Xtë Een gouden kooi blijft een kooi" Brilmij heeft nu een wereldnaam: Handvaten voor goede voornemens sgllll y- SPRINT S&Acel OPHEFFINGS UITVERKOOP Voordelig smullen bij McDonalds? ILM HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? BIJOU! MOTORRIJLES? Kerstpuzzel 25% KORTING FEESTAANBIEDING Twee brillen halen, één betalen. Samsonite KELTUM CREATIEF WERK VAN GEDETINEERDEN IN HU/S VAN BEWARING SPOEDEISENDE HULP (E.H.B.O.) COMBI BACK VANAF: f 5.50 3"2^ d CASSETTES ROBBE BERKING WILKENS BSF Mf ff In de bezoekersruimte van het Middelburgse Huis van Bewaring word donderdag 20 december een tentoonstelling geopend. Relaties van de gedetineer den kunnen dan creatieve werkstukken van de gede tineerden bezichtigen. De expositie, die minstens twee weken duurt, is een onderdeel van het landelij ke vormingsproject 'Over de grens'. Aan het project werkten zo'n vijfentwintig gedetineerden mee, die borg staan voor de minimaal acht en maximaal zestien kunstwerken, die tentoongesteld worden. die stijl verraadt Voor uw Kerstdiner PZC WEEKBLADEN Hilton Taakuitbreiding r Aan onze LEZERS ADVERTEERDERS In verband met de komende KERSTDAGEN en NIEUWJAARSDAG zijn de sluitingstijden van redactie en advertenties van DE FAAM en DE VLISSINGER VERVROEGD Uiterste inlevertijd van copy voor redactie en advertenties: editie 26 december verschijnen de Faam en de Vlissinger niet! editie 2 januari vrijdag 28 december 16.00 uur adv. 14.00 uur red. PZC WEEKBLADEN Direktie en medewerkers wensen U prettige kerstdagen en een voorspoedig 1991 Imke Elstak wint tekenwedstrijd Monumentendag VERENIGDE SPAARBANK dagelijks tot 17.00 uur geopend BRILLEN KONTAKTLENZEN VOO" die Wegens opheffing Op de gehele voorraad NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG Stichting Streekziekenhuis Walcheren Zie de advertentie elders in dit blad. ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG UW WINTERREIS WAAR OOK NAAR TOE, BEGINT MET EEN KOFFER VAN: EEN PRAKTISCH KERSTKADO VOOR EEN PLEZIERIGE REIS! NIEUW: OYSTER-KEY 75 cm op wielenf 219,- 70 cm op wielenf 199,- beauty casef 119,- Sfeervol tafeleü Keuze uit 90 modellen bij de cassette specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 ÖELB\3?G motorrijles praklijkboek rijbewijs a Er ligt een kostelijk praktijkboekje voor u klaar dat uw lessen stap voor slap ondersteunt. Vraag er uw rijschool om' Met Den Boer Zerkeersleermiddelen bent u beter af! 19 DECEMBER 1990 91e JAARGANG NUMMER 51 In alle penitentiare inrichtingen in Nederland is het thema Over de grens de leidraad ge weest voor een aantal activi teiten, gericht op de creatieve vorming en scholing van de gedetineerden. In bijna alle ge vallen werd het thema letter lijk opgevat en gingen de kunstwerken over het buiten land. Maar niet in Middelburg. „Wij zijn al twee jaar bezig met het ontwikkelen van de creati viteit bij onze gedetineerden", vertelt coördinator Peter Baay ens (onder de gedetineerden In deze krant hebben we een smaakvolle kerstpuzzel opgeno men. Op onze pagina 'Uit het za- kenhart' pronkt de deze puzzel. Onder de goede inzenders wor den boeken en badkaarten voor het Vlissingse Sportfondsenbad geloot. zijn wij gespecialiseerd in SERVIEZEN DRINKSERVIEZEN CASSETTES Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Oplage: 23.755. Gratis huis-aan huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51. postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: olfsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. ook wel bekend als Peter Ba jes). „Bij ons gaat het dan ook over de grens van de fantasie. Dat geeft natuurlijk een veel breder werkvlak. Daar kunnen ze werkelijk alle kanten mee uit". „Helemaal waar", beaamt Rei- noud, een gedetineerde. „Als bui tenland het thema is ben je toch al snel uitgekeken. Je kan bijvoor beeld toch geen paarden blijven maken, hoe leuk dat op zich ook moge zijn. Het is toch al zo strak, als je een thema hebt. Maar met je fantasie kun je alle kanten uit. Als ik een bord spagetti maak en het lijkt niet, dan is dat dus niet erg". Ook op de scholing, waar zoals bij alles bijna de gedetineer den vrijblijvend voor mogen kie zen, wordt aandacht besteed aan het thema. „Wij moesten gedich ten schrijven met behulp van je verbeeldingskracht", legt Eric, een andere gedetineerde uit. „Ook een vorm van kunst, niet waar?" Al met al zou iemand gauw ge neigd zijn te denken dat de gede tineerden het zo slecht nog niet hebben. Scholing, creatieve ont wikkeling, werken. En dat alle maal vrij naar keuze. Maar dat is niet zo. „Een gouden kooi is nog steeds een kooi, je kan ons in het Hilton zetten, dat maakt het ge vangen zitten er niet bar veel leu ker op", verklaart Reinoud. Hij is vreselijk creatief binnen de mu ren van het Huis van Bewaring. „Ik ben altijd al creatief ge weest". verbetert hij. „Fotografie, Peter Baayens in de creatieve ruimte, maakten. Op de achtergrond kunstwerken die de gedetineerden schilderen, ik deed het allemaal al". Hij heeft er in Spanje ook al twaalf maanden op zitten. „Om dat dat een nieuwe gevangenis was, en model moest staan voor andere, mocht ik de boel daar fo tograferen. Daar zaten echter geen andere privileges aan vast. Jammer", verzucht hij. Na zijn tijd komt er in elk geval een expo sitie van zijn werk en wellicht komt er binnenkort een gedich tenbundel van hem uit. „De creatieve vorming van de ge detineerden (de crea wordt het in het Huis van Bewaring genoemd) is in geen geval bedoeld als een therapie", benadrukt Gerrit Bos, plaatvervangend directeur van de penitentiare inrichting. „Het is bedoeld om een deel van de schadelijke effecten die ze hier opdoen weg te nemen. Het is puur creatief bezig zijn". Een beetje therapie kan het project echter niet ontzegd worden. „Ik raak er wel veel onmacht in kwijt", vertelt Reinoud. „In sport raak ik agressie kwijt en bij de crea veel onmacht. Het is echt goed dat het er is. In het begin werd er wat schoorvoetend ge reageerd door de gedetineerden. Moesten ze ineens met gips gaan werken. Dan heerste er zoiets van 'dat vind ik gek, dat doe ik niet hoor'. Maar eenmaal over de drempel was het hartstikke leuk. ledereen is vrij enthousiast". Er is nogal wat veranderd in de penitentiare inrichtingen. „Vroe ger hadden de gedetineerden in de grote inrichtingen in Neder land een luxe. Dan kwam er een sociaal cultureel werker voor ze", legt Bos uit. „En met penitentiare inrichtings-werkers (piw-ers) had den ze eigenlijk niet zo veel con tact. Die deed de deur open en dicht. Middelburg was daar ei genlijk altijd te klein voor, zo'n so ciaal werker, dus hadden de piw-ers al een veel bredere taak. Nu is het zo dat er een opleiding is voor piw-ers. In sommige ge vallen kunnen ze ook voor crea tieve vorming kiezen. Een taakuitbreiding. Op gebieden als sport en onderwijs komen er nog wel beroepskrachten voor, maar de piw-er is er veel meer bij be trokken". Het Middelburgse Huis van Be waring gaat ook verhuizen. Zoals het er nu uitziet wordt in septem ber volgend jaar de eerste paal geslagen. Waar het nieuwe ge bouw komt te staan is nog niet duidelijk. Pearle OPTICIENS Tegen inlevering van deze bon! (Geldig t/m 9 februari 1991) RUIMTE VOOR EEN PSYCHOLOOG Een aantal weken geven we in deze krant ruimte aan een psycholoog. Niet om zielknij- pende betogen te houden, maar om aan te geven dat waar een wil is ook een weg is, ook al is die niet altijd vlek keloos geplaveid. Inderdaad. U raadt het al. Die psycho loog, drs. Henk C.M. Her mans, geeft u handvaten om de goede voornemens voor het nieuwe jaar waar te kun nen maken. Achtereenvolgens behandelt Her mans de volgende onderwerpen. Stoppen met roken, matigen met alcohol, omgaan met neerslach tigheid, angst, woede, schuldge voel en jaloezie. Betekent dat nu dat als iedereen zich de handva ten eigen heeft gemaakt er een volmaakt gelukkige samenleving tot stand komt? „Helaas", ant woordt de psycholoog. „Want volmaaktheid is voor niemand weggelegd". Niettemin hopen we dat u als lezer er wat aan heeft. „Want, zegt Hermans, „hinderlijke gewoontes kan men afleren als men er wat aan wil doen". Elders in deze krant het eerste betoog van Hermans over 'stop pen met roken'. Imke Elstak uit Koudekerke heeft de tekenwedstrijd ge wonnen die werd uitgeschre ven in het kader van Open Monumentendag 1990. Ze werd hoofdprijswinnaar in de leeftijdscategorie 5 t/m 8 jaar. Van de tekening wordt een ansichtkaart gedrukt voor de zomerpostzegels 1991. In to taal stuurden 10.000 kinde ren een tekening naar de Stichting Open Monumenten dag. In drie categorieën wer den hoofdprijzen weg gegeven. De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag met goedkoper zijn dan f 100, - Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras.kleur.enz.ldan geldt een toeslag Geen andere kortingen te zelfder tijd 1 Op beide brillen 1 iaat garantie. Middelburg Lange Delft 13 FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Ontwik kelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* ALLE KALENDERS 1991: 25% KORTING KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN TEGEN STUNTPRIJZEN! Onze keldervoorraad nu uitzoeken f 5,— p/st. De korting geldt niet op klantenbestellingen Op de lokatie Middelburg zal de gesloten zijn van maandag 24 december 1990 vanaf 7.30 uur tot woensdag 2 januari 1991, 7.30 uur. Tijdens de sluitingstijden kunt u zich voor spoed eisende hulp wenden tot de afdeling spoedeisende hulp op de lokatie Vlissingen. Lokatie Vlissingen: Koudekerkseweg 88, telefoonnr. 01184 - 25456. In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonncmcnt, voor nog voordeliger autowassen. LET OP: woensdag AUTO-WASDAG 10% EXTRA KORTING op alle wasprogramma's! Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 ^OO LEDERWAREN LANGE DELFT 44 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1