Financiën Antwoorden burgemeester en wethouders Volksgezondheid en milieu Algemeen bestuur Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken Openbare orde en veiligheid Onderwijs Cultuur/recreatie Intocht Sinter klaas Raad Asiel zoekers centrum Sociale voorzieningen/maatschappelijk werk Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Publicaties GEMEENTE M numul 1 DDE LBURG Tafeltje Dekje Week— MILIEUSCHADELIJKE STOFFEN IN HET HUISHOUDEN HOU ZE AFPAKT VOORKOMING MISDRIJVEN Een zaak van de politie en u. Woensdag 14 november 1990 DE FAAM tor het oog van de Lange Jan fllllMIlll «fttiiiiitiiivit. 4 Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Sinterklaas arriveert op zaterdag 17 november om ktyart voor twee in Middelburg bij de gedenknaald aan de Beatrixbrug. Vergezeld van Bieten en muziekkorpsen komt de Goedheiligman om ongeveer drie uur bij het stadhuis aan waar wet houder mevrouw S. Smitskamp het gezelschap ontvangt en toespreekt. Komende maandag 19 november vergadert de gemeenteraad om 14.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Deze vergadering is openbaar. Deze week kunnen wij u niet zoals gebruikelijk de uitgebreide agen da bieden op deze pagina. Belangstellenden kunnen de agen da ophalen bij bureau Voorlich ting, waar ook de complete stukken kunnen worden ingezien. !n verband met de behande ling van de begroting is er de ze week niet genoeg ruimte om de officiële kennisgevin gen op te nemen. Deze staan wel volledig in de Provinciale Zeeuwse Courant van van daag, woensdag 14 november 1990. Het gaat om: - wijzigingen monumenten- vergunning Lambrechlstraat 2 en Hoogstraat 29; - vrijstelling Wet op de Ruim telijke Ordening voor Jan van Hoof kwartier 74 en Nieuwe V/issingseweg 700. Zoals wellicht bekend heeft het gemeentebestuur aan het Ministe rie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur een vergunning afge geven om de bouw van een asiel zoekerscentrum aan de Kruitmolenlaan te realiseren. De ze vergunning zal een geldigheids duur hebben van maximaal vijf jaar. Het verlenen van de vergunning is voor een aantal omwonenden aanleiding geweest om de zaak bij de Voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van Sta te aan te spannen met het verzoek de bouw geen doorgang te laten vinden. Op 5 november jongstle den werd bekend dat dit verzoek is afgewezen. Dit betekent dat aanstaande vrijdag 16 november met de bouw kan worden be gonnen. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen, ge handicapten en diegenen, die (tij delijk) zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met nummer 01180 - 38570. Het bezorgen ge beurt ook op deze dagen. Menu van 19 november 1990 tot en met 25 november 1990 maandag boerenkool met worst dinsdag runderlap, andijvie, aardappelen woensdag gehakt, bloemkool, aardappelen donderdag goulash, erwten, rijst vrijdag kuikenborstfilet, appeltjes, aard appelen zaterdag bami goreng speciaal Begrotingsdiscipline Het is een misvatting, dat bij de opstelling van de begroting et- maar wat bovenop de ramingen van het voorgaande jaar mag wor den gedaan. De bedoeling is juist dat uitgegaan wordt van een rea listische raming binnen de toege kende budgetten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de beleidsbeslissingen van de raad (bijv. in het kader van de Finan ciële Meerjarenplanning en de Voorjaarsnota). Uit het rapport van MEDE betreffende de dienst Gemeentewerken blijkt overigens inderdaad dat in het verleden de begroting van die dienst niet rea listisch werd opgesteld. Dit had echter tot gevolg, dat volgens het rapport de ramingen van Gemeen tewerken te laag waren. Op grond van hel rapport is dan ook het budget van Gemeentewerken ver hoogd, zodat nu van een meer realistische begroting van die dienst kan worden gesproken. De ramingen van de sector Stads beheer zullen in de komende jaren steeds meer gebaseerd worden op beheersplannen, waardoor de rea liteitswaarde ervan nog verbeterd zal worden. Voorts zal ook voor de andere onderdelen in de ko mende jaren de begroting omge bouwd worden van een input-begroting (hoeveel geld stoppen we erin?) naar een OLitput-begroting (wat zal er voor het geld worden gerealiseerd?). Hierdoor wordt het instrumenta rium geschapen voor het beheer sen van de begroting. Gemeentebegroting 1991 Vorige week heeft u in deze rubriek een gedeelte van de vragen aangetroffen, die de verschillende raadsfracties stelden naar aanleiding van de ontwerpbegroting voor 1991. Intussen hebben burge meester en wethouders schriftelijk antwoord gegeven op deze vragen. Om u een idee te geven van de aard van de onderwerpen en de antwoorden plaatsen we hierna een gedeelte van deze antwoor den. Het complete stuk ligt ter inzage op bureau Voorlichting. l)e verdere behandeling van de begroting vindt mondeling plaats. Vanavond om half acht begint een vergadering in liet stadhuis, waarin de politieke partijen opmerkingen maken over de ontvan gen antwoorden. I)it gebeurt in de volgende volgorde: D'66, VVD, Groen Links, SGP/RPF/GPV, PvdA, CDA. Op vrijdag 16 november om 14.00 uur reageren burgemeester en wethouders op de gemaakte op merkingen. Vervolgens vindt een afronding en vaststelling plaats. Mocht de tijd daarvoor 's mid dags te beperkt blijken dan wordt 's avonds doorvergaderd vanaf 19.30 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in de raadzaal. De publieke tribune is be reikbaar via de toren op de hoek Lange Noordstraat/Markt. Mic-Mec/Huisvesting Wij hebben besloten structureel 1,per inwoner ter beschikking Personeelsbudget en reorganisatie Uitgangspunt bij de reorganisatie is het vermogen van de doelmatig heid waarmee het werk wordt aangepakt plus verbetering van het eindprodukt. Of daarbij structurele middelen vrijvallen uit het personeelsbudget is op dit mo ment niet te zeggen. Indien dat op termijn het geval blijkt te zijn is hiermee uiteraard een financiële bron aangegeven voor nieuw beleid. Allereerst dienen de toezeggingen en akkoorden uit het Sociaal Sta tuut volledig te worden geho noreerd. Inmiddels besloten wij het daarin geaccordeerde wachtgeldpercenta ge van 73% voor onze medewer kers in de leeftijdscategorie 55 te verhogen tot 80% tot het mo ment waarop recht ontstaat op de VUT-regeling. Werknemers die t/m 31 december 1991 recht ver werven op de VUT-regeling en kenbaar maken daarvan vóór die datum effectief gebruik te willen maken krijgen een voor ieder ge lijke gratificatie van substantiële omvang. Bij het uitwerken van de fijnstruc tuur wordt beslist over de vervul ling van. vacatures die op dat moment bestaan of ontstaan door nieuwe taakstelling getoetst aan doelmatigheid en kwaliteitseisen van het gewenste eindprodukt. Commissies De taak van de commissies wordt duidelijk gewijzigd. Aan de ene kant krijgen zij een klankbord functie (het college raadpleegt de commissies in een zo vroeg moge lijk stadium bij de vorming van nieuwe beleid) en aan de andere kant moeten zij de besluitvorming voor de raad voorbereiden. In de commissies worden dan ook de raadsvoorstellen tot in de details besproken. Hierbij moet worden aangetekend, dat de commissies een integraal advies moeten uit brengen, waarin met alle relevante belangen wordt rekening gehou den. inclusief de financiële gevol gen. Dit is een duidelijk verschil ten opzichte van de huidige com missiestructuur. Deze nieuwe werkwijze zal inhouden, dat al leen raadsleden in de commissies zijn vertegenwoordigd, aangezien zij alleen tot integrale afweging van de belangen kunnen over gaan. Niet-raadsleden kijken im mers naar de belangen, waarvoor zij in de commissi^ zitting heb ben. Overigens kunnen belangen groeperingen hun belangen altijd via het inspreekrecht in de com missie naar voren brengen, dan wel door het uitbrengen van ge vraagd en ongevraagd advies. te stellen aan de stichting. Alvo rens wij u verdere voorstellen wil len doen vindt contact plaats met de andere Walcherse gemeenten (w.o. Vlissingen) en de provincie over o.a. de huisvesting en de sub sidievoorwaarden die gelden voor een regionaal milieu info centrum. Wij verwachten dal het Mic-Mec zich te gelegener tijd zal richten op voorlichting (Faam) en samenwerking met anderen (voor zover niet reeds in de stichting vertegenwoordigd). Gescheiden inzamelen af valstoffen De noodzaak van gescheiden in zameling van afval is een gegeven waarover niet meer gediscussieerd hoeft te worden. Het probleem dat nog niet is opgelost betreft de milieuvriendelijke eindverwer king. Zoals u bekend is voert de Grontmij in opdracht van de Vuilstortplaats Midden Zeeland een desbetreffend onderzoek uit. Voorzienbaar is dat de Vuil nisstortplaats Midden Zeeland wordt omgevormd tot Openbaar Lichaam waaraan in overleg met de provincie de vergunningverle ning voor eindverwerkers kan worden gedelegeerd. Onzes in ziens verzekert dat de controlemo gelijkheid op de afvalketen. Het volgend jaar (1991) moet duidelijk zijn wanneer de organisatie opera tioneel kan zijn. In Friesland is aan een vergelijkbaar openbaar li chaam een afvalteam toegevoegd genaamd 'Preventie en Herge bruik". Ook in ons gewest kan dat een mogelijkheid zijn. Geschei den inzamelen op dit moment, zonder garantie voor de eindver werking, werkt milieucriminaliteit in de hand. Landelijke becijferingen (Zeeland wijkt daarvan niet af) laten zien dat voortgaan met integraal stor ten duurder is (als gevolg van ex plosief stijgende beheerskosten van de stortplaats) dan gescheiden inzamelen en verwerken. Wat niet wegneemt dat ook bij gescheiden inzamelen de afvalstoffenheffin gen een veelvoudige verhoging van het huidige tarief laten ver wachten. Onzerzijds memoreerden we reeds enkele malen het belang van de "consumentenmacht" waardoor verpakkingsindustrie en detail handel a.h.w. gedwongen worden milieuvriendelijk geproduceerde goederen aan te bieden, inclusief een terzake doende regeling voor retourbehandelingen. Sociale vernieuwing en onderwijs ln het kader van de Sociale ver nieuwing wordt door het ministe rie van onderwijs en wetenschappen een aantal geldstromen ingebracht, o.a. het onderwijsvoorrangsgebied en - beleid, de gewichtenregeling ba sisonderwijs, de faciliteitenrege ling culturele minderheden, het onderwijs in de eigen taal en cultuur. Op lokaal niveau dienen met de bijzondere schoolbesturen afspra ken gemaakt te worden over de in zet van de beschikbare middelen, het zgn. "horizontale conve nant". Bij het bijzonder onder wijs is de bereidheid aanwezig om over deze zaken mee te denken. De uitwerking zal plaats vinden aan de hand van concrete plan nen. Op dit moment zijn op dit terrein nog geen concrete voorstel len. De gesprekken met de wijkbe woners zijn recent gestart. Aan de hand hiervan zal een verder plan van aanpak worden opgesteld. Het is een gegeven dat er concen tratiescholen zijn ontstaan. In dit verband zal de Sociale vernieu wing geen directe oplossing bie den. Wij verwachten dat schaalvergroting hieraan wel zal bijdragen. In het kader van de Sociale ver nieuwing wordt gestreefd naar be tere betrekkingen op wijkniveau. Door per wijk te gaan werken, wordt de aandacht gericht op ver betering van het woon- en leefkli maat. De onbekendheid van de daarmee samenhangende voor oordelen over andere culturele achtergronden kunnen hierdoor verminderd worden. Dit kan een positief effect hebben op de hier gesignaleerde problematiek. Met instemming hebben wij ken nis genomen van uw opvattingen t.a.v. de samenwerkingsscholen. Uw inbreng daarover en het ka rakter van het openbaar- en bij zonder onderwijs onderschrijven wij. Minderliedennota ln de bestuurscommissie voor het welzijn is medegedeeld dat er naar .gestreefd wordt de evaluatie van de minderhedennota en de even tueel daaruit voortvloeiende voor stellen tot bijstelling van dat beleid in een zodanig tijdschema te plaatsen, dat die fase van de desbetreffende taak nog in de eer ste helft van 1991 kan worden af gerond. Dat betekent dat de behandeling in uw raad in juli/au gustus van dat jaar kan plaats vinden. Asielzoekerscentrum Aan het gastheerschap van de ge meente ten opzichte van degenen die in het asielzoekerscentrum worden opgenomen zal, en dat is tijdens de op 18 december 1989 gehouden informatie-avond reeds naar voren gebracht, de nodige aandacht worden geschonken. Krachtens de met de minister van wvc gesloten overeenkomst zal de minister een overlegcommissie in stellen met het doel de relatie tus sen de omwonenden en het centrum goed te doen zijn. In die commissie zal de gemeente verte genwoordigd zijn, evenals de vere niging voor vluchtelingenhulp. Extra ondersteuning door de ge meente ten behoeve van vrijwilli- gcrshulp zal zeker punt van overleg vormen. 2^ Herhestratingsprogramma In het te kleine budget van onder houd en in het asfalteringspro- gramma zit weinig ruimte om nieuwe wensen te honoreren. Door de dienst gemeentwerken zijn op basis van het wegenbe heersplan de voorstellen samen gesteld voor het herbestratingsprogramma 1991 en 1992. Bij samenstelling van dat plan is rekening gehouden met het feit dat het asfalteringsprogram- ma hoge prioriteit heeft, evenals het onderhoud van het hoofdwe- genstclsel, zowel voor fiets als au to. Ook met de nieuwe wensen, zoals het aanpassen van de Veer- seweg is rekening gehouden. De plannen voor de herbestrating zullen ter advisering worden voor gelegd aan de commissie van bijstand voor gemeentewerken. Opgemerkt kan worden dat voor de in het kader van de sociale ver nieuwing te verrichten herbestra tingen e.d. gelden uit het fonds stadsvernieuwing (in het kader van de verbetering van na oorlogse wijken) kunnen worden gevoteerd. GW zal een herziene berekening van het wegenbe- heersplan samenstellen met in achtneming van de voorstellen die gedaan zijn in de gezamenlijke vergadering van de commissies ge meentewerken en financiën, ge houden op 27 augustus 1990, t.a.v. de mogelijke verschillen tussen het onderhoudsniveau hoofdwe gen en wegen in de wijken. Dammenroute op Walche ren/Derde Kanaalkruising Actueel is op dit moment de be handeling van het Tweede Struc tuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) in de Tweede Kamer, ln het SVV II (deel d: regerings beslissing) staat dat de Dammen route behoort tot de hoofdroute door Zeeland en dat de Midden- Zeelandroute een provinciale ver antwoordelijkheid is. Wij kunnen ons geheel vinden in dit stand punt. Als onderdeel van het rijks wegennet is de Dammenroute een aangelegenheid van het ministerie Bedrijvencentrum Na de publikatie van het in augus tus 1989 door de HEAO uitge voerde onderzoek naar de haalbaarheid van een bedrijven centrum in Middelburg is getracht om zo'n verzamelgebouw te reali seren. Met enkele geïnteresseerde ondernemers is over het opzetten van een bedrijfsverzamelgebouw een (oriënterend) gesprek gevoerd. Deze gesprekken hebben tot op heden niet tot concrete resulta ten/acties geleid. van Verkeer en Waterstaat. Het is dan ook dit ministerie dal aan gesproken dient te worden door de provincie en de belanghebben de overheden m.b.t. de Dammen route om deze verbinding sneller dan nu gepland te realiseren. Eind november 1990 zal de Tweede Ka mer het SVV II vaststellen. Uit uitlatingen van fractiewoordvoer ders wordt duidelijk dat de Dam menroute als onderdeel van het rijkswegennet ter discussie staat. Met de realisering van de Dam menroute op Walcheren, inclusief de derde kanaalkruising (vanaf de Veerse Dam tot en met de aanslui ting op RW58), is een investering gemoeid van, orde grootte 130 min. Een dergelijke investering gaat de financiële mogelijkheden van lagere overheden te boven en kan derhalve alleen een rijksver antwoordelijkheid zijn. Uit het SVV II wordt inmiddels wel duidelijk dat het realiserings jaar van alle Zeeuwse projecten, behalve enkele wegverbeteringen in Zeeuwsch-Vlaandcrcn, is ver schoven tot na het jaar 2000. De tracénota voor RW 57 op Walche ren is nagenoeg gereed en zal na het verwerken van enkele laatste aanpassingen door de Directie Zeeland van Rijkswaterstaat wor den doorgestuurd naar de Hoofd directie te Den Haag. De Hoofddirectie zal de minister uit eindelijk adviseren over de inhoud en datum van het uitbrengen van de tracénota. De onduidelijkheid over liet uitbrengen van de tracé- nota heeft te maken met de onze kerheid m.b.t. het jaar van uitvoering van deze verbinding. stadswacht In het kader van het project So ciale vernieuwing in relatie tot cri minaliteitspreventie wordt o.m. gedacht aan liet aanstellen van stadswachten. Aanbieden nota "Middelburg So ciaal Veilig" Na onderschrijving van de inhoud en aanbevelingen van het rapport door ons college, de toezending van het rapport aan de raadsleden en de behandeling en unanieme bijval in de diverse raadscommis sies is verzuimd de nota alsnog of ficieel aan de raad aan te bieden. Het bestaansrecht van het rapport is inmiddels komen vast te staan. Uw raad kent in het beleidspro gramma 1990 - 1994 hoge priori teit toe aan de uitvoering van dit rapport. Zowel met de korte als Huisvesting ouderen Reeds in de ontwerp-fase van nieuwbouwplannen dient de ge meente rekening te houden met de adequate huisvesting van ouderen en minder-validen. Dat betekent dat etagecomplexen altijd moeten zijn voorzien van een lift on geacht of daar vanaf het begin ouderen of minder-validen wor den gehuisvest. Op die manier wordt de toekomstwaarde van dergelijke complexen verzekerd. In de Maisbaai heeft ons dat ge motiveerd financieel bij te dragen in de bouw van liften (vlinder- complexen). In na-oorlogse wij ken met etagecomplexen ontstaat een groot probleem. De ontslui ting geschiedt veelal met een por tiek. Slechts daar waar sprake is van galerij-ontsluiting is liet mo gelijk, afgezien even van de finan ciële consequenties, alsnog een lift aan te brengen (bv. Baljuwlaan, Vreedenburg, Volderijlaagte). De Woningbouw Vereniging Mid delburg (WVM) heeft zich in de Maisbaai in het programma van eisen rekenschap gegeven van die maatschappelijke opdracht. On geveer de helft van het aantal wo ningen (37 van de 76) is met een lift toegankelijk. De maisonnettes - met inpandige trap - zijn daar door ongeschikt voor mensen slecht ter been, wat ook geldt voor de opgetilde "gelijkvloerse" wo ningen aan de Loskade die ontslo ten zijn aan de voorzijde met een bescheiden, uitpandige toe- gangstrap. Het woongebouw is nadrukkelijk niet ontworpen als bejaardencomplcx. In de woning- differentiatie is rekening gehou den met een diversiteit van doelgroepen, gelet o.a. op leeftijd, validiteit en gezinssamenstelling. met de lange termijn aanbevelin gen wordt rekening gehouden. In dit verband noemen wij: ontwik keling Maisbaai, gefaseerde uit voering verlichtingsplan, aanleg fietstunncl in de rondweg en de aanpassing van openbaar groen. Multidisciplinair samengestelde projectgroepen van beperkte om vang zullen zich verdiepen in pre ventie van vandalisme, fietsendiefstal, winkeldiefstal e.d. De nota zal alsnog worden aan geboden. Rust in de onderwijswereld en nieuwe ontwikkelingen O.nderwijs is een voortdurend in beweging zijnd en dynamisch pro ces. Door dit proces behoeft het onderwijspersoneel niet gedemo tiveerd te geraken. Zaken die tot demotivatie kunnen leiden wor den doorgaans veroorzaakt door faktoren die van buitenaf komen, waarbij te denken valt aan: verhoging van de instandhou dingsnormen en het formatie budgetsysteem. Dit leidt tot onzekerheid en ver oorzaakt onrust onder het perso neel en rechtspositionele maatregelen. Raadsbesluit nieuw zwembad De vorige raad heeft zich uit gesproken voor een nieuw zwem bad. De door ons ingestelde projectgroep is op dit moment be zig dit besluit uit te werken. Wij dienen voor I april 1991 aan de provincie te laten weten of en wanneer een nieuw zwembad zal worden gerealiseerd. Een van de zaken die de project groep zal dienen na te gaan is, of en hoe het particulier initiatief be trokken kan worden bij het tot stand brengen van nieuwe sport accommodaties. De huidige lokatie is niet uit beeld voor een nieuw zwembad. Naar de beste lokatie wordt door de projectgroep nog onderzoek ver richt, mede gelet op het feit dat de raad de voorkeur geeft aan een nieuw zwembad in cluster met an dere (sport) voorzieningen. Jongerencentrum Midgard De tsKvvM heeft op ons verzoek reeds medegedeeld wat haar ver langens zijn t.a.v. een nieuwe loka tie, die toch in elk geval dicht tegen de binnenstad aan dient te liggen. Een vrijkomend schoolge bouw beschikbaar stellen is wel licht een mogelijkheid. Een gymnastieklokaal is echter te klein. Het vinden van een geschik te lokatie is niet eenvoudig. Zonodig wensen wij in het kader van de stadsvernieuwing hiervoor gelden beschikbaar te stellen. Om onrust zo veel mogelijk te voorkomen is onzes inziens een gezamenlijke aanpak voor open baar en bijzonder onderwijs gewenst. Op dit moment wordt in samen werking met de besturen van bij zondere scholen bekeken op welke wijze b.v. ten aanzien van het scholenbestand een gezamenlijk beleid voor geheel Middelburg kan worden uitgezet. Bestuursvorm en Zelfbeheer openbare basisscholen Wij zullen de mogelijkheden on derzoeken om voorwaarden te scheppen voor een optimale be hartiging van de belangen van ouders, leerlingen en personeel. Ook de discussie over de meest ge wenste bestuursvorm zal hiervan deel uitmaken. Op dit moment ligt de keuzevrij heid tot het besteden van budget ten op het gebied van onderwijsleerpakket bij de scho len. Ook ten aanzien van andere kleine budgetten is dit het geval. Het komende financierings systeem voor de scholen zal aan leiding zijn nader te bezien hoe de daarop gebaseerde mogelijkheden voor zelfbeheer door de scholen optimaal benut kunnen worden. De suggesties die u daarbij doei, zullen we hierbij zeker betrekken.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5