VMS Multinationals in Zeeland moeten over de brug komen I DOE HET Z El .F OVER AIDS Vernieuwd interieur Josiasse Kruiswoordraadsel Cursus direct mail Kasteel met ophaalbrug Show bij Firma Dert SPONSORAVOND VC VL/SS/NGEN ENORM DRUK BEZOCHT Jeugdige schoenmakers gezocht Tijdbom Melaats Informatie Woensdag 14 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART Betaald voetbal in Vlissingen krijgt onvoldoende steun van het bedrijfsleven. Vooral de grote multinationals die ook hun ten ten in Zeeland hebben opgeslagen onderschatten hun verant woordelijkheden. Voetbal is immers een volkssport, een sport waar de werknemers 's maandags over praten. Het bedrijfsle ven int de investeringspremies. Het mag dat, maar moet iets terug doen, zonder daarbij aan liefddadigheid te denken. Ongeveer in die bewoordingen bewerkten gastspreker Hans Kraay en hoofdsponsor Jan Die- leman (KWS) hun gehoor tijdens de sponsoravond van vc Vlissin gen vorige week in discotheek Cosmo in Vlissingen. Kraay - zo meldde hij - wil daar wel wat aan gaan doen. Vanaf deze week gaat deze voetbalcommentator van RTL-4 een strategie uitstippe len met het bestuur van vc Vlis singen. Hij zou dat overigens niet doen als de sponsoravond een flop zou zijn geworden. Meer dan 500 bezoekers telden de Vlissingse voetbalbestuur ders, er was op 150 gerekend. Tussen de zestig (commercieel manager Benno Renaud) en ze ventig (voorzitter Piet de Jong) hadden zich gemeld als mogelijke nieuwe sponsors. Kraay was te vreden en gaat aan de slag. In zijn openingstoespraak becij ferde voorzitter De Jong dat een eerste divisie club die op niveau wil presteren zo'n twee miljoen gulden nodig heeft. „Op dit mo ment komen we nog 6,5 ton te kort om dat ideaal te verwezenlijken", vertelde hij in de bomvolle discotheek. „Dit bezoe kersaantal en de mogelijke nieu we sponsors overtreffen mijn verwachtingen". Hoofdsponsor Jan Dieleman stel de in zijn toespraak vast dat zijn werknemers in Goes Vlissingen als 'hun club' zagen. Een voor beeld voor andere grote bedrijven die in staat zijn meer dan een habbekrats neer te leggen. Kraay viel Dieleman bij met een per soonlijk voorbeeld. „Ik ben opge- groeid in een Utrechtse volkswijk. Daar werd veel over voetbal gepraat en iedereen ging kijken. Logisch dat het bedrijf waar de arbeiders werkten de club financieel hielp. Kijk dat hoort zo. Dat is de sociale verant woordelijkheid". Kraay vond ook dat voetbal van de gewone man moet blijven. „Het is van ze afgenomen". En: „Sponsoring is geen liefdadig heid. Het heeft een meerledig doel. Dankzij sponsors kunnen goeie spelers worden aangetrok ken. Ook kunnen jonge spelers worden opgeleid. Belangrijk is dat Vlissingen een leerschool voor Zeeuws talent is of wordt. Niet alleen Vlissingse voetballers zijn nodig, van heel Zeeland moe ten ze komen". Volgens Kraay moest eigenlijk iedereen bij het horen van de naam van de club respect tonen. „Ook de journa listiek moet de nieuwe profclub crediet geven, overigens niet kri tiekloos. Dat is wat anders". Voor deze sponsoravond was Lee Towers afgehuurd. „Als pu bliekstrekker", luidde het argu ment. Dos Santos zoals altijd: individueel. Ook op de sponsorbij eenkomst. De dames van de Vlissingen-hebbedingetjes hadden het niet druk. Ze vermaakten zich met hun eigen attributen. In het kader van het sinterklaas feest hebben de Albert Heijn, Gi raffe en de Marca (in het Miro Center) een kinderactie op touw gezet. Het is de bedoeling dat de kleintjes een mooie schoen voor St. Nicolaas maken. Woensdag middag 21 november of zaterdag 24 november kunnen de kinde ren op het plein van de drie win kels een bouwplaat ophalen waarop precies te lezen is hoe het moet. De zelfgemaakte schoen kan dan woensdagmid dag 21, zaterdag 24 en woens dagmiddag 28 november weer ingeleverd worden. De telgen kunnen rekenen op iets lekkers in ruil voor de schoen. Alle schoe nen worden op het plein van de drie winkels uitgestald, zodat de Sint ze mee kan nemen op zijn terugtocht. Toen we dit speelkasteel met ophaalbrug en valluik maakten hadden we niet gedacht dat de kinderen er zó gek op zouden zijn. Het is im mers een beetje ouderwets speelgoed en veel minder "blits" dan al die andere speeltjes die tegenwoordig te koop zijn. Niets blijkt echter minder waar. Uit het vele speelgoed waaruit ze kunnen kiezen blijkt steevast het kasteel verreweg het meest favoriet te zijn en met de 15e-eeuwse ridders kan urenlang worden gespeeld. Het kasteel van ca. 56 cm breed bij 48 cm diep en 38 cm hoog, bestaat uit een onder gedeelte waarop de torens en wanden met behulp van lippen los kun nen worden geplaatst zodat ze na het spelen netjes in de onderdoos kunnen worden opgeborgen en het kasteel maar weinig ruimte in beslag neemt. De konstruktie is van triplex dat u gemakkelijk kunt za gen en verwerken. Verder zijn er wat accessoires nodig zoals dunne ketting voor de ophaalbrug, natuursteen behang, scharniertjes etc. en natuurlijk ook een aantal ridders te voet en te paard. Informatie hier over vindt u op de tekening. De tekening kunt u bestellen door f 11,25 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, on der vermelding van bestelnr. 5518 F/VI. Na ontvangst van uw over boeking krijgt u de tekening per omgaande toegestuurd. Voor nadere informatie kunt u bellen tel. nr. 03407 - 3855 van ma. t/m vr. 's och tends tussen 9 u. en 12 u. In mijn vorige 8 artikel tjes heb ik regelmatig het woord "seropositief" laten vallen. U heeft inmiddels be grepen dat HlV-seropositief betekent dat men besmet is geraakt met het AIDS-virus (ofwel HIV). Er is dan meer dan 50% kans dat zich bij die persoon de ziekte AIDS gaat ontwik kelen. Dat kan zich uiten in een bepaald soort longont steking, aanhoudende diar ree, hardnekkige schimmel in de mond, of andere ver schijnselen. In feite stuk voor stuk ziek ten waar ons afweersysteem onder normale omstandighe den goed mee zou kunnen afrekenen. Bij mensen met AIDS is dit systeem echter ernstig aan getast. Het spreekt dus vanzelf dat seropositieve mensen in grote onzekerheid leven; zeg maar gerust: kwellende on zekerheid! Zij hebben het gevoel dat ze een tijdbom in hun li chaam hebben. Je weet niet wanneer die afgaat - je weet eigenlijk niet eens zeker óf hij wel afgaat. Vandaag voe len zij zich nog gezond, maar hoe zal het morgen zijn, of volgende maand, of volgend jaar? Het kan zelfs wel 10 jaar duren voordat AIDS uit breekt. Stelt u zich eens voor hoe het is om dagelijks met deze onzekerheid te leven. En daar komt dan nog bij, dat als je seropositief bent, je allerlei moeilijke beslissingen moet nemen. Zoals: wie moet ik inlichten? Wie kan ik in vertrouwen ne men? Moet ik mijn relatie verbreken? Kan ik een nieu we relatie aangaan? Tot overmaat van ramp zal niet iedereen even begrip vol reageren als je vertelt dat je seropositief bent. Vóór je het weet krijg je te maken met een omgeving die je óf als melaatse óf als patiënt wil behandelen. En dat is wel het laatste waar je behoefte aan hebt. Je bent immers (nog) niet ziek. En je bent toch to taal niet besmettelijk in de gewone dagelijkse omgang. De realiteit is, dat je gewoon kunt werken, sporten en uit gaan als ieder ander. Maar breng dat de mensen maar eens aan het verstand... Mede om die reden schrijf ik stukjes over AIDS in uw krant. U heeft er recht op te weten waar u op moet letten in verband met AIDS. En seropositieve mensen hebben recht op een vol strekt normale behandeling. Volgende keer méér over AIDS in deze krant. Heeft u behoefte aan uitge breide informatie, dan heb ik twee informatiebronnen voor u: - Het gratis boekje "Alles over AIDS" ligt voor u - klaar op postkantoor en openbare bibliotheek. Dit handige boekje zal op veel vragen een duidelijk ant woord geven. - Als u persoonlijke vragen heeft, kunt u de AIDS-in- folijn bellen (06 022 22 20; gratis; op werkdagen bereikbaar van 14.00 tot 22.00 uur). Dr. H. Bijkerk Oud-inspecteur Infectieziekten Hans Kraay doet zijn zegje voor Omroep Zeeland. Het interieur van het Middelburg se Modehuis Josiasse aan de Nieuwe Burg Promenade is ver nieuwd. Drie weken had eigenaar Gerrit Josiasse nodig om alles te veranderen. De paskamers zijn verplaatst, de vloer is veranderd en de indeling van de artikelen is gewijzigd. Bij de entree van de winkel is een grindtapijt gestort. De kleurlijn oud-rose is terug te vinden in de gordijnen van de paskamers, de vloer en de gestoffeerde wandpanelen. Het eindresultaat is volgens Josiasse zeer geslaagd. „Het lijkt een stuk ruimer en het geheel is overzich telijker geworden". Maar de trots van Josiasse is toch wel de gla zen show-kast voor truien. „De kast was de eigenlijke aanzet van de aanpassingen", vertelt Jo siasse. De kast was er en daar moest ruimte voor worden ge maakt. „Je begint dan met de rekken te schuiven en ruimte vrij te maken voor die kast en als je dan toch bezig bent... Van het één kwam het ander en toen is gelijk maar besloten dat het tijd vyas om de rest van de zaak ook maar eens goed onder handen te nemen. De voorkant van de win kel heeft nu een heel ander aan zien gekregen na de verbouwingsperikelen. Het ge heel is ruimtelijker ingedeeld met meer glas en doorkijk mogelijkhe den. „Het contact naar buiten is daardoor een stuk groter gewor den", legt de 60-jarige onderne mer het voordeel uit. De nieuwe kleuren en de wandbekleding zijn naar achteren doorgetrokken. De etalage heeft tussenwanden van essenhout met een gemarmerd oppervlakte met dezelfde kleur tinten. De paskamers zijn ver plaatst en vernieuwd en het afrekenpunt staat nu voorin de zaak met de paktafel en de toon bank. „Veel klanten hebben het idee dat de winkel nu een stuk groter is". Modehuis Josiasse is gespeciali seerd in de kleding voor de jonge vrouw. „De combinatiemode in de goede midden prijsklasse," omschrijft Josiasse de collectie. De merken die het Modehuis voert zijn Gardeur, Betty Barclay en Ravens. Het hoofdmerk van de winkel is Anne Marei. Het voordeel van de modezaak is het eigen atelier waar de kle dingstukken worden vermaakt. „Het is een extra service naar de klant toe", vertelt de eigenaar. De opningstijden van de winkel zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17.30 uur, maandag van 13.30 tot 17.30 uur, met de koopavand van 19 tot 21 uur en de zaterdag van 9 tot 17 uur. Het vernieuwde interieur van Modehuis Josiasse. Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers een gezegde. 31-64-22 56-55 53-15-65 54-28-2-4-1-51-17 - 37 - 27 - 34 - 26 HORIZONTAAL: 1 pandjeshuis; 6 dansvertrek; 12 muziekteken; 14 ladder; 15 laagtij; 17 naftaleen; 20 zeer luid; 21 zoogdier; 23 tweede maag; 24 in grove trekken; 25 vrees; 27 dagvlinder; 28 gewricht; 29 slaghout; 31 st. in Noorwegen; 32 gewicht; 33 toestand v.d. arme; 35 deel v.d. dag; 36 bijeenkomst; 37 niet adellijk; 39 mil. rang; 41 pl. in Zeeland; 42 aardr. aand.; 44 bliksemschicht; 46 huisdier; 47 vogel; 49 koortswerend geneesmiddel; 52 inborst; 53 vreselijk; 54 tel woord; 58 teken i.d. dierenriem; 59 muzieknoot; 60 kleurling; 62 walkant; 63 toespraak; 64 universiteitsstad; 66 zadelmakerswerk tuig; 67 mannelijk beroep. VERTIKAAL: 1 poetsmiddel; 2 motorschip; 3 onbep. vnw.; 4 be zieldheid; 5 losgeraakte draad; 7 bijnaam; 8 soort kabeljauw; 9 watervlakte; 10 paardeslee; 11 sierselen; 13 groot lawaai; 16 betrek king; 18 bekend sportevenement; 19 muzieknoot; 20 muziekstuk; 22 jonge vink; 24 babyspeelgoed; 26 satijnweefsel; 27 eerste vrouw; 29 gebroken getal; 30 heildronk; 33 uitroep; 34 boomloot; 38 weer zin voelend; 41 kwaadsprekerij; 43 contribuant; 45 munt; 48 rijst brandewijn; 50 plaats van vestiging; 51 aaneenschakeling; 54 stuk gras; 55 sint; 56 voorzetsel; 57 rekening; 60 lidwoord; 61 doortocht- geld; 63 chem. symbool; 65 chem. symbool. Oplossing van Puzzel krant 7/11 HORIZONTAAL-1 bloesem; 6 trapeze; 12 mens; 14 Edam: 15 op; 17 mis noegen; 20 hl; 21 kap; 23 teerpil; 24 koe; 25 atol: 27 neppe; 28 koop; 29 aster; 31 fee: 32 harpij; 33 greep; 35 terp; 36 cir kel; 37 karton; 39 edel; 41 moer; 43 Natal; 45 per; 47 staal; 49 klem; 50 rotan; 52 sage; 53 oor; 54 korjaal; 56 lip; 57 mm; 58 Rotterdam; 60 op; 61 noot; 62 Amor; 64 nautiek; 65 stakker. VERTICAAL: i brokaat; 2 om; 3 Eem; 4 snit; 5 Essen; 7 regie; 8 adel; 9 pan; 10 Em; 11 ellepijp; 13 dorpel; 16 pats; 18 neef; 19 eppe; 20 hoop; 22 Potgieter; 24 korporaal: 26 Leerdam; 28 kartets; 30 rekel; 32 heros; 34 pel; 35 tam; 38 inkomen; 40 netjes; 42 klepper; 44 alom; 45 port: 46 raar: 48 agio; 50 Rotte; 51 nadat; 54 kooi; 55 lama: 58 rot; 59 mok; 61 nu; 63 R.K.. Winwoord: PERPIGNAN Direct mail worst steeds vaker toegepast, stelt de Midden- Zeeuwse Kamer van Koophandel vast. Daarom worden twee bij eenkomsten gehouden die ver duidelijken wat deze vorm van reclame inhoudt. Op de dinsdagen 20 en 27 no vember komen docenten van het Instituut van het Midden- en Kleinbedrijf naar Middelburg om inzichten te verschaffen. De eer ste bijeenkomt begint om 14 uur en de tweede om 19 uur. Bij de Firma Dert aan de Nieu- wendijk in Vlissingen is nog tot en met 1 december een demonstratie van de aller nieuwste vindingen op het gebied van de videorecame- ra's. De Sanyo camcorder VM ESSS staat er centraal. Het is een camera met horizontaal design die makkelijk in de hand ligt. Volgens verkoopleider Aart Schram is deze camera een revolutie met zijn afstandsbe diening en Fuzzy logica. De camera is voorzien van alle nieuwe snufjes en kan als zo danig voorlopig een nummer één plaats claimen onder haar soortgenoten. Dert heeft overigens nog een actie met zegels, waarbij arti kelen verkregen kunnen wor den die normaliter bij Dert te koop zijn. Café - Oost-Souburg is een bras serie en een biljartparadijs rijker en tegerlijkertijd een kroeg armer. Het voormalige café Moby Dick heet tegenwoordig de Karolin- genburcht. De zaak is na een in grijpende verbouwing uitgebreid met zes snookertafels, twee poolbiljarts, een Gabriël carambo lebiljart en zes dartbanen. Ook is er een brasserie-gedeelte, zodat er rustig gegeten kan worden. De nieuwe zaak is nog steeds gele gen aan de Vlissingsestraat 47-55 in Oost-Souburg. Een re ceptie wordt op woensdag 14 november'van 19 tot 21 uur ge houden. Aart Schram 25 jaar bij Foto Dert Aart Schram (50) vierde vorige week in besloten kring dat hij 25 jaar geleden in dienst kwam bij Foto Video Dert aan de Nieuwen- dijk in Vlissingen. Dat was leuk. Zowel huidige als vroegere colle ga's kwanmen naar het feest, haalden anecdotes op over de huidige verkoopleider en zetten hem in de bloemetjes. Ook wer den hele reeksen plakboeken met advertenties en foto's tevoor schijn gehaald. „Daar stonden al lemaal dingen in die ik vergeten was", vertelt hij in het kantoor boven de winkel. Zo'n 25 jaar bij één en dezelfde baas dat gaat vanzelf, legt de ju bilaris uit. Maar het was niet saai. „Het gebeuren rond televisie en video verandert met de dag. Tel kens kan gesproken worden van revolutionaire vindingen. „En het einde is nog lang niet in zicht". In de branche moet dan ook regel matig worden bijgeschoold. „Daarvoor zorgen de importeurs meestal, maar zelf moet je ook de vakliteratuur bijhouden". En bij Dert zelf veranderde ook al veel. „Maar liefst drie keer heb ben we rigoreus verbouwd. Als je bedenkt wat hier 25 jaar geleden stond en wat nu, dat kun je je bij na niet voorstellen". Aart Schram begon bij Dert toen deze nog tv's verhuurde. Dat wa ren toen zwart-wit-toestellen. Langzamerhand werd de videore corder algemeen gebruiksgoed en ook de videocamera deed zijn intrede. „Dit werk moet ook een beetje je hobby zijn. En je moet er enthousiast voor kunnen blijven. Er komen bijna dagelijks nieuwe dingen op je af. Als dat je nieuwsgierigheid niet meer prik kelt, moet je ander werk zoeken. Ook al ben ik vijftig, ik huldig die opvatting. Maar voorlopig denk ik daar niet aan. Ik denk dat ik hier mijn pensioen of VUT wel haal". Jubilaris Aart Schram.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 19