Gemeentebegroting 1991 - de fracties aan het woord - vervolg SGP - RPF - GPV - fractie Poolse baby Collecten Synagoge Christen Democratisch Appèl Partij van de Arbeid Chemische bestrijdingsmiddelen vaak niet nodig Publicaties Tafeltje Dek je MET BESTRIJDINGSMIDDELEN BESTRIJDT U MEER DAN U DENKT Vlooien op hond of kat Vliegen Muggen Mieren Slakken Wat doe je met resten bestrijdingsmiddelen? Woensdag 7 november 1990 DE FAAM In verband met de beschikba re ruimte verwijzen wij u deze week voor officiële kennisge vingen naar de Provinciale Zeeuwse Courant van van daag, woensdag 7 november 1990. Deze kennisgevingen be treffen: - Uitbreiding woning Duun- mede 3; - Bouw twee woningen op perceel Noord weg 470; - Verlenen Hinderwetvergun ning aan de heer Dekker voor een gemengd agrarisch bedrijf met schapenhouderij aan de Noord weg 376. - Commissievergaderingen; - Invaliden-parkeerplaats Hof van Tange. Burgemeester rnr. C.G.J. Rutten heeft het initiatief genomen voor de actie, waarmee een operatie voor de negen maanden oude Ma- teusz Zurem ba uit de Poolse zusterstad Glogow financieel mo gelijk gemaakt wordt. De baby heeft een zeer ernstige hartafwij king, die dodelijk kan zijn binnen een jaar na de geboorte. Twintigduizend gulden is nodig voor deze levensreddende opera tie. Geld, dat de ouders van Ma- téusz niet hebben. Help hen met een gift. Maakt u het over op gironummer 62648 van de gemeente Middelburg on der vermelding van "Pools kind". Vorige week is een overzicht gepu bliceerd van de collectes in de maand november. Hierin werden onjuiste data vermeld. De juiste data zijn: Nederlandse Brandwonden Stich ting van 3 tot II november; Nationaal Jeugd Ponds van 12 tol 18 november; Diabetes Fonds Nederland van 19 tot 25 november; Leger des Heils van 26 november lot 2 december. !n de hal bij afdeling Burgerza ken, Stadhuisstraat 2, is een ten toonstelling ingericht over de geschiedenis, de verwoesting en de restauratie van de Middelburg se synagoge. "Tafeltje Dekje" is een activiteit van de U.V.V. voor ouderen en zie ken, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en 9.15 uur worden besteld. U kunt hiervoor bellen met num mer 01180-38570. Het bezorgen gebeurt ook op deze dagen. Menu van 12 november 1990 tot en met 18 november 1990 maandag .saucijzen, rode bietjes, aard appelen dinsdag gesneden rundvlees, spruitjes, aardappelen woensdag grillsteak, groentemix, frietjes donderdag kabeljauw, worteltjes, aard appelen vrijdag rundergehakt, witlof, aard appelen zaterdag nassi goreng speciaal met saté HET WELZIJN VAN MID DELBURG De politiek, die de fractie van de SGP-RPF-GPV voorstaat, heeft weerklank gevonden, blijkens het goede resultaat, dat we mochten hebben bij de gemeenteraadsver kiezingen en we hopen ons met 's Heeren hulp voor het welzijn van de gemeente Middelburg in te zet ten. Daarbij houden wij vast aan het feit, dat de Wet van God een universele wet is en dus voor ieder geldt, derhalve ook voor het ge meentebestuur. Financiën, openbare orde en vei ligheid Een ernstige klacht die wij hebben is, dat de begroting voor 1991 ter nauwernood rond is en dat de middelen om dit voor elkaar te krijgen verre van fraai zijn te noe men. Zo heeft men gegrepen naar belastingverhoging, onderuitput ting, gebruikmaking van het reke ningoverschot van een vorig dienstjaar en tenslotte nog een procentuele korting op beïnvloed bare uitgaven. Belastingverhoging voor het on roerend goed stuit bij ons op be zwaren, omdat de verhouding van de heffing tussen eigenaren en ge bruikers niet rechtgetrokken wordt. Het voorstel om het reke ningoverschot van 1989 te beste den is wat ons betreft, verbeteren van de verkeerssituatie op de Veer- seweg en de Walcherseweg. Onze fractie vindt nog steeds, dat er weinig politie op straat te zien is. Nu het winterseizoen weer aan staande is, dringen we aan op ex tra controle om de verkeersveiligheid te bevorderen. Naast alcohol- en drugsverslaving is het gokken ook een maatschap pelijk probleem geworden. Wij willen hel aantal gokgelegenhe den drastisch reduceren. Daar naast zouden we iets willen doen aan de openingstijden van horeca bedrijven. Vroegere sluitingstij den hebben niets met betutteling te maken, maar wel met openbare orde. Personeel, onderwijs, cultuur De reorganisatie binnen de ge meente legt een behoorlijke druk op de ambtenaren. Veel is gere geld, veel moet nog vastgesteld worden. Tot hiertoe was de bege leiding goed, we betreuren het wel, dat soms naar een bepaald re sultaat toe geredeneerd wordt, zo als bij het aantal van vijf raadscommissies (wat de moge lijkheid tot een gedegen inbreng verminderen zal) en de positie van "Uit in Zeeland" (waar men deze instelling graag in de gemeentelij ke organisatie wil inbrengen). Wij menen dat het voor de gemeen schap beter is, als deze instelling wordt opgeheven. Bij het aantrekken van personeel willen wij graag voorrang verle nen aan gehandicapten, jongeren, mensen uit etnische minderheden en langdurig werklozen. Aan uit breiding van bedrijfskinderop vang hebben wij geen enkele behoefte. Onderwijs heeft onze volle aan dacht. Daarbij achten wij de vrij heid van onderwijs een groot goed. Erg benieuwd zijn wij naar het "totaalplan" voor het open baar onderwijs. Van groot belang is, dat alle belanghebbenden er ook bij betrokken worden. Ook kan de sociale vernieuwing een belangrijke rol spelen. Op cultureel gebied zijn er een aantal zaken, die nadrukkelijk de aandacht vragen. Dat is o.a. het gemeente-archief. Daarvoor zou meer geld uitgetrokken moeten worden om dat optimaal te laten functioneren. Ook moet er naarstig gezocht worden naar ver betering van de archiefruimte. Twee zaken laten wel erg lang op zich wachten (nog afgezien van die urgentie, die wij er aan verle nen), nl. de verbouwing van de Kloveniersdoelen en het Centrum voor Beeldende Kunst. Snelle beslissingen zijn in deze hard nodig. Economische zaken Wij hechten grote waarde aan het economisch belang van Middel burg met pijlers als een florerende middenstand en een gezond be drijfsleven, mits dit niet ten koste gaat van de heelheid van de schepping. Nadrukkelijk wijzen wij op het belang van de zondag als rustdag. Daarbij dienen dus winkel openstellingen en festiviteiten achterwege te blijven. Ook in so ciaal opzicht is de rustdag van be lang. Met anderen zeggen wij, dat het "apart" staan van deze dag ons welzijn bevordert. Aandacht vragen wij ook voor een bedrijvencentrum, bij voor keur te vestigen op een industrie terrein. Vraag is ook nog steeds, waar de derde kanaalkruising komt. Verkeer, welzijn, welzijnsaccom- modaties Een klacht, die door onze fractie al dikwijls is geuit, is dat het stra- tenonderhoud achterloopt. Daar door voelen velen zich (terecht) geroepen voor hun omgeving aan dacht te vragen. De busverbinding met het ziekenhuis te Vlissingen is nog niet ideaal. Een betere en di rectere busverbinding dient na gestreefd te worden. De bedoeling is dal er een spoor wegovergang verdwijnt. De Ar- ncsteinse Bedrijven Club heeft een plan gemaakt voor een onge lijkvloerse kruising in het verleng de van de Nieuwlandseweg. Dit plan trekt ons wei aan. Het welzijn van de burger is een goede zaak. Maar bij het verstrek ken van subsidies is de gemeente wel zeer kwistig. Dat geldt o.a. voor allerlei instellingen op eman cipatiegebied. Uitbreiding van speelterreintjes is een goede zaak. Ook in nieuwe gebieden, dienen ze aangelegd te worden. Onderhoud van de accommoda ties is van gropt (ook financieel) belang. De achterstand op dit ter rein dient zo snel mogelijk inge haald te worden. Waar staan ze voor? Er moet een verbod komen op gokautomaten en de bouw van een nieuw zwembad is hoog nodig. Zomaar een greep uit het commentaar dat het CDA heeft op de begroting van de gemeente Middelburg. De leden van de gemeenteraad zijn dit voorjaar gekozen. Dit is dus de eerste begroting waarover zij hun oordeel moeten geven. Het is daarom logisch dat het CDA vooruit kijkt naar dat wat in de komende jaren moet gaan gebeu ren. De Koers naar de toekomst wordt uitgezet op het Kompas van de principiële uitgangspunten. Die zijn voor het CDA: solidair Bestuurders en ambtenaren van de gemeente zullen meer zaken sa men met burgers moeten oppak ken. Het vertrouwen van Middelburgers in de gemeente moet weer groeien. De gemeente moet meer rekening houden met de ideeën, die bij (groepen) bur gers leven. Zo wil de PvdA het signaal op pakken van de lage opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkie zingen. Zo ook, wil de PvdA ant woord geven op de verrassend hoge opkomst bij de avonden over sociale vernieuwing. Dat betekent een gemeente die klantgericht voor haar burgers werkt. Slag vaardig reageren op signalen van burgers en inspelen op hun be hoeften en klachten is dan een eis. In dat licht moet een aantal voor stellen van de PvdA gezien worden. Een greep daaruit: - meer klein onderhoud aan stra ten en wegen (puttenonderhoud); - meer doen om de sociale veilig heid te verbeteren; - uitbreiding van de kleedruimtes bij het sportpark Kruitmolen; - betere informatie over subsidie mogelijkheden bij onderhoud en renovatie van woningen; - meer geld voor het opknappen van naoorlogse wijken in overleg met hun bewoners; - optreden tegen het fietsen in de Lange Delft; - aktiever informatie geven over de bijzondere bijstand aan bur gers die geen kliënt zijn van de so ciale dienst; - onderzoeken of de dienstverle ning van de politie kan worden verbeterd door het instellen van een stadswacht. Het is iedereen duidelijk dat er nogal wat gebeuren moet om ons milieu schoner te maken en te houden. De gemeente doet al veel op dat punt. De PvdA wil daar nog een schepje bovenop doen. Een A(fval)-team moet worden opgericht om huishoudens en be drijven voor te lichten. Het doel is de hoeveelheid afval te verminde ren en meer gescheiden om op te halen. Een E(nergie)-team moet door voorlichting en adviezen het elektriciteits- en gasverbruik hel pen beperken. Tenslotte wil de PvdA samen met andere gemeen ten komen tot het oprichten van een milieu-edukaticpunt. Veel wordt in Middelburg ge klaagd over de wegen. De PvdA wil prioriteiten stellen en kiezen voor: - verkeersveiligheid; - goede en veilige (hoofd)fiets- routes; - het beperken van de hinder en overlast voor omwonenden. Verder moeten in een aantal geval len snelheidsremmende maatrege len en verbeteringen voor fietsers versneld worden uitgevoerd. De PvdA toont aan dat hiervoor elk jaar 200.000 gulden meer beschik baar is dan tot nu toe werd ge dacht. Verder ligt ruim vijf miljoen gulden klaar om achter standen in te halen. De PvdA wil dat met dit geld snel verbeteringen worden uitgevoerd. Voor klein onderhoud is in de be groting 300.000 gulden gereser veerd. De PvdA wil dit ophogen tot 500.000 gulden om sneller op klachten van burgers te kunnen reageren. Dit geld kan beschik baar worden gesteld. Ook hel vreemdelingenbeleid heeft de aandacht van de PvdA. Bekeken moet worden welke resul taten met het vreemdelingenbeleid zijn behaald. Voorlichting over et nische achtergronden op scholen en in buurten is nodig voor een goed anti-diskriminatiebeleid. Zo nodig moet dit beleid worden bij gesteld. Verder vindt de PvdA dat Middelburg werk moet maken van zijn gastheerschap voor het Asiel zoekerscentrum. Op onderwijsgebied pleit de PvdA voor meer financieel zelfbe heer op de openbare scholen. Zo kunnen de onderwijsgevenden slagvaardiger werken. Het wensenlijstje van de PvdA ziet er zo uit: - voor verkeersremmende maatre gelen en verbetering van fietsrou tes extra 400.000,— - voor de aanleg van fietsparkeer- voorzieningen 35.000, - voor de inrichting van een milieu-edukatiepunt 30.000,— - een start fonds om de sociale ver nieuwing aan de gane te krijgen 150.000,— - voor de voorschoolse opvang van allochtone kinderen 25.000 - om vrijwilligers te ondersteunen die voor het Asielzoekerscentrum aktief zullen zijn 25.000, - om Midgard een paar grotere popconcerten te kunnen laten or ganiseren buiten hun eigen gebouw 20.000 - voor verbetering van de kleedak- kommodatie bij de Kruitmolen 100.000 De PvdA denkt dat hiervoor geld te vinden is. Volgens een enquête van de PZC vinden de Zeeuwen dat hun pro vincie in de zomer (te) vol is met toeristen. De PvdA wil hieraan konsekwenties verbinden en niet meer toeristen trekken in het hoogseizoen. Ook vindt de PvdA dat het filiaal- en grootwinkelbedrijf moet gaan meebetalen in de kosten van de VVV. zijn met de zwakken, handhaving van de rechtsorde en een zorgvul dig beheer van de schepping. Gro te woorden, maar 'zonder zorg voor die drie punten is een recht vaardige samenleving, ook in Middelburg; niet mogelijk. Het zijn voorwaarden voor een sa menleving waarin ook de zwakke lot haar/zijn recht kan komen. ZWEMBAD Het zwembad is verouderd en vol doet niet meer aan de eisen die aan zo'n bad gesteld mogen wor den. Het CDA is bereid om voor een nieuw bad de goed gevulde spaarpot van de gemeente aan te spreken. Maar als het om Zwem- onderricht gaat, dan stelt men voor om de ouders in de kosten van vervoer naar het bad naar draagkracht te laten meebetalen. VERKEERSHINDER Op de invalswegen, Veerseweg, Walcherseweg, Laan der Verenig de Naties wordt vaak veel te hard gereden. Door snelheidsbeperken- de objecten zullen automobilisten tot kalmte moeten worden ge dwongen. Bovendien wil men het asfalteren van bepaalde routes versneld uitvoeren om trillingen en ander ongemak voor de omwo nenden te verminderen. IN HET VEILIGHEID VERKEER De fietser in het woon werkverkeer kan rekenen op de warme steun van het CDA. Men ziet in veilige fietsroutes een mo gelijkheid om daardoor het ge bruik van de auto terug te dringen. Maar dan moeten die routes wel begaanbaar zijn voor het stalen ros. Herbestrating van de Oude Vlissingseweg en verbete ring van de situatie bij de stations- brug zijn maar enkele van de maatregelen waar het CDA voor pleit. WONINGBOUW, OOK IN DE KLEINE KERNEN Behalve voor stadsvernieuwing pleit het CDA ook voor woning bouw in Nw. en St. Joosland. Om de leefbaarheid in het dorp te ver beteren is het nodig dat er wordt gebouwd en dat het zware verkeer om de kern wordt geleid. Geluk kig zijn er voor St. Laurens nu mogelijkheden voor een goede ontwikkeling, maar de situatie in Nw. en St. Joosland blijft zorge lijk. Verder vraagt men van het dagelijks bestuur van de gemeente om op het gebied van de ruimtelij ke ordening goed overleg te plegen met Vlissingen. OPENBAAR VERVOER Iedereen wil graag een halte vlak bij huis, maar niemand wil deze, voor de deur. Het is echter niet mogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Maar wel dient men er naar te streven om overlast zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan door met de asfallering van de straten aan busroutes voorrang te geven. Verder vraagt het CDA of het mogelijk is de routes bin nen de stad uit te breiden. Het denkt dat dit misschien kan door gebruik te maken van de z.g.n. BOS-regeling. Ben W zouden dan eventueel samen met Vlissingen een regeling met de ZWN kunnen treffen. OUD EN STRAM Ook al komt de ouderdom met wat gebreken, toch willen de meeste ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Het CDA is het daarmee eens. Voor jong en oud is dat van belang. Maar de overheid moet er dan wel voor zorgen dat dit kan. Omdat ze geen lift hebben zijn veel flats on geschikt voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. Daar moet toch een oplossing voor zijn te vinden? VRIJE TIJD Niet alleen voor toeristen moet Middelburg een aantrekkelijke stad zijn. Ook de inwoners moe ten de mogelijkheid hebben om zich te kunnen ontspannen. Dat hoeft de overheid niet allemaal te betalen. Maar de overheid heeft wel een taak bij het zorgen voor goede accommodaties. Binnen be paalde grenzen moet iedereen daar gebruik van kunnen maken tegen een redelijke vergoeding. Dat geldt ook voor schouwburg bezoek, concerten en kunstuit leen. Middelburg is centrumge meente en het CDA oppert de mogelijkheid om de omliggende gemeenten te vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzienin gen omdat ook door de inwoners van die gemeenten daarvan ge bruik wordt gemaakt. DE WAL EN HET SCHIP Het is geen nieuws dat het CDA een voorstander is van de derde kanaalkruising en dan het liefst door een tunnel. Het verkeer te land en te water is daarmede het beste gebaat en de binnenstad raakt dan een hoop overlast door het verkeer kwijt. MIC-MEC Willen ook onze klein-kindcren nog in Middelburg kunnen leven dan zullen we veel zorg aan het milieu moeten geven. Glasbakken en oud-papier acties zijn niet vol doende. Iedere burger zal zich'van haar/zijn verantwoordelijkheid bewust moeten zijn. De gemeente moet daarbij het voorbeeld geven en bovendien particuliere organi saties op dal gebied ondersteu nen. Daarom is het van belang dat het Milieu Educatie Centrum - Milieu Informatie Centrum zo spoedig mogelijk een behoorlijk onderkomen krijgen. DE EENARMIGE BANDIET Het CDA is ongerust over de toe nemende gokverslaving. Daar door wordt de kans op crimineel gedrag groter. Om die reden dringt het er bij de burgemeester op aan om geen vergunningen te verlenen voor het plaatsen van gokautomaten in café en snack bars. BELASTING Voor niks gaat de zon op. Om een goed beleid te kunnen voeren is er geld nodig. Daarom is het CDA van mening dat de onroerendgoed-belasling ver hoogd kan worden met 2a/o. Dat is net zoveel als waarmee de prijzen zijn gestegen. Men is het ook eens met het voorstel om de rioolbe lasting en de afvalstoffenheffing te verhogen. Maar dat geld moet dan ook gebruikt worden voor het onderhoud van de riolering en de verwerking van de afvalstoffen. EEN ZWARE KLUS De raadsleden voor het CDA we ien dat ze de komende jaren voor een zware klus staan. Maar vanuit solidariteit, gerechtigheid en goed rentmeesterschap samen werken voor Middelburg, daar staan ze In de zomermaanden hebben we er vooral last van: insecten zoals muggen, vlooien, vliegen en mieren. Beestjes die je urenlang uit je slaap kunnen houden. Of die je eetlust kunnen bederven als ze over je aanrecht lopen. Ook huisdieren kunnen er flink last van hebben. Als het toch al zo warm is krabben ze zich soms een ongeluk vanwege die kriebelaars. Wij en onze huisdieren zien die diertjes dan ook liever gaan dan komen. Insecten zijn eigenlijk onschuldi ge beestjes, maar voor ons kun nen ze zeer hinderlijk zijn. We bestrijden ze met allerlei chemi sche bestrijdingsmiddelen met alle gevolgen van dien. Er zitten veel gevaren aan het gebruik van die middelen. De kans is groot dat we die zelf per ongeluk bin nen krijgen. Bijvoorbeeld als je vergeet na het gebruik van zo'n middel je handen te wassen. Ook komen veel van die middelen uit eindelijk in ons milieu terecht. En daar horen ze natuurlijk niet thuis. De chemische stoffen gaan ook daar verder met het doden van insecten. Maar juist daar hebben die vliegen, muggen, vlooien en mieren een belangrijke functie. Zij zijn het voedsel van andere dieren, bijvoorbeeld vo gels. En als de vogels vergiftigde insecten eten, zullen zij vroeg of laat ook sterven. Gelukkig heb je de keus, en hoef je niet altijd die bestrijdingsmid delen te gebruiken. Veel oude èn beproefde middelen vormen nog steeds een goed èn goedkoop al ternatief. Probeer het eens op een milieuvriendelijke manier, zonder chemische middelen. Werkt dat niet, wees dan voor zichtig met de bestrijdingsmidde len. En gebruik het met mate. Verderop in het artikel een aantal tips om op een milieuvriendelijke manier vlooien, vliegen, muggen, mieren en slakken te bestrijden. De beste manier om vlooien bij hond of kat te voorkomen is het huisdier altijd binnenshuis te hou den. Maar dat kan niet en is bo vendien niet leuk voor de dieren. De op één na beste manier is het huis goed schoon te houden, kle den regelmatig te kloppen en stofzuigen. Vooral op plaatsen waar onze huisdieren vaak lig gen. Met warm weer komen de vlooieneitjes heel snel uit. Veel zuigen dus in zo'n periode. Om te voorkomen dat uitgekomen eitjes en vlooien ontsnappen uit de stofzuiger, is het handig om de slang af te plakken. Om de dieren vlo-vrij te krijgen moeten we ze kammen of was sen. Een kat wassen is niet aan te raden. De hond kun je met een gewone babyshampoo ónder handen nemen. Er bestaan krui den die de vlooien niet bestrijden, maar verjagen. Vlooien houden bijvoorbeeld niet van eucalyptus olie. Als je daar de vacht van je hond of kat mee insmeert gaan ze op de vlucht. Ook kun je ka mille, lavendel, korianderzaad, ga gel of boerenwormskruid in de mand van je huisdier gooien. Dat jaagt de vlooien ook weg. Wat wel een probleem is dat je de dieren tijdelijk hun eigen her kenbare luchtje ontneemt. Hou ze na de behandeling daarom goed in de gaten. Want ze zou den best eens kunnen proberen een ander luchtje op te doen dat wij niet zo lekker vinden. Last van vliegen voorkom je door etensresten niet open en bloot te laten staan. De geur hiervan trekt vliegen aan. Door het afval steeds op te ruimen en af te slui ten, zorg je dat de vliegen weinig of niks in huis hebben te zoeken. Als je ervoor wilt zorgen dat ze niet eens binnen kunnen komen, zet dan horren in ramen en deu ren. En als de vliegen je toch lastig vallen, gebruik dan vliegen meppers en/of kleverige vliegen vangers. Muggen zijn nachtdieren. Ze ko men 's avonds en in de scheme ring op warmte af, bijvoorbeeld slaapkamers. Gebruik daarom horren om ze buitenshuis te hou den. Muggen houden niet van tocht. Door ramen en deuren te gen elkaar open te zetten verjaag je ze. Dan moet er natuurlijk wel een beetje wind staan. Muggen kun je ook met geur van het lijf houden. Ze houden niet van La vendelolie. Smeer je armen en gezicht ermee* in. Soms is het niet helemaal afdoende. Als ze je toch wakker krijgen, zet dan de ouderwetse vliegenmepper in. Een rake klap is zeer effectief! Mieren zijn nuttige dieren: ze rui men voedselresten op, eten soms andere insecten en spelen een belangrijke rol in de natuurlijke kringloop. Bij ons in huis zoeken ze meestal in keukenkastjes en de suikerpot. Je voorkomt ze door de keukenkasten goed schoon te houden, zoetigheid af gesloten te bewaren en spleten en kieren dicht te maken. Het is niet zo'n prettig idee, maar een mierennest onder de stoep verdwijnt door een ketel kokend water in de nestopening te gieten (eventueel moet je dit herhalen). Je kunt ook op een minder harde manier te werk gaan. Mieren vin den het niet aangenaam als er waspoeder rond de nestopening ligt. Dan verdwijnen ze vanzelf. Slakken maken ook deel uit van natuurlijke voedselketens. Zij eten planten en ze worden gege ten door andere dieren. Maar te veel slakken kunnen je tuin aardig toetakelen. In dat geval zijn er blijkbaar te weinig natuur lijke vijanden. We moeten dan zelf ingrijpen om het aantal terug te dringen. Slakken zijn goed zon der chemische middelen te bestrijden. Ze houden veel van bier en suikerwater! Daar zijn ze goed mee te lokken. Vul een jam potje voor de helft met bier of suikerwater en begraaf het in de grond, zodat de opening een hol letje wordt. De slakken zullen erin kruipen en verdrinken. Ook als slakken in huis zitten, kun je ze met bier of suikerwater lokken. Wat ook helpt is zout te strooien. Een zoutriggel is een onneembare drempel voor deze dieren. Gooi resten bestrijdingsmiddelen nooit zomaar in de vuilnisbak. Hou ze apart en breng ze weg. De reinigingsdienst van de ge meente weet waar je met dit klein chemisch afval terecht kunt.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9