De fracties aan het woord iirtilll Democraten '66 Groen Links Volkspartij voor Vrijheid en Democratie GROEN LINKS HELP JANTJE EEN HANDJE nationale jeugdcollecte GEMEENTE M DDELBURG iWeekw meestal zetten we maar één punt op de i. behalve als het met anders kan het drukwerk van den boer drukkers is altijd in de puntjes verzorgd middelburg 01180-81000 Een kind moet kunnen spelen. Gebrek aan voldoende speelmogelijkheden heeft in grijpende gevolgen voor de groei naar volwassenheid. Het Nationaal Jeugd Fonds, het fonds van Jantje Beton, ondersteunt daarom jaarlijks zo'n 500 initiatieven van het vrijwiiligersjeugdwerk. Voor speeltuinen en speel- voorzieningen, kinderboerderijen, speelotheken, peuterspeelzalen, jeugd- circussen, jeugdgebouwen en kindervakan tiekampen. 12 TOT 18 NOVEMBER 1990 Woensdag 7 november 1990 DE FAAM tor het oog van de Lange Jan Jllllilril Deze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Ook in de gemeente Middelburg moei het huishoudboekje elk jaar in evenwicht zijn. De inkomsten en uitgaven zijn ruim I40 miljoen gulden. De inkomsten komen vooral uit het gemeentefonds en diverse rijksregelingen (zoals so ciale uitkeringen, politie, onder wijs). Van de totale inkomsten van I40 miljoen komt ruim II miljoen gulden binnen via gemeentelijke belastingen (vooral onroerend- goedbelasting). Hoewel het huishoudboekje in evenwicht moet zijn, is er wel tot en met half oktober aan gesleu teld om liet zover te krijgen. Dat heeft o.a. te maken met de proble men bij de dienst gemeentewerken van de afgelopen jaren. In de begroting zit een reservepot bij de dienst gemeentewerken die zónder problemen elders gebruikt kan worden. Bovendien kan bij dezelfde dienst best wat doelmati ger gewerkt worden. Dit gevoegd bij een aantal vacatures die niet vervuld behoeven te worden, le vert al snel een bedrag op van 400.000 gulden. D'66 wil dat geld gebruiken voor het milieu. Met name voor de start van het ge scheiden ophalen van huisvuil. Immers op die manier wordt de enorme afvalhoop verminderd en kunnen allerlei spullen opnieuw gebruikt worden. Verder is ook een scherper toezicht op de nale ving van hinderwetvergunningen voor D'66 een belangrijk punt. In de algemene beschouwingen voor 1991 heeft D'66 veel belang rijke onderwerpen aan de orde gesteld. De belangrijkste worden hieronder weergegeven. 1. Invoering referendum D'66 heeft vorig jaar een initiatief voorstel ingediend om een refe rendum voor Middelburg moge lijk te maken: over belangrijke onderwerpen beslissen burgers dan direct. Vorig jaar vond dat geen steun bij andere politieke partijen. In deze raadsperiode zal D'66 proberen dat toch te berei ken. Immers ook elders in het land komt het referendum langza merhand wel degelijk van de grond. 2. Belofte maakt schuld De afgelopen jaren is meerdere malen aangegeven aan de bewo ners van de Veerseweg dat deze hoofdverkeersroute geasfalteerd zou worden én verkeersveiliger ge maakt zou worden. D'66 vindt dan ook dat deze belofte ingelost moet worden. Daarvoor kunnen overblijvende gelden van 1989 ge bruikt worden. Als het gaat om de uitvoering van herbestratingen wil D'66 voorrang geven aan hoofd- verkcersroutes én de belangrijkste fietsroutes die dagelijks door veel inwoners gebruikt worden. 3. Een schone stad D'66 pleit al vele jaren voor ge scheiden inzameling en verwer king van afval. Door compostcring van groente-, fruit en tuinafval en door hergebruik (zoals papier, glas, plastic) moet de enorme afvalhoop verminderd worden. Samen met andere ge meenten moet dat mogelijk zijn. We willen er ook de nodige gelden voor beschikbaar stellen. Verder vinden we dat direct gestopt moet worden met het spuiten van gifti ge bestrijdingsmiddelen in plant soenen en straten. 4. Economie D'66 is van mening dat het kern- winkelgebied in de binnenstad au tovrij moet zijn met gratis parkeren aan de rand. Het winkel gebied zelf moet ook aantrekkelij ker worden gemaakt. Daarom pleiten we voor een (gedeeltelijke) overkapping van de Gra venstraat/Zusterstraat en vandaar doorgangen naar de Markt bij hel vrij komen van enkele gebouwen daar op korte termijn. De reservepot bij de dienst ge meentewerken van ruim 2 miljoen wil D'66 gebruiken voor de finan ciering van de derde kanaalkrui sing. Daarmee behoren de lange files bij de bruggen (zeker als er een plezierbootje door moet) met vele draaiende motoren van auto's tot het verleden. Als Mid delburg zelf niets doet komt deze ver binding zeker niet tot stand voor liet jaar 2000. Met an dere overheden en het bedrijfsleven moet het mo gelijk zijn op die manier deze nieuwe derde kanaalkruising eer der te bouwen. Bijkomend voordeel is dat de braakliggende gronden van het in dustrieterrein Arnestein sneller verkocht worden. 5. Arbeid: banenpools Enkele jaren geleden is op initia tief van D'66 liet Sociaal Fonds gevormd. Hierbij wordt 140.000 gulden geraamd als rente voor het 4 maanden eerder toezenden van de formulieren voor de onroe- rendgoedbelasting. D'66 vindt het alleszins redelijk (meer woningen, hogere rentestand) dit bedrag 40.000 gulden hoger te ramen. Dit geld wil D'66 besteden om de ba nenpools van de grond te krijgen. Op die wijze kunnen mensen die op dit moment geen werk hebben weer een'kans krijgen in het ar beidsproces. 6. Tarieven Tot en met dit jaar zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing voor ieder 'huis' gelijk. Dat lijkt recht vaardig, maar is liet niet. Immers iemand die alleen in een huis Gemeente- begroting 1991 De begroting voor het jaar 1991 wordt onder de loep genomen. Het eerst zijn de politieke partijen aan de beurt oin zich te buigen over het "huishoudboekje" van de gemeente. Iedere fractie legt daarbij de accenten op zaken die zij belangrijk vindt. De op- en aanmerkingen van de fracties heten "algemene be schouwingen" en u vindt op deze pagina een samenvatting hiervan. De complete beschouwingen zijn bij bureau Voorlichting in te zien of te leen. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt vervol gens de algemene beschouwingen. Dit gebeurt in eerste instantie schriftelijk en hiervan plaatsen wij volgende week een uittreksel. De mondelinge behandeling van de gemeentebegroting vindt plaats op woensdag 14 november, aanvang 19.30 uur, wanneer de raad vragen stelt aan het college van b en w. Het college beant woordt deze vragen op vrijdag 16 november, aanvang 14.00 uur, waarna afronding en vaststelling kan plaatsvinden. Zonodig ge beurt dit in een avondvergadering op dezelfde vrijdag, aanvang 19.30 uur. Deze vergaderingen worden ge bonden in de raadzaal en zijn openbaar. De volgorde van behandeling van de algemene beschouwingen is: D'66, VVD, Groen Links, SGP/RPF/GPV, PvdA en CDA. woont betaalt evenveel als een huishouden van 5 of meer perso nen. We stellen dan ook een ver houding voor zoals die ook bij het waterschap Walcheren is. Name lijk een verhouding van 1 (voor al leenstaanden) :3 (voor huishoudens van 2 of meer personen). Verder vraagt D'66 een duidelijke uitleg waarom de onroerendgoed- belasting met 2% verhoogd moet worden. Naast deze 6 onderwerpen zijn er nog veel meer die door D'66 aan de orde worden gesteld. Om er en kele te noemen: - een snelle oplossing van het pro bleem van de 'hondepoep'. - niet bouwen voor leegstand in relatie met het zonodig 40.000 in woners willen hebben. - blijvende aandacht voor l\et voorzieningenniveau in de omge ving van Magistraatwijk/Reyers- hove/Erasrn uswi j k - meer zelfstandigheid van de openbare basisscholen. - voortzetting mogelijkheden voor kinderopvang. - aandacht voor busroules naar het ziekenhuis in Vlissingen. De begroting voor 1991 kon met het nodige kunst- en vliegwerk maar tenauwernood sluitend wor den gemaakt. Dit betekent dat de gemeente Middelburg zeer krap in de middelen zit, waardoor, zo zegt het College van Burgemeester en Wethouders, er geen ruimte is voor nieuw beleid. De VVD deelt deze mening niet, althans niet om die redenen. Al jaren is het zo, dat daar waar het Rijk bezuinigingen doorvoert,, deze voor zeer grote delen worden afgewenteld op de gemeenten. Daar heeft een ge meentebestuur rekening mee te houden en zal derhalve haar fi nanciële beleid op dienen af te stemmen. De VVD vindt dat dan piet iedere keer door eenvoudig weg de gemeentelijke belastingen te verhogen de tekorten mogen worden weggewerkt. Het is ook mogelijk, zo meent de VVD, óm bij het uitzetten van nieuw beleid na te gaan waar in het oude beleid "dor hout" zou kunnen worden gekapt. Daardoor kan dan wel licht geld vrijkomen voor dat nieuwe beleid. Daarnaast vindt de VVD dat de mogelijkheden moeten worden onderzocht om op verantwoorde wijze gebruik te maken van de fi nanciële reserves waarover de ge meente Middelburg beschikt. Dat betekent niet dat wordt gepleit voor potverteren, maar eindeloos oppotten van geld is ook niet zinvol. De VVD bepleit al jaren dat meer zorg moet worden besteed aan het onderhoud van de wegen. Vele we gen en straten liggen er slecht, sommige zelfs zeer slecht, bij. De VVD is dan ook verheugd dat vanaf volgend jaar meer aandacht aan dit probleem zal worden ge schonken, al zal het vele jaren kosten om de achterstand in te ha len. Het College van B W stelt zich voor om jaarlijks een bedrag van 2,5 miljoen hieraan te beste den. Helaas moet dan meteen worden vastgesteld dal voor 1991 dat bedrag niet volledig ter be schikking is. In 1989 is een finan ciële meevaller ontstaan van iets meer dan 1 miljoen. De VVD stelt voor om uit deze meevaller een bedrag te besteden voor het we- genonderhoud, zodat dan toch de beoogde 2,5 miljoen beschikbaar is. De VVD stelt verder voor om een wegenfonds in te stellen. De be doeling hiervan is, om telkens als in een bepaald jaar een bedrag dat was bestemd voor wegenonder- houd niet of niet geheel kan wor den besteed, dit bedrag te storten in een fonds, zodat het geld voor dat werk beschikbaar blijft en niet behoeft te worden teruggestort in de Algemene Middelen. De VVD vindt dat aan het oude zwembad geen grote bedragen meer moeten worden uitgegeven, ook niet om de wettelijk voorge schreven hygiënische maatregelen door te voeren. Hel is veel beter om een nieuw zwembad te bou wen waarin deze hygiënische maatregelen zijn ingebouwd, maar tevens met verbetering van allerhande andere faciliteiten die slecht zijn of zelfs geheel ont breken. De werkomstandigheden voor het geineentepersoneel in het gebouw aan de Stadhuisstraat 2 zijn slecht en hierin dient verbetering te wor den gebracht. De VVD geeft hier aan, evenals aan de beide voorgaande punten, hoge prio riteit. De VVD is best ingenomen met de voorgenomen Sociale Vernieu wing. Het geeft het gemeente bestuur een betere gelegenheid om samen met de burger problemen aan te pakken, daar waar de bur ger problemen ondervindt. De VVD waarschuwt er echter uit drukkelijk voor dat deze Sociale Vernieuwing niet betekent dat de overheid klaar staat met "een zak vol geld om leuke dingen mee te doen". Het zal voortdurend een afwegen van prioriteiten moeten zijn. Daaraan zal de VVD overi gens gaarne medewerken om, na afweging, het beschikbare geld op een zo zinnig en efficiënt mogelij ke wijze te besteden. Het beleid op het gebied van de Cultuur wordt gevoerd aan de hand van een tiental jaren geleden vastgestelde cultuurnota. De VVD bepleit een evaluatie van deze no ta en waar nodig aanpassing en modernisering ervan. Het Centrum voor Hedendaagse Beeldende Kunst in de Maisbaai mag er van de VVD best komen, maar dan wel zoveel mogelijk in (financiële) samenwerking met andere gemeenten, de Provincie en het Rijk. Als die samenwerking op korte termijn niet mogelijk is, dan dient naar het oordeel van de VVD voorrang te worden gegeven aan investeringen voor typisch Mid delburgse projekten, zoals bij voorbeeld een verbetering voor de huisvesting van Midgard of het nieuwe zwembad. De VVD streeft naar een inventa risatie van de behoeften voor wel- zijnsaccommodaties. Onder andere de wijze waarop Midgard is ondergebracht alsook bijvoor beeld het muziekkorps van MTV moet absoluut onacceptabel wor den geacht. Daarnaast zijn er nog andere gegadigden waarvan er een aantal die al jaren op een wacht lijst staan. De VVD vindt dat daarvoor een goed beleid dient te worden uit gestippeld: daarvoor is o.a. zo'n inventarisatie noodzakelijk. De VVD blijft tegenstander van het geheel autovrij maken van de binnenstad. De VVD vindt dat het verkeerscirculatieplan waar nodig zou moeten worden herzien. Eén goede bereikbaarheid van de bin nenstad moet gewaarborgd blij ven, hetgeen betekent dat in de directe nabijheid van het centrum goede en ruime parkeervoorzie ningen moeten worden aangelegd. De VVD verlangt een goede bus verbinding van en naar het zieken huis in Vlissingen waarbij rekening wordt gehouden met spreek- en bezoekuren. RAAD IS ER VOOR I)E BURGERS Jaap Goetheer, de vertegenwoor diger van GROEN LINKS in de M i ddel bu rgse gemeen teraad geeft in zijn algemene beschou wingen bij de begrotingsbehande ling voor 1991 zijn visie op de laak van de gemeenteraad. Zo hebben de raadsleden de plicht om zich in te zetten voor de bur gers. Tegelijkertijd hebben ook de burgers verantwoordelijkheden naar elkaar: werkloosheid en ar moede zijn niet alleen het pro bleem van de werkloze of de arme, terwijl verkeers- en milieu problemen niet met alleen techni sche maatregelen kunnen worden opgelost. Op het funktioneren van de ge meenteraad heeft het Groen Links-raadslid nogal kritiek: te veel worden beslissingen al geno men in commissievergaderingen in plaats van in de raadsvergade ring; de raad wacht teveel op voorstellen van Burgemeester en Wethouders in plaats van zelf ini tiatieven te nemen; bij beoorde ling van de begroting wordt vaak nicer met boekhoudersoog geke ken dan dat er politieke keuzes ge maakt worden. Juist in die keuzes dient een raadslid zijn zorg voor de zwaksten in de samenleving waar te maken. Bij de reorganisatie van het bestuur mag volgens Groen Links de betrokkenheid van de burgers niet uit het oog verloren worden; hij wijst daarbij op de deelname van nict-raadsleden in een aantal huidige raadscommissies. Voor een goede communicatie lussen bestuur en burgers is open baarheid van vergaderen van be lang. En daarvoor ontbreken nu nog vergaderruimten, die voor ie der goed toegankelijk zijn. Ook de bereikbaarheid van de afdeling Burgerzaken kan verbeteren door openstelling tijdens de koop avond. Openbare orde en veiligheid han gen volgens Groen Links nauw sa men niet de sociale structuur van de Middelburgse wijken. De so ciale vernieuwing dient zich ook hierop te richten. Voorkomen van problemen is altijd beter dan bestrijding. Verkeersveiligheid wordt bevor derd door meer aandacht voor langzaam verkeer en openbaar vervoer in de binnenstad in plaats van ruimte en doorstromirigs- maairegelen voor het particulier autoverkeer. Op een aantal toe gangswegen moet de veiligheid van de fietsers ook dringend ver beterd worden. Groen Links pleit voor een radica le herziening van onze onderwijs organisatie: de huidige verzuiling heeft weinig meer te maken met de grondwettelijke "vrijheid van onderwijs", maar heeft wel een geweldige verspilling tot gevolg. Hoeveel ouders kiezen werkelijk nog voor de identiteit van een (bijzondere) school in plaats van heel praktische zaken als nabij heid, sfeer, onderwijskwaliteit, die als zodanig niet worden bepaald door de identiteit van de school? Nagegaan zou moeten worden, of de bijzondere school zijn identi teit nog waarmaakt. Als dat niet zo is, dient de grondslag gewijzigd te worden. Groen Links vraagt onder meer aandacht voor het zwembad, dat zonder nadere maatregelen in 1991 gesloten moet worden, om dat de veiligheid van het publiek in gevaar dreigt te komen. Het vredesbeleid van Middelburg is onvoldoende duidelijk, ook al is Middelburg lid van het Platform voor Gemeentelijk Vredesbeleid en (sinds kort) van de vereniging LOTA (Lagere Overheden Tegen Apartheid). Hoe maakt de ge meente deze lidmaatschappen waar in de praktijk? Voor het Sociaal Kultureel Werk wil Groen Links meer gemeente lijke subsidie. Dit werk is uiterma te belangrijk voor het bevorderen van de betrokkenheid van de be volking bij het vormgeven aan maatschappelijke en kullurele verbanden. Dat betekent, dat mensen zich gelukkig kunnen voelen en het kan veel problemen voorkómen. Ook milieuproblemen moeten eerder voorkómen worden dan dat vervuiling met veel geld en in spanningen opgeruimd moet wor den of nog ernstiger gevolgen optreden, die onherstelbaar zijn. In navolging van eerder Progres sief Middelburg en de PPR vraagt Groen Links opnieuw aandacht voor nog betere scheiding van af val. Zelf zal de fractie binnenkort een voorstel hiertoe indienen. Bij de volkshuisvesting moet nog meer aandacht gegeven worden aan speciale groepen: ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. Bij bouw en renovatie van wonin gen dient uitgangspunt te zijn: ge bruik van milieuvriendelijke materialen en bevordering van zuinig energiegebruik in de wo ningen. Het Groen Links-raadslid wijst op de samenhang tussen ab normale doorstroming en vaak daarmee gepaard gaande verpau pering van een wijk en de^zorg voor het woonklimaat, waarop di verse beleidsterreinen van de ge meente betrekking hebben. Tenslotte tekent Groen Links be zwaar aan tegen het afzonderlijk verhogen van allerlei belastingen, die tenslotte door de mensen met weinig geld niet meer opgebracht kunnen worden. Daarbij dienen ook de in de komende jaren te verwachten tariefsverhogingen (zuivering oppervlaktewater, drinkwater, enz.) in het oog ge houden te worden. Daarom pleit Groen Links voor een ander stel sel van gemeentelijke belastingen, waarbij meer rekening wordt ge houden met de draagkracht. Dal is weliswaar een landelijke zaak, maar ook de gemeenteraad kan hierop aandringen bij de Tweede Kamer. beïnkten Gééf aan de collectant met collectebus of intekenlijst. Namens Jantje Beton alvast heel veel dank!

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 8