S2i>b A -C CT GRATIS Burgemeester Rutten zet zich in voor Poolse baby SPRINT 00 O O m r- OPHEFFINGS UITVERKOOP Een Hamburger voor slechts 1;? AA dis "Iprcfc6*1 den HEEFT UW AU10'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? heeft nu een wéreldnaam: 7 BIJOU: 20% KORTING VAN AL 50 JAAR LEVERANCIER f NICOLAAS 1 ZEELAND IS EEN GEVAARLIJKE PROVINCIE VANAF: f 5.50 FEESTAANBIEDING Twee brillen halen, één betalen. Mevrouw Van der Hiele wint reis naar New York m X Eye to Eye met The Wall COMBI BACK een GOED KADO in GEDEKTE TAFEL ONTWIKKFI FM ONTWIKKELEN Zeeland is nog steeds een gevaarlijke provincie. Wie zich hier op de weg begeeft heeft een grotere kans op een verkeersongeval dan elders. Gerelateerd aan het aantal inwoners vallen er in onze provincie meer slachtoffers. In 1989 waren dat 53 doden en wer den 1151 geregistreerde gewonden geteld. Een toe name van respectievelijk zes en zeven procent vergeleken met het jaar daarvoor. Dat ligt, volgens de deskundigen, niet aan een roekelozere manier van rijden dan elders, maar meer aan een combinatie van andere factoren: het naar verhouding geringe aantal autosnelwegen, het ontbreken van voldoende veilige fietsvoorzieningen en het grote aantal land bouwvoertuigen op de weg. Door Valerie Schepers PZC WEEKBLADEN D© jjteasa (Brom)fietsende jeugd BABY STERFT ALS NIET SNEL IETS GEBEURT Geen nee zeggen Halve rijbewijs Vervolg: zie rubriek Rijdend Walcheren in de Autokrant Extra Wegens opheffing Op de gehele voorraad Onze keldervoorraad nu uitzoeken f 5fp/st. NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG Dat kan bij McDonald's restaurant Middel burg, want we bestaan één jaar en dat willen we vieren McDonald's restaurant met McDrive A58 afslag Middelburg, Bosschaarts- weg 1, Middelburg Zuid. Vlissingen wil weer vlammen tegen Den Bosch BRILLEN KONTAKTLENZEN ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG r OPTICIENS KIJK MAAR EENS NAAR ONZE ADVERTENTIE IN DE SINT NICOLAASKRANT VAN MIDDELBURG ELDERS IN DEZE KRANT! "Kwaliteit" TIN-KRISTAL PORSELEIN-AARDEWERK alles voor DE CASSETTES-SERVIEZEN DRINKSERVIEZEN SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 91e JAARGANG NUMMER 47 BIJ ONS GEKOCHTE FILMS: FILM 99 PER AFDRUK BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 21 NOVEMBER 1990 Wat doet Walcheren aan zijn verkeersveiligheid? Mede door de landelijk gestar te speerpuntactie min 25 pro cent, met het doel tot het jaar 2000 het aantal ver keersslachtoffers met een kwart terug te dringen, voeren steeds meer gemeenten een actief beleid om tot verminde ring van het aantal slachtof fers te komen. In samenwerking met het Regio naal Orgaan Verkeersveiligheid De baby Mateusz. Oplage: 23. 755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tei. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Zeeland (ROVZ) en de politie zijn her en der werkgroepen in het leven geroepen, die hetzij in de eigen gemeente, hetzij in een samenwerkingsverband van meerdere dorpen, door middel van cursussen en pro jecten proberen onze provincie veiliger te maken voor jong en oud. Preventie krijgt daarbij een groter accent dan contro le. De eerste resultaten zijn hoopgevend, zoals wij van verkeersdeskundigen in vier gemeenten op Walcheren ver namen. 'De weg naar blijvend resultaat is gezamenlijke verantwoordelijk heid', schrijft gedeputeerde J.D. de Voogd, tevens voorzitter van het ROVZ in het eerste nummer van Zeeland Verkeersveilig, de nieuwe periodiek van dit overleg platform op het gebied van ver keersveiligheid. „Wij voeren geen eigen beleid", legt Aart Lodder nader uit. Samen met Henk Reh- bergen bemant hij het kantoor van het ROVZ in Middelburg, waar in overleg met politie en ge meenten cursussen en projecten worden uitgedacht. „Met elkaar zoeken wij de knelpunten op en De presentatie van de Beaujolais Primeur in het Middelburgse Stadsschouwburgrestaurant Du Theatre kreeg dit jaar een wen ding waarop niemand bedacht was. De aanwezige vips werden nu eens niet getracteerd op een romig verhaal rond het fruitige bouquet van de Franse wijn, maar stadsvader Chris Rutten greep in zijn toespraak de gele genheid met beide handen aan om te collecteren voor de Poolse baby Mateusz Zaremba. Die baby is geboren met een hartafwijking en alleen in West-Europa kan de operatie worden uitgevoerd. Rut ten had hiervoor f 20.000,- no dig. Aan het eind van de avond had Rutten toezeggingen binnen van een bedrag rond de 12.500 gulden. Een dag later deed de Middel burgse raad nog eens f 1200,- in de spaarpot van Rutten. Het probleem van de baby kwam op de proppen toen Rutten een beleefdheidsbezoek bracht aan de zusterstad Gwogow, een stad met 80.000 bezoekers. De pastoor - „Een soort Don Camil- lo" - vertelde Rutten het verhaal. Het kind zou hoogstens één jaar oud worden als er niets zou ge beuren. De toe- en afvoer-aders aan het hart zaten verkeerd, meldde de pastoor. Als het kind ouder zou worden kreeg het daardoor gebrek aan zuurstof in het lichaam. En ja, in Polen is de medische wetenschap nog niet zover dat ze het kan uitvoeren. „Dan kun je toch geen nee zeg gen", meent mr. Rutten die des noods het risico wilde nemen dat hij uit eigen beurs zou moeten betalen. Terug in Nederland ging hij onmiddellijk op zoek naar mo gelijkheden. Professor Hes van het Dijkzigt-ziekenhuis in Rotter dam wilde wel wat doen. Norma liter zou deze open hartoperatie f 30.000,- kosten. Hes deed er f 10.000,- van af. Ook kinderarts Van Doorn in Vlissingen was be reid om mee te werken. „En ei genlijk wil iedereen wel wat doen die ik er over aanspreek". In een brief aan de serviceclubs (zoals Lions en Rotary) heeft Rut ten de noodklok al geluid. De Vlissingse Lions brachten al f 2.500,- naar de Middelburgse eerste burger en de Juniorkamer Walcheren gaf f 500,-. Ook de Walcherse bevolking kan helpen, vindt Rutten, door geld te storten op gironummer 62648 van de gemeente Middelburg onder ver melding van 'Pools kind'. Rond de kerst wordt Mateusz en zijn moe der naar Nederland gehaald. proberen structurele oplossingen te vinden. De invulling moet door de gemeenten zelf geschieden. Zo hebben wij in samenwerking met het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland een project op gezet voor de bovenbouw van het basisonderwijs, waarbij de zelfredzaamheid in het verkeer bevorderd wordt. Daarbij oefent groep acht de school- thuisroute, die men in de toekomst naar de middelbare school, vaak in de stad, moet gaan afleggen. Video opnamen van de gevaarlijke pun ten ondersteunen de cursus, die nu nog proef draait",legt Lodder uit. Onder het motto 'Haal vast je halve rijbewijs' startte deze maand op Walcheren bovendien een verkeerscursus voor 16 tot 18-jarigen, die met name gericht is op de (brom)fietsende jeugd. „Poeh", zei ze. „Ik kan het bijna niet geloven". Mevrouw J. van der Hiele kon bijna geen zinnig woord uitbrengen. Zij heeft de hoofdprijs van de Historama actie in deze krant gewonnen, een zevendaagse verzorgde reis naar New York. Op woensdag 5 december krijgt ze de prijs officieel en feestelijk overhandigd in de Vlissingse Ge vangentoren. „Ik zal er zeker zijn. En mijn man ook", be loofde ze toen ze nog steeds niet bekomen was van de verrassende boodschap. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* 2 De korting geldt niet op klantenbestellingen. Geldig t/m 5 december '90. JMcDoruUct De Zeeuwse popgroep Eye tot Eye gaat The Wall van Pink Floyd grootschalig uit voeren. Een groot aantal mu zikanten heeft al zijn medewerking toegezegd. In de rubriek 'popmuziek besproken', een rubriek die nu voor de tweede keer in deze krant verschijnt, bespreekt Peter Wessel de handel en wandel van de ambitieuze formatie. De grote uitslagen (tegen) van Vlissingen moeten ongedaan worden gemaakt. Aanstaan de zaterdag komt BW Den Bosch naar het sportpark van de rood-witten. 'Het net moet bollen' en 'we laten ons nie-: meer overdonderen' zijn wel iswaar gezwollen woorden maar geven de sfeer weer in het kamp van de Zeeuwse profclub. Eén pagina informa tie over de wedstrijd die ge wonnen moet worden vindt u in deze krant. BSörvtwiRfëién FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 6O 4388 BP oost-souburg In onze wasstraat kunt u uw auio snel en voordelig sehoonmaken. .KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 ~i Pearle Tegen inlevering van deze bon! (Geldig t/m 9 februari 1991) L De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. I-Iet montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,- Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras,kleur,enzJdan geldt een toeslag. Geen andere kortingen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie. Middelburg, Lange Delft 13 zl LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1