Na aantal optredens is koor klaar voor echte werk Lois Lane in Cosmo Eric Roest en het gevoel Nix Trix speelt blues Beroemde Engelsman op Middelburgs orgel Kees Wisse exposeert strand en Concert van vernieuwde Accordeola Klucht in Koudekerke 15 NOVEMBER T/M 21 NOVEMBER IN MIDDEN ZEELAND ZWN-KOOR GAST VAN RUVTERSTADSINGERS Als gast van de Ruyterstadsingers beleeft het ZWN Mannenkoor de première van het eerste concert. Op zaterdag 17 november treden de beide koren op in de concert- en gehoorzaal in Middelbgrg. Het be gint om 20 uur. Reünie Zeeuws Jeugdorkest DE KUNSTENAAR GESPROKEN Grote man van folkcircuit in Razzamatazz DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 november 1990 IÏÏ im lïï I® lïï is» IÜÏ 15 december 1989, was de oprichtingsdatum van het koor en 21 buschauffeurs gingen aan de slag om een harmonieus koor te vormen. Na een maand re perteren was het eerste optreden op een feestje, georganiseerd door de personeelsvereniging van de ZWN. „Het enthousiasme was gelijk groot en binnen korte tijd werden er onderling diensten geruild om toch maar naar de repetitie avond te kunnen komen. Ook over de bereidwilligheid van onze niet zingende collega's hebben we geen klagen, ze zijn altijd be reid om een dienstje over te ne men ten behoeve van de koorleden,, zegt John van Ros- sum. Hij is voorzitter van het ZWN Mannenkoor. Kees Wisse - opgegroeid op de Vlissingse boulevard - toont olie verfschilderijen en aquarellen in de openbare bibliotheek van Oost-Souburg. Zee en strand zijn de onderwerpen waarvoor Wisse met grote liefde kiest. De Vlissinger verhuisde uit Zee land en woonde in Overijssel, Drente, Zuid-Holland en Brabant. Na zijn pensionering kwam hij te rug naar zijn geboortestreek, hij en zijn vrouw wonen nu in Mid delburg. Eerder exposeerde hij zijn werk in Assem, Maassluis, Eindhoven, Middelbeers, Soest, Vught en Oostkapelle. Nog tot en met 23 mnovember is het werk te zien. Het bestuur van het Zeeuws Jeugdorkest is op zoek naar oud-leden. In het voorjaar van 1991 bestaat het Zeeuws Jeugdorkest 25 jaar. Het is de bedoeling om dat te vieren met een reünie en een con cert door leden en oud-leden. Het probleem waar het bestuur mee te kampen heeft is dat er in de loop van de tijd veel oud-leden zijn verhuisd. Het bestuur probeert nu in contact te komen met voor malige orkestleden. „Ook het bedrijf zelf verleende ons een startsubsidie en dat zegt wel dat zij ook vierkant achter ons koor staan,,. Na een aantal Voor de Vlissingse accordeonver eniging Accordeola is zaterdag 17 november een belangrijke dag. Dan wordt namelijk de jaar lijkse uitvoering verzorgd. Dat ge beurt in het Vlissingse Scheldekwartier, aanvang 20 uur. Voor de eerste keer treedt de nieuwe dirigente Gonda van Zun- dert voor het voetlicht. Zij volgde afgelopen jaar Harry Schroevers op. Accordeola heeft een stormach tig jaar doorgemaakt. Niet alleen de dirigent stapte op, ook het bestuur werd volledig nieuw sa mengesteld. Tijdens het concert worden wer ken gespeeld van Dvorak, Mar- quina en Brahms. Naast het A-orkest treedt ook het B-orkest op. Na afloop is er gelegenheid voor een dansje. De Nederlandse top(pop)formatie Lois Lane treedt vrijdag 16 novem ber op in discotheek Cosmo. Het begint om 23 uur. Arnold Loxam bespeelt vrijdag 16 november het Compton theater orgel in de Middelburgse Concert- en Gehoorzaal. Deze Engelsman heeft in zijn loopbaan praktisch elk theaterorgel van naam in zijn land bespeelt. Het concert in Middelburg begint om 20 uur. Loxam speelt uitsluitend populai re muziek. Jarenlang maakte hij deel uit van een vast team orga nisten dat dagelijks het beroem de orgel van de Tower Ballroom in de Engelse badplaats Blackpool bespeelde Arnold Loxman. optredens, zoals op de Zeeuwse Filmdag en voor Omroep Zeeland is het koor er klaar voor, om het eerste concert te geven als gasten van de Ruyterstadsingers. De banden met dit koor zijn groot. Zo is John van Rossum be halve voorzitter en zanger van het ZWN-koor, ook zanger en bestuurslid van de Ruyterstadsin gers. Beide koren staan onder lei ding van Riet Westerweele en vijf zingende buschauffeurs zijn lid van de Ruyterstadsingers. Het wordt zaterdag een hele ver kleedpartij voor de leden die een dubbel optreden verzorgen en de stembanden moeten in een opti male conditie verkeren om de in totaal 28 nummers te produce ren. „Goed voorbereid zijn we wel, we hebben wat extra gere- perteerd en ondanks dat we toch wel wat meer gespannen zijn voor dit grote optreden hebben we er alle vertrouwen in dat het een schitterend concert gaat worden", zegt van Rossum. Hij is bijzonder blij met de medewer king van Rob van der Meule, die het geheel muzikaal zal on dersteunen en ook een solo-zang voor zijn rekening neemt. Het ZWN-koor bestaat momenteel uit 25 leden, die 17 november ge kleed in hun uniform hun beste beentje voor gaan zetten om dit eerste grote optrden tot een suc ces te maken. Het ZWN-koor klaar voor hei eerste optreden. Het is belangrijk, zowel voor kunstenaars als voor een geïn teresseerd publiek, dat er goed toegankelijke ruimtes bestaan waar kunstwerken op een pro fessionele wijze tentoon gesteld kunnen worden. Helaas zijn het in Middelburg momenteel vooral (semi-) over heidsgebouwen waarin exposi ties plaatsvinden (het Zeeuws Museum, de Vleeshal, Balans 17). Na het ter ziele gaan van het ZKC blijven daar naast ei genlijk alleen de Kunstuitleen/ SBK en het Francois Ryckhals- huis over. Het is daarom verheugend als af en toe een particuliere gale rie haar deuren opent. Dat ge beurde onlangs met "De Ruimte" (een zeer toepasselij ke naam!). In deze fraaie gale rie aan de Kinderdijk 10 zal eigenaar Cees Roest ten toonstellingen van beeldende kunst, design en fotografie gaan brengen. De eerste expositie in "De Ruimte" vond plaats in sep tember. Onder de titel "L' Edu cation Sentimentale" werd toen recent werk (1989-90) van de oud-Middelburger Eric Roest getoond. Eric Roest (Goes 1957) begon al vrij vroeg te tekenen. Van daar dat hem leuk leek tekenle raar te worden. Daarom volgde hij van 1975- '81 de lerarenop leiding d'Witte Lelie in Am sterdam Vervolgens was hij een poosje werkzaam als tekenleraar te Amsterdam en Middelburg. Vanaf 1985 is hij echter fullti me werkzaam als beeldend kunstenaar. Dat is een heel duidelijke en bewuste keuze: "Ik vond namelijk het beelden de element vanuit mezelf leu ker dan het didactische element". Het "echte werk", leek Eric al tijdens zijn opleiding -waar hij overigens ook met andere dis ciplines als video, fotografie en grafiek moest werken- toch wel het schilderen. Vanuit schilderijen met een figuratief element, zoals bijvoorbeeld "Four Faces" (uit 1985) ont wikkelde Roest zich in de rich ting van totaal abstracte werken. Maar het figuratieve lijkt de laatste tijd weer terug te komen (in ietwat collage achti- ge werken). Figuratief vindt hij weliswaar belangrijk, "maar niet letterlijk, maar als een soort gevoel"). Eric: "Er was een tendens dat je niet ge voelsmatig diende te werken. Daar ben ik het echter niet mee eens. Ik vind die gevoeligheid juist heel belangrijk". Vandaar de titel (met een knipoog) aan zijn tentoonstelling in "De Ruimte". Eric Roest werkt vaak in - kleine- series. De dingen staan duidelijk in relatie met elkaar, ook de soms reële gegevens (als bijvoorbeeld sterren en fi guren uit Nepalees papier en kleine edelsteentjes). "Dat is een soort commentaar op het schilderen, er zit altijd wel een niet-anecdotisch verhaal in". Je moet het werk van Eric dan ook aandachtig bekijken, haast zoals in je een boek leest. Er waren aanvankelijk ook associ aties met de literatuur, hetgeen zich uitte in tekstfragmenten (ondermeer uit Goethe's "Faust"). De schilderijen zijn geen uitbeelding van de werke lijkheid, maar zijn echter m.i. niet puur abstract te noemen. Ze zijn meestal geschilderd in een lichte, zachte toonzetting in uiteenlopende formaten. Eric Roest is de laatste jaren hard aan het werk geweest, waardoor hij betrekkelijk wei nig exposities had (tweemaal in Balans 17 te Middelburg, eenmaal in Zierikzee en recen telijk in "De Ruimte"). Hij be vindt zich thans in een fase dat het allemaal naar buiten moet komen. Het lijkt me dat we nog veel van deze thans in Amster dam wonende ex-Zeeuw kun nen verwachten! Peter Sijnke o u. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Jo- han Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Holografiemuseum 'Dennis Gabor'. (Gortstraat 36). holografie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, behalve maandag. Kunsthandel De Witte Swaen;t Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte: Menno ter Braak, strijd tegen het fascisme. Eva Besnyö, foto's Zeeland toen. Ope ningstijden Bibliotheek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdie ping: Vervoersmiddelen, tentoonstel ling. Openingstijden Bibliotheek. Eetcafé Dangeroe. (Vlasmarkt 39). Elisa Kuipers. Francois Ryckhals Mu seum. (Dam 71). "Van Rembrandt tot Brandenburg" Grafiek. Openingstij den do. vr. za. van 13 - 17 uür. Kunstuitleen. (Kuiperspoort 22). 'Tjonge jonge' Eugene van Zutphen en Annet Notenboom, sieraden. Di. t/m za. 13 tot 17 uur, t/m 17 novem ber. Zeeuws Museum. (Abdij 3). Pronken met Oosters porselein, ten toonstelling. Openingstijden di. t/m vr. 10 tot 17 uur za. zo. ma. 13.30 tot 17 uur. De Vleeshal. (Markt). Dorry Sack. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Antiquités B. Witte. (Vlasmarkt 11). Loncken naar oosters porselein, 175 stuks por selein vanaf de periode 1662 tot aan 1880. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 18 uur. Rabobank, (hal Hoofdkantoor Lange Geere 3). Wim Vermeulen, Ope ningstijden bank. Galerie van de Delta Nutsbedrijven. (Poelendaelesingel 10). schilderijenex positie. Tijdens kantooruren. Balans 17. (Balans). Uw eigen keu ze?. Openingstijden woensdag, don derdag en vrijdag van 12 tot 17 uur, zaterdag 11 tot 16 uur. (vanaf 10 no vember). De Ruimte. (Kinderdijk 10). ten toonstelling. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, of op afspraak. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum.(Duin vlietweg 6) "Amateur Beeldende Kunstenaars". De Laatste der Hane- karnmen. Openingstijden Za. t/m Ma. 13.30 tot 17 uur, Di. t/m Vr. 10 tot 17 uur. OOSTSOUBURG Openbare Bibliotheek. Kees Wisse, acquarellen en olieverfschilderijen. Tij dens openingsuren. VEERE Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Wisseltentoonstel ling: Zeeland Waterland. Zeespiegelrij zing. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. Atelier Galerie Paul de Vries. Capel- lestraat 1. schilderijen. Dagelijks geo pend. tel. 01181-1361. VLISSINGEN Inguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juli ana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Ster renkunde, Zeeuws Planetarium. Skandia Sauna (Zwanenburgseweg 11). Thermen en badgebruiken in de Romeinse Tijd. Tijdens openingsuren. Openbare Bibliotheek. (Lange Zeike 91). Willem F. van de Kop, decoupa- ges. Tijdens openingsuren. Restaurant Vaientijn. (Nieuwendijk 14). Diane Capello. aquarellen. Tij dens openingsuren. Atelier De Galerie. (Hobeinstraat 95). Tekeningen, handwerken en andere kruissteken. Openingsuren tussen 14 en 18 uur. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, verkeer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens kasuren NMB bank. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Erwin Olaf, hedendaagse kunst, Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. (vanaf 9 november). WEMELD/NGE Galerie L. Rijks (Chezeeweg 27). schilderijen. Tel. 01192-1373. Dage lijks geopend. DONDERDAG 15 NOVEMBER Fysicafe, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 20 uur. Blues/Rock formatie Nix Trix, Tapperij/Happerij de Happy Buc caneer, Aagje Dekenstraat 5, Vlissingen, 21.30 uur. VRIJDAG 16 NOVEMBER Arnold Loxam bespeelt het Compton theaterorgel. Concert en Gehoorzaal, Middelburg, 20 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 en 20 uur. Lois Lane, live concert. Disco theek Cosmo, Voltaweg 3, Vlis singen, 23 uur. Tennessee Williams, 'Kat op een heet zinken dak' Stads schouwburg, Molenwater, Mid delburg. Theatergroep Split, 'Boeren sterven'. Vestzaktheater, Bella mypark, Vlissingen, 20.30 uur. Drukwerk, optreden, Ontmoe tingscentrum De Strenge, Hein- kenszand, 20.30 uur. ZATERDAG 17 NOVEMBER STEC speelt het blijspel Op blo te voeten in het park. De Zwaan, Oost-Souburg, 20 uur. Teatergroep Split, 'Boeren ster ven', Vestzaktheater, Bellamy park, Vlissingen, 20.30 uur. Vin Garbutt, Engelse folk- artiest. Razzmatazz, Middelburg sestraat 113, Oost-Souburg, 21 uur. Toneelgezelschap Platago, 'De kat op het spek', klucht. Vereni gingsgebouw de Couburg, Kou- dekerke, 20 uur. Zwingavond in Jongerencen trum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen. Goese Operette Vereniging, 'Show boat', musical. Stads schouwburg, Molenwater, Mid delburg. Vlissingse Accordeonvereni ging Accordeola, jaarlijke uitvoe ring, Scheldekwartier, Vlissingen, 20 uur. DINSDAG 20 NOVEMBER Amerikaans Dubbelconcert, Mucky Pup en Bio Hazard, Jon gerencentrum De Piek, Hellebar dierstraat 11-13, Vlissingen. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. WOENSDAG 21 NOVEMBER Poppentheater Parabel, schim menspel 'De beer en het varken tje' en 'Kikker is verliefd', theaterzaal Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 15 uur. Razzmatazz ontvangt zaterdag 17 november de grote man van het folkcircuit. Vin Garbutt. Voor deze man met onvergetelij ke humor en een bijzonder hoog muzikaal niveau bestaan wacht lijsten van wel twee jaar. In Ne derland is hij minder bekend omdat er voor hem steeds een aantal optredens in een land moeten worden vastgelegd. Dat blijkt moeilijk, aldus Ad Lijnse van Razzmatazz. Het optreden zater dag in Razzamatazz aan de Mid delburgsestraat in Oost-Souburg begint om 21 uur. Vin Garbutt. In Happy Buccaneer in Vlissingen treedt donderdag 15 november de blues-rock-formatie Nix Trix op. De formatie brengt onder meer covers van Jimi Hendrix, maar heeft ook eigen materiaal. Het re pertoire is het best te omschrij ven als een variant tussen pure blues en wat steviger werk. VRIJDAG 16 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bird on a wire' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Pretty woman' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Robocop 2' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Days of thunder' 19 uur, 'Die Hard' 21.30 uur. Electro Middel burg, 'Another 48 hours' 19 uur, 'I love you to death' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg. 'Tsjechische Nouvelle Vague: 322" 20 uur, 'The last island' 22.30 uur. ZATERDAG 17 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bird on a wire' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Pretty woman' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Robocop 2' 14, 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Days of thun der' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 14 en 19 uur 'I love you to death' 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Tsjechische Nouvelle Vague: Made liefjes' 20.00 uur en 'The last island' 22.30 uur. ZONDAG 18 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Bird on a wire' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlisdsingen, 'Pretty woman 19.00 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Robocop 2.' 14. 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Days of thun der' 19.00 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 14.00 uur, 'I love you to death' 20.30 uur Schuttershoftheater Middelburg, 'Tsjechische Nouvelle Vague: De zon in het net 20.30'uur'. MAANDAG 19 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bird on a wire' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Pretty woman' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Robocop 2' 20 uur. Grand theater Goes, 'Days of thun der' 20 uur. Electro Middelburg, 'I love you to death' 20.30 uur. Schuttershof theater Middelburg, 'Tsjechische Nouvelle Vague: Liefde van een blondje' 20.30 uur. DINSDAG 20 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bird on a wire' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Pretty woman' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Robocop 2' 20 uur. Grand theater Goes, 'Days of thun der' 20 uur. Electro Middelburg. 'I love you to death' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Tsjechische Nouvelle Vague: Oor 20.30 uur.' WOENSDAG 21 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen. 'Ghost' 14.00 en 20 uur. Alhambra II Vlis singen, 'Bird on a wire' 14 en 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Pretty woman' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Robocop 2' 14 en 20 uur. Grand theater Goes, 'Days of thun der' 20 uur. Electro Middelburg. 'I love you to death' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Tsjechische Nouvelle Vague': Grilli- ge zomer 20.30 uur. DONDERDAG 22 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Bird on a wire' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Pretty woman' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Robocop 2' 20 uur. Grand theater Goes, 'Days of thun der' 20 uur. Electro Middelburg. 'I love you to death' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Tsjechische nouvelle vague: De grap' 20.30 uur. ZATERDAG 17 NOVEMBER Alhambra III Vlissingen, 'Asterix' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Kuifje en de zonnetempel' 14 uur. ZONDAG 18 NOVEMBER Alhambra III Vlissingen, 'Asterix' 14 uur. Grand theater Goes, 'Asterix en de knallende ketel' 14 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Kuifje en de zonnetempel' 14 uur. WOENSDAG 21 NOVEMBER Alhambra 14 uur. Vlissingen, 'Asterix' Het toneelgezelschap Platago uit Kapelle speelt 'De kat op het spek' in verenigingsgebouw Cou burg in Koudekerke. Dat gebeurt op zaterdag 17 november, aan vang 20 uur. Het. is een klucht in drie bedrijven.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7