JANSSENS VLISSINGEN B.V. ZES KEIHARDE ZEKERHEDEN Auto Poppe Walcheren B.V Tot ziens bij: Auto v.d. Vliet - Goes EN MN INEENS... PATS MTENE VENIJNIGE STEENTJE VAG occasions. Gegarandeerd goed. Deze week kijken wij niet op een krasje. Hoe oud uw auto ook is, wij geven alleen deze week minimaal f 2000,inruilpremie bij aankoop v.a. f 7.500,Voor u betekent dit een buitenkans, want in onze gebruikte- wagen-voorraad staan op dit moment enke le wel zeer speciale auto's met een zeer in teressant prijskaartje. Natuurlijk zijn alle auto's APK- en Ml LIE U-gekeurd en voorzien van de be trouwbare OK-BOVAG-garantie. Uw auto mag dan van ons een krasje hebben. Die van ons staan er smetteloos bij. Een eventuele financiering is in een paar uur geregeld. Maatscha Ouderen Allerlei Politiek Cursus Gezondheid "Ik wil er best eens over praten maar met wie?" Beurs Gei/onden Uw Nissandealer NISSAN-BENZINE DIESEL LPG ANDERE MERKEN KOOPJES APK GEKEURD Nissan - Lease - inruil - financiering Autobedrijf van Damme Wissenkerke, telefoon: 01107-1477 Goedkope auto's De NSG heeft ook iets tegen gratis informatie, m V.W. POLO V.W. GOLF V.W.JETTA VW PASSAT AUDI 80 AUDI 100 ANDERE MERKEN Gildeweg 22, 4383 NK Vlissingen. Tel. 01184-19610 PZC-steunpunt Vlissingen-Centrum Woensdag 14 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER SSNSV DEZE WEEK KI|KEN Wl| NIET OP EENKRASIE rnor fscoNA 6 s 4 frs 1 r3veller 'V85 bruinmet. President Rooseveltlaan 772. Tel. 01184 - 17100 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 09.00 - 18.00 uur vrijdag 09.00 - 21.00 uur zaterdag 09.00 - 16.00 uur Kaarsen - Een Chinees spreek woord zegt: „Beter een kaars opsteken dan de duisternis ver vloeken". De Bond Zonder Naam neemt dit gezegde ter harte en biedt ook dit jaar weer een aparte collectie kaarsen aan. De op brengst van de kaarsen gaat vol ledig naar het fonds Mensen in Nood, dat zich inzet voor mensen die met hun finan ciële nood nergens meer heen kunnen. In de Groen van Prinste- renlaan 22 in Vlissingen zijn de kaarsen te koop. Inlichtingen 01184-67111 Collecte - De ZOA collecte heeft in Middelburg f 11.788 opge bracht. Het geld wordt besteed aan de Afghaanse vluchtelingen in Pakistan, zodat een mogelijk heid om naar huis terug te keren ontstaat. Zefstandig blijven wonen - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen heeft drie informa tiebijeenkomsten over zelfstandig blijven wonen op het programma staan. De eerste bijeenkomst is 22 november in de wijkpost Bastion aan de Nieuwe Ooster- sestraat in Middelburg, aanvang 14 uur. Keramiek - De keramiste Irene Andreae houdt donderdag 22 no vember in de aula van de Zeeuw se Bibliotheek aan de Kousteen- dijk in Middelburg een lezing over de oorsprong en de ontwikkeling van de keramiek van prehistorie tot post-modermisme. Door dia's en eigen werk te laten zien, ver duidelijkt Irene Andreae haar be toog. Belangstellenden worden om 20 uur verwacht. Puzzel - Overvolle wegen en parkeerplaatsen, lange rijen bij de supermarkt en gezellige terrasjes. De PvdA afdeling Domburg vindt de recreatie een puzzel, en orga niseert daarom donderdag 29 no vember een discussie-avond over de voor- en nadelen van recreatie. De avond heeft twee sprekers, milieu-gedeputeerde Greet de Vries-Hommes en de directeur van de provinciale VVV, Rudi ter Heide, ledereen die zijn of haar mening over het onderwerp wil laten horen of gewoon wil luiste ren, word om 20.30 uur in het Schuttershof in Domburg ver wacht. Toekomst Veerse Meer - De PvdA in Veere heeft dinsdag 20 november een symposium ge naamd 'De toekomst van het Veerse Meer' op het programma staan. De bijeenkomst is in het Verenigingsgebouw van Veere en begint om 19.30 uur. Een breed samengesteld forum met verte genwoordigers van Rijkswa terstaat, de ZLM, de Zeeuwse Milieu Federatie, het recreatie schap Veerse Meer, de provincia le VVV, de milieugedeputeerde De Vries-Hommes en het kamer lid Lilipaly maken aan de hand van een stelling korte inleidingen. Daarna gaan zij met elkaar en de zaal in discussie. CDA-vrouwenberaad - In het kader van het jaarthema 1990 van het CDA-vrouwenberaad heeft het provinciaal bestuur van het CDA-vrouwenberaad Zeeland een bijeenkomst over vrouw en inkomen. De samenkomst is maandag 19 november in de Prins van Oranje in Goes, aan vang 13.45. Spreker op de bij eenkomst is G.Terpstra, lid van de Tweede Kamer Fractie. Er is gele genheid tot het stellen van vragen. Bouw asielzoekerscentrum - Afgelopen week ontving het ge meentebestuur van Middelburg van de Voorzitter van de afdeling rechtspraak van De Raad van State het bericht dat met de bouw van het asielzoekerscen trum kan worden gestart. Het schorsingsverzoek van een aan tal omwonenden is niet gehono reerd. Het gemeentebestuur heeft aan het Ministerie van Wel zijn, Volksgezondheid en Cultuur een vergunning afgegeven. Het afgeven van de vergunning is voor een aantal omwonenden aanleiding geweest om de zaak bij de Voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State aan te spannen met het verzoek de bouw geen doorgang te laten vinden. Op 16 november zal met de bouw van het centra worden gestart. Roken - Voor degene die graag willen stoppen met roken maar het nog steeds niet gelukt is biedt het Kruiswerk nu de moge lijkheid om het stoppen in groepsverband te proberen. Door de Stichting Leven en Gezond heid is een cursus ontwikkeld waarbij een groep van 10 tot 20 personen wordt begeleid met het stoppen van roken. De eerste bij eenkomst is maandag 26 novem ber in het wijkgebouw aan de Rosenburglaan 1 in Vlissingen, aanvang 20 uur. Voor meer infor matie 01184-63700. Het Integraal Kankercentrum weel raad bij vragen van patiënten, hun familie en vrienden. ROTTERDAM 010-436 21 55 Thuiszorg - De Proviciale Ver eniging Het Zeeuwse Kruis, houdt op zaterdag 24 november in de Zaete in Yerseke een open bare vergadering. Tijdens deze vergadering spreekt de heer J. M. Van Rheenen, algemeen direc teur Stichting Thuiszorg Rotter dam. Hij houdt dan een spreekbeurt over de samenwer king Gezins verzorging-Kruiswerk met als titel 'Thuiszorg in de 90'er jaren', le dereen die daar zijn mening over wil laten horen wordt om 10 uur verwacht. Astma - Het Correspondent schap Walcheren van het Neder lands Astma Fonds heeft voor woensdag 28 november een rookvrije voorlichtingsavond. De bijeenkomst is in het verenigings gebouw S&O/GPC aan de Bos weg 7 in Vlissingen. De avond begint om 19.30 uur. Dr van He- zik, longarts, geeft een lezing over het werk van longarts en wat hij zoal tegenkomt. Er is gele genheid to het stellen van vragen. Chronisch psychotisch - Ypsi lon, de vereniging van ouders en andere familieleden van chro nisch psychotische en schizofre ne mensen, heeft donderdag 22 november een informatiemiddag. Dr. R. Eysbergen, kinderpsychia ter in het PZZ in Goes, is aanwe zig. De bijeenkomst begint om 14 uur in het 's-Heerhendrikshuis aan de Werfstraat 15 in 's- Heerhendrikskinderen. Voor meer informatie 01100-12221. Afrika - De Middelburgse vrou wenvereniging DEL verkoopt donderdag 22 november hand werken, zelfgemaakte jam en ca kes. De beurs is in de zaal van de Gasthuiskerk, op de hoek van de Nieuwstraat en de Lange Delft, aanvang 15 uur. De opbrengst is bestemd voor de zending in Afrika. Kerst-verkoop - De creatieve groep van Bachten Reede uit Vlissingen heeft voor donderdag 22 november een kerst-verkoop van handwerken op het pro- granmma staan. De eerste stuk ken gaan om 10 uur onder de hamer. Locatie voor de kerst verkoop is Bachten Reede aan de Vredehoflaan 42 in Vlissingen. Parkieten - Bij de Vlissingse ge meentepolitie zijn in de periode van 31 oktober tot 7 november de volgende voorwerpen aange geven, twee parkieten, een kater, een nylon regenpak, een knuffel beest, een reiswekker, kinder badslippertjes, een paar kinderpantoffels, een rechtse da messchoen, een armband, twee sleutels aan een ring, vier sleu tels, een autosleutel en een plastic tas met gymspullen. Bij het dierenasiel zijn in die periode de volgende dieren aangegeven, een Setter, een wit katertje, een rood/wit gecastreerde kater en een zwart/witte kater. Nissan Sunny 1.3 DX'83 Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs. 22.000 km 1/'87 Nissan Sunny 1.6 SGX als nieuw "87 Nissan Sunny Sportcoupé 1.5 GL 9/'85 Nissan Bluebird 1.6 LX 5-drs21'88 Nissan Bluebird 2.0 SLX HB8/'88 Nissan Bluebird 2 0 LX 4-drs Diesel 3/'88 Nissan Bluebird 1.6 LX. LPG5/'87 Fiat Uno 60 Diesel 5/'87 Lada 1200 m. LPG4/'86 Mitsubishi Col! Diesel 5/'88 Nissan Florida 1 7 Diesel '87 Nissan Sunny 1.7 HB Diesel 1/'88 Nissan Sunny 1.7 Diesel LX 3-drs8/'86 Opel Kadett 1.6 Diesel LS 3-drs Recaro int, 9/'85 Toyota Corona 1.3 SLX 12-Valve LPG 9/'87 Fiat Panda div extra's 6/'88 Fiat Uno Fire "Lido"3/'89 FSO 1500 kat 24 000 km11/ 88 Peugeot 309 Allure S62/'88 Peugeot 405 GL'89 Citroen 2CV61/ 86 Citroen Visa II Club3/'82 Ford Fiesta 1100 nieuw model'84 Mazda 626 GLX 5-drs'87 Opel Omega 2 Oi LS schuifdak 29.000 km 10/'89 Toyota Corolla 1.3 DX6/'87 Toyota Stariet 1,2 de Luxe 11/'81 Saab 99 GL 5-drs. als nieuw'83 Suzuki Swift GLS Special8/'88 Volvo 360 GL Inj 2.0 L6/'86 Volvo 360 GL div extra's, zéér mooi 8/'88 VW Jetta 1.8 GT 16 Valve 37 000 km 10/ 88 Talbot Solara 1.6 SX5/'81 Klein Frankrijk 23, tel. 01100-28751 Ringbaan bij TV toren Donderdag koopavond tot 21.00 uur 7.o n gomonc sier in uw voorruit is mei alleen eei1 luli|k qezichi maar bovendien nog hinderlijk ook Maar waarom zou u nog langer met sterren voor uw ogen ri|don als Novus ze feil loos repareert? Snelle service aanhuis zonder ruitvervanging Vanaf WA-plus dekt de verzekering de schade Geen aantasting eigen risico of no-claim U spaart uw auto- B#— ruit en uw poi- temonnme- AUTOGLAS-REPARATIES WAARDE tel. 01134-1340 STERREN VERDWIJNEN ALSSNEEUW VOOR DEZON Ford Fiesta 1100 CL1986 Ford Escort 1400 CL met sportpakket.. 1988 Ford Sierra 5-drs. 18001986 Honda Civic 1300 Luxe1986 Mazda 626 GLX, 12 V, 2 liter, LPG1988 Mitsubishi Lancer 1800 GL Diesel1986 Nissan Sunny 13001987 Nissan Sunny 15001983 Opel Kadett GSI 2.0 L, 11.000 km1989 Opel Kadett GT 1800i 5-drs1688 2x Opel Kadett 1.3 N 3-drs trekhaak.... 1985 Opel Kadett Sedan Diesel1986 Opel Kadett stationcar LPG1985 Opel Rekord 20 S 4-drs LPG 1984 Opel Rekord Station 2.0 S1983 2x Peugeot 205 XE Accent 11001986/1987 Peugeot 405 GL1988 Opel Kaden 1.2 S1983 Suzuki Pick-up 4 WD1987 Toyota Corolla 1300 5 drs. autom1984 VW Golf 16001989 Ford Fiesta 1100 L Bravo1981 Saab 99 GL1980 CfOShdiOF-ddW-clOêrdreuners. De Nederlandse Stichting Geluidhinder heeft iets tegen lawaai: NSG.Postbus381.2600AJ Defft.Tel:015 56272? nationaal jeugd londs HIT fONOS VAN JANtJf IflON 3 maanden volledige garantie; B 15 dagen omruil-garantie; B 9 maanden aanvullende No-Risk garantie mogelijk op de belangrijkste delen van de auto; B duidelijk garantiebewijs; B keuringsrapport bij iedere occasion; B wij zijn V.A.G. dealer voor Volkswagen en Audi. V.W. Polo 2-drs. 1300 42.000 km 1986 blauw 11.950,- V.W. Polo 3-drs. 1050 21.000 km 1987 rood 12.950,- V.W. Polo 3-drs. 1050 29.000 km 1987 beige 12.500,- V.W. Polo 3-drs. 1050 Coupé 22.000 km 1988 rood 14.950,- V.W. Polo 3-drs. 1050 37.000 km 1988 wit 14.950,- V.W. Polo 3-drs. 1050 Fox 14.300 km 1988 wit 15.950,- V.W. Polo 3-drs. 1050 Fox 7.100 km 1989 blauw 16.750,- 3-drs. 1300 113.000 km 1984 wit 11.250,- 3-drs. 1600 80.000 km 1984 rood 12.750,- 3-drs. 1600 81.000 km 1984 blauw 12.250,- 3-drs. 1600 Automaat 80.000 km 1985 blauw 15.750,- 3-drs. 1300 62.000 km 1985 beige 13.950,- 3-drs. 1300 45.000 km 1986 grijs 15.950,- 3-drs. 1300 43.000 km 1986 beige 15.950,- 3-drs. 1300 29.000 km 1987 wit 17.950,- 3-drs. 1300 Avance Comf. 30.000 km 1987 wit 17.950,- 3-drs. 1600 Avance Sport 42.000 km 1988 beige 18.500,- 3-drs. 1600 Memphis 41.000 km 1988 grijs 20.950,- 5-drs. 1600 Diesel 70.000 km 1987 blauw 17.950,- 5-drs. 1600 Diesel 61.000 km 1987 rood 22.950,- 5-drs. 1600 Diesel 51.000 km 1988 blauw 23.500,- V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Golf V.W. Jetta V.W. Jetta V.W. Jetta V.W. Jetta V.W. Jetta V.W. Jetta V.W. Jetta V.W. Passat 5-drs. 1600 Variant V.W. Passat 5-drs. 1600 V.W. Passat 5-drs. 1600 Avance Comb. 55.000 km 1988 grijs 2-drs. 1800 CL 85.000 km 1985 beige 14.950,- 4-drs. 1600 CL 48.000 km 1986 grijs 16.950,- 2-drs. 1300 C 85.000 km 1987 grijs 17.950,- 2-drs. 1600 Diesel 90.000 km 1986 rood 17.950,- 4-drs. 1600 Diesel 95.000 km 1986 wit 17.950,- 2-drs. 1600 Diesel 70.000 km 1988 grijs 19.250,- 4-drs. 1600 Pacific 33.000 km 1989 blauw 25.950,- 95.000 km 1986 wit 98.000 km 1987 wit 15.500, 15.950, 21.950, Audi 80 4-drs. 1600 100.000 km 1984 grijs 12.950,- Audi 80 4-drs. 1600 105.000 km 1984 grijs 11.950,- Audi 80 4-drs. 1800 44.000 km 1987 beige 27.950,- Audi 80 4-drs. 1800 40.000 km 1988 blauw 29.950,- Audi 80 4-drs. 1600 48.000 km 1989 rood 29.950,- Audi 80 4-drs. 1600 17.000 km 1989 blauw 31.950,- Audi 80 4-drs. 1600 30.000 km 1989 rood 29.250,- Audi 80 4-drs. Diesel 52.000 km 1989 grijs 33.500,- Audi 100 4-drs. 2300 CC Audi 100 5-drs. 2300 Avant Audi 100 4-drs. 2000 Diesel 112.000 km 1987 grijs 27.950, 56.000 km 1988 wit 52.500, 144.000 km 1988 rood 29.500, BMW 520i 2000 87.000 km 1988 wit 48.500,- BMW 318 1800 38.000 km 1987 wit 26.950,- Fiat Uno 45 1000 21.000 km 1988 blauw 12.950,- Fiat Uno 60 DS 1600 Diesel 60.000 km 1987 wit 13.950,- Fiat Uno 60 DS 1600 Diesel 46.000 km 1989 bruin 17.950,- Ford Escort 1300 Laser 37.000 km 1985 wit 13.750,- Ford Escort 1400 CL 44.000 km 1986 rood 14.900,- Hyundai Pony 1500 GL 18.000 km 1989 blauw 15.750,- Opel Kadett 1600 GT 77.000 km 1986 rood 16.950,- Opel Kadett 1300 LS 75.000 km 1987 grijs 14.950,- Opel Ascona 1600 Traveller 89.000 km 1986 grijs 12.950,- Peugeot 205 1100 60.000 km 1986 wit 12.500,- Peugeot 205 1400 XR 62.000 km 1985 blauw 12.950,- Seat Marbella 900 22.000 km 1988 rood 9.950,- Volvo 340 1400 76.000 km 1985 rood 11.750,- Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. U kunt hier terecht voor opgave advertenties PZC en de huis-aan-huisbladen Vlissinger/Faam; abonnementen PZC; berichten en interne post voor doorzenden aan alle afdelingen hoofdkantoor PZC, Oostsouburgseweg. Telefonische inlichtingen: 01184-84000

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11