ideeën uit te voeren. De eer is voor hun. Alleen ben ik degene die altijd de buiging mag doen." In de tien jaar van zijn bestaan heeft het ensemble een vast publiek aan zich weten te bin den dat de groep overal ach terna reist en de afzonderlijke leden bij naam en toenaam kent. „Dat zijn de beste critici," vindt Van den Broeke. Zij zor gen ervoor dat het werken met VES ook echt werken is. „Het is geen ontspanning meer," zegt de dirigent. „In het begin wel, maar een concert is nu een uur werken. Daarna ben ik hele- Hans van den Broeke: Zonder hen ben ik niets: ik kan niet vierstemmig zingen. maal leeg. Je wilt het niet min der doen dan je laatste con cert. Daar komen de mensen voor. De ene keer gaat het beter dan de andere keer, maar echt slechte concerten zijn er niet geweest. Misschien dat er muzikaal gezien wel eens fouten worden gemaakt maar, hoe zeg ik dat nou net jes..." Hans de Kuijper: „Zeg het maar niet netjes." „Ik heb dus schijt aan wetten en regel tjes. Muziek komt van binnen, dat moet je beleven. Dat is belangrijker dan regeltjes. Ik ben ook niet de dirigent, ik ben de gids: ik leid jullie volgens mijn intuïtie." De Kuijper sput tert een beetje tegen. „Hoor eens, in elke zaal klinkt het anders. Dat is afhankelijk van de sfeer, van de klank van de omgeving et cetera. Zonder een dirigent lap je dat echt niet." Het Vocaal Ensemble zal zijn tienjarig jubileum op meerde re manieren vieren. Zo werkt de groep aan een provinciale tournee. In de maanden mei en juni zal VES - samen met het eveneens jubilerende Sou- burgs Koper Quintet - vijf regioconcerten verzorgen op Walcheren, Zuid-Beveland, Schouwen, West- en Oost- Zeeuwsch Vlaanderen. In november volgt het festvial VES Friends. In de Concert zaal in Middelburg zullen op twee plaatsen tegelijk musici en koren waarmee VES in de afgelopen jaren 'muzikale ervaringen heeft gedeeld', optredens verzorgen, waarbij het publiek de gelegenheid krijgt om het half uur van posi tie te wisselen. Ten slotte volgt 15 december een slotconcert in de Koorkerk in Middelburg. Hans de Kuijper: „En dat zijn nog maar de dingen waartoe we zelf het initiatief nemen. De rest van het jaar wordt gevuld met uitnodigingen, zomer avondconcerten, kerkdiensten, festivals en dergelijke." Tijdens het jubileumconcert kan het publiek ook kennisma ken met het pas opgerichte gemengd ensemble Voci Miste Hans van den Broeke. „Al die tien jaar dat ik met VES bezig wès, zei Sanneke, mijn vrouw, waarom doe je niet iets met vrouwen. Ik zei toen, prima, maar dan moet je het zelf opzetten, dan wil ik het wel dirigeren. Binnen een week had ze elf mensen bij elkaar, vier heren en zeven dames. Ze hadden de muziek al bij zich en wilden meteen beginnen." Het ensemble Voci Miste heeft nog geen vaste lijn in het repertoi re, maar zingt voor de gele genheid tijdens het jubileum concert ook een religeus werk: vier motetten van Willem Vogel. „Ontzettend mooi, m.vziek van nu, geschreven bij bijbelsteksten. Een mooie tegenhanger voor de oude muziek van Tallis. Jammer dat het zo weinig wordt gebruikt," vindt Van den Broeke. De diri gent verwacht dat het jubi leumconcert een succes zal worden. „Ik hoef geen bloe men, geen hulde. In de kerk zal de sfeer van muziek heersen en daar gaat het om." De mis die wordt uitgevoerd tijdens het jublieumconcert zaterdag 14 januari is een uit daging voor het ensemble. „De meeste mensen kennen VES nu wel. Ze weten wat we zingen: per concert zo'n der tien tot vijftien nummers met steeds een andere kleur, emo tie en stijl; opgebouwd met een rustig begin, dan het zwaardere werk, dan wat luch tiger stukken. Het publiek wil ook wel eens wat anders. Het was al jaren een wens om een helemaal a capella gezongen mis op te voeren. Deze mis is 27 pagina's lang, ongeveer 25 minuten zingen aan een stuk. Omdat je niet alle delen achter elkaar kunt zingen, worden ze onderbroken door het voor de gelegenheid opgerichte blok fluitensemble Ateba-kwartet. De uitdaging is in een kort tijdsbestek zo'n groot werk in te studeren." De Kuijper: „Bovendien is dit werk een aantal eeuwen oud. Meestal zingen we moderner repertoi re. Dit vraagt een heel andere manier van zingen en de hele sfeer eromheen is anders. Daarbij moet je ontzettend geconcentreerd blijven en ont zetend tellen, want het stuk zit vol met herhalingen die tel kens een klein beetje afwij ken." Op de vraag hoelang de heren nog door denken te zingen, wordt wat gegniffeld. Van den Broeke: „Ik heb altijd gezegd: tot mijn vijfenveertigste. Dat zou nog vier jaar zijn. De afge lopen tien jaar hebben we intensief aan muziek gewerkt, met de voorbereiding, de spanning, ledereen is altijd bezig, soms harder met een nieuw pak of de kleur van het strikje dan met muziek, maar dat hoort erbij. Ik vind, op je top moet je stoppen. De fase van het opbouwen is voorbij, het zingen is goed. Dat zo te houden kost minstens zoveel werk, maar op een gegeven moment is het mooi geweest. Ik wil niet op mijn 65e nog staan ploeteren. Misschien doe ik nog tien jaar Voci Miste, en wie weet is er dan weer wat anders. Het is meer dan muziek, het zit van binnen. De vraag is of je dat kunt missen." i Het Vocaal Ensemble Sint Laurens. In het Walchers bestaat een grote variëteit aan woorden voor 'prutsen' en dergelijke weinig opleverende bezighe den. Zou dat komen doordat men in het verleden met rela tief heel veel mensen op wei nig grond de landbouw bedreef? Walcheren had lange tijd immers de grootste 'agra rische bevolkingsdruk' van Nederland. „D'r waere een 'oop van die kampboertjes die butterde op een kroterietje van een paer met (gemeten)." Het woord 'butteren' duidt op een tobberig ploeterend be staan, evenals 'boezeneren', waarvan het Zeeuws Woor denboek het volgende voor beeld geeft: „Ze boezeneerde aoltied mee z'n tienen in dat kleine kotje achter den diek." Boezeneren betekent scharre len of je behelpen. Ongeveer in de zelfde richting zit 'sabbe ren': „Wat sabber je di noe?" Volgens de dikke Van Dale betekent het knoeien, maar in het Walchers betekent het eer der sappelen, ploeteren. Wie letterlijk aan het prutsen is, dus tijdrovend handwerk doet, heeft ook een keur-uut (grote uitzoek) aan termen om zijn bezig-zijn mee aan te dui den. „Noe bin 'k a een 'êêle middag an 't muggelen om die tillefon angeslote te kriegen!" Muggelen zou in het Neder lands 'pielen' of 'martelen' heten. In Aagtekerke gebruikt men ook 'murzeke': „Jan die zit mè te murzeken mee dat 'out. Inplekke dat 'n noe is om goeie spiekers gaet!" Een wei nig meer gebruikte variant is 'munnike', dat aan 'monniken werk' herinnert. Zou 'murzeke' er van afgeleid zijn Snikkeren tenslotte, is afgeleid van snip peren, maar heeft net als de vorige woorden soms de bete kenis van onproduktief bezig zijn. Het wordt nog wel vaak voor werken met hout gebruikt. „Kees zit mè te snik keren an dat kozien, mè dat 't ooit nog in z'n fatsoen komt, geloof ik nooit." Jan Zwemer Onder de titel 'De Heelal Hoed' begint de Vleeshal in Middelburg het nieuwe jaar met een kunstenaarsfilmprogramma, samengesteld door Lex ter Braak en Nelly Voorthuis. De Heelal Hoed toont 'klassieke' films van Nederlandse beeldende kunstenaars, onder wie Bas Jan Ader, Aernout Mik en Teun Hoeks. De laatste jaren bestaat zowel bij de kunstenaars als bij de musea en organisatoren van exposities hernieuwde belangstelling voor het medium film. De getoonde werken zijn geselecteerd op eenvoud en zeggingskracht. Het Midden- en Noordzeeuwse bedrijfsleven heeft zich in 1994 onder invloed van de economische opleving in Europa gunstig ontwikkeld. Vooral bedrijven die naar het buitenland exporteren doen het goed. Dat blijkt uit een enquête die de Kamer van Koophandel het afgelopen najaar heeft gehouden onder ruim veertienhonderd bedrijven. Voor het komende jaar verwachten de meeste bedrijfssectoren een positief resultaat. Verder in deze krant nieuws van provincie en gemeenten en de rubrieken Psychoconsult, Bedrijfskundig Bekeken en Gelezen. m Sint Jacobsstraat 11 - Vlissingen (in de Sint Jacobspassage) Intnuh hndn Lange Delft 3 - MIDDELBURG irnpuiykuuu Lange Vorststraat 43 - GOES Bij inlevering van deze bon ontvangt u 5,- korting p.p. op de normale toegangsprijs bij Maritiem Attractie Centrum Het Arsenaal in Vlissingen. Geldig voor max. 2 personen tot 1 - 3 - 1995. Januari Koopjesmaand bij De Jonge Hoek van Dijke: Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! Stenevate 2 Heinkenszand 01106 1482

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1995 | | pagina 1