«Ksras SAMENWONEN HH laHm Beurs Allerlei Politiële Verenigingen Ouderen Buurt/wijk Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 Geloof Maatschappij Cursus SKW Gezondheid Woensdag 7 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER Mm mmsmm Lieftinck - In verband met de voorgenomen oprichting van een gedenkteken in Muiderberg voor oud-minister Pieter Lieftinck is een inzamelingsactie begonnen onder het motto 'Een tientje voor Lieftinck'. ledereen die minimaal tien gulden stort (plus twee gul den verzendkosten) ontvangt een boekje vol foto's en wetenswaar digheden over het 'tientje van Lieftinck' en zijn naamgever Pie ter Lieftinck. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekening 34 31 62 911 ten name van de Werkgroep Lieftinck. Het boekje wordt najaar 1991, na de onthul ling van het monument, toege zonden. Daartoe dienen wel naam en adres op het overschrij vingsformulier te worden vermeld. 06-lijn - De FNV krijgt geen ei gen 06-lijn, bedoeld als een lan delijk leden-service net. Het district Zeeland kan dat niet waarderen en dat zal onder ande re als een van de agendapunten naar voren komen tijdens de na jaarsvergadering van het FNV district Zeeland. Andere agenda punten zijn de verkiezing van de leden van het districtsbestuur en het districtsverslag van het sei zoen '89;90. De vergadering wordt op zaterdag 24 november gehouden in het Cultureel cen trum De Halle aan de Roosevelt- laan 1a in Axel, en begint om 10.15 uur. .1 oKl c 5 ér la i i ehevloan KH.CSU/IA .v? H l Commando-overdracht - Af gelopen week heeft Zeeland een nieuwe Provinciaal Militair Com mandant. De oud- Provinciaal Mi litair Commandant Zeeland, luitenant kolonel Van Alsté droeg het commando over aan luitenant-kolonel De Kroon. De plechtigheid vond plaats in de commandopost Kloetinge. Fietspad - De officiële ingebruik name van het nieuwe fietspad langs de Oude Veerhavenweg in Vlissingen vindt vrijdag 9 novem ber plaats. Het gebeurt, uiteraard per fiets, door wethouder van openbare werken W. Wisse. Zigeuner - 'Montmartre au temps de la bohème'" is de titel van een lezing, die dinsdag 13 november door Jean-Raymond Boudou gegeven wordt. Boudou is voorzitter van de Alliance Fran- caise en lid van de Société des Poètes Francaises. De organisatie ligt in handen van de Alliance Francaise des Pays-Bas. De lezing over Montmartre tij dens de zigeunertijd wordt ge houden in de Zeeuwse bibliotheek aan de Kousteendijk 7 in Middelburg en begint om 20.15 uur. Kunstwerk - De gemeenteraad van Vlissingen heeft het drie delige schilderij van J.J. Bauwe- raerts in dank afgenomen. Dat en nog veel meer komt op de verga dering van het algemeen bestuur van de culturele raad naar voren. Deze vergadering wordt donder dag 8 november gehouden in het welzijnscentrum Bachten Kom- me aan de Badhuisstraat 104 in Vlissingen en begint om 20 uur. Kalender - Wie in zijn o'f haar huis de klassieke lijn aanhoudt kan nu de finishing touch aan brengen. Er is namelijk een kalen der met oud-Middelburg als thema op de markt, waar allerlei zwart-wit prenten de nostalgie weer doen opleven. Bingo - In buurthuis Schelde- buurt in Vlissingen wordt vrijdag 9 november een bingo-avond ge houden, aanvang acht uur. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Binnen het huwelijk hebben de echtgenoten de plicht elkaar te onderhouden en moeten ze sa menwonen, tenzij dat onmogelijk is. Verder zijn ze samen verant woordelijk voor de kosten van het huishouden en hebben ze el- kaars toestemming nodig voor grote financiële beslissingen. Wat te doen als je samen zulke verplichtingen niet aan wilt gaan? Dan kun je er voor kiezen te gaan "samenwonen", vroeger ook wel "hokken" genoemd. Als je gaat samenwonen, is er dus minder voor je vastgelègd. Het is aan te raden om de afspra ken die je daarom maakt, op pa pier te zetten. Zo'n samenlevingscontract mag ieder een zelf opstellen. Eventueel met behulp van een voorbeeld. Je kunt het contract ook bij de notaris vast laten leggen. Dat kost dan wel 100 a 300 gulden, maar het heeft voordelen: Dan worden de afspraken precies ge formuleerd. Eventuele onenigheid levert dan minder problemen op. Verder geeft het bij sommige pensioenfondsen recht op het partnerpensioen. In het samenlevingscontract kun je allerlei afspraken vastleg gen. Bijvoorbeeld over de verde ling van de kosten van het huis houden of van de gemeenschappelijke spullen. Maar ook over de opvoeding van de kinderen en, heel belangrijk: Over wat er moet gebeuren met de kinderen, het huis, de erfenis in geval van overlijden. Zoals altijd kun je met vragen bel len of even op ons spreekuur ko men. Tenslotte deze week een correctie van een fout in het arti kel "ONTSLAG NEMEN" van twee weken geleden. Daarin werd vermeld dat de genoemde opzegtermijnen bij elkaar opge teld moeten worden. Dat moet zijn: De langste van de twee mo gelijke opzegtermijnen is de geldende. Slechthorenden - Mevrouw M.C. Kasse-van Wallenburg doet dinsdag 13 november het een en ander uit de doeken over welfare- werk voor de Vereniging van Slechthorenden. Dat gebeurt in de Zeeuwse Bibliotheek in Mid delburg, aanvang 14.30 uur. Wel fare is een activiteit waarbij allerlei snuisterijen worden ge maakt in tehuizen of gewoon thuis. Tijdens de bijeenkomst dinsdag wordt een aantal pro- dukten te koop aangeboden. Informatiemiddag - De Com missie Welzijn Ouderen heeft donderdag 8 november een infor matiemiddag in Koudekerke ,op het programma staan. De bijeen komst is in De Couburg en be doeld voor belangstellenden van 60 jaar en ouder. De koffie staat om 14 uur klaar. Tijdens de sa menkomst spreekt wethouder A. Lampert over ouderenwerk en ouderenbeleid in de gemeente Valkenisse. Onderwerpen die ver der aan de orde komen zijn huis vesting, verkeersveiligheid,, voorzieningen, verzorgingshuis en activiteiten voor ouderen. Na de inleiding is er volop gelegen heid om vragen te stellen over het gemeentelijke beleid. Tevens wordt de informatie brochure voor ouderen in de gemeente Valkenisse gepresenteerd. Samen uit - Leden van de 50 plus groep Samen Uit hebben 22 oktober deelgenomen aan een sportieve dag in het KNVB- Sportcentrum in Zeist. Verschil lende activiteiten zoals wande len, fietsen, volksdansen, golf en jeu de boules werden beoefend. Deze activiteiten zijn volgens de deelnemers zo goed bevallen dat deze zeker voor herhaling vatbaar zijn. Wekelijks bespreekt deze groep nieuwe activiteiten, in de eigen regio of daarbuiten. Nu staat er een reis naar Duitsland voor 22 december op het pro gramma. Voor het bijwonen van zo'n bij eenkomst kunnen belangstellen de alleenstaanden iedere woensdag vanaf 19.30 uur te recht in Bachten Reede aan de Vredehoflaan 42 in Vlissingen. Thema-middag - De Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen heeft voor woensdag 14 novem ber een bijeenkomst op het pro gramma staan. Het thema is 'Medicijn gebruik! Misbruik?'. Het geheel wordt toegelicht door een deskundige apotheker. Tevens is er" een gratis bingo. Plaats van sa menkomst is Bachte Reede en de zaal is vanaf 13.30 uur open. Inbraakpreventie - De commis sie Welzijn Ouderen Aagtekerke heeft voor maandag 12 novem ber een informatiemiddag over inbraakpreventie op het program ma staan. Een afgevaardigde van de Rijkspolitie van Walcheren geeft voorlichting over deze kwestie. Met een film wordt ver duidelijkt welke plekken 'onveilig' zijn. Ook wordt verteld welke voorzorgsmaatregelen aan zijn te raden ter voorkoming van inbraak in de woning. De bijeenkomst is in Hotel Kodde, aanvang 14 uur. Zangavond - De Evangelisatie commissie Gereformeerde Ge meente Vlissingen heeft vrijdag 9 november een evangelisatie zangavond, aanvang 19.30 uur. De bijeenkomst is in de Neder lands Hervormde Kerk in Oost Souburg. Evangelist J. van Dooijeweert spreekt over het the ma 'Hoe Jezus u nodigt'. Het Middelburgse zangkoor Schüsan E'duth verzorgt de zang. Theologie - De provinciale Werkgroep Kerk en Israël Zeeland heeft in samenwerking met de cursus Theologische en Pastorale Vorming een studie-avond sa mengesteld. De samenkomst is donderdag 15 november en be gint om 19.30 uur in de Ooster- kerk in Goes. De vraag die centraal staat op deze avond is 'Hoe gaat de Joodse traditie om met medische problemen?'. W. Zuidema leidt het onderwerp in waarbij volop gelegenheid is tot het stellen van vragen. De bijeen komst is voor iedereen vrij toe gankelijk. Verzamel - Een bijzondere markt in een bijzondere omgeving. Za terdag 10 november organiseert Le Collectionneur een verzamel en curiosamarkt in het museum schip De Schorpioen aan de Los- kade tegenover het station in Middelburg. Het inmiddels gro tendeels gerestaureerde Ram- schip is die dag de vindplaats van duizend en één verzamelobjec ten, van een miniatuurauto, een stukje aardewerk, postzegels tot een oude ansichtkaart. Ook is er een breed scala aan curiosa te vinden. Verzamelaars kunnen van 10 tot 17 op zoek gaan in het museumschip. Over Sek Vrijdag 9 november houdt de vrouwenwerkgroep CO- COV van het COC Midden- Zeeland een thema-avond. Deze gaat over de speciale vrouwen- uitgave van de "SEK", die on langs verschenen is. Er komen twee redaktieleden van "SEK". De bijeenkomst wordt gehouden in het COC-gebouw aan de Ei- genhaardstraat 2 in Middelburg, aanvang 20 uur. Stille Tochten - Het Zeeuws Comité Stille Tochten heeft maandag 12 november een bij eenkomst op het programma staan. Theologe Marriëtte Stout vertelt dan over haar werk onder de vluchtelingen uit El Salvador. Het Zeeuws Comité heeft daar een naai-project geadopteerd waarvoor het afgelopen jaar 4000 gulden is binnen gekomen. Mariëtte Stout heeft onder deze mensen gewerkt en een video opgenomen die zij op deze bij eenkomst vertoond. De samen komst is in het Emancipatiehuis aan de Nieuwstraat 47 in Middel burg, aanvang 19.30 uur. Geen collecte - Door omstan digheden kan de collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting in Westkapelle geen doorgang vinden. Hoewel er wel collectanten zijn is het niet gelukt een collecte-comité van minimaal twee personen te vormen. Dit co mité begeleidt anders de inza meling. Rammekensloop - Sportvereni ging Astrow heeft voor zaterdag 10 november de Rammekensloop op het programma staan. Deze prestatieloop die voor de 17e keer wordt gehouden, start om 14 uur bij het clubgebouw van sv Atlas in Ritthem. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 4 en 9 kilometer. Voor verdere in lichtingen J.R de Fouw, 01184 - 61973. Dart - Dartliefhebbers kunnen donderdag 8 november terecht in de Vlissingse Tapperij/Happerij de Happy Bucaneer. Een darttour- nooi van het speltype 301, een dubbele start en finish, staat die dag op het programma. Zowel er varen als onervaren dartliefheb bers kunnen zich inschrijven. De eerste pijltjes gaan om 20 uur richting het dartbord. Er zijn di verse bekers te winnen Sportvisakte 1991 - Vanaf 15 november is de sportvisakte 1991 weer verkrijgbaar. Alleen is er voor het komende jaar, als ex periment, de akte niet alleen meer verkrijgbaar bij het Postkan toor. Nu wordt de sportvisakte ook verkocht door hengelsport verenigingen en hengelsportwin keliers. Volgens het ministerie wordt het dan stukken makkelij ker voor de hengelaar om aan de 'felbegeerde' sportvisakte te komen. sportvisakte ï&k&t Computers - De Stichting voor Basiseducatie en Vormings- en Ontwikkelingswerk voor Middel burg en Omstreken heeft een kennismakingscurus op het ge bied van computers samen gesteld. De cursus is bedoeld voor vrouwen vanaf 18 jaar die weinig onderwijs hebben geno ten. De opleiding biedt de kans meer te weten te komen over wat een computer is, wat het ap paraat wel en niet kan en waar het voor wordt gebruikt. De opleiding bestaat uit 16 bijeen komsten van ieder twee uur en begint donderdag 22 november om 13.30 uur in het gebouw aan de Latijnse Schoolstraat 10-12 in Middelburg. Kinderopvang is, in overleg, mogelijk. Voor opgave 01180-16278. Assertiviteit - De Stichting voor Basiseducatie Vlissingen heeft een assertiviteitscursus voor vrouwen op het lesprogramma staan. De opleiding biedt vrou wen de mogelijkheid te leren (be ter) voor zichzelf op te komen. De cursus begint met een informa tiebijeenkomst woensdag 14 no vember in het gebouw van de Stichting aan de Julianalaan 13 om 9 uur. De totale opleiding bestaat uit tien samenkomsten. Voor meer informatie, 01184-17819. Omgaan met de dood - De Volkshogeschool Zeeland heeft voor mensen die door hun vrijwil ligerswerk en door hun beroep in contact komen met ongeneeslijk zieken, stervenden en rouwen den de cursus samengesteld 'Omgaan met de dood'. De cur sus is in het gebouw van de Volkshogeschool Zeeland aan de Heerendreef 67 in Aardenburg. Aanmelden voor 20 november. De opleiding wordt gegeven van uit de gedachte dat stervens- en rouwensbegeleiding bestaat uit het wezenlijk contact maken met de zieke, de stervende en rou wende. Meestal valt de hulpverle ner dan terug op de eigen ervaring. Tijdens de opleiding wordt dan ook gewerkt vanuit de ervaringen van de deelnemers. Voor inlichtingen 01177-1259. Alcoholvrije cocktails - Oranje zon geeft een korte cursus in het klaarmaken van alcoholvrije cocktails en bijbehorende hartige hapjes. De opleiding is in het ge bouw van Oranjezon aan de Schoolstraat 4 in Oostkapelle. De lessen worden gegeven door R. van de Ijssel. De bijeenkomsten zijn van 15 tot 17.30 uur. Woens dag 14 en dinsdag 27 november, woensdag 12, dinsdag 18 er woensdag 19 december. Vooi meer informatie 01188-1507. Popmuziek en fiscus - Hei Zeeuws Popverleg heeft in sa menwerking met de Stichtinc Welzijn Terneuzen een informatie avond over popmuziek en fiskus De avond is bedoeld voor leder van popgroepen of program meurs van podia voor popmu ziek. De bijeenkomst is maandag 29 november in het gebouw var de Stichting Welzijn Terneuzen aan de Nieuwstraat 2 in Terneu zen. De avond begint om 19.3C uur. Over hetzelfde onderwerp komt ook in Middelburg een informatie-avond. Belangstellen den kunnen zich nu al voor deze bijeenkomst aanmelden. Voor meer informatie 01180-82650. De studio - In dit najaar heeft het Zeeuws Popoverleg in sa menwerking met een aantal Zeeuwse studio-experts een pro ject gericht op popgroepen die nog weinig ervaring hebben met het opnemen in de studio. Het opdoen van deze ervaring staat centraal in het project genaamd De Studio. Behandeld wordt hoe de eerste stappen worden gezet naar een goede opname. Bijvoor beeld wat er bij het opnemen vooral toe doet en wat er minder toe doet, hoe er met eenvoudige middelen een opname wordt ge maakt die ook iets vertelt over het geluid van de band. Voor in formatie 01180-82650. Publiciteit - In opdracht van het Zeeuws Popoverleg verzorgt de journalist Fer Abrahams een cur sus publiciteit en public relations. De opleiding is vooral gericht op vrijwilligers en beroepskrachten van jongerencentra. De cursus behandelt de manieren hoe er met relaties van poppodia en jon gerencentra wordt omgegaan. De lesdag is bedoeld voor mede werkers en bestuursleden van dergelijke organisaties. Voor meer inlichtingen 01180-82650. Vrijwilligers - Het Vlissingse So ciaal Kultureel Werk 'De Paraplu' zoekt vrijwilligers voor het kin derwerk. Door het vertrek van enkele vrijwilligers is er geen lei ding beschikbaar voor de begelei ding van de kinderclubs. Het buurthuis zoekt daarom dringend mensen die bijvoorbeeld een kin derkookclub willen begeleiden. Voor inlichtingen 01184-65453. Activiteiten - Iedere maand stel len de medewerkers van het jon- gerengebouw Poortershove uit Middelburg een activiteitenpro gramma samen voor de hele maand. Voor de maand novem ber is het programma als volgt. Woensdag 7 november, t-shirt bedrukken, aanvang 19.30 uur. Vrijdag 9 en 23 november, disco, aanvang 19.30 uur. Zondag 18 november, video, aanvang 14 uur. Zondag 21 november, informatie van de FNV over werken voor een uitzendbureau, aanvang 19.30 uur en zondag 28 novem ber is er een spelletjescompetitie met tafelvoetbal, dambord en bil jart, aanvang 19.30 uur. Handgemaakt - De Middelburg se afdeling Welfare van het Ne derlandse Rode Kruis heeft in de maand november op diverse plaatsen een verkoop, ten toonstelling en een verloting van allerlei handgemaakte artikelen. Maandag 12 november in het verzorgingstehuis Swerfrust aan de Stommesweg 1, aanvang 14 uur. Dinsdag 13 november in het wijkcentrum Sint Laurens aan de van Citterstraat, aanvang 14 uur. Woensdag 21 november in het afdelingsgebouw van het Rode Kruis aan Klein Vlaanderen 59, aanvang 10 uur. Homeopathie - De Vlissingse homeopathisch arts J. van Zee vertelt maandag 12 november iets over homeopathie bij kinde ren. Hij doet dat op uitnodiging van de Koninklijke vereniging Ho meopathie Nederland, afdeling Zeeland in Hotel Walcheren in Koudekerke. Deze voorlichtings bijeenkomst begint om 20 uur. Samen verder - Samen verder, de vereniging voor CVA- gehandicapten (mensen die een beroerte hebben gehad) en part ners, houdt een bijeenkomst in Ter Valcke in Goes. Dat gebeurt op woensdag 14 november, aan vang 14 uur. Het programma ver meldt een aantal sprekers onder meer over behandelingsmogelijk heden en nazorg. Borstvoeding - De Vereniging Borstvoeding Natuurlijk heeft voor maandag 12 november een informatie-avond over borstvoe ding. Op deze bijeenkomst wordt gesproken over de problemen tij dens de borstvoedingperiode. De avond begint om 20 uur en is be doeld voor moeders en aanstaan de moeders. Voor meer inlichtingen 01184-68279. Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk, Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. aagtekerke Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. Hanekamp. arnemuiden Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 en 15 uur: ds. A. Schaap. Volle Evangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. biggekerke_i z Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10 uur: ds. Köther-Middelhoek, gezins- en doopdienst. domburg Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 19 uur: ds. A.W. Mol. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke 1e, 3e en 5e zaterdag v.d. maand 19.15 uur. gapinge Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: kand. PJ. de Buck, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst te Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. J. de Boer. grijpskerke Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D. Westerneng, 14.30 uur: ds. D. Wester- neng, in Herv. kerk. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, knd. (alle groepen in dorpshuis), 14.30 uur: ds. D. Westerneng. hoogelande Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. klëvërskerkè Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 11 uur: ds. Lukasse koudekerke Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. G.J. v. Butselaar, 17 uur: ds. L.J.G. IJkel. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. B. de Haan. meliskerke Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. A.W. Riep- ma. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 10 uur: ds. van Tuyll. middélbUrg Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 9.30 uur: zie vlissingen. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. L.J.G. IJkel, 14.30 uur: interkerkelijke dienst voor verstandelijk minder begaafden ds. de Nooy. Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: mw. ds. C.A. Schoorel, 14.30 uur: ds. M. de Boer. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. J. v.d. Putte, 17 uur: ds. D. van Boven. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. H.J. ter Bab. Oostkerk, Oostkerkhof, 9.30 uur: ds. O. Elseman. Ontmoe- tingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: ds. M. de Boer. Engelse kerk, Simpelhuisstraat, 19 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. J. Dubbink. Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Oostkerk) 11 uur: ds. C. Trouwborst, (Ontmoe- tingskerk) 17 uur: ds. P. Kastelein. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. D.J. Ponte. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: o.l.v. kpt. B. de Heer. Luther se Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw. ds. Van Dam.. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. G. v. Atten. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: ds. H.J. ter Bals. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Waiionne). Lange Noordstraat 62. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, K laren- beek. Zo. 9.30 uur: br. K. Goedhart. nieuw en st. joosland Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. van Oostende, m.m.v. jongerenkoor en kinderen van "de Wegwijzer". oostkapelle Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: ds. F.C. van Dijke, knd. jongste en mid den groep, 17 uur: ds. J. Bouwer. Hervormde Ge meente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. ritthem Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. van Oostende, m.m.v. kinderen Chr. basisschool Rietheim. serooskerke Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 10 uur: dhr. J. Murre in Herv. kerk, 19 uur: ds. D.W. D.W. Dondorp. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. gez. jeuddienst in Geref. kerk, 10 uur: dhr. J. Murre, SoW-dienst, 19 uur: ds. D.W. Dondorp. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: dhr. H.J. Schoenmaker. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur: dhr. A. van Westen, 17 uur: dhr. H.J. van der Haan. SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: evangelist K. Bos, zendingsdienst met opdragen van kinderen. Ge reformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, knd. groep 1-3 en 4-5, Oranjepleinkerk, 9.30 uur: ds. R.E.R. van Buiren, 19 uur: ds. A.W. Mol, Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 19 uur: dhr. J.M. Schot. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Bockestein. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 2e en 4e maandag v.d. maand 16.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukasse, 14.30 uur: ds. St. Spanjer, gez. dienst in Herv. kerk, gez. dienst in Gapinge. Hervormde. Kerk. Zo. 9.30 uur: ds. J. Pannekoek, 19 uur: ds. J. Lukas se, avonddienst. VLISSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethei-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gere formeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. onbe kend. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: ds. Van Bork. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. B. Gratz Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: ds. Glashouwer, Petruskerk P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, Jo- hanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. de Boer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Pape gaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij. Ophir, Bad huisstraat 186, geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.30 uur: ds. D.J. Ponte, 10.30 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Hei/s. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: kapt. C. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: ge meentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekzieken huis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Boekestein. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur, Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerksewge 88, zo. 11.15 uur, Ter Boede, elke 1ste en 3de za. v.d. maand 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Berea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Fiia- deifia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: sa menkomst. VROUWENPOLDEER Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. J. Lukas se, knd.. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, doopdienst, 19 uur: ds. de Bruijn. ZOUTELANDE -- Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: mw. ds. Spaans- Molenaar. Do. 8 t/m wo. 14 november. Huisartsen Middelburg: van vrijdag 17 uur tot zaterdag 23 uur: F.J.J. Buitendijk, Noordweg 353, tel. 39933. Zondag tot 23 uur: A.P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zon der afspraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: F.v.d. Berg, Gies- senburg 12, tel. 65253 Zondag tot 24 uur: R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23, tel. 64633. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6, Nieuwland, tel. 01182-1340. zondag: R.G.G. Groot, Dr. v.d. Moerstraat 15, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: F. van Eede, De Ca- sembroodtstraat 24, Westkapelle, tel. 01186-1282. Oost- en Midden-Walcheren: zater dag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: R.J. Arratoon, Badhuisstraat 45, Vlissingen, tel. 01184-14643 Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, Middelburg, tel. 01180-35565. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg, Pape gaaienburg 24-26, tel. 66345. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel. 71768. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: S.K. Boot, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Th. J. Driehuis - van Haselen, Vlissin gen tel. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel.01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft", Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker- is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur, Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. Vereniging Patiëntenbelangen Zeeland. Klachten bemiddeling gezondheidszorg, Telefonische spreekuur: ma. van 11.30 tot 12.30 uur, tel. 01100-13930, Sociaal centrum Goes, Frans den Hollanderlaan 25, 4461 HL Goes, binnenloop spreekuren op: di., wo. en do. middag van 14.00 tot 16.00 uur, Ostendestraat I, Goes.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 17