DERT Wat gebeurt er nu weer bij McDonalds? 1 UUR Donderdag wordt geopereerd Het Historama komt er zeker SPRINT MOTORRIJLES? SPAANSE SLOF Bang&Olufsen WAARDEBON QUARTERPOUNDERS UW AUTO HEEFT OOK WEL EENS RECHT OP 'N BIJZON DERE BEURT. s J.P.A. Rossël tandprotheticus VANAF: 1 5.50 l v°°Lyi NEGEN MAANDEN OUDE POOLSE BABY IN NEDERLAND COMBI BACK "Kwaliteit" een GOED KADO in GEDEKTE TAFEL Met Den Boer Zerlreersleermiddelen bent u beter af! TOPKWALITEIT in vele maten en vele leuke kleuren! maat 25 t/m 34. maat 35 t/m 46 die stijf verraadt Voor uw Kerstdiner ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG voor de prijs van 1! (tegen inlevering van deze bon) McDONALD'S-McDRIVE J McDonald's Zie de advertentie elders in dit blad. editie 26 december verschijnen de Faam en de Vlissinger niet! editie 2 januari vrijdag 28 december 16.00 uur adv. 14.00 uur red. Een nieuw Zeilboek EQUITY LAW II Prijs: 1 45,- KODAK EXPRESS kwaliteits kleurenfoto's FOTOBVERSCHOORE NIEUWE KUNSTGEBITTEN M iddelburg-G oes vuurwerk op de Nadorst Aan onze PZC WEEKBLADEN LEZERS ADVERTEERDERS In verband met de komende KERSTDAGEN De negen maanden oude Poolse baby Mateusz Za- remba wordt donderdag 13 december aan zijn hart geopereerd in het Dijkzichtziekenhuis in Rotterdam. Afgelopen zondagavond kwamen hij en zijn moeder Anna aan in Vlissingen, in het Streekziekenhuis Wal cheren. De baby kan geopereerd worden dankzij een persoonlijke actie van de Middelburgse eerste burger Chris Rutten, gesteund door kinderarts Henk Doorn. Particulieren, bedrijven en instellingen hebben meer dan f 30.000,- opgehoest om de kosten te betalen. Doorn en Rutten hebben afgelopen weekeinde Ma teusz en zijn moeder met de auto opgehaald in hun woonplaats Glogow. VOORZITTER BOGAERT IS OVERTUIGD Uiterste inlevertijd van copy voor redactie en advertenties: en NIEUWJAARSDAG zijn de sluitingstijden van redactie en advertenties van DE FAAM en DE VLISSINGER VERVROEGD 8 BRILLEN KONTAKTLENZEN TIN-KRISTAL PORSELEIN-AARDEWERK alles voor DE CASSETTES-SERVIEZEN DRINKSERVIEZEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 motorrijles praktijkboek rijbewijs a Er ligt een kostelijk praktijkboekje voor u klaar dat uw lessen stap voor stap ondersteunt. Vraag er uw rijschool om! 91e JAARGANG NUMMER 50 12 DECEMBER 1990 LEDERWAREN zijn wij gespecialiseerd SERVIEZEN DRINKSERVIEZEN CASSETTES IFIRMAHHHBH Nieuwendijk 35-39, Vlissingen. (bij oude vissershaven) Tel. 01184 - 12209 Oók op maandag-middag geopend. LET OP: woensdag AUTO-WASDAG 10% EXTRA KORTING op alle wasprogramma's! Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 Middelburg-Zuid Richting A58 Restaurant open: 10.00-22.00 uur McDRIVE open: 10.00-23.00 uur Bon geldig t/m 18-12-1990 /v\ - in de Whitbread round the] world race 1989:90 met schitterende kleurenfoto's i WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN De Eindejaarsactie in Vlissingen? Nog steeds geld te verdienen. Zie elders in deze krant wie vorige week de gelukkigen waren en hoe notaris Saner de winnaars trok. zichtbaar beter, niet duurder vanaf 99 ct per afdruk grote markt 7 goes - lange geere 28 middelburg Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnemcnt, voor nog voordeliger autowassen. De voetbalclub Middelburg krijgt zondag Goes op be zoek. Het zal bepaald geen theevisite worden, want Mid delburg is gebrand op revan che. Coes wil daarentegen weer wat goed maken. Er werd de laatste tijd teveel ver speeld. Voor voetballiefheb bers twee rivalen met totaal andere speelwijzen. Goes fy siek sterk, Middelburg in staat technische hoogstandjes uit te voeren die grenzen aan het niveau betaald voetbal. Vooral de laatste tijd speelt de ploeg zoals - beweert trainer Telussa - hij behoort té spelen. Dat wordt zondag vuurwerk op de Nadorst, waarover elders in deze krant meer informatie wordt verstrekt. Paul Telussa. ED© IMaan Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Doodmoe en een ervaring rij ker vertelden Doorn en Rutten bij aankomst in Vlissingen hoe warm warm ze zijn ont haald in de Middelburgse zusterstad Glogow. „Toen we zondagochtend na de hoog mis vertrokken, zongen zo'n vijfhonderd kinderen ons toe. Ook kregen we bloemen in de kerk". De moeder wist zon dagavond duidelijk geen raad met het onthaal in het zieken huis. En toen de persfotogra fen maar door bleven flitsen, veranderde de lach op het ge zicht van de baby snel in een pruillip. „Een hele onderneming", vond Anna Zaremba het. Ze was nog nooit in het westen geweest. Be langrijker dan genieten van wat het westerse kapitalisme aan ma teriële welvaart heeft te bieden, vond ze dat haar kind van een gewisse dood gered kon worden. In Polen ontbreekt het namelijk aan vakkennis om een open har toperatie te kunnen doen. Bij Ma teusz moet de toe- en afvoerader van het hart onmgewisseld wor den. Zou dat niet gebeuren, dan zou het jongetje rond éénjarige leeftijd sterven door gebrek aan zuurstof in de longen. Een dag of zeven na de operatie is Mateusz helemaal op krachten. Met de kerst hoopt ze weer thuis te zijn. Moeder Anna hoopt hier een wandelwagen op de kop te kunnen tikken zodat ze wat kan gaan lopen met haar zoontje. „Ik heb er geld voor", verzekert ze. Burgemeester Rutten is er even- Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477 Het staat als een paal boven wa ter dat de donderdag voor pasen in 1992 het Historama in het Ab dijcomplex in Middelburg wordt geopend. Die overtuiging heeft voorzitter Han Bogaert van de Stichting Manifestatie Abdij Mid delburg (MAM) die ijvert voor het Historama dat het Klink- en Lichtspel moet vervangen. Bo gaert kon nog geen concrete fei ten noemen voor zijn zekerheid. Hij noemde die feiten prematuur. Of dat betekent dat de 1,1 mil joen gulden die nodig zijn om Toonder Studio's - de maker van het Historama - te betalen bij el kaar zijn gesprokkeld? Na enig aarzelen beaamt Bogaert dat niet rechtstreeks, maar zegt: „Het Zeeuwse bedrijfsleven werkt goed mee". De MAM-voorzitter zei dat vorige week tijdens de uitreiking van de hoofdprijs van de Historama- actie die zes weken lang in deze krant met puzzels werd gehou den. Hoofdprijswinnaar werd Jacqueline van de Hiele uit Mid delburg. Zij mag samen met haar man acht dagen van de we reldstad New York genieten. De uitreiking van de hoofdprijs vond Adri van Fraassen(linkstoont een brochure over New York aan de gelukkige winnares Jacqueli ne van de Hiele. Tweede van links MAM-voorzitter Han Bogaert en uiterst rechts interim-manager Piet Klip. plaats in de Gevangentoren in Vlissingen. „Een overtuigend be wijs dat het Historama niet alleen in Middelburg leeft", meende voorzitter Bogaert. De hoofdprijs werd beschikbaar gesteld door Van Fraassen reis bureau (Holland International). Hij beaamde dat het belang van het Historama verder gaat dan de grenzen van Middelburg. „De Ab dij toont immers feitelijk de ge schiedenis van heel Zeeland", had voorzitter Bogaert daarvoor gezegd. Adri van Fraassen ver raste de prijswinnares met een retourvlucht met de KLM, over nachting plus ontbijt in het prachtige Wellington-hotel in hartje New York, een sightseeing in de wereldstad plus reisverzeke ring van de Europeesche Verze keringsmaatschappij. Jacqueline van de Hiele en haar echtgenoot Hans waren overdon derd. Ze hadden nog nooit gevlo gen. Dat alleen al was een avontuur. Dankzij de actie in de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger wisten zij nu ook meer van het Historama en de achter gronden, vertelden beiden nadat de prijs was overhandigd. En dat was ook één van de doelstellin gen van die actie, beaamde Bo gaert. Met bloemen, hartige hapjes en een drankje had eige naar Ad van der Heyden van de Gevangentoren er een sfeervol feestje van gemaakt voor het ge zelschap. 'Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde f ilmpjes" wel van overtuigd dat er in het Zeeuwse wel iemand rondloopt die zo'n wandelwagen wil af staan. „De mensen daar zijn enorm arm", legt hij uit. „Ik ben daar in hun huis geweest. Het echtpaar Zaremba heeft een wo ning die niet groter is dan deze wacht- hoek hier. Ze hebben nog een kind van een jaar of drie en ook de oma woont er bij". Kinderarts Doorn wil \e artsen van het ziekenhuis Glogow gaan helpen. „Praktisch en theo retisch hebben de mensen daar een enorme achterstand. Ik zou op dit moment niet weten hoe en wat ik ga doen. Dat moet nog uitkristaliseren. Zaterdag heb ik met de kinderartsen in het zie kenhuis van Glogow de hele dag zitten vergaderen. 'Daar zijn enorm veel problemen op tafel gekomen. Ik heb onder meer röntgenfoto's meegenomen die we moeten bestuderen". Rutten denkt dat deze actie voor de Poolse baby éénmalig is. Het is in ieder geval niet zo - legt hij uit - dat er nu continu een me disch brug komt tussen Glogow en Middelburg. „Wel heeft Henk Doorn contacten gelegd om ken nis en ervaring te gaan uitwisse len". Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 Het gezelschap zondagavond na aankomst uit Polen v/nr: Burgemeester Chris Rutten, en zoon Anna en Mateusz Zaremba en kinderarts Henk Doorn. moeder FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg Vlissingen, Wolstraat 78

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1