SPRINT Bij McDonalds doen we graag iets extra... Jazzfestival Middelburg bedreigd U W AUTO HEEFT OOK WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. heeft nu een wereldnaam: BIJOU: J AL 50 JAAR LEVERANCIER VAN SINT NICOLAAS s ZAT. 1 DEC. de*1 VANAF: f 5.50 FEESTAANBIEDING Twee brillen halen, één betalen. UITVERGROTINGS-SERVICE Zeemeermin draait eerder voor actie BAUER J.P.A. Rossël tandprotheticus COMBI BACK OPTICIENS 3ikr ft Kwaliteit een GOED KADO GEDEKTE TAFEL ORGANISATIE OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Een kind verliezen is hartverscheurend. Het slaat alle verwachtingen en hoop kapot en laat nabestaanden en vooral ouders totaal verslagen achter. Maar het leed moet niet te lang duren. Dan wordt de omgeving ongeduldig. Het leven gaat door en je moet flink zijn. 'Je hebt elkaar nog'. En: 'Je hebt toch nog een kind' zijn de vaak goedbedoelde cli- ché's die ouders regel matig naar hun hoofd geslingerd krijgen als ze er 'weer eens' over be ginnen. Deze misvatting doet echter meer kwaad dan goed. Praten over het gestorven kind kan vaak het beste met lot genoten en daarom is tien jaar geleden de lan delijke zelfhulporganisa tie 'Ouders van een overleden kind' opge richt. VERENIGDE SPAARBANK dagelijks tot 17.00 uur geopend PZC WEEKBLADEN I I Wraakgevoelens Taboesfeer Zie de advertentie elders in dit blad. ft BARSTEN IN DE FLES van PIET QUITE Prijs: 34,50 VIDEOCAMERA DEMONSTRATIE COMBI BACK NIEUWE KUNSTGEBITTEN BRILLEN KONTAKTLENZEN als Jzo*1 ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG KIJK MAAR EENS NAAR ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT! TIN-KRISTAL PORSELEIN-AARDEWERK alles voor DE CASSETTES-SERVIEZEN DRINKSERVIEZEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BINNEN 5 MINUTEN 'N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 48 28 NOVEMBER 1990 De rouw om een kind duurt een leven lang Zaterdag 10 november jongst leden hield de vereniging een open dag in Goes. Twee maal per jaar wordt zo'n open dag georganiseerd, zodat ouders van een gestorven kind kun nen praten met en medeleven bieden aan lotgenoten. Con- tactouders uit Zeeland, Maatje de Witte en Rinie Visser waren deze keer belast met de orga nisatie van de open dag. Ze werden daarbij bijgestaan Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman. 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vinl^-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. K !±J Cc ,De omgeving krijgt zoiets van: daar begint ze weer te zeuren". door twee landelijke contact personen, Heieen Schoors- Wilke en Gerrie van der Meer. Een kind verliezen druist tegen de natuur in. We gaan er vanuit dat het het kind de ouder verliest, maar de ouder verwacht nooit zijn kind te moeten missen. „Het verdriet van een verloren ouder is milder", legt Heieen Schoors- Wilke bewogen uit, die onlangs ook haar vader verloor, „Je kind verliezen scheurt je helemaal aan flarden". Drie jaar geleden verloor ze haar zoontje bij een auto ongeluk. De bestuurster van de auto had twee weken eerder haar zus verloren en was onder in vloed geweest van medicijnen. Wraakgevoelens jegens de vrouw koestert Schoors-Wilke niet. „Het helpt toch niets. Het komt natuurlijk wel voor, soms worden er hele processen ge voerd. Het belangrijkste is dat je de woede en angst kwijtraakt. Schuldgevoelens zijn er altijd. In samenwerking met het bios coopcomplex Alhambra in Vlis singen helpen de PZC Weekbla den De Faam/De Vlissinger de Stichting Stimulans met het bij een brengen van f 25.000,- voor kansloze en gehandicapte kinde ren. De stichting wil een manege voor gehandicapten bouwen. In de rubriek Alhambra Magazine meer over deze actie. Door het brengen van een voor première van de allernieuwste Walt Disney tekenfilm 'De kleine zeemeermin' hopen Alhambra en de PZC weekbladen een Zeeuws steentje bij te dragen om aan het enorme bedrag te komen. De ac tie is een initiatief van De Neder landse bioscopen, de Variety Club Nederland en Warner Bros (Holland) bv. De Kleine Zeemeer min gaat eigenlijk op 21 decem ber landelijk in première. Om de Stichting Stimulans toch een eind op weg te helpen, is de ge heel Nederlands gesproken ani matiefilm zaterdag 1 december éénmalig in 37 bioscopen in het hele land te zien. In Zeeland is de animatiefilm bij Alhambra in Vlis singen te bewonderen. Overigens zet het AVRO- programma De Uitdaging zich ook helemaal in voor deze actie. Mensen die er niet boven uit lij ken te komen, raden we wel eens deskundige hulp aan.Je moet im mers leren leven met de dingen die je hebt gedaan en nog doet". Even zwijgt de moeder en lijkt ver terug te gaan in de tijd. Dan kijkt ze weer op en vervolt haar relaas. „Het eigenlijke probleem is de omgeving. Ze beseffen wel dat het voor de mensen een ramp is, maar ze weten dat vaak niet te uiten. Ik merkte op een gegeven moment dat mensen in de win kels achter de rekken doken, hun hoofd bogen of zelfs een straatje omliepen. Het leek wel of ik een besmettelijke ziekte had", vertelt Heieen. „Het is niet zo dat ik het niet be grijp hoor, ze denken vaak zoiets als 'ik kan toch geen troost bie den', 'als ik de naam noem, moet ze eraan denken en dan gaat ze straks nog huilen'. Maar ik denk er altijd aan en ik vind het juist fijn om over Jasper te praten. Het is heerlijk om te horen hoe ie mand over hem dacht. Net zoals het heerlijk is om bij het graf te komen en dan bloemen te zien van een vriendje ofzo. Dat steekt een hart onder de riem want het betekent dat ze hem niet verge ten zijn. Nou. En die indruk krijg je wel eens. Onze kinderen wor den doodgezwegen en dat vind ik erg. Als dat niet het geval was, hoefden we geen zelfhulporgani satie op te richten", verklaart ze. Om de dood van kinderen uit de taboesfeer te halen schreef He- leen Schoors-Wilke een boekje dat in het voorjaar van '91 uit komt en dat als titel draagt: Op nieuw leren leven. Daarin legt ze zo goed als mogelijk uit hoe het is om een kind te verliezen en wat de omgeving kan doen. „Luisteren is het belangrijkste. Ook moet duidelijk zijn dat de na bestaande graag praat over de overledene. Niet de naam van de verlorene vermijden, en laten zien dat je het er moeilijk mee hebt hoe je moet reageren. Dat zijn belangrijke dingen die de omge ving kan doen", licht ze toe. De rouw om een kind duurt vaak een leven lang. „Maar na drie of vier jaar sta je weer wat steviger in je schoenen, en is het gevoel dat je steeds weer in dat zwarte gat valt minder. Op een gegeven moment praat je er ook niet meer over. Dat wil niet zeggen dat je het vergeten bent. Je beseft dat wanneer je niks zegt, ze je ook niets kunnen doen. Zo ontwijk je kwetsende opmerkingen als 'Je hebt nóg een kind, dus..'. Zo lijkt het of je weer net zo wordt als vroeger maar dat gebeurt nooit. Die spontaniteit komt namelijk nooit meer terug. De omgeving laat het ook niet toe dat je erover blijft beginnen, ze krijgen zoiets van 'begint ze weer te zeuren'. De open middag in Goes begon met een inleiding van Gerrie van der Veer, die haar dochtertje tien jaar geleden door een dokters- fout verloor. Tijdens deze intro ductie probeerde ze het algemene gevoel van verslagen heid te verwoorden, en daarbij te gelijkertijd goede raad te geven. Met een paar treffende gedichten sloot ze haar inleiding af. Na de Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* Vnr>^' pauze werden de ouders in groe pen verdeeld, om met elkaar te praten over overleven na de dood van je kind. Jongensjaren in Vlissingen 1940-1947 B IJK KER "io)E KEN WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN in de Sint Jacobs- passage te Vlissingen van 10.00 tot 16.00 uur. FOTO-VIDEO-AUDIO Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN 'Ouders van een overleden kind' heeft zelfhulp als belangrijkste uitgangspunt. Ouders, die ouders helpen het verlies te verwerken. Iedere ouder van een overleden kind kan contactpersoon wor den. Zij gaan naar mensen in hun regio die pas een kind hebben verloren en daarover contact wil len. ledereen kan lid worden, ook zonder contactpersoon te worden. Centraal contactadres: Postbus 418, 1400 AK in Bussum. Tele foonnummer in Zeeland 01184-70077. BnöïitwiKKi'®" FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg Het traditionele jazzfestival komt voor 1991 op losse schroeven te staan. Volgens JASZ-voorzitter Bob van Koetsveld is de halsstar rige weigering van Uit in Zeeland directeur Jan de la Mar om een toneelvoorstelling in de Stads schouwburg te verzetten aanlei ding. Om De la Mar tot andere gedachte te brengen heeft de festivalcommissie schriftelijk de hulp ingeroepen van b en w van Middelburg. „Want", zo voegt de voorzitter van de Jazz Aktivitei- ten Stichting Zeeland er aan toe, „we kunnen zo naar een andere lokatie in een andere plaats. En dat zou uiteraard jammer zijn voor Middelburg". Al voor de veertiende keer wordt het jazzfestival drie dagen voor Pinksteren gehouden, voor 1991 is dat van 16 tot en met 18 mei. Op de eerste dag van het festival heeft Uit in Zeeland de toneel voorstelling De Muisjes met on der anderen Nelly Frijda geprogrammeerd. „Ik heb nog geprobeerd om de voorstelling te verzetten", verdedigt Jan de la Mar de aantijging. De Uit- directeur voegt er aan toe dat het om een vrije, niet gesubsidieerde produktie gaat. „Als ik de data van het jazzfestival had doorge kregen, was dit gezelschap nooit op die dag gecontracteerd. Ik heb me nu te houden aan het con tract en ik moet rekening houden met de honderden mensen die een kaartje voor deze avond heb ben gekocht". Volgens de brief aan het dagelijk se bestuur van Middelburg is er in Middelburg geen andere loka tie te vinden. Van Koetsveld her innert in zijn brief er aan dat vorig jaar voor de eerste keer werd ge kozen voor de Stadsschouwburg, ook om tegemoet te komen aan de klachten van omwonenden over overlast op het Damplein, waar tot dan een groot aantal ja ren telkens een feesttent stond. „Het bestuur van de Jazz Aktivi- teiten Stichting Zeeland staat nu voor de keuze geen festival te or ganiseren of een aangeboden lo katie elders in de provincie te aanvaarden", schrijft Van Koets veld. En die andere lokatie is voorhanden. „We hebben een aanbod gekregen van het Hof van Domburg en in Britannia in Vlissingen kunnen we ook te recht". De brief was begin deze week nog niet behandeld door b en w. Volgens De la Mar heeft „de wet houder' echter al toegegeven dat hij geen kant op kon. De Uit- directeur: „Ik kan me ook nauwe lijks voorstellen dat een wethou der mij kan dwingen contractbreuk te plegen". Van Koetsveld neemt die stelling voor zoete koek. „Het spreekt voor zich dat we niet uit Middelburg weg willen. Ik kan me niet voor stellen dat het gemeentebestuur dit traditioneel en hoogstaand festijn kwijt wil". In onze wasstraal kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 r ~i Pearle Tegen inlevering van deze bon! (Geldig t/m 9 februari 1991) i L De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuut van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zi|n dan f 100 - Het montuur van do gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode dnehoek|e In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (variabel, ontspiegeld. anti-kras,kleur,enz)dan geldt een toeslag Geen andere kortingen te zelfder ti|d Op beide brillen 1 jaar garantie Middelburg, Lange Delft 13 O LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1