Sinterklaas komt zaterdag 17 november in Middelburg Paard van Sinterklaas wordt voorbereid sis SPRINT Bij McDonalds doen we graag iets extra... f 1.- De nachtegaal houdt vogeltentoonstelling ILM UW AUTO HEEFT OOK WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. .Bang&Olufsen I; DERT 1 f 1.85 f 0.90 X X UITVERGROTINGS-SERVICE Milieubewust consumeren Actie Historama: niet veel geld wel naamsbekendheid COMBï BACK J.P.A. Rossël tandprotheticus VANAF: f 5.50 KADOTIP VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN Mc Donald's weekagenda FEESTPRIJS 25 'SFEERVOL^ TAFELEN' Zaterdag 17 november is in de Zeeuw se hoofdstad Middelburg de feestelijke intocht en de officiële ontvangst van de gulle man die zijn verjaardag op 5 december viert: Sint Nicolaas. De Goedheilig man zal met zijn Zwarte Pieten per boot om kwart voor twee bij de gedenknaald aan de Beatrixbrug aankomen. Naast vele kinderen wor den de Sint en zijn trouwe helpers ver welkomd door het Sint Nicolaas-comi- té van Middelburg. Sinterklaas doet op 24 november zijn intrede in Oost-Souburg PZC WEEKBLADEN Milieumarkt Herrie De Winnaars NIEUWE KUNSTGEBITTEN PIET QUITE "Barsten in de Fles" JONGENSJAREN IN VLISSINGEN 1940-1947 ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG Zie de advertentie elders in dit blad. HEREN PORTEMONNEE televisie video-hifi KOOP AVOND MENU f 6.50 't Gebeurt bij McDonald's...in Middelburg FRANSE FRIETJES 2 HALEN BETALEN HAM BURGER 2 BIG MAC'S HALEN BETALEN HAM/ KALKOEN SALADE FRISDRANK f 3.95 KOFFIE MET APPEL GEBAK KINDER MENU Normaal 35,— .4 DE PARIS SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BINNEN 5 MINUTEN 'N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! j «.yF j 280 mm _J FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 46 14 NOVEMBER 1990 Na aankomst houdt de Sint te jeugdcorps Johan Friso met ma- paard een rijtoer door de stad, jorettes. De tocht ieidt in Middel- vergezeld door zijn Pieten, Julia- burg langs de volgende straten: na's Drum- en Buglecorps en het de Rouaansekaai, Bierkaai, Lon- December staat voor de deur en dat betekent weer volop feest, en dat begint met de viering van St. Nicolaas. Voor de minder bra ve kinderen onder ons breekt dan natuurlijk een spannende tijd aan. In Oost-Souburg moeten de stouterds flink op hun tellen gaan passen, want zater dag 24 november om 12.30 uur komt de goed-heiligman al aan op de Loskade, waar burgemees ter J. van der Doef en wethouder T. Meijers hem welkom heten. Onder begeleiding van muziek vereniging Vlijt en Volharding en het Twirlteam Schoonenburg be gint de Sint dan samen met zijn pieten een tocht door de stad. De rit leidt achtereenvolgens langs de volgende straten: de Ka naalstraat, Paspoortstraat, Oran jeplein, Burg. Stemerdinglaan, Steenwijkstraat, Beciusstraat, Kanaalstraat, van Visvlietstraat, Buteuxstraat, J.l. Sandersestraat, J. de Priesterstraat, C. van Pe restraat, Kanaalstraat en heeft als eindpunt Omroep Zeeland. Om de Sint te laten zien hoe Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184 84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. goed ze kunnen kleuren, is er voor kinderen een kieurwedstrijd georganiseerd. Kleurplaten zijn vanaf 22 november bij boekhan del Huson en de openbare biblio theek te krijgen en kunnen tot donderdag 29 november in de openbare bibliotheek ingeleverd worden. Op 1 december zal Sin terklaas dan de prijzen uitdelen aan de beste kleurders en kleursters. Ook voor de ouderen is er een leuke loterij, in de vorm van een kwartet, op touw gezet. Bij iedere deelnemende windelier (te herkennen aan een raambiljet) krijgen klanten ,die minimaal vijf gulden besteden, een scheurlot, waar verschillende deelnemers instaan. Het is dan de bedoeling dat er vier deelnemers verzameld worden, waarna het lot in de stembus kan. Jokers zitten er na tuurlijk ook in en die leveren di rect tien gulden op. De stembussen staan bij de Video theek en de boekwinkel Huson en de trekking van die loterij is op 7 december. IN SEROOSKERKE Milieuvriendelijkheid is troef in Serooskerke, waar de onderne mers inhaken op een initiatief van de dorpsraad, die 15 november in De Zandput een milieumarkt hou den. De winkeliers hebben onder meer een papieren draagtas in huis, met het opschrift 'onderne mers Serooskerke'. De onderne mers willen op deze manier hun steentje bijdragen aan het ver kleinen van de steeds groeiende berg afval, argumenteren ze. Serooskerke heeft een compleet voorzieningepakket. Met deze actie willen de ondernemers dat onderstrepen. De neringdoenden in Serooskerke zijn nu ook voor zien van sierverlichting en er is een vlag met logo dat de eensge zindheid moet onderstrepen. Onder het motto 'een beter mi lieu begint bij jezelf' heeft de dorpsraad van Serooskerke een milieumarkt op touw gezet. Ze doet dat om duidelijk te maken dat het landelijke Milieube leidsplan en het provinciale Ke rend Tij alleen kunnen slagen als op plaatselijk niveau actief wordt meegewerkt. Ook de consument zal kritischer moeten worden, vindt de dorps raad. Onder meer hoe mensen kritisch kunnen consumeren wordt tijdens de milieumarkt dui delijk gemaakt. De milieumarkt op donderdag 15 november gaat om 19 uur open, tussen 20.30 en 21 uur is er een forum waarin een aantal deskundigen zijn zegje zal doen. desekaai, Segeersstraat, Lange Delft, Korte Delft, Damplein rond, Nieuwe Burg, Groenmarkt, Bach- tensteene, Lange Noordstrat, Markt, Vlasmarkt, Kromme Wee- Ie, Seisdam, Achter de Houttui nen, Langeviele, Pottenmarkt, Gravenstraat, Zusterstraat, Plein 1940, Korte Geere, Lange Geere, Beenhouwerssingel en de rit ein digt bij het Stadhuis. Onderweg, en met name op de Markt, wordt door de Zwarte Pieten kwistig met pepernoten gestrooid. Om 15 uur wordt de Sint door het ge meentebestuur officieel ontvan gen, en daar zullen een aantal toespraken worden gehouden. De heer Christiaansen met het paard van Sinterklaas. Het is de bijna 60-jarige P.C. Christiaanse andermaal ge lukt om een helderwitte schimmel voor Sinterklaas op de kop te tikken. „Want", zo zegt de paardenkoopman uit Serooskerke, „de Sint neemt alleen genoegen met het al lerbeste". Maar de aankoop was geen vanzelfsprekende zaak. „Er zijn nog maar wei nig witte paarden in Neder land. Die zijn snel vuil. De mensen willen die niet meer". Sinds 1967 is de heer Christiaan se jaarlijks verantwoordelijk voor de aankoop van een wit paard voor Sinterklaas. Begin november begint hij al te bellen met colle ga's en gaat hij op zoek op veilin gen. „Twee weken geleden", zo verklapt hij, „dacht ik dat het niet zou lukken. Vorig jaar stonden er hooguit twee op enkele honder den beesten op de veiling. Dit jaar was het meteen raak. Maar ja. Ik was 's morgens al vroeg op pad gegaan". De merrie staat nu op stal in Se rooskerke en wordt vertrouwd gemaakt met haar belangrijke taak. Ze moet namelijk getraind worden. Op de dag van de in- Kanaries, tropische vogels, parkieten, duiven en kwartels, in totaal 552 vogels zijn op donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 november te bezichtigen in ontmoetingscentrum De Halve Maan in Oostkapelle. De tentoonstelling is deze keer op touw gezet door vogelvereniging De Nachtegaal in Domburg. Er kunnen ook vogels worden ge- en verkocht. De leden van zes vogelverenigingen uit de regio Walcheren le veren donderdag hun vogels in, die dan door acht keur meesters aan een streng onderzoek worden onderworpen, 's Avonds is dan de officiële opening voor genodigden, en vanaf 20 uur is de tentoonstelling ook voor belangstellenden ge opend. Donderdag van 20 tot 22 uur, vrijdag van 10 tot 22 uur en zaterdag van 10 tot 17 uur kunnen vogelliefhebbers het uit gebreide assortiment aan vogels bewonderen, en er wellicht een mee naar huis nemen. De prijzen voor de kampioenen, elke hoofdgroep heeft er een, worden zaterdag om 17 uur aan de eigenaars uitgereikt. Voor de lege kooitjes van de afwezige vogels worden door de vrou wen van de leden bloemstukjes gemaakt, waarbij ook prijzen te halen zijn voor het meest kunstige bloemstukje. Ook de winnaressen van deze bekers worden zaterdag bekend ge maakt. tocht bijvoorbeeld is er veel herrie rond het paard. Massa's mensen en veel muziekkorpsen. Daar mag een paard niet onvoorbereid op af worden gestuurd. Christi aanse heeft zo zijn middeltjes ontwikkeld om het voor te berei den. „Diervriendelijk, maar duide lijk maakt hij 's morgens herrie in de stal. Elke dag een' beetje meer". Op de dag van de grote aankomst is het paard klaar gestoomd. Christiaanse hoopt dat het paard die dag rustig blijft. Het gebeurt namelijk regelmatig dat het minder goed afloopt. Het is zelfs bekend dat er wel eens een paard gestorven is aan een hartaanval tijdens de intocht. Overigens oefent Christiaanse niet op de daken. Daarvoor ko men Pieten. Die zijn daar nog veel beter in. De puzzelactie voor het Historama in de Middelburgse Abdij die zes weken lang in deze krant werd gevoerd is voorbij. Be halve de hoofdprijs zijn alle winnaars bekend. Hieronder staan ze afgedrukt. Tijdens de ondernemersbijeenkomst op maan dag 19 november wordt de winnaar van de hoofdprijs getrok ken, een reis naar New York voor twee personen. De prijs wordt uitgereikt op 5 december in de Gevangentoren in Vlis singen. De uitreiking is uitgesteld omdat Adri en Els van Fraas- sen van de reisbureaus in Vlissingen en Middelburg met vakantie zijn. Maandag 19 november is dus de ondernemersbijeenkomst. Daarvan wordt veel verwacht; alle plaatsen in de filmzaal van de Abdij zijn bezet, kennelijk willen ondernemers zich wei als sponsor opwerpen. De actie in de PZC Weekbladen heeft wel iswaar niet veel geld opgeleverd, maar de optimist kijkt altijd naar wat'ie heeft, niet naar wat'ie eventueel had kunnen krij gen. In ieder geval heeft de actie bekendheid opgeleverd, veel Zeeuwen kennen nu het initiatief om door de bekende Toonder Studio's een historisch verantwoorde tentoonstelling te krijgen met uiterst moderne middelen. Het aanschouwelijk maken van de geschiedenis van de prachtige Abdij in Middelburg, heet het. De redactie van dit blad heeft op een zeer plezierige wijze sa mengewerkt met de Stichting Manifestatie Abdij Middelburg. Genoemd dienen te worden de heren Piet Klip en historicus M.P de Bruin. Zij hebben alles gedaan om onze lezers optimaal van informatie te voorzien. Hier volgen de winnaars. De winnaars van de puzzel van vorige week zijn: E. Dunnes uit Oost-Souburg krijgt 10 vrijkaartjes voor de bioscoop Alhambra in Vlissingen, N. Sinay uit Middelburg mag gaan deelnemen aan het overheerlijke keuzebuffet in Ar- neville in Middelburg. Het avondje theater compleet in de Stadsschouwburg/Du Theatre is gewonnen door M.A. Besuijen-Harpe uit Middelburg. H. Verhulst uit Westkapelle mag een dagje met het gezin naar het Zwemparadijs De Roompot in Kamperland, M.P. Boon uit Sint-Laurens krijgt een dag een luxe touringcar incl. chauffeur ter beschikking van Carlier Tours uit Middelburg en J.J. Wielemaker-Geertse uit Koudekerke krijgt een jaar lang elk weekend een bloemetje in huis van Bloemenhuis Orchidee in Middelburg. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 ♦Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* Het boek telt 104 pag. tekst en 64 foto pagina's (ruim 200 foto's) Prijs gebonden f 34,50 b i;k ker ¥O)E ken WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonncment, voor nog voordeliger autowassen. Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 4$ DE ENIGE IN VLISSINGEN Nieuwendijk 35-39, Vlissingen. (bij oude vissershaven) Tel. 01184 -12209 Oók op maandag-middag geopend. do. 15/11 - Quarterpounder - Franse friet (med.) Frisdrank (0,25 I) vrij. 16/11 zat. 17/10 zon. 18/11 ma. 19/11 (0,25 I) di. 20/11 woe. 21/11 (tot 10 jaar) - Portie kleine Franse frietjes model BILFOLD in leer, met vakjes ook voor credit-cards. Kom kijken bij Bijou naar Zeelands grootste kollektie portemonnees en andere kleinlederwaren. LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1