Mama IteaiHM fflkSTREEKS s 1 NOGMAALS: ONTSLAG IfUfUod Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Geloof Ouderen port Onderwijs Beurs Maatschappij Cursus Verenigingen Door Dagmar Balz 01184-17810 01180-84000 SKW Allerlei Gezondheid Vrije tijd DE FAAM DE VLISSINGER Woensdag 14 november 1990 Provinciale sport overdag ma nifestatie - De Zeeuwse Sport raad tekent samen met studen ten van het CIOS uit Goes voor de derde provinciale sport over dag manifestatie. Het gebeuren vindt woensdag 21 november plaats in het Middelburgse sport complex De Kruitmolen van 9 tot 12 uur. Activiteiten op de sport dag zijn een volleybaltournooi, een badmintontournooi, een fi theidstest en een grote spor tinstuif met bowlen, badminton en sjoelen, ledereen die overdag de tijd heeft om te sporten kan' zich aanmelden. Voor meer infor matie 01180-82692. Nieuwe tijd - De maandelijkse bijeenkomst van de Heemkundi ge Kring Walcheren op woens dag 21 november wordt gehouden in Hotel Walcheren, Koudekerke. Tijdens deze samen komst spreekt de gemeentearchi varis van Vlissingen, drs. Chr. Peters, over Vlissingen op de drempel van de nieuwe tijd. De spreekbeurt wordt toegelicht met dia's. Leden en belangstellenden worden om 20 uur verwacht. Zuivere koffie - Diverse comi tés en werkgroepen die betrok ken zijn bij ontwikkelingssamen werking en zending organiseren zaterdag 17 november een verkoop- en informatiemiddag in de Ds. B. Smijtegeldschool in Middelburg. Artikelen uit allerlei Derde Wereldlanden worden te koop aangeboden, zoals zuivere koffie en houtsnijwerk. De infor matie betreft de doelstelling en de werkwijze van de organi satoren. De middag duurt van 10 tot 16 uur. Klaagzang - Mannen en vrou wen zijn nog steeds niet gelijk in Nederland. De huwelijkswetge ving is dan wel sexe-neutraal ge maakt, rriaar houdt nog steeds in dat de ene partner afhankelijk is van de andere, en in de praktijk blijkt dat het hier vaak de vrouw betreft. En nu komen de vrouwen in opstand. Tijdens een openbare rechtszitting in de congreszaal van de RAI in Amsterdam op vrij dag 16 november wordt de Ne derlandse Staat aangeklaagd door vrouwen. De aanklacht luidt: het ontwerpen, uitvaardi gen en uitvoeren van wetten die het vrouwen onmogelijk maakt een juridisch en economisch zelfstandig bestaan op te bou wen. De zitting begint om 12 uur precies. Wintercolleges - Het Koninklijk Zeeuws Genootschap verzorgt dit jaar een aantal wintercolleges. Prof dr J. de Valk behandelt 16 rjovember Thomas Hobbes en het idee van het maatschappelijk verdrag, 23 november Edmund Burke en de invloed van de tradi tie, 30 november Karl Marx en de ambivalentie van de menselijke arbeidsverdeling, 7 december Max Weber en het probleem van de bureaucratisering. De colleges zijn van 16.45 tot 18.45 uur in de Zeeuwse Bibliotheek in Middel burg. Voor meer informatie 01180-30347. Öntspannings Yoga - Het Vlis- sings Buurthuis Aldegonde be gint met een cursus öntspannings yoga. De lessen zijn iedere donderdag van 9.30 tot 10.30 uur. De opleiding wordt gegeven door Herman Kronen burg aan de Westerzicht 386 in Vlissingen. Voor meer informatie 01184-66318. Beroepen - Ongeveer 1600 leer lingen kunnen vrijdag 16 novem ber hun licht opsteken over hun toekomstige studie of beroep. Die dag organiseert de Nederlandse Vereniging van Schooldekanen haar jaarlijkse beroepen- en stu dievoorlichtingsmiddag in de Ste delijke Scholengemeenschap Middelburg. Ongeveer honderd vertegenwoordigers van universi taire studierichtingen, hogere en middelbare beroepsopleidingen uit Nederland zijn aanwezig om de scholieren informatie te ver schaffen. Ook beroepsoefenaren zijn aanwezig om te laten zien wat hun beroep precies inhoudt. Tweede Wereldoorlog - De Vereniging van de vrienden van het Stedelijk Museum Vlissingen heeft voor woensdag 14 novem ber een bijeenkomst op het pro gramma staan. Dr. A. van Dijk houdt een lezing met als titel 'Burgers in Vlissingen tijdens de Tweede wereldoorlog'. De bijeen komst begint om 20 uur in het Stedelijk Museum aan het Bella mypark 19. Origami - Op maandag 19 no vember is er een origami vouw- avond van Japanse vouwkunst in Hotel Walcheren in Koudekerke, aanvang 20 uur. Hannie van der Sluis, docente van de Origami Sociëteit Nederland, verzorgt de avond. Het thema is Sint Nico- laas verpakking en kerstversierin gen. Voor meer informatie 01196-12703. Honden - De Hondenvereniging Walcheren organiseert voor don derdag 15 november een lezing over het begeleiden van honden met aandoeningen zoals HD, her nia en slijtages. De lezing wordt verzorgd door het begelei dingsteam van de Valkenhove. De bijeenkomst is in het Zuiderbaken aan de Rentmeesterlaan 245 in Middelburg, aanvang 19.30 uur. Computer - De Hobby Compu ter Club komt maandag 19 no vember samen in wijkcentrum Open Hof in Vlissingen, aanvang 20 uur. Een eigen foto op floppy vereeuwigen is één van de activi teiten. Het is dus raadzaam een eigen floppy mee te nemen. Ver der is er gelegenheid om compu terproblemen te bespreken. Vrij denken - 'Wat is de vrije ge dachte, wat verstaan we onder vrijdenken en hoe denken vrij denkers over godsdiensten en wat daar op lijkt'. Deze vragen vormen het thema van de avond bijeenkomst die de vereniging De vrije gedachte houdt op dinsdag 27 november in de kleine zaal van de Zeeuwse Bibliotheek op de Kousteendijk in Middelburg. De discussie-avond begint om 19.30 uur en duurt tot 22 uur. Wandelmars - Zeeuwse wande laars kunnen zaterdag 17 novem ber hun wandelschoenen weer aantrekken. De wandelsportver eniging 't Zand in Middelburg or ganiseert die dag hun jaarlijkse wandelmars. De route (25 of 35 km) gaat over het strand langs de Walcherse kust en terug onder- langs de duinen en door het Oostkappelse bos. Een andere route (5 of 10 km) gaat over strand en door de duinen rondom Domburg. De 25 en 35 km mars begint om 10 uur vanuit Resto- Vrouwenpolder, Vrouwpolderse- weg 81 in Vrouwenpolder. De 5 en 10 km mars begint om 14 uur vanuit café Tramzicht, Stati onsstraat 8 in Domburg. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Waar moet u op letten als uw werkgever u wil ontslaan? In de regel moet hij een ontslagvergun ning bij de directeur van het Ar beidsbureau aanvragen. Er zijn een aantal situaties waarin hij dit niet hoeft. Drie voorbeelden: Ontslag in proeftijd; Geldig ont slag op staande voet; En ontslag met wederzijds goedvinden. In dit laatste voorbeeld gaat de werknemer dus akkoord met het ontslag. Dit kan gevolgen hebben voor een eventuele werkloos heidsuitkering. Als de bedrijfsver eniging uw werkloosheid "verwijtbaar" beschouwt, kan de WW geheel of gedeeltelijk ge weigerd worden. Gaat u niet met het ontslag ak koord, moet u altijd schriftelijk, het best aangetekend, bij uw werkgever protesteren. Op onze Bureaus hebben wij voorbeelden van zulke brieven voor u klaarlig gen. Verder moet u uw diensten aan uw werkgever blijven aan bieden. De directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau beoordeelt een ontslagaanvraag. Krijgt uw werk gever de ontslagvergunning? Dan is er nog de opzegtermijn. A) De opzegtermijn duurt minstens zo lang als de periode tussen twee loon-uitbetalingen, met een maximum van 6 weken. B) De minimum-opzegtermijn wordt be paald door leeftijd en dienstjaren. Hoofdregel is: 1 week voor elk dienstjaar vanaf uw achttiende, met een maximum van 13 we ken. Er gelden extra bepalingen voor mensen boven de 45 jaar. De regelingen A. en B. worden NIET bij elkaar opgeteld. De langste van beide is van toepas sing. In uw arbeidsovereenkomst of in uw CAO kan een ruimere re geling overeen gekomen zijn. Daarvoor geldt een maximum van 6 maanden. snuffel - Zeeuwse snuffelaars kunnen zaterdag 17 november weer hun hart ophalen. Die dag is de de sporthal van het Internaat van de Zeevaartschool weer ge vuld met kramen, waarachter particuliere verkopers trachten hun waar van de hand te doen. De markt is van 9 tot 17 uur voor belangstellenden geopend. De volgende markt in Vlissingen wordt op 19 januari gehouden en wie dan een kraam wil, doet er goed aan deze zo snel mogelijk te reserveren op 01100-20107 Handwerkbazar - De Stichting Unie van Vrijwilligers afdeling Middelburg heeft donderdag 15 november in het gebouw UW aan de Herengracht 52 een na- jaarsbazar. De verkoop van de handgemaakte spulletjes begint om 10 uur. De opbrengst van de bazar is bestemd voor de aan schaf van nieuwe materialen. De ruimte is goed bereikbaar met de stoeltjeslift. Fotografie - Dd fotoclub van skw de Hayman organiseert weer een korte cursus voor be ginnende amateurfotografen. Er wordt onder andere geleerd hoe foto's ontwikkeld en afgedrukt moeten worden en aan de wer king van de fotocamera wordt ook aandacht besteed. De cursus bestaat uit 10 bijeenkomsten, waarvan de eerste op maandag 19 november wordt gehouden. De lessen zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en worden gehouden in het kantoor van skw de Hay man aan ,de Rentmeesterlaan 245 in Middelburg. Opgave en in lichtingen 01180-29004. Bijeenkomst - In de Ontmoe- tingskerk aan de Oosterschel- destraat in Middelburg is dinsdag 20 november een bijeenkomst, aanvang 9.30 uur. Tonneke Beij- ker spreekt dan over het onder werp 'Rijker dan je denkt'. Er is een crèche voor de kleintjes. Gespreksgroep - Onder de naam In Perspectief probeert een interkerkelijke gespreksgroep van familieleden van psychisch zieke mensen elkaar te steunen. Onder andere door naar eikaars ervarin gen te luisteren en hoop en ruim te te vinden om vanuit een Christelijk perspectief te leven probeert de gespreksgroep dat te bereiken. Woensdagavond 21 no vember is er weer een bijeen komst in het gebouw van de deeltijdbehandeling, Roerstraat 2 in Terneuzen. Mw. M. Schrijver, een psychiater uit Kloetinge, leidt de avond in met een spreekbeurt over de mogelijkheden en onmo gelijkheden in de behandeling van psychisch zieke mensen en het omgaan met hen. Belangstel lenden kunnen vanaf 19.30 uur het gebouw in. Roos - Tijdens de jaarlijkse bazar van de Hervormde vrouwengroep 'in dienst der kerk' die dit jaar op zaterdag 17 november in het Her vormde jeugdgebouw aan de Markt van Westkappelle wordt gehouden is ook een stand van Unicef te vinden. Stichting Roos die het stalletje verzorgt, ver koopt er Unicef (kerst)kaarten en -artikelen. De markt is voor belangstellen den geopend van 14 tot 17.30 uur. Orgel - De eerste van een reeks orgelconcerten in de Gertrudis- kerk is op zondag 18 november. De serie wordt geopend door de organiste Véronique van den Engh uit 's Hertogenbosch. Aan het Ibach-orgel uit 1864 vertolkt ze werk van de 17e tot de 20e eeuw. Er zijn onder andere wer ken te horen van Buxtehude, Böhm, Brahms, César Franke en Jehan Alain. Het concert begint om 16 uur. Soos - Voor een praatje, een par tijtje sjoelen of klaverjassen kun nen ouderen donderdag 15 november terecht in het Vlissing- se buurthuis Scheldebuurt. De soos'is open van 14 tot 16 uur. Het buurthuis ligt aan de Verk. Quakkelaarstraat 95. De toegang is gratis. Inbraakpreventie - De Stichting Welzijn Ouderen Platteland Wal cheren heeft een informatieve middag over inbraakpreventie in Grijpskerke. De bijeenkomst is 20 november in het Dorpshuis aan de Kerkring 1, aanvang 14 uur. Er wordt voorlichting gegeven door iemand van de Rijkspolitie van Walcheren en een film maakt dui- delijk welke plekken onveilig zijn. Welfare - In de Westvleugel van Ter Reede aan de Koudekerkse- weg in Vlissingen is het dinsdag 20 november feest. De Welfare afdeling van het Vlissingse Rode Kruis verkoopt dan handwerkjes, gemaakt door ouderen en andere actieven uit Vlissingen en houdt daarbij een verloting met veel prijzen. De opbrengst van de ver koopmiddag is voor het Rode Kruis. Geïntereseerden kunnen van 14 tot 16 uur handwerkjes kopen en meedoen met de ver loting. Gildemiddag - Mw. A.T.J. Bax- Broeckaert, wethouder van Vee- re, opent donderdag 15 novem ber in het verenigingsgebouw aan de Oudestraat 9 in Veere de Gildemiddag. Deze middag wordt georganiseerd door het bestuur van de stichting Walcheren en het bestuur van de Stichting Wel zijn Ouderen Platteland Walche ren, en heeft het karakter van een open huis. De bijeenkomst wordt om 13.30 geopend. Informatie - Hulp- en Dienstver lening (2x) en Sport en Spel zijn de titels van een drietal informa tiepakketten die de Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissin gen heeft uitgegeven. De paket- ten zijn bedoeld om de ouderen te informeren over diverse hulp en dienstverlenende instanties, activiteiten in de dienstencentra en allerlei sportieve en recreatie ve activiteiten voor 50-plussers in Vlissingen. ledereen die be langstelling heeft voor de pakket ten kan deze afhalen bij het sekretariaat van de stichting, Badhuisstraat 104 (Bachten Kom- Ongedierte - De Zeeuwse mu sea kampen met ongedierte. De subsidie die daarvoor toegewe zen wordt is een van de agenda punten tijdens een openbare vergadering van de statencom missie welzijn op maandag 19 november in het provinciehuis in Middelburg. De vergadering be gint om 16 uur. Jantje Beton - Het clubgebouw van de Vlissingse speeltuinvere niging aan de Bloemenlaan is het vierduizendste jeugdproject wat door het Nationaal Jeugdfonds, Jantje Beton wordt gerealiseerd. Afgelopen zaterdag is door bur gemeester van der Doef een che que overhandigd aan de speeltuinvereniging. Het was te vens het startsein voor de jaarlijk se actie van Jantje Beton. Deze loopt tot 18 november. snelheidslimiet - De voetgan gersvereniging VBV strijdt voor naleving van de snelheidslimiet op 50 km-wegen. Dit is een van de agendapunten tijdens een openbare vergadering die op maandag 19 november om 19.30 gehouden wordt in het Stadhuis van Vlissingen. De vergadering is van de commissie van advies en bijstand voor Stadsbeheer, ver keer en milieu. Reuma - De Reumapatiënten Vereniging Midden-Zeeland komt samen op dinsdag 20 november in het gebouw De Stenge in Hein- kenszand, aanvang 14.30 uur. De heer Jeremiasse verstrekt dan in formatie over kleine hulpmidde len en aangepaste stoelen. Na de inleiding is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Collecte - De collecte die de Ne derlandse Brandwondenstichting in Middelburg gehouden heeft heeft in totaal f 1530,- opge bracht. Het geld is bestemd voor voorlichtings- en onderzoeks werk van de Nederlandse Brand wondenstichting. Bloedafname - De Afdeling Middelburg van het Nederlandse Rode Kruis heeft dinsdag 20 no vember een bloedafname avond. Locatie is het Ontmoetingscen trum in de wijk Dauwendaele. Er kan bloed worden gegeven als de leeftijd tussen de 18 en 65 jaar ligt en de donor gezond van lijf en leden is. Voor meer informatie 01180-11429. Praatpaal - Kanker maakt onze ker en roept allerlei vragen op. Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft hier wat op ge vonden. Patiënten, familieleden en vrienden kunnen naar een speciaal telefoonnummer bellen voor meer informatie en om te praten over de ziekte. Daarbij gaat het Kankercentrum 5 no vember beginnen met een voor lichtingscampagne, gericht op mensen met kanker, zodat ze we ten wat het Integraal Kankercen trum'Rotterdam kan bieden. Het telefoonbaken, 010-436 21 55, is op werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar. ffarv- Dieren - In het weekeind van 16, 17 en 18 november is de evene mentenhal de Kruitmolen in Middelburg-Dauwendaele geheel gevuld met rasdieren. In dat week eind houdt de Kleindierensport- vereniging Walcheren haar jaar lijkse Delta Show. Onder andere de Amerikaanse Breedborstkal- koenen, ganzen, eenden, konij nen, hamsters en dwergmuizen zijn dan te bewonderen. Een groot aantal prijzen worden uit geloofd aan de fokkers van de fraaiste dieren. Vanaf vrijdagavond 20.30 uur is de tentoonstelling geopend voor publiek. Openingstijden zijn vrij dag van 20.30 uur tot 22.30 uur, zaterdag van 10 tot 21 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Dansen - De activiteitencommi- sie van het wijkcentrum Open Hof in Paauwenburg-Vlissingen wil een oude traditie weer tot le ven brengen. Met medewerking van het duo Co de Vos organi seert de commisie dan ook vrij dag 16 november een dansavond, waarop tevens leuke prijzen worden verloot. Danslief hebbers kunnen vanaf 20 uur het wijkcentrum in. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. Cornet, 19 uur: drs. A. van der Ploeg. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Kom- mers, 15 uur: ds. K. Exalto. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: ds. Hiensch. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 19 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst in Geref. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. W.P. Jansen, 14.30 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst in Herv. kerk. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 14.30 uur: ds. St. Spanjer. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. geen dienst. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: o.l.v. kpt. B. de Heer, 19 uur: o.l.v. de vrouwenbonden. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Hirsch. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. J. Horsman. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: ds. K. Hendrikse. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallohne). Lange Noordstraat 62. Zo. 10.45 uur: past. L. Tonneau. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. NIEUW EN ST JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. P. Siderius. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. F.C. van Dijke, gez. dienst in Herv. kerk, 10.30 uur: knd. alle groepen, 17 uur: ds. A.C. den Hollander. Hervormde Gemeen te. Waterstraat 4, Zo. 9 en 10.30 uur: SoW-dienst ds. F.C. van Dijke, 17 uur: ds. A. de Bruijn, SoW- dienst in Zionskerk. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. Pagter. 11 uur: ds. J. de GRIJPSKERKE SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D.J. Lagerweij, 19 uur: ds. A.W. Mol, jeugddienst. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: ds. A.W. Mol, jeugd dienst in Geref.kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: kand. P.J. de Buck, 17 uur: ds. C.A. Schoorel. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. C. den Engelse, 17 uur: mw. ds. C.A. Schoo rel, SoW-dienst in Geref. kerk. KLEVERSKERKE kend.-Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. van Bork. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. geen dienst. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: br. C. Vader. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: ge meentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur, Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwen kerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerksewge 88, zo. 11.15 uur, Ter Boede, elke 1ste en 3de za. v.d. maand 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Be- rea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadel- fia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Pan- nekoek. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Van Boven, 19 uur: ds. Westerveen, jongeren- dienst. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn, jeugddienst. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140 Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 24.00 uur: J. Drijdijk, tel. 26045. Dierenartsen ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. Lukasse KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Verheul. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. C.F.H. van Ruyll. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng. Do. 15 t/m wo. 21 november. SOUBURG Huisartsen MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30. uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. J.L. 't Hart. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. Köther- Middelhoek, gezinsdienst. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. voorbereiding. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 en 17 uur: ds. P. Wulffraat. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 14.30 uur: ds. O. El- seman. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. G.J. v.d. Linde, 17 uur: ds. PC. Klijnsma. Gereformeerde Kerk fVrijgemaaktKlein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: cand. G.A. van Hoop-Bom. Koor kerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. K. Hendrikse m.m.v. Herv. Kerkkoor. Oostkerk, Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. O. Elseman. En gelse kerk, Simpelhuisstraat, geen dienst. Tho maskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas, doopdienst. Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Oostkerk) 11 en 17 uur: ds. C. Trouwborst. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: cand. C. Lous, knd. groep 1-3, 4-5, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, m.m.v. jongerenkoor, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren, leerdienst, Bej. te huis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: dhr. H.J. Schoenmakers. Streekziekenhuis Wal cheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 2e en 4e maandag v.d. maand 16.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, 14.30 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst in Herv. kerk, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, gez. dienst in Geref. kerk, knd. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gere formeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbe kend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: viering 10 jaar kl. diensten. Gerefor meerde Kerk VrijgemaaktDe Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. C.J. Breen. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. van Reenen, Jo- hanneskerk, Bonnedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Pape gaaienburg, 9.30 uur: voorganger nog niet be- Middelburg: van vrijdag 17 uur tot zaterdag 23 uur: F.L. Berghauser Pont, Bellinkplein 1, tel. 39933. Zondag tot 23 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: A. van der Griek, Badhuisstraat 46, tel. 12950 Zondag tot 24 uur: A.H. van Dijk, Koudekerkseweg 52, tel. 13459. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: A.G. Bouwmeester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. zondag: Th. Bloos, Kanaalstraat 89, O-Souburg, tel. 01184-61212. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E.W.J. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: P.K. Noor/ander, Middelburgsestraat 94, Koudekerke, tel. 01185-1231, spoed 2900. Oost- en Midden- Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: P. Bruijnzeel, Londensekaai 35, Middelburg, tel. 01180-25963. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek We/singe, Jw. Thi- bautstraat 45, tel. 23298. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, tel. 12730. Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Mw. C.J. Brink, Middelburg, tel. 01180-11011. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelder weg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel.01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-1^444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 17