3iU Q~c VVV-directeur Ter Heide en het gevecht om de gunst van de toerist SAROUK OPHEFFINGS UITVERKOOP r/?. ZEELAND VERLIEST AANTREKKINGSKRACHT 20-50% Korting s Uw trouwdag tot in de... verzorgd. Bij Livera Vlissingen gLf dcHiifigp PZC WEEKBLADEN door Ad Hanneman In de slag om de gunst van de Nederlandse toe rist heeft Zeeland terrein verloren. Van een lei dende positie op de landelijke markt is de pro vincie gezakt naar een negende plaats. Hoewel die cijfers niet alles zeggen, en de open plaatsen voor een groot deel worden gevuld met Duit sers en Belgen, lijkt een waarschuwende vinger meer dan gerechtvaardigd. Te duur, onvriende lijk en onvoldoende kwaliteit zijn etiketten die op het blazoen van Luctor et Emergo worden geplakt als de toerist na een paar weekjes ver trekt en zich eigenlijk belazerd voelt. „Spanje is goedkoper en je bent daar in ieder geval zeker van de zon", zal hij pleiten in zijn omgeving. ...fk heb in het politieblad mogen uitleggen hoe belangrijk het toerisme voor Zeeland is... ...Bedrijven zouden per toerbeurt open moeten zijn buiten het seizoen- ...een kwestie van wachten op de verkiezingen voor provinciale staten... ...Zeeland zal in de toekomst voor een groot deel moeten leven van het toerisme... Ruwe taal NOG ENKELE WEKEN!! KORTINGEN VAN TOTALE LEEGVERKOOP y&wr\)\ brasserie Markt 19. 4331 LJ Middelburg Tel. 01180-12998/24359 95e JAARGAIMG MUMMFR 4 JANUARI 1995 PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 IB© Utam Oplage: 24.600. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage: 49.000. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Advertentieverkoop: J.L. Saija, tel. 01184-18686. Redactie: Ad Hanneman, 01180-81271 en Liesbet Mallekoote (ai), 01180-81270. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Faxnr. 01180-81215. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties vrijdag PZC, Markt 5117.00 uur, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000 Oost-Souburgseweg 10, 17.00 uur. Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 170.025 De vinger op de zere wond leg gen is moeilijk. Rudi ter Heide, directeur van de provinciale VVV, meent dat titels als te duur, onvriendelijk en onvol doende kwaliteit niet zo expli ciet uitgesproken mogen wor den. Niettemin geeft hij voor zichtig toe dat sommige ondernemers wel erg sensa tioneel geld willen verdienen zonder een greintje service toe te voegen. „Ik ken een voor beeld uit Noord-Beveland waar een supermarktbediende een vrouw terugstuurde bij de kassa. Het was twaalf uur en dan ging de winkel dicht. Of ze haar boodschappen maar even in de rekken terug wilde leggen." Een bekend en gepubliceerd voorbeeld dat feitelijk model staat voor bordjes van mid denstanders die zonder de vriendelijke toevoeging van 'svp' ge- en verboden instel len, speciaal voor de toerist die kennelijk geen (Zeeuwse) manieren heeft. Het voorbeeld uit Noord-Beveland is ook van toepassing bij de overheid. Volgens ter Heide zou de poli tie - en met name parkeer wachters - toleranter tegen over de toerist moeten zijn. Ze bekeuren auto's van toeristen en hebben totaal geen oor voor de excuses van de vreem delingen. Vooral in steden als Middelburg zien ze door de parkeerbomen het bos niet meer. „Ik heb in het Zeeuwse politieblad mogen uitleggen hoe belangrijk het voor de pro vincie is dat toeristen goed behandeld worden". Ter Heide hoopt dat politiemensen en parkeerwachters daar lering uit hebben getrokken. Werken aan morgen en dan met veel tact de ondernemers leren hoe ze ook volgende jaren hun dagelijkse brood kunnen verdienen in de toeris tenindustrie, is een belangrijke taak van de Provinciale VVV. Maar het blijft bij sleutelen in de marge. Ter Heide is daarom ook blij dat er straks in het nog te openen Toeristenhuis twee consulenten komen, speciaal voor bedrijven in de recreatie sector en de horeca. „Die men sen gaan ondernemers bezoe ken om ze met van alles te hel pen. Je kunt natuurlijk heel makkelijk met je vinger naar ze wijzen, maar veel onderne mers hebben ook stomweg geen tijd om de puntjes op de i te zetten. Die consulenten heb ben ze in het noorden van het land ook al. Daar werkt het voortreffelijk. Ze doen voorna melijk ondersteunend werk voor de bedrijven". op weg naar morgen is niette min belangrijk om vast te stel len waar dan de problemen liggen. Potdichte winkelstraten en gesloten restaurants in plaatsen waar 's zomers de emmer bijna overloopt zijn voor Ter Heide en anderen die de filosofie van de seizoens verlenging tot credo hebben verheven nauwelijks te prui men. Dwangmiddelen zijn er niet. Ter Heide: „Bedrijven zouden afspraken met elkaar moeten maken. Per toerbeurt zouden ze open moeten zijn. Op hun deur zouden ze dan kunnen melden wie er die dag open is. Ik kan daar niet in stu ren, hooguit stimuleren. We moeten bovendien altijd bedenken dat je het toerisme niet echt in de hand hebt. Ben je aantrekkelijk, dan komen ze gewoon". Een doorn in het oog van veel recreatie-ondernemers is de starre houding van de provin cie als het om natuurbescher ming gaat. Zo publiceerde de Kamer van Koophandel in Midden-Zeeland vlak voor de kerst een nota waarin onder nemers die met handen en voeten gebonden zijn aan de door de provincie opgelegde wet van de natuurbescher ming melden hoe hun bedrijf schade wordt berokkend en hoe hun omzet kelderde. „Ach", relativeert Ter Heide. „Dat is een kwestie van wach ten op de verkiezingen voor provinciale staten. Dan komt er een ander college met aan de tijd aangepaste ideeën". Overigens kondigde gedepu teerde G. de Kok daags na kerst in de PZC aan dat hij onder toeristen en mensen die niet (meer) naar Zeeland met vakantie komen een enquête wil houden. Signalen van de provinciale VVV en de bedrijfs tak toerisme waren - aldus De Kok - niet te miskennen. „We krijgen inderdaad heel veel brieven van toeristen die klagen of positief zijn", legt Ter Heide uit. „Bovendien sta ik nog wel eens op een vakantie beurs. Ook daar vang ik gelui den op waarmee ik op pad ga. Maar vergeet een ding niet: we hebben in Zeeland zo'n twaalf honderd bedrijven die in de toeristenindustrie actief zijn. Je mag ze nooit over één kam scheren. De meesten hebben oor en oog voor de klachten en waar mogelijk doen ze er wat aan. Maar we moeten niet ver geten dat de toerist enorm veel aanbod heeft. Hij kan bij wijze van spreken kiezen uit de hele wereld. En de meeste vakantiebestemmingen zijn betaalbaar. Zelfs Florida gaat in de aanbieding. En wil je daar tegen concurreren dan moet je met een uitstekend aanbod komen waar kwaliteit en vriendelijkheid overheerst. Nog steeds zijn onze stranden ons handelsmerk. Maar wat dat betreft zijn de Waddenei landen dicht bij huis onze con- h- UJ o u_ Rudi ter Heide bij de Zeeuw se presentatie van Gastvrij Actief, de twee landelijke reis gidsen waarin allerlei arrange menten zijn opgenomen over vakantie vieren in Nederland. Niettemin moet Zeeland zich onderscheiden om de boot niet te missen, aldus de VVV- directeur. current. De Waddeneilanden geven de mensen een sterk vakantiegevoel". „Zeeland", zo vervolgt hij, „zal in de toekomst voor een groot deel moeten leven van het toe risme. Misschien dat de Vlis- singse haven nog wat soelaas biedt met stukgoederen, maar voor het overige denk ik dat de werkgelegenheid voorname lijk uit het toerisme is te halen. Grote industrieën zie ik ook al niet meer komen. Die tijd is voorbij. We moeten dus goed oppassen dat we op het toeris tisch front niet nog meer ver liezen dan we al hebben gedaan". Hoewel Zeeland zich wil onderscheiden, heeft de Pro vinciale VVV in haar wervings campagne gekozen voor een plaats in de landelijke VVV bro chures Gastvrij Actief waarin nagenoeg alle verblijfsarran- gementen in Nederland naar provincie of gebied zijn gebun deld. „We hebben daarvoor gekozen omdat een eigen bro chure veel duurder is. Boven dien kan de consument nu heel duidelijk een keuze maken zonder alle reisgidsen van de provincies één voor één te moeten raadplegen. Daarbij zijn trouwens ook de klein schalige toeristische bedrijven betrokken." Het Middelburgse basisonderwijs ondergaat in augustus niet minder dan vier fusies. De Arneburch is een van de scholen die vanaf die datum niet meer bestaat: de school gaat deel uitmaken van de Uilenburch. Jan Huijbreghse, die zijn hele schoolloopbaan op de Arneburch heeft doorgebracht, vreest de grootschaligheid van de nieuwe cluster. „Het Arneburch-gevoel gaat verwijnen." De schaduwzijde van de gemeentelijke herindeling: jonge burgemeesters nog vóór hun vijftigste in de VUT, zoals mr. B.J. van Putten van Mariekerke. „Ik heb in het verleden wel eens de drang gehad om naar een grotere plaats te kijken. Maar echt fanatiek heb ik nooit gesolliciteerd." Toen ik afgelopen najaar het toneelstuk 'Knötsj' van het Limburgs in het Zeeuws moest vertalen, merkte ik pas hoe 'netjes' de samenstellers van het Zeeuws Woordenboek wel geweest zijn. Het toneel stuk gaat namelijk over een zwerver die in een café dron ken wordt en al zijn ellende er uitkraamt, incluis verwijten aan degenen die hem zover gebracht hebben. Dat betekent ruwe taal, en ik moest toch vooral een beroep op mijn eigen geheugen doen om de passende woorden te vinden. Enkele voorbeelden zijn de veel voorkomende scheldwoorden 'stommen 'ond' (iemand die iets stoms gedaan heeft), 'aerrepel' (dito) en lul'annes (wie onhandig, lomp, soms ook bangelijk is). Nu zijn deze scheldwoorden niet altijd zo serieus te nemen. Met al deze categorieën men sen kun je gewoon omgaan en dat geldt ook voor iezebieters, smouters, enzovoorts. Voor misbliksems geldt dat al wat minder, maar de heel sterk negatieve scheldwoorden vor men een kleine minderheid. Een 'bonsienk' of 'bonsoenk' is bij voorbeeld een ruwe brutale vent, maar ook negatiever: iemand waarmee je moet oppassen. Mijns inziens is het meest negatieve wat er in het Zeeuws van je gezegd kan worden, dat je 'min' bent. Bij dit kleine woordje vallen alle scheldwoorden in het niet. Een minne kerel, daar is niets goeds aan. Het woord wordt ook nooit voor de grap gebruikt - dat zegt genoeg. Andere voorbeelden van ruwe taal die in deze vertaling te pas kwamen zijn: 'blauw as een aop' (zat als een maleier), 'je'n eige te bosten lache' (je kapot lachen) en 'een lief bekje' (een jong, onschuldig meisje). Te zijner tijd, wanneer het toneel stuk gespeeld zal worden, kunt u in 'De Faam' en 'De Vlissin ger' meer lezen over 'Knötsj'. Jan Zwemer 20 - 80 Sint Jacobsstraat 11 - Vlissingen (in de Sint Jacobspassage)

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1995 | | pagina 1