Zorg voor ouderen Lang leven de dorpen Opening nieuwe zaak Fotografie Heijmans Burgemeester heropent Sauna Middelburg aanvraag gieterij middelburg beschikking dekker middelburg bv ontwerp-vergunning van wezel te middelburg D IN BEHOMP De gevolgen van de omzetting van postkantoren in postagent schappen in Zeeland zijn beperkt als de huidige beheerders hun werk kunnen voortzetten in de agentschappen. Regio's (OM MISSIES Straks wél of niet bijbetalen in de apotheek? Beleggerssymposium in Yerseke provinciale griffie provinciale griffie provinciale griffie DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 november 1990 ABDIJ Voormalig ziekenhuis Sint Joanna, Goes. In het voormalig ziekenhuis Sint Joanna in Goes wil de Humanistische stichting ouderenhuisvesting Goes een woonzorgproject voor oude ren realiserenIn het gebouw moeten 42 woningen worden gemaakt, een gemeenschapsruimte, een logeerkamer en een ruimte voor een huismeester. De Humanistische stichting, die haar plannen ontwikkelt in nauwe samenwerking met de Huma nistische bouwstichting bejaar denhuisvesting, heeft de provin cie gevraagd financieel bij te springen. Gedeputeerde staten vragen de statencommissies wel zijn en bestuurszaken in te stem men met een provinciale bijdrage van 41.700 gulden voor een coör dinator. De coördinator wordt de schakel tussen thuis wonende ouderen die hulp nodig hebben enerzijds en de Bevelandse instellingen voor gezinsverzorging, de organi saties voor wijkverpleging, de huisartsen en het verpleeghuis Ter Weel anderzijds. Ook wordt hij of zij het aanspreek punt voor de (adspirant)bewo- ners van Sint Joanna, hun familieleden en de hulpverleners die bij de bewoners over de vloer komen. De Humanistische stichting ou derenhuisvesting Goes krijgt van de gemeente het pand en 2 ton uit het stadsvernieuwingsfonds. Ook het rijk heeft een bijdrage toegezegd De statencommissie welzijn behandelt het gs-voorstel in haar vergadering van 19 no vember. De commissie bestuurs zaken volgt op 23 november. De commissies spreken zich ook uit over een bijdrage van bijna 20 duizend gulden voor de Huma nistische stichting Jacob Rogge veen in Middelburg. Het geld is nodig om te onderzoe ken of vraag en aanbod van zorg voor de bewoners van de aan leunwoningen bij het bejaarden oord in Middelburg met elkaar in overeenstemming zijn. Uit klachten leidt de stichting af, dat er wel wat mankeert, maar via Meubelrama Interieurverzorging in Nieuwerkerk heeft bezwaar ge- maakttegen de weigering van ge deputeerde staten verklaringen van geen bezwaar te verlenen voor de (ver)bouw van het bedrijf. Dinsdag 20 november, 10.00 uur, hoort de Arob-commissie uit gs het bedrijf en het gemeente bestuur van Duiveland over het bezwaarschrift. De vof Lindenberg ng in Middel burg heeft bij gedeputeerde sta ten beroep ingesteld tegen de drank-en horecaverordening Mid delburg. De ondernemer en het gemeentebestuur worden ge hoord in een hoorzitting van de derde kamer uit gedeputeerde staten, dinsdag 20 november, 11.00 uur. Een inwoner van Zierikzee heeft beroep aangetekend tegen de be slissing van zijn gemeentebe stuur op een aanvraag voor alge mene bijstand. De tweede kamer uit gedeputeerde staten hoort partijen dinsdag 20 november, 11.20 uur. Alle zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. vraaggesprekken met de bewo ners en de hulpverlenende instan ties wil zij de precieze aard en omvang van de tekortkomingen achterhalen. Het onderzoek is uitbesteed aan de Universiteit van Nijmegen. Hl Behalve een brochure heeft de provincie nu ook een diaserie met de naam Lang leven de dorpen. Onderwerp van beide is het leven in kleine kernen en de voor- en nadelen die daaraan zijn verbonden. In de diaserie, die ook op videobanden beschikbaar is, komen dorps bewoners aan het woord, zoals voorzitter A. van Oosten van de dorpsraad Retranchement en buurtbus-chauffeuse T. Kuin-de Haan uit Ouwerkerk. De videobanden zijn te leen in de systemen VHS, Betamax, VCC-2000 en U-matic. De diaserie kan als onderdeel van een voorlichtingspro gramma voor groepen worden bekeken in het provinciehuis. Brochure en videobanden kunnen worden aangevraagd bij het provin ciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. Daar kan ook de film/videocatalogus van de provincie worden besteld. Aanvragen voor groepsvoorlichting kunnen worden gericht aan het bu reau voorlichting, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31395. I E UWS Sluiting postkantoren Voorwaarde is daarbij wel, dat de beheerders in dienst kunnen ko men van de middenstanders in wier winkels het agentschap wordt gevestigd. Voor wie dat niet wil of kan, moet worden na gegaan of overplaatsing mogelijk is. Dat rapporteren gedeputeerde staten aan de statencommissie voor economische zaken naar aanleiding van vragen vanuit pro vinciale staten. Gedeputeerde staten komen in hun onderzoek op 48 postkanto ren die moeten worden omgezet in agentschappen. Het aantal wijkt af doordat de grote steden buiten het onderzoek zijn geble ven. Worden die erbij betrokken dan is het aantal 51, want in Mid delburg, Vlissingen en Terneu- zen worden wijkpostkantoren ook in agenschappen omgezet. Bij de 48 door de provincie onder de loupe genomen kantoren gaan bijna 1400 arbeidsuren ver loren. Bovendien moet rekening worden gehouden met verlies aan werk in de besteldienst, doordat er veranderingen kun nen optreden in de gebieden van de bestellers. Postagentschappen hebben een beperkter takenpakket dan post kantoren. Zo kunnen telegrafi sche postwissels, kentekenbe wijzen en stamkaarten er niet worden afgehandeld. Verder zijn er tussen agentschappen onder ling ook wel verschillen. Op het ene zijn bijvoorbeeld wel postbus sen en op een ander niet. De openstelling van de agent schappen zal doorgaans uitge breider zijn dan bij de postkan toren, doordat de openingstijden Dorpen, waar geen postkantoor of -agentschap is worden veelal bediend met de PTT-bus, zoals in Waterlandkerkje. nogal eens gelijk oplopen met die van de winkel, waarin het agent schap is gevestigd. Van de 8 postkantoren op Schouwen-Duiveland verdwij nen er 6 om terug te keren als postagentschap. Het zijn Bruinis- se, Oosterland, Nieuwerkerk, Brouwershaven, Renesse en Scharendijke. Op Tholen/Sint Philipsland zijn nu 6 postkantoren, waarvan er 5 worden omgezet in een agent schap: Sint-Maartensdijk, Sint- Annaland, Oud-Vossemeer, Sint Philipsland en Stavenisse. Op Noord-Beveiand veranderen drie postkantoren in agentschap pen: Kamperland, Kortgene en Colijnsplaat. Zuid-Beveland heeft nu, buiten Goes om, 15 postkantoren. Daar van moeten er 10 een agentschap worden: 's-Gravenpolder, Rilland, Wemeldinge, Kloetinge, Wolph- aartsdijk, 's-Heerenhoek, Hans-, weert, 's-Heer Arendskerke, Borssele en Ovezande. Op Walcheren zijn de postkanto ren van Middelburg en Vlissingen buiten beschouwing gebleven, hoewel in beide gemeenten een kantoor wordt omgezet in een agentschap. Alle 9 postkantoren buiten de ste den veranderen in agentschap pen: Arnemuiden, Koudekerke, De statencommissie voor wa terstaat en verkeer vergadert maandag 19 november, 13.30 uur. Besproken worden het groot onderhoud en reparatie van de dubbeldeks veerboot Prins Wil lem Alexander (Kruiningen-Perk- polder), een aanvullend krediet voor de reconstructie kruispunt Vierwegen, de aanschaf van drie noodaggregaten voor water schappen, het milieubeleidsplan Kerend tij en de afsluiting van stukken weg in verband met de reconstructie van het kruispunt Weg naar de Val/Julianastraat in Zierikzee. De statencommissie voor wel zijn vergadert maandag 19 no vember, 16.00 uur. Op de agenda staan de notitie sportmaand 1991, de organisa tiestructuur van september- cultuurmaand en voorstellen over het onderzoek naar de welzijns- instellingen. Verder zijn aan de or de bijdragen voor ouderenzorg in Goes en Middelburg (zie elders in deze rubriek), het uitgangspun tenplan en de inspraakverorde ning jeugdhulpverlening en sub sidies voor de stichting Overleg kindercentra Zeeland en het Zeeuws Museum. De statencommissie voor econo mische zaken bespreekt maan dag 19 november, 16.00 uur, het milieubeleidsplan Kerend tij, de vergaderstukken van de haven schappen Vlissingen en Terneu- zen en een bijdrage uit het toeristisch-recreatief ontwikke lingsfonds voor een fiets- en voet gangersbrug over de Grevelingen- sluis. Westkapelle, Oostkapelle, Se- rooskerke, Domburg, Zoutelande, Veere en Vrouwenpolder. In Zeeuwsch-Vlaanderen moe ten 15 kantoren het veld ruimen voor agentschappen: Hoek, Zaamslag, Sluiskil, Sint-Jan steen, Clinge, Koewacht, Aarden burg, IJzendijke, Philippine, Vo gelwaarde, Schoondijke, Bier vliet, Groede, Hoofdplaat en Cad- zand. Daarbij moet nog worden gevoegd een wijkpostkantoor in Terneuzen. Gedeputeerde staten hebben het rapport ook aangeboden aan de Vereniging van Zeeuwse Ge meenten. De commissie verpleeghuiszorg en gezondheidszorg voor oude ren en de commissie ziekenhuis zorg uit de provinciale raad voor de volksgezondheid vergaderen gezamenlijk op woensdag 21 no vember, 10.15 uur, in het Magnoli agebouw in Goes. Onderwerp van gesprek is de geri atrische zorgverlening in Zeeland. De commissie verpleeghuiszorg en gezondheidszorg voor ouderen vergadert alleen verder over een verpleeghuisdependance met 60 bedden in Domburg. De commissie ziekenhuiszorg buigt zich dan over de afstem ming tussen ambulancehulpver lening en de hulp in het zieken huis. De commissie basisonderwijs en speciaal onderwijs van de provin ciale onderwijsraad vergadert woensdag 21 november, 14.00 uur. Aan de hand van overzichten van het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland wordt gepraat over het speciaal onderwijs en het basisonderwijs. De samenwer king tussen het regulier en het speciaal onderwijs ter voorko ming van de groei van het speciaal onderwijs komt ook aan bod, evenals de nota van antwoord natuur- en milieu-educatie. De commissie ambulancever voer van de provinciale raad voor de volksgezondheid vergadert donderdag 22 september, 14.00 uur in het Stadhuis van Vlissin gen, Stadhuisplein 2. De commissie wordt advies ge vraagd over de vervanging van ziekenauto's en over het sprei dingsplan voor ambulances. Alle vergaderingen zijn open baar. Met uitzondering van de commissie basis- en speciaal on derwijs beginnen zij met spreek recht voor het publiek. Tenzij anders bij de betreffende commissie vermeld, zijn de ver gaderingen in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. r). Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Charlotte en Saks Heijmans in hun nieuwe zaak. Middelburg is een fotozaak rijker. Afgelopen week openden Saks en Charlotte Heijmans de deuren van de nieuwe winkel. Fotografie Heijmans is gevestigd aan de Sint Jansstraat 35. Bijna een jaar lang is de jonge ondernemer be zig geweest met verbouwen. Waar vroeger de achtertuin lag is nu studio en de doka gevestigd. De artikelen variëren van fotorol letjes tot posters, kaarten en lijsten. Saks Heijmans wil zich vooral toeleggen op de industriële- en reclamefotografie. Zijn vrouw Charlotte houdt zich vooral bezig met de winkel. „Ik ben een jaar lang, met tussen pozes, bezig geweest met ver bouwen", vertelt Heijmans. Een metamorfose is het eindresul taat. Het pand is geheel aan de winkei-normen aangepast. De fo tograaf omschrijft de zaak als persoonlijk met betaalbare prij zen. De wand hangt vol met een groot assortiment kaarten. Geen alledaagse combinatie, fotorolle tjes en kaarten. Volgens Heij mans niet want de meeste kaar ten en posters zijn ook foto's. De jonge eigenaar wil zich ook toe leggen op het fotograferen van antiek en schilderijen. „Die foto's worden dan afgedrukt bij de vak centrale en dat garandeerd dan een kleurechtheid van 99 pro cent", noemt hij één van de voor delen. Reprodukties van oude fo to's en natuurlijk het maken van pasfoto's zitten ook in het pak ket. De openingstijden van de zaak zijn maandag van 13 tot 18 uur, dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 18 uur en donderdaga vond van 19 tot 21 uur. Sauna Middelburg, gevestigd aan de Dam 45, werd afgelopen weekend feestelijk geopend door burgemeester Chris Rutten. Dat gebeurde met muzikale on dersteuning van Blue Spirit, 's Middags was het open huis voor belangstellenden en 's avonds werd er voor de regelmatige sau nabezoekers een feest georgani- \r 11 seerd. De sauna werd omgebouwd in een feestzaal met restaurant en een liveband zorg de nu voor de zweetdruppeltjes. Sauna Middelburg is al enige tijd geleden verbouwd maar eige naars Paul en Annelies Schote vonden het geschikter om het vijf-jarig bestaan en de herope ning in één keer te vieren. Blue Spirit zorgde voor muzikale omlijsting. Wie niét goed oplet, loopt vol gend jaar de kans, dat hij in de apotheek moet bijbetalen voor zijn medicijnen. Want na die da tum worden té dure medicijnen, waarvoor uw dokter ook precies even goede maar goedkopere medicijnen kan voorschrijven, niet meer volledig door het zie kenfonds vergoed. Wie per se duur wil slikken in plaats van goedkoper, zal het verschil er dan zelf bij moeten leggen. In principe zullen artsen natuurlijk alleen die geneesmiddelen voor schrijven, die volledig door het ziekenfonds worden betaald. Maar u kunt natuurlijk ook zelf aan uw dokter vragen om een geneesmiddel dat volledig wordt vergoed. Of u informeert bij uw apotheker naar een gelijkwaar dig, maar goedkoper ge neesmiddel. Met dit nieuwe Geneesmiddel Vergoeding Systeem wil staats secretaris Hans Simons een ein de maken aan de veel te grote kostenstijgingen van medicijnen (medicijnen zijn in Nederland al bijna twee keer duurder dan in andere landen). Alle eerdere po gingen om tot lagere kosten te komen hebben maar weinig uit gehaald. Simons hoopt zo op korte termijn honderden miljoenen guldens te besparen. Dat geld wordt dan ge bruikt om echte knelpunten in de gezondheidszorg op te heffen: de zorg in de verpleegtehuizen, de zwakzinnigenzorg, voor meer en goed opgeleide verpleegkundi gen, enzovoorts. In het dorpshuis 'De Zaete' te Yerseke wordt donderdag 15 no vember vanaf 19.30 uur het symposium "Beleggen is maat werk" gehouden. Deze voorlichtingsavond wordt georganiseerd door de Discount Bank and Trust Company te Am sterdam, in samenwerking met Loyens Volkmaars Belastingad viseurs te Haarlem en VastNed, beleggers in onroerend goed te Breda. Het symposium is bestemd voor particuliere, zakelijke en institu tionele beleggers. Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar, tele fonisch te reserveren via nummer 020 - 23 76 82. De Discount Bank and Trust Company is een Zwitserse bank met een wereldwijd kantorennet, waaronder de vestiging in Am sterdam. Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Gieterij Middelburg BV te Middelburg heeft bij hen op 11 oktober 1990 een aanvraag'inge- diend om vergunningen ingevolge de Hinderwet en de Wet inzake de luchtverontreiniging voor diverse uitbreidingen/wijzigingen in de ijzergieterij. De inrichting is gelegen op een perceel aan de Kleverskerkseweg 83 te Middelburg, ka dastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, nr. 210, 211 en 209 gedeeltelijk. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 15 no vember 1990 tot en met 14 december 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en iedere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, tst. 413); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42, te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 14 december 1990 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de vergunningen, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergun ningen en wel tot en met 14 december 1990. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 7 december 1990 tegen de aanvraag mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31364). Middelburg, 14 november 1990 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag Op 11 april 1990 is een verzoek ontvangen van Dekker Middelburg BV om vergunning in gevolge de Afvalstoffenwet voor het bewaren en bewerken van beton en metselpuin op het terrein Industrieweg 7 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M. no. 292. j IwSr A 'V Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag De heer M.H. van Wezel te Middelburg heeft bij hen op 5 september 1989 een aanvraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, bestemd tot het bewaren, bewerken en verwerken van auto wrakken en het verkopen van onderdelen, op een perceel aan de Nieuwlandsedreef 10 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, nr. 246. Ter inzage De aanvraag met bijlagen, de ontwerp-vergunning (waarin opgenomen voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 15 november 1990 tot en met 28 november 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen vn 8-12 en van 13-17 uur en iede re donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, tst. 413): op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 28 november 1990, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de verleende vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 28 november 1990 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-vergunning. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 14 november 1990 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 Ter inzage Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunning te weigeren. De aanvraag, de beschikking en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 15 november 1990 tot en met 14 december 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en ie dere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, tst. 413); op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Beroep Vanaf 15 november 1990 tot en met 14 december 1990 kan tegen voornoemde beschikking beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovenge noemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De beschikking wordt op 15 december 1990 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4, 1e lid van de Tijdelijke Wet Kroongeschillen, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 9 november 1990 sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13