'Aardse gangen' in première Zijn wij op weg naar het tijdperk van Aquarius? BS IMI Drukwerk Verdwenen Zeeuws geboekt Marianna Boer en Maurice Heugen in Vestzaktheater LEZINGENCYCLUS NEW AGE BEWEGING 8 NOVEMBER T/M 14 NOVEMBER IN MIDDEN ZEELAND ZEEUWSE BALLETGROEP DANSZ WORDT STEEDS BETER 'Aardse gangen' is de titel van de voorstelling die de Stichting Dansz zaterdag 10 november verzorgt in de Middelburgse Stadsschouwburg. Het is de pre mière, waarna nog voorstellingen volgen in Terneu- zen, Tilburg, Goes en Zierikzee. Het programma bestaat uit zeven choreografieën waarvoor onder an dere Lilianne Butler tekende. Op haar kon een beroep worden gedaan dankzij subsidie van de provincie Zeeland. De voorstelling in Middelburg begint om J 20.30 uur. Juniorengroep Amsterdammer exposeert in Bellamy 19 GELUISTERD Valerie Schepers. José de Kam KINDER BOEKEN jft f liKI Op zoektocht in nutsbedrijven Ouwe rotten in Bar American Woensdag 7 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER lïï ig? ito Ito iS» IËÏ or\ or* Dansz is het enige balletgezel schap in Zeeland. Zeven jaar geleden werd het opgericht. Elk jaar weer, zo meldt Lia Sorber, de artistiek leidster van Dansz, wordt een stapje voorwaarts gedaan. Hoewel gebruik gemaakt moet wor den van subsidie, staat het ge zelschap als een huis. Dat komt vooral omdat zoveel mensen achter de schermen zich tomeloos inzetten, aldus mevrouw Sorber. „Zonder hen zou een voorstelling als deze onmogelijk zijn geweest". Van de dansers zelf wordt veel verwacht. Minimaal een klassie ke, een jazz en een moderne les per week. Verder wordt het hele jaar door één dag per weekeinde gerepeteerd. Voor nieuwe dan sers is het vaak moelijk om aan sluiting te vinden, omdat de 'oude leden' zoveel doen en laten voor hun 'hobby'. „Daarom heb ben we besloten om een junio rengroep te beginnen", legt Lia Sorber uit. Dansz richt zich voor die kweek vijver vol talenten op de jeugd tussen 10 en 15 jaar die al een aantal jaren aan ballet doet. „Liefst klassiek ballet als basis", verduidelijkt woordvoerdster Sor ber. Net als de senioren kunnen de kinderen uit de hele provincie komen. De jongeren worden trouwens al meteen ingezet bij verschillende choreografieën. „Zo krijgen ze podiumervaring". De titel van de voorstelling voor dit seizoen - 'Aardse gangen' - is kenmerkend voor alle gangen die dansers en choreografen moeten bewandelen voordat de voorstel ling op het toneel staat. „Geloof me, dat zijn er vele", meldt de ar- De fotograaf/beeldend kunstenaar Erwin Olaf toont vanaf vrijdag 9 november werk in Bellamy 19 Heden daagse Kunst in Vlissingen. Deze Amsterdammer is de tweede kunstenaar die expo seert in de Vlissingse galerie. De expositie kwam tot stand in samenwerking met de Flat Land Galery in Utrecht. Scene uit 'Aardse gangen'. tistiek leidster. De titel is niet al leen aan de voorbereidingen ontleend, ook aan de choreogra fieën die alle aardse gangen als basis hebben voor hun dans. Drukwerk - de groep van 'Je loog tegen mij' - doet op haar af- scheidstoernee ook Zeeland aan. In De Stenge in Heinkenszand treedt de scheidende formatie met zanger Harry Slinger vrijdag 16 november op, aanvang 20.30 uur. Drukwerk heeft in de Nederpop een belangrijke rol gespeeld. Sinds de oprichting in 1978 volg de hit na hit. 'Vijf pils geleden', 'Ik verveel me zo in Amsterdam- Noord', 'Marjanneke' en 'Sylvia's moeder' zijn voorbeelden. 'Je loog tegen mij' stond maar liefst zes weken nummer één geno teerd in de nationale hitparade. Als livegroep deed Drukwerk het prima. Met hun voorman Harry Slinger had de formatie altijd me teen contact met het publiek. De beide Vlissingse talenten Marianna Boer (pia no) en Maurice Heugen (fluit) concerteren zon dag 11 november in het Vestzaktheater. Ze spelen vanaf 16 uur werken van Rivier, Loeven- die, Reger en Kuhlau. De beide Vlissingers werken al een poosje samen en werden meerdere keren gelauwerd. In 1988 ontvingen ze bijvoorbeeld de provinciale aanmoe digingsprijs voor Zeeuws talent en een half jaar geleden kregen ze de titel beste duo tijdens het Sweelinck-Kiwanus-Concours in Amsterdam. Re gelmatig is het duo te zien en te horen op radio of tv. Marianna studeert bij Jan Wijn (vijfde jaar) en Maurice Heugen bij Koos Verheul (vierde jaars, beiden aan het Sweelick Conservatorium. Marianna Boer en Maurice Heugen tijdens een concert in Amsterdam. De muur tussen Oost en West ging letterlijk en figuurlijk om. Toeval of moest dat zo zijn? Aanhangers van de New Age beweging zien deze gebeurte nis als één die past in de tijds geest, waarin onze wereld zich momenteel bevindt: op de drempel naar een nieuwe fase in de evolutie van de mens. Het groeiende besef van ecologi sche waarden, de grote be langstelling voor spiritualisme, mystiek (het bovennatuurlijke) en de holistische geneeswijzen (niet het orgaan is ziek, maar de mens in zijn geheel), vinden allen hun oorsprong in een ver anderend menselijk bewust zijn. In de New Age beweging ko men al deze denkbeelden te samen en daarover wordt in vier bijeenkomsten van de Werkgroep Theologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen van gedachten gewisseld in de Zeeuwse Bibliotheek. Op de eerste middag, afgelopen don derdag, hield dr. R. Kranenborg van de Vrije Universiteit in Am sterdam een algemene inlei ding. Bij de lezingen zijn ook niet-leden welkom. New Age staat voor een nieu we episode waarin alles anders zal zijn. Astrologisch gezien verlaten wij binnenkort het tijd perk der Vissen, dat rond de geboorte van Jezus begon en gaan over naar het Aquari- ustijdperk, waarin de Water man heerst. Reeds in de jaren zestig, horen wij van Dr. Kra nenborg, werd de aanzet tot vernieuwing gegeven door de Hippiebeweging, die door het gebruik van geestverruimende middelen contact zocht met het bovenzintuigelijke. Ook de opleving van het occul tisme, de trek van westerlingen naar India, de toenemende be langstelling voor meditatie, yo ga en Zen, wijzen er allemaal op dat de mens genoeg heeft van een uitsluitend rationalisti- che benadering van de wereld. Gevoel, intuïtie en verstand vormen de mens, die nu ook steeds meer beseffen gaat deel uit te maken van een kosmisch geheel, waarin hij niet zomaar leeft, maar door zelfverwerke lijking (in verschillende levens) evalueert, steeds beter wordt. De mens wil weer zingeving voor zijn bestaan. De New Age beweging ziet het nieuwe Aquariustijdperk dan ook als een hogere fase in de ontwik keling van het menszijn, waarin de mondiale problemen als hongersnood en overbevolking opgelost zullen worden. Wie soms ook moedeloos wordt van de deprimerende kranten berichten van de laatste jaren, zou de volgende drie lezingen zeker moeten bezoeken. De New Age-filosofie is een opti mistische visie op de toekomst en kijken wij daar allen niet naar uit? In de volgende lezing van dr. H. Bouma staat het Holisme en de visie van de New Age bewe ging op de milieuproblematiek centraal. Deze vindt plaats op 22 november a.s. in de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg om 15.30 uur. Dinsdag 5 maart belicht Karei Douven de plaats van het christendom in de New Age gedachte. Deze lezing wordt gehouden in de Stads schouwburg om 15.30 uur. De reeks wordt donderdag 21 maart besloten met een slotbe schouwing door dr. van Gen- nip, algemeen secretaris van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving. Deze bijeen komst is weer in de biblio theek. Aanvang 15.30 uur. Literatuur: Wat is New Age door Peter Lemesurier. New Age en Christelijk Geloof: 'De vergeten Mystiek', door Josef Sudbrack. New Age, deel nr.18 uit Religieuze Bewegingen in Nederland, Uitgave van de Vrije Universiteit. De Aquariussa- menzwering, door Marilyn Fer guson. Afgelopen week verscheen de verhalenbundel van D.A. Pol dermans getiteld 'Ze wis nie wa ze dee'. De bundel is uitge geven door Den Boer/De Ruiter in Vlissingen. Daniël Adrianus Poldermans werd geboren op 30 augustus 1877 in Ellemeet. Hij overleed op 14 april 1939. Poldermans schreef novellen die hij in de wintermaanden in- en buiten Zeeland zelf ging voorlezen. Voor kenners is hij een van de beste dialectschrijvers. Zijn dochter, mevrouw E. Polder mans, heeft gezorgd dat een aantal novellen van haar vader in boekvorm zijn verschenen. In haar voorwoord van de bun- VERHALENBUNDEL IN ZEEUWS DIALECT del, schrijft zij dat de spelling zoals haar vader die hanteerde ongewijzigd is gebleven. Woor den die totaal uit het taalge bruik zijn verdwenen worden door middel van voetnoten ver klaard. Wie zoekt achter het woord pereebieë, de betekenis van wesp en heeft er ooit ie mand een „brief as t'r toe" ge schreven, een reuze goede brief. Deze 'handvaten' die worden aangereikt zijn van be lang om de verhalen te kunnen begrijpen. De bundel zal door Zeeuwen die het dialect mach tig zijn met ontspanning gele zen worden, bijvoorbeeld op een koude winteravond zoals Poldermans dit placht te doen. De Zeeuwen die het dialect niet beheersen zullen door het hardop uitspreken van bijna el ke zin de tekst kunnen begrij pen. De bundel betekent een aanwinst voor degene die een beeld wil krijgen van het ge hanteerde dialect en het leven in de jaren twintig. Wie gaat er tegenwoordig nog op visite, en overhandigt de gastvrouw een attentie in de vorm van 'n zootje lekkeren uspot, met woste en kruppen" waarop de gastvrouw tegen de gast zegt „Doet 't mae geliek op 'n scheutel en zet 't dan in de spinne". door Jan Smeekens NIET NIKS VOOR EEN JONGEN VAN 10 is het tweede kinderboek van Henk Figee. Hij debuteerde in 198? met een boek voor volwas senen ('Brandglas') en verraste vorig jaar met 'Striep', een aller aardigst poezenverhaal dat aan de aandacht van De Nederlandse Kinderjury ontsnapt moet zijn. Maar fouten zijn er om hersteld te worden. Begin volgend jaar verschijnt bij Van Goor een twee de boek over de streepjespoes die geen voorkeur heeft voor kip, rund of vis, maar van konijn uit blik tranen in de ogen krijgt. Voor door de wol geverfde vol wassen lezers is Striep misschien een poes die te veel denkt, maar zolang geleerden niet in staat zijn te bewijzen dat het katten aan verstandelike vermogens ont breekt, houdt Figee met Rudy Kousbroek, Paul Léautaud en an deren het voordeel van de twijfel. Ook in het volgende, opmerkelij ke fragment: 'Striep miauwt nu zacht en de kater kruipt nog dich terbij. Opeens springt hij in de dakgoot en voor Striep iets heeft kunnen zeggen, klimt hij boven op haar rug. Hij bijt haar in haar nek en zo houdt hij haar stevig vast. Striep kan geen kant meer uit. De grote kater kruipt hele maal over haar heen en Striep kan alleen maar voor zich uit kij ken. Ze probeert aan gekookte vis, konijn en reiger tegelijk te denken. Maar ze voelt alleen maar het grote lijf van de kater boven haar. Opeens ziet ze twee muren verder Stoffer en Blik naast elkaar naar haar staren. Ze zitten allebei stokstijf op hun ei gen muur. Net als Striep heel hard wil miau wen, gaat de kater van haar af. Hij loopt om haar heen en geeft haar een lik over haar neus. Striep knippert met haar ogen. "Moest dat nou?" vraagt ze boos. "Wat?" vraagt de kater een beetje sloom. "Je deed me zeer", antwoordt Striep. "Dat hoort erbij", bromt de kater en met grote stappen loopt hij weg over de dakpannen naar bo ven. Bij de schoorsteen draait hij zich nog even om. (Vanaf 6 jaar). Maar terug naar 'Niet niks voor een jongen van 10'. Op de mor gen van zijn tiende verjaardag vertelt Johannes van Dieren aan tafel dat hij in een droom gezien heeft hoe op het drukste plein van de stad zoveel auto's op el kaar knalden dat niemand meer weg kon rijden: "Toen kwam ik En ik had een witte jas aan. Een prachtige pet op en een fluit je om mijn nek. Ik ging midden op het kruispunt en midden tussen die puinhoop staan en binnen twee minuten was alles voorbij". Zijn ouders en zeven broers en zusjes reageren nogal schamper op zijn droom die veel weg heeft van de dromen van Josef die het als knechtje van Potifar tot on derkoning van Egypte schopte. En ook Johannes'droom komt (dankzij de hulp van een gepensi oneerde kleermaker) uit. Maar van zijn stuk gebracht door een journalist vergeet Johannes enige tijd later tenslotte heel even wat hem tot dan toe onherkenbaar maakte. Dat fatale moment is het begin van het einde! Johannes ontzet zichzelf uit de ouderlijke macht en neemt met zijn bejaar de vriend de wijk naar een boot huisje op een eiland met hoge bomen aan de rand van het gras en struiken die alles tegenhou den: 'Misschien waren mijnheer van Dorpel en Johannes met zijn eend Donald wel de gelukkigste mensen van de wereld. Maar dat zouden ze nooit te weten komen, omdat ze met geen stok van hun eiland af te krijgen waren. Al kre gen ze een miljoen. Of een nieu we vader en een nieuwe moeder met weinig zusjes en weinig broertjes. Zelfs dan niet'. De werkelijkheid geworden droom van Johannes die in de te keningen van Len Munnik tref fend geportretteerd wordt, is door Henk Figee geestig uitge werkt. Vooral zijn droge humor die van dik hout planken zaagt, werkt heel aanstekelijk. Het ein de is wat slapjes en te leurstellend. Striep door Henk Figee met il lustraties van Annemarie van Haeringen. Prijs f 19,90. Leeftijd vanaf 6 jaar. 64 bldz. Niet niks voor een jongen van 10 met tekeningen van Len Munnik. Prijs f 22,50. Leeftijd vanaf 10 jaar 98 bidz. Beide boeken worden uitgegeven door Van Goor, Amsterdam. - r—v-v /-nry i m Mr r MIDDELBURG DONDERDAG 8 NOVEMBER VRIJDAG 9 NOVEMBER Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin De lano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Johan Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschil derijen, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Holografiemuseum 'Dennis Ga- bor'. (Gortstraat 36). holografie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, behalve maandag. Kunsthandel De Witte Swaen-t Zeepaardje. (Vlasmarkt 7-9). Per manente expositie oude- en moder ne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Grootmede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geo pend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteen- sedijk 7). Expositieruimte: Menno ter Braak, strijd tegen het fascisme. Eva Besnyö, foto's Zeeland toen. Openingstijden Bibliotheek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdie ping: Vervoersmiddelen, ten toonstelling. Openingstijden Bibliotheek. Eetcafé Dangeroe. (Vlasmarkt 39). Elisa Kuipers. Francois Ryckhals Museum. (Dam 71). "Van Rem brandt tot Brandenburg" Grafiek. Openingstijden do. vr. za. van 13 - 17 uur. Kunstuitleen. (Kuiperspoort 22). Tjonge jonge' Eugene van Zutphen en Annet Notenboom, sieraden. Di. t/m za. 13 tot 17 uur. Zeeuws Mu seum. (Abdij 3). Pronken met Oosters porselein, tentoonstelling. Openingstijden di. t/m vr. 10 tot 17 uur za. zo. ma. 13.30 tot 17 uur. De Vleeshal. (Markt). Dorry Sack. Di. t/m zo. van 13 tot 17 uur. Anti- quités B. Witte. (Vlasmarkt 11). Loncken naar oosters porselein, 175 stuks porselein vanaf de perio de 1662 tot aan 1880. Di. t/m za. van 10.30 tot 12.30 uur en 13.3*0 tot 18 uur. Rabobank, (hal Hoofdkantoor Lan ge Geere 3). Wim Vermeulen, Ope ningstijden bank. Galerie van de Delta Nutsbedrij ven. (Poelendaelesingel 10). schil derijenexpositie. Tijdens kantooruren. Balans 17. (Balans). Uw eigen keu zeOpeningstijden woensdag, donderdag en vrijdag van 12 tot 17 uur, zaterdag 11 tot 16 uur. (vanaf 10 november). OOSTKAPELLE Muziekcafé met live optreden van Renee Stevense, zangeres. Jongerencentrum De Piek, Helle- bardierstraat 11-13, Vlissingen, 20 uur. Pygmalion door theatergroep Nieuw West, Stadsschouwburg, Molenwater, Middelburg, 20.30 uur. VRIJDAG 9 NOVEMBER Evangelisatie-zangavond met zangkoor Schusan E'duth, Ne derlands Hervormde Kerk, Oost- Souburg, 19.30 uur. Jan Akkerman, solo-recital met elektrische en akoestische gitaar- en luitmuziek. Concertzaal, Mid delburg, 20.30 uur. Optreden van Tutanane, Jonge rencentrum De Piek, Hellebar- dierstraat 11-13, Vlissingen, 22 uur, workshop 14 uur. Azo, trasch/core band. Bar American, Plein 40, Middelburg, 20.30 uur. ZATERDAG 10 NOVEMBER Optreden van de bands Moon Lizards Anastasia Screamed, 't Beest, Beestenmarkt 3, Goes, 22 uur. Groots festival in Jongerencen trum De Piek met optredens van The Donuts, Doowop band, Run- nin' out empty en Metro Paradi se, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, vanaf 20 uur. Stichting Dansz brengt zes choreografieën in Aardse Gan gen, Stadsschouwburg, Molen water, Middelburg, 20 uur. Het Nieuw Vlaams Symfonie Orkest m.m.v. het koor Vagantes Meorborum Brugge, Concertzaal, Middelburg, 20 uur. STEC speelt het blijspel Op blo te voeten in het park. De Zwaan, Kromewegesingel 1, O-Souburg, 20 uur. De Vrek van Molière, Vestzak theater, Bellamypark 3-5, Vlissin gen, 20.30 uur. ZONDAG 11 NOVEMBER Koffieconcert Het Gelders Bla zersensemble, Kloveniersdoelen, Achter de Houttuinen, Middel burg, 11.30 uur. Maurice Heugen (fluit) en Mari anne Eocr (piano), Vestzakthea ter, Bellamypark, Vlissingen, 16 uur. JB The Mazola Party, Bar American, Plein 40, Middelburg, 15 uur. blNSDAG 13 NOVEMBER Trestle Theatre Company speelt Ties that bind, tragi komisch maskertheater uit Enge land, Stadsschouwburg, Molen water, Middelburg, 20.30 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur WOENSDAG 14 NOVEMBER De Zotte Koning, dansvoorstel ling voor kinderen vanaf 7 jaar, Stadsschouwburg, Molenwater Middelburg, 15 uur. Zeeuws Biologisch Mu seum.(Duinvlietweg 6) "Amateur Beeldende Kunstenaars". De Laatste der Hanekammen. Ope ningstijden Za. t/m Ma. 13.30 tot 17 uur, Di. t/m Vr. 10 tot 17 uur. OOSTSOUBURG Openbare Bibliotheek. Kees Wisse, acquarellen en olieverfschilderijen. Tijdens openingsuren. VEERE Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Wisselten toonstelling: Zeeland Watertand. Zeespiegelrijzing. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. Atelier Galerie Paul de Vries. Ca- pellestraat 1. schilderijen. Dagelijks geopend, tel. 01181-1361. VLISSINGEN Inguana. (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insekten. Ma. t/m zo. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juliana' zeven wissellijsten met toeristische promotie, met als the ma 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor ie- dereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Sterrenkunde, Zeeuws Plane tarium. Skandia Sauna (Zwanenburgse- weg 11). Thermen en badgebruiken in de Romeinse Tijd. Tijdens ope ningsuren. Openbare Bibliotheek. (Lange Zelke 91). Willem F. van de Kop, decoupages. Tijdens ope ningsuren. Restaurant Valentijn. (Nieuwendijk 14). Diane Capello, aquarellen. Tij dens openingsuren. Atelier De Galerie. (Hobeinstraat 95). Tekeningen, handwerken en andere kruissteken. Openingsuren tussen 14 en 18 uur. NMB bank. (A. Dekenstraat 1). Het Nieuwe Vlissingen, historie, ver keer, wonen, werken, winkelen, overzicht van de ontwikkeling van Vlissingen. Bezichtiging tijdens kasuren NMB bank. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Er- win Olaf, hedendaagse kunst, Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. (vanaf 9 no vember). Onder de titel 'De zoektocht' worden nog tot en met vrij dag 28 december schilderijen getoond van de Sloween 'El Compo' (Emil Gutman) in de galerie van de Delta Nutsbe drijven (PZEM) in Middelburg. Hij woont sinds 1987 in Le- wedorp. In Joegoslavië stu deerde hij theologie en markteconomie. Veel ouwe rotten in één band. Zo onder meer wordt JB The Ma zola Party aangekondigd, die zondag 11 november optreedt vanaf 14 uur in Bar American in Middelburg. Met vijf man besto ken ze het publiek met barroom- boogie en old time rock'n roll. Zanger Jack Boldoot uit Antwer pen zorg daarbij voor perfect en tertainment. Hij was voorheen zanger bij Four Roses. Ook de an dere leden hebben in min of meer bekende bands gezeten. Vrijdag 9 november is het trou wens volop thrash in American. Vanaf 20.30 uur treedt de Haag se groep Azo er op. Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Robo- cop 2' 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Bird on a wire' 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wild Orchid' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Days of thunder' 19 uur, 'Die Hard' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Un monde sans pitié' 20 en 22.30 uur. ZATERDAG 10 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Robo- cop 2' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Bird on a wire' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wild Orchid' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Days of thunder' 19 uur, 'Die Hard 2' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 14, 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Un monde sans pitié' 20 en 22.30 uur.. ZONDAG 11 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Robocop 2' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Bird on a wire' 14, 19 en 21.30 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wild Orchid' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Days of thunder' 19 uur, 'Die Hard 2' 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 14 en 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Un monde sans pitié' 20.30 uur. MAANDAG 12 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Robo cop 2' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Bird on a wire' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wild Orchid' 20 uur. Grand theater Goes, 'Die Hard 2' 20 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 20.30 uur. Schut tershoftheater Middelburg, 'Un monde sans pitié' 20.30 uur. DINSDAG 13 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Robo cop 2' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Bird on a wire' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wild Orchid' 20 uur. Grand theater Goes, 'Die Hard 2' 20 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Un monde sans pitié' 20.30 uur. WOENSDAG 14 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 14 en 20,.uur. Alhambra II Vlis singen, 'Robocop 2' 14 en 20- uur. Alhambra III Vlissingen, 'Bird on a wire' 14 en 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wild Orchid' 20 uur. Grand theater Goes, 'Die Hard 2' 20 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Un monde sans pitié' 20.30 uur. DONDERDAG 15 NOVEMBER Alhambra I Vlissingen, 'Ghost' 20 uur. Alhambra II Vlissingen, 'Robo cop 2' 20 uur. Alhambra III Vlissingen, 'Bird on a wire' 20 uur. Alhambra IV Vlissingen, 'Wild Orchid' 20 uur. Grand theater Goes, 'Die Hard 2' 20 uur. Electro Middelburg, 'Another 48 hours' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Un monde sans pitié' 20.30 uur. Jack Boldoot van JB The Mazola Party. ZATERDAG 10 NOVEMBER Alhambra IV Vlissingen, 'Aste- rix' 14 uur. Schuttershoftheater Middel- burg, 'Pippi Langkous' 14 uur. ZONDAG 11 NOVEMBER Alhambra IV Vlissingen, 'Aste- rix' 14 uur. Grand theater Goes, 'Asterix en de knallende ketel' 14 uur. Schuttershoftheater Middel- burg. 'Pippi Langkous' 14 uur. WOENSDAG 14 NOVEMBER Alhambra IV Vlissingen, 'Aste rix' 14 uur.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7