Provincie Zeeland Wegen verdeeld n©n fc\nde,s zeeuwse Veel kandidaten voor waterschapsbestuur O cft°e ,scV*° eoe° ene° «Klaas111 watenchaptbond QUICK-SHOES... MEER DAN 500 VESTIGINGEN IN EUROPA Geld voor podiumkunsten «els e*V QUICK SHOES VLISSINGEN MIDDELBURG Beestenboel Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Vorig jaar is het provinciale wegennet fors uitgebreid. Dat is het resultaat van een omvangrijke ruiloperatie tussen de wegbeheerders in dit land: rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Milieu communicatie IN BEROEP „atoenVK** o De Zeeuwse waterschappen krijgen vanaf 1 april 1994 een andere bestuurssamen stelling. De krachtsverhoudingen tussen de vijf categorieën die deel uitmaken van de nieuwe algemene vergadering (het bestuur) zijn inmiddels bekend. Op grond van de bijdrage in de kosten van het waterschapswerk krijgt elke belangenca- tegorie een bepaald aantal zetels toebe deeld. Er bestaat, dat is halverwe ge de kandidaatstellingster mijn al duidelijk, een ruime belangstelling voor de vacan te bestuursplaatsen. Belangstelling 18 januari Waterschapswijzer Dubbel Woensdag 12 januari 1994 DE FAAM - DE VLISSINGER 11 Emmy Verhey Meer dan een half miljoen gulden per jaar besteedt de provincie aan een reeks van aktiviteiten in de po diumkunst. Van dit bedrag gaat met ingang van dit jaar ruim 480.000,- rechtstreeks naar de vijf centrumgemeenten Goes, Mid delburg, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee. Met deze gemeenten sluit de provincie een overeen komst af voor een periode van vier jaar. Het voordeel voor de ge meenten is dat ze voor een reeks van jaren weten waar ze aan toe zijn. Het voordeel voor de provin cie is dat niet ieder jaar opnieuw tal van aanvragen beoordeeld hoe ven te worden en dat verspreid over de provincie een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van podiumkunsten in stand blijft. Met het aangaan van de overeenkomst verplichten de gemeenten zich jaarlijks een aktiviteitenoverzicht naar de provincie te sturen en moeten ze aangeven welke onder delen van het programma gefinan- cierd worden met provinciaal geld. De gemeente Goes kan op deze manier jaarlijks 95.000,- tege moet zien. Het geld moet besteed worden aan aktiviteiten in de Prins van Oranje, door de stichtingen 't Beest en Dansz, de Christ. Orato riumvereniging en de Goese Ope rettevereniging. De gemeente zelf heeft voor aktiviteiten bijna 220.000 beschikbaar. Voor de gemeente Middelburg ligt jaarlijks 120.000.= klaar. Behal ve voor schouwburg, concert en film is het geld bedoeld voor Jazz- aktiviteiten, Stichting Kamermu ziek, Werkgroep Oude Muziek en de Oratoriumvereniging. Middel burg zelf besteedt aan de verschil lende voorstellingen ruim 320.000,-, inclusief 49 duizend gulden voor Stichting Nieuwe Mu ziek. Deze stichting ontvangt van de provincie jaarlijks een bedrag van ruim vier ton voor instandhou ding en aktiviteiten. Terneuzen trekt jaarlijks een bedrag van ruim 209.000,- uit de gemeentelijke portemonnee voor aktiviteiten in Pinda s rijgen en vetbollen maken zijn een paar van de concrete din gen die kinderen van zes tot der tien jaar kunnen doen op de the mamiddag Dieren in de winter in het Zeeuws Biologisch museum in Oostkapelle. Onder het motto Beestenboel wordt aandacht be steed aan de manier hoe verschil lende dieren de winter doorko men. Trekvogels bijvoorbeeld gaan naar een ander land, er zijn dieren die ter plaatse blijven rond scharrelen en sommige soorten houden een winterslaap. De themamiddag is woensdag 19 januari en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Voor de entree, een consumptie en knutselmateriaal moeten de kinderen vijf gulden be talen. Er is plaats voor dertig kin deren. Om zeker te zijn van een plekje is telefonisch reserveren belangrijk. Het telefoonnummer van het mu seum is 01188-2620. onder meer het Zuidlandtheater. Voor voorstellingen in dit theater 102.500,-), de Stichting Jazz club Zws-Vlaanderen 7.500,-) en de Stichting Blues Promotion Zws-Vlaanderen is 120.000,- provinciaal geld uitgetrokken. Een zelfde bedrag is beschikbaar voor de gemeente Vlissingen; 37.500,- voor theatervoorstellin gen, 75.000,- voor het Straat festival en 7.500,- voor de ora toriumvereniging. Voor deze en andere aktiviteiten heeft de ge meente zelf 210.000,- klaar lig gen. Zierikzee tenslotte mag rekenen op 25.000,- voor theaterpro grammering en aktiviteiten van de Stichting Brogum. De gemeente zelf besteedt 96.100,-. Nieuws Het provinciale wegennet is vorig jaar uitgebreid met ruim 50 km. De totale door de provincie te on derhouden lengte komt daarmee op dik 480 km. De uitbreiding is een gevolg van een grote ruiloperatie tussen de verschillende wegbeheerders in het land: rijk, provincies, gemeen ten en waterschappen. Voor het ruilen was heel veel overleg nodig, voorafgegaan door jarenlange stu dies en onderzoek. In voorgaande jaren was het be heer van de wegen eigenlijk maar een ratjetoe. Zo beheerde het rijk zowel autosnelwegen als eenvou dige erfontsluitingswegen. De we gennetten van provincie, gemeen ten en waterschappen waren eveneens rijk geschakeerd aan wegtypes. Al in 1963 is gepro beerd via de Wet Uitkeringen We gen verandering in deze situatie aan te brengen. Zo kwam er een indeling in categorieën: rijkswe genplan, secundaire wegen, ter tiaire wegen etc. Efficiënt werd het niet en de geldstromen die no dig zijn voor het onderhoud bleven lopen langs een kronkelig pad. De provincie had een belanrijke rol omdat zij, de rijkswegen daargela ten, de categorie-indeling moest vaststellen en de daarmee ge paard gaande verdeling van geld voor nieuwe wegen en onderhoud. Met nu weer een nieuwe wet in de hand, Wet Herverdeling Wegenbe- heer, is het dan gelukt het beheer van de wegen te stroomlijnen. Uit gangspunt van de nieuwe wet is dat het rijk zorgt voor het door gaande hoofdwegennet en dat de provincies het regionale hoofdwe gennet voor hun rekening nemen. Alle andere wegen worden aan de zorg van de gemeenten toever trouwd. Hierop is onder meer in Zeeland een uitzondering ge maakt: de waterschappen en het Wegschap Walcheren beheren de wegen buiten de bebouwde kom. Het geld dat is gemoeid met het wegenbeheer ontvangen provin cies en gemeenten nu recht streeks van het rijk en ieder be heerder kan nu dus zelf beslissen hoe hij zijn geld besteed. In Zee land geven de gemeenten hun geld door aan de waterschappen. Hiermee is een eind gekomen aan de verdelingstaak van de provin cie. Om dit allemaal voor elkaar te krijgen moest er heel wat worden afgeruild. In totaal ging het om 600 km Zeeuwse wegen (twee maal de afstand Middelburg - Leeuwarden) die op hetzelfde mo ment van beheerder wisselden. Wegnummers Vanouds worden wegen genum merd, onder meer om informatie over een bepaald wegvak vast te leggen en voor het gemak van de weggebruiker. Rijkswegen heb ben een tweecijferig A-nummer (autosnelweg) of een tweecijferig N-nummer (Niet-autosnelweg). De provinciale wegen hebben allen een driecijferig N-nummer. Om te voorkomen dat er elders in het land een weg voorkomt met een zelfde nummer als in Zeeland, hebben de provincies samen met de ANWB afspraken gemaakt. In Zeeland hebben de belangrijke provinciale wegen een N-nummer uit de reeksen 250 en 280; de overige wegen zijn voorzien van een van de nummers 651 t/m 700. Het werk aan de wegen wordt ge regeld vanuit een centraal kantoor bij de Directie Milieu en Water staat van de provincie en vanuit vier regiokantoren. Vanuit de re giokantoren doet men inspecties, onderhoud aan bermen en beplan tingen, klein onderhoud aan ver hardingen, schoonhouden van ver hardingen en wegmeubilair, toezicht op uit te voeren werk en gladheidsbestrijding. De nieuwe situatie, inclusief de be- nummering, is kleurrijk in beeld gebracht op een Wegenkaart pro vincie Zeeland. Op de achterkant van de kaart is beschreven waar om de veranderingen hebben plaatsgevonden en staan de adressen en telefoonnummers van de regiokantoren. De wegenkaart is verkrijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. Zoals verwacht door de organisa toren hebben zich 25 deelnemers aangemeld voor de cursus milieu communicatie aan de Open Uni versiteit. De deelnemers zijn af komstig uit organisaties als provincie, gemeenten, water schappen, inspectie milieuhygiëne en politie. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten in de maanden januari, februari en maart. Het is de bedoeling dat de verschillende instanties beter met elkaar leren samenwerken, zowel bij het ma ken van beleid als bij de uitvoe ring. Uit onderzoek was gebleken dat er nogal wat mankeerde aan de onderlinge samenwerking en communicatie. Vandaar dat de cursus is toegesneden op in de praktijk gebleken knelpunten. Maandag 17 januari, 13.40 uur, is er een openbare zitting over een bezwaarschrift tegen een beslis sing over een aanvraag tot spoedshalve bijstand. Het gaat om de behandeling van een be zwaarschrift van een inwoonster van de gemeente Sas van Gent die het niet eens is met een eer dere beslissing van de commissa ris der koningin. De besliscommissie ABW behan delt om 14.00 uur een be roepschrift algemene bijstands wet. Een inwoonster van de gemeente Vlissingen is het niet eens met een eerder besluit van haar gemeentebestuur en is in be roep gegaan bij het bestuur van de provincie Zeeland. .-/l ^5MjV\^en9to0lsie m° iJnqvan O SHOES VOORLICHTINGSRUBRIEK VAN DE ZEEUWSE WATERSCHAPPEN Het gaat er bij de waterschapsver kiezingen van 2 maart 1994 dus om wie de toebedeelde plaatsen mag bezetten. Bij alle Zeeuwse waterschappen hebben de ingeze tenen, een nieuwe categorie, recht op het grootste aantal zetels. Veel aspirantbestuurders halen dan ook kandidaatstellingsformulieren op om de belangen van deze groep in het waterschapsbestuur te gaan ver tegenwoordigen. Ook voor de overige categorieën bestaat ruime belangstel ling. De kandidaatstellingsperiode is op 18 december gestart met grote advertenties in de regionale bladen. De termijn waarbinnen gegadigden op het waterschapskantoor formulieren af kun nen halen, loopt tot en met 18 januari 1994. Op deze dag dient elk ingevuld formulier, voorzien van de naam van een plaatsvervanger en tien ondertekenaars, te worden ingeleverd op het waterschapskantoor. Met de kandidatenlijst, die huis aan huis wordt verspreid, ontvangt u een overzicht van uw verkiesbare vertegenwoordigers in het nieu we bestuur. In een tweede verkiezings krant 'Waterschapswijzer', die medio februari verschijnt, lichten de water schappen u uitgebreider voor over de aspirant-bestuurders. [Op uw oproepkaart die u thuis krijgt, kunt u lezen waar, en voor welke categorieën u 2 maart uw jstem uit kunt brengen. Op die dag vinden ook in alle Zeeuwse gemeenten, met uitzondering van Sluis, Aardenburg, Kortgene, Wis- senkerke, St. Philipsland en Tho- len, de gemeenteraadsverkiezin gen plaats. Met één gang naar de stembussen maakt u zo dubbel gebruik van uw democratisch recht! Vragen omtrent onderwer pen uit deze informatie rubriek kunt u richten aan de Zeeuwse Waterschapsbond Postbus 179, 4330 AD Middelburg, Telefoon 01180-15751

Krantenbank Zeeland

de Faam en de Faam/de Vlissinger | 1994 | | pagina 11