GRATIS i WAARDEBON Big Mac menu 7,50 SPRINT HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? Trek in een smakelijke korting? CASTELIJ Nf^[l BEERpNS IS Hoofprijswinnaar bij Sinterklaas op schoot Niet met de mond vol tanden in Londen staan COMBi BACK Nu: McDONALD'S-McDRIVE VANAF: f 5.50 326-5 fi -C GEDEKTE TAFEL ONTWIKKELEN De Middelburgse Magistraatwijk beschikt sinds woensdag 28 december over een groengeel geverf de stembus die nu dienst doet als klachten- en ideeënbus. Tijdens een kinderfeest met Sinterklaas als eregast greep wethouder S. Smitskamp haar kans om de ideeënbus aan de gulle man te geven die hem op zijn beurt weer doorgaf aan de voorzitter van de wijkvereniging, W. Roelse. De bus is bedoeld voor bewoners van de Magistraatwijk met klachten of juist oplossingen. Elke week wordt de bus leegge haald door wijkagent Karei van Beek, die de post op het gemeentehuis afgeeft, waar alle reacties volgens Smitskamp kunnen rekenen op een serieuze en snel le behandeling. Nieuw! SCHEEPVAART 91 Ergernissen DEZE WEEK AUTOKRANT EXTRA PZC WEEKBLADEN Normaal: 9,05 BIG MAC FRANSE FRITES FRISDRANK (max. 4 personen per bon) Mc Donald s Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 Eline Mode VERENIGDE SPAARBANK dagelijks tot 17.00 uur geopend ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Zie de advertentie elders in dit blad. GEEF TOP-KWALITEIT Geef lederwaren Kwaliteit een GOED KAD TIN-KRISTAL PORSELEIN-AARDEWERK alles voor DE CASSETTES-SERVIEZEN DRINKSERVIEZEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR AFDRUK FOTOMVERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 49 5 DECEMBER 1990 Middelburgse Magistraatwijk krijgt van Sint wijk-ideeënbus De bewoners zijn meer dan blij met de ideeënbus. „Er be stond grote behoefte aan zo'n bus", legt bewoner J. Schip per uit. „Er zijn nog zoveel din gen die veranderd kunnen worden. Zoals de bestrating, die is niet overal even best. Ook aan de busverbinding Dauwendaele - Magistraatwijk schort nogal wat, vooral voor door G.J. de Boer Ned. en Belg. rederijen, cargadoors, scheepsagenten, werven, nieuwe schepen. Prijs: f 28,90 ingenaaid (gebonden f 38,90) B IJK KER 1TO)E KEN WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN bejaarden is dat vrij lastig. Of deze problemen nou ook snel de wereld uit zijn weet ik niet, ik denk dan maar: hoe meer ideeën, hoe meer druk op de ketel". Ondertussen zijn al een aantal concrete problemen in de wijk opgelost. De tunnel onder de Schroeweg is op nieuw bestraat, zodat er geen wateroverlast meer is. Gele strepen geven tegenwoordig verkeersgevaarlijke situaties aan in de wijk. Ook zijn de bosjes rond het Meiveld ge- Wethouder S. Smitskamp (derde van rechtsen Sinterklaas trots bij de wijkideeënbus. snoeid, zodat het pad wordt belicht en dus veiliger is. „De klachten- en ideeënbus is het begin van een sociale ver nieuwing, en min of meer een probeersel. Als dit positief uit pakt, beginnen we er ook in an dere wijken mee", vertelt de Middelburgse wethouder S. Smitskamp. „We kozen voor de Magistraatwijk omdat de wijk al een wijkvereniging had, zodat het makkelijker was om te zien wat er in die wijk speelde. De op zet is om eerst de dagelijkse er- genissen af te handelen en een goed woonklimaat opbouwen, zodat de mensen zelf zoiets heb ben van: we gaan er tegen aan. Dan willen we eens gaan kijken naar de sociale problemen, en dan denken we in de toekomst aan zoiets als een wijksteunpunt, waar iedereen met vragen en klachten heen kan", lichtte de wethouder haar plan toe. Het wijkteam heeft ook al plannen voor de verre toekomst. „Wij zien een buurtregistratie- systeem wel zitten, waar dan bij voorbeeld iedere bewoner een sklachtenkaart krijgt. De klachten en ideeënbus zou er dan mooi naast kunnen functioneren. Of we laten elke wijkvereniging pe riodiek een vragenformulier invul len, zo zie je ook wat er leeft. Nee, we barsen van de ideeën hoor", zegt de wijkcoördinator Ingel Baaijens. De winnaar op de schoot bij Sinterklaas. Dat kon omdat Quin- ten van Hiel de wekelijkse hoofdprijs had gewonnen dankzij de door zijn opa gespaarde bonnen. EINDEJAARSACTIE GAAT DOOR „Niet ik maar m'n opa spaarde zegels". Verbouwereerd over zo veel geld ineens nam Quinten van Riel zaterdag de wekelijkse hoofdprijs van f 500,- in ont vangst van de Vlissingse einde jaarsactie. Quinten wist nog niet precies wat hij met de waarde bonnen zou doen, een video aan schaffen misschien. Overigens gaat de eindejaarsac tie gewoon door. Bij vrijwel alle winkeliers in Vlissingen kan de consument zegels krijgen bij een bepaald bedrag aan inkopen. Ter wijl de meeste winkelcentra hun acties hebben kijkt Vlissingen ge woon vooruit, naar de kerst. „Veel mensen denken dat het flutbonnen zijn, totdat ze horen wat er mee is te verdienen", .hoort de evenementencommissie heel vaak. De commissie wil met de eindejaarsactie laten zien dat Vlissingen qua winkelcentrum op een hoog niveau staat. Ook de gezelligheid in de winkelstraten is een punt waar de commissiele den apatrots op zijn. „Die zou ie dereen eens moeten proeven", meent Frans Leydekkers, de man die zo'n beetje als coördinator van de commissie optreedt. In deze krant uitgebreid verslag van de prijsuitreiking afgelopen zaterdag en wat er nog komt. ENGELS VOOR (OUDERE) BEGINNERS Reizen naar de Londen - de zoge naamde 'shopping-trips' - is ra zend populair. Daarom heeft de Stichting Educatief Toerisme Zeeland in Oranjezon in Oostka- pelle een kortlopende cursus En gels voor (oudere) beginners opgezet. Dat gebeurt - aldus juf frouw D.S. Bom van de Stichting - om te voorkomen dat Engeland vaarders in Londen letterlijk met de mond vol tanden staan als ze iets willen weten. De cursus is een initiatief van juf frouw Bom. Vroeger was zij di rectrice van de LHNO-school Oranjezon. „Met die i school maakten we wel eens een schoolreis naar Londen. We be reidden de meiden dan altijd goed voor op die reis door ze wat extra Engels bij te brengen. Daar door loop je er daar niet zo verlo ren bij. Je kunt actief deelnemen in de stad en met mensen praten. Het gebeurt maar al te vaak dat mensen daar amper weten hoe ze de rekening moeten vragen". Kennis van de taal betekent meer zekerheid. „Je hoeft niet steeds in een bus met allemaal Hollan ders te blijven zitten". De cursus duurt drie ochtenden, van dinsdag tot en met donder dag. Spreken en luisteren worden er benadrukt. Ook wordt infor matie gegeven over de we reldstad zelf, de vele bezienswaardigheden en shops. Juffrouw Bom overweegt om voor de cursisten ook een high tea te organiseren in Oranjezon. De cursus staat gepland van II tot en met 13 december. Geïnte resseerden kunnen bellen met 01188-1507. IM&sa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissingen Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen,. tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Middelburg-Zuid Richting A58 Restaurant open: 10.00-22.00 uur McDRIVE open: 10.00-23.00 uur Bon geldig t/m 11-12-1990 m *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes" Duinen in gevaar De groei van het toerisme naar Zeeland is weliswaar leuk voor de economie, natuurbeschermers denken daar anders over. De Zeeuwse duinen, bijvoorbeeld. Die worden in toenemende mate bedreigd. Vooral illegale kam peerders en zonnebaders besef fen onvoldoende dat ze het natuurschoon en tevens bescher ming tegen de wassende zee on herstelbaar kunnen beschadigen. In de jongste editie van het tijd schrift Duin stelt de Stichting Duinbehoud deze zaken aan de kaak. De oprukkende recreatiesector is ook al een boosdoener, oordeelt de stichting. Recreatie ondernemers weten heel goed dat parken in de duinen goed ver kopen. Kampeerbedrijven en bungalowparken zouden niets lie ver willen dan in de duinen hun nering doen. „Daarbij verliest de provincie niet alleen een uniek natuurgebied, ook de rest van de duinen ondervindt onherstelbare schade omdat de druk op de na tuur nog verder stijgt", stelt de stichting. Het tij kan worden gekeerd als de Duinen bedreigd door recreatie. duinen hermetisch worden af gesloten. Met gedegen hekwer ken wordt het voor de recreanten steeds moeilijker om de kwetsba re gebieden te bereiken. Ook moet er intensieve controle en voorlichting zijn. Volgens de stichting moet er ook snel en Het is deze maand de gelegenheid om gezien te worden in stralende feestkleding, gekombineerd met geraffineerde lingerie. Gezien bij: L. Vorststraat 37 Goes, 01100-30940 Badmode - Lingerie - Damesmode 2 adequaat gereageerd worden op initiatieven van ondernemers en gemeenten om de duinen te ver- commercialiseren. Een voorbeeld is nat.uurlijk Breezand 3 in Vrou wenpolder waar Roompot Re creatie vergevorderde plannen had en waar de bewoners van Vrouwenpolder actie gingen voe ren. Dat plan gaat nu niet door omdat de provincie er een stokje voor heeft gestoken. In het tijdschrift Duin zoekt de stichting overigens ook een ver klaring voor het verdwijnen van de hermelijn in de Nederlandse duinen. Er bestaat een vermoe den - aldus de stichting - dat de nadrukkelijke aanwezigheid van de vos daar debet aan is. In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 Vü&r'ffo' uTpir't LEDERWAREN

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1