Milieu verslag 1990 Tennis 2000 weg naar de op top Karnaval begint in 's Heerenhoek Pierre Janssen over 'kunst' ss&sszte. ÜH Sociaal-economisch ontwikkelingsfonds Begroting 1991 De Westkappelse dijk in boekvorm M Murre-Mocns ;AJ|j Nieuwe Muziek Nachtbrakende Bachmusicus presenteert dubbel-cd PA In oktober heeft provinciale waterstaat het milieuverslag 1990 gepresenteerd. Er wordt verslag gedaan van de werkzaamhe den van de dienst op alle terreinen van het Zeeuwse milieu. Verkeer (OM M ISSI i:s Miriam Bruinooge. DE FAAM - DE VLISSINGER A B Dl J Tot 15 januari kunnen bij de provincie bijdragen worden gevraagd uit het sociaal-economisch ontwikkelingsfonds. Uit het fonds worden bijdragen en leningen verstrekt ter versterking van de Zeeuwse economie. Met het geld kunnen stimulansen worden gegeven in de regionale ontwikkeling (inclusief promotie en acquisitie), visserij, land- en tuinbouw, arbeidsmarkt en scho ling, innovatie, technologie en te lematica en aan individuele be drijven. Voorwaarde is onder meer, dat de projecten stroken met het so ciaal-economisch beleid van de provincie. Als bij realisering spra ke zou zijn van concurrentie vervalsing blijft een bijdrage uit het fonds achterwege. Dat is ook het geval als er strijd is met natio nale en Europese richtlijnen. Aanvragen moeten zijn voorzien van een toelichting, financie- ringsopzet en ondernemingsplan, waaruit onder meer blijkt welke invloed het project heeft op de (in directe) werkgelegenheid. Als het om investeringen gaat, moet ook een investeringsbegroting wor den overgelegd. De bijdragen uit het fonds zijn eenmalig en belopen nooit meer dan veertig procent van de kos ten. Als bedragen worden toege kend van tienduizend gulden of meer horen gedeputeerde staten de statencommissies voor eco nomische zaken en voor be stuurszaken. Bij bedragen onder de tienduizend gulden beslissen gedeputeerde staten zelfstandig. Aanvragen voor leningen uit het fonds worden vertrouwelijk be handeld. Tot nu toe konden aanvragen het In de begrotingsvergadering (9 en 13 november) beslissen provin ciale staten over een subsidie van 385.800 gulden aan de stichting Nieuwe Muziek. Met het voorstel komen gedeputeerde staten te rug op hun eerdere plan geen geld meer voor Nieuwe Muziek be- schikbaarte stellen. De stichting werkt inmiddels nauw samen met het Centrum De IJsbreker en de stichting Gaudea- mus. Die positieve ontwikkeling, de steun vanuit de maatschappij voor de programma's van Nieuwe Muziek en het oordeel van de sta tencommissie welzijn om met de subsidie door te gaan, hebben er bij gs toe geleid de staten toch weer om een bijdrage te vragen. hele jaar door worden ingediend. Gedeputeerde staten willen voortaan in een keer alle verzoe ken beoordelen en daarom heb ben zij een aanvraagtermijn ge steld, die sluit op 15 januari. De beslissing op de verzoeken valt dan voor de zomer. De kamers van koophandel en fabrieken, de havenschappen, de arbeidsbu reaus, Vrouw en werk en soort gelijke instanties zijn gevraagd het bedrijfsleven en anderen die gebruik kunnen maken van het provinciale geld op de mogelijk heden van het fonds te wijzen. Bij de provincie is een folder be schikbaar over het sociaal- economisch ontwikkelingsfonds. De folder kan gratis worden aan gevraagd bij het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. M Van de provinciale begroting 1991 is een samenvatting beschikbaar in de vorm van een informatieblad. Per hoofdstuk van de begroting wordt aangegeven hoeveel in komsten en uitgaven er zijn. Behalve over de financiële gegevens, wordt informatie verstrekt over het beleid, zoals dat is verwoord in de begrotingsbrief. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van provinciale sta ten op vrijdag 9 en dinsdag 13 november in de Statenzaal in Middel burg. Beide bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur. Het informatieblad Begroting provincie 1991 is gratis verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400, en bij de dienstkringkantoren van provin ciale waterstaat: Zierikzee, Havenpark 8; Goes, Kloetingseweg 46; Middelburg, Het Groene Woud 1; Axel, Zuidsingel 4. Het blad is onder meer toegezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland. H Woensdag 7 november 1990 IEUWS In het hoofdstuk Bodem en afval wordt gemeld, dat het aanbod van huishoudelijk en bedrijfsafval in Zeeland een eigen verbran dingsinstallatie niet rechtvaar digt. Dat geldt zeker als ervan wordt uitgegaan, dat er in de toe komst minder afval zal komen als gevolg van hergebruik. Op basis van landelijk beleid heeft Zeeland met Noord-Brabant en Limburg berekend dat een gezamenlijke verbrandingscapaciteit nodig is van 1,6 miljoen ton afval per jaar. Daarvoor zijn twee installaties no dig, die worden voorzien in Moer dijk en Buggenum. In de begro tingsbrief spreken gedeputeerde staten de verwachting uit, dat nog eind dit jaar tot definitieve af spraken met de twee andere pro vincies kan worden gekomen. Met ingang van 1996 zou het Zeeuwse afval dan ter verbran ding kunnen worden aangebo den. Berekend is, dat per jaar onge veer 1.600 kilogram afval per in woner op de Zeeuwse stortplaat sen wordt aangeboden. Het gaat dan om huishoudelijk afval, grof huisvuil en stedelijk bedrijfsaf val. Provinciale waterstaat doet on derzoek naar verkeerslawaai en de provinciale planologische dienst onderzoekt door verkeer veroorzaakte trillingen in wonin gen. Zo'n trillingsonderzoek is in Koudekerke en Zonnemaire uit gevoerd. Geluidsmetingen zijn onder meer gedaan in Aarden burg voor het plan Ouwe Stad, in Heinkenszand voor het plan Wa tervliet II en in Zierikzee voor de reconstructie van de rotonde. Provinciale waterstaat adviseert gemeenten over het voorkomen van verkeerslawaai bij de opstel ling van bestemmingsplannen. Zo'n tachtig bestemmingsplan nen zijn de revue gepasseerd. Waar verkeersstromen niet kun nen worden omgeleid of via maat regelen aan het wegdek tot bedaren kunnen worden ge bracht, moet gevel-isolatie wor den uitgevoerd. Daaraan wordt gewerkt in de Hulster binnenstad, in de Zuidstraat in Westkapelle en in de Hoofdpoortstraat in Zie rikzee. Het maaisel van sloten en bermen langs drukke provinciale wegen en langs wegen bij de industriege- Donderdag 8 november, 9,45 uur, vergadert de commissie geeste lijke gezondheidszorg van de pro vinciale raad voor de volksge zondheid. De commissie wordt advies ge vraagd over de aanvragen van Huize Den Berg in Goes voor twee dependances met een capaciteit van 10 en 12 bedden in Zierikzee en van de stichting Verpleeg- en rusthuizen Zeeland voor een so- ciowoning in Oostkapelle. Andere agendapunten zijn geriatrische bieden is onderzocht op vervui ling door lood, polycyclisch aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en polychloor-bifenylen (PCB's). Nergens werd de norm overschreden. Aanleiding tot de metingen vormden berichten over vervuiling elders in het land. Uit een inventarisatie in 1985 is gebleken, dat in de bermen langs de provinciale wegen 260 plan tensoorten voorkomen. Daaron der zitten zes beschermde soor ten. Ook zijn planten gevonden die alleen gedijen op schrale grond. In het maaischema wordt met de plantenvariatie rekening gehouden. Vanaf 1992 zullen geen chemische middelen meer in de bermen worden gebr.uikt. Rond het wegsteunpunt in Groe- de is een vochtig moerasbosje aangelegd voor vogels. Verder zijn er 22 paardekastanjes ge plant. Bij de aansluiting van de Oesterdam op Tholen wordt ge werkt aan de tweede fase van het karreveld. De "aankleding" van het kruispunt Langeweg bij Wil- helminadorp gebeurt met honds roos, rode kornoelje, sleedoorn en liguster. Er wordt ook een moerasput gemaakt. Over de paddenoversteek bij de Oesterdam wordt gemeld, dat ruim 500 padden de andere kant van de weg veilig hebben ge haald via het opvangsysteem met gaas en emmers in de berm. In het verslag wordt verder aan dacht besteed aan water, lucht, vergunningen en het project ge biedsgerichte benadering Ka naalzone. Het milieuverslag 1990 is ver krijgbaar bij het provinciaal infor matiecentrum, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180- 31400. Bovendien kan het wor den ingezien bij de openbare bibli otheken in Zeeland. WÊi zorgverlening in Zeeland en het verzoek van het Patiëntenplat form om een tweede zetel in de commissie. De commissie basis- en eerste lijns gezondheidszorg van de pro vinciale raad voor de volksge zondheid vergadert dinsdag 13 november, 19.00 uur. Gesproken wordt over de mogelijkheden van een tandheelkundig informatie punt (TIP) in Zeeland. Via het in formatiepunt wordt aan patiën ten gerichte voorlichting ver strekt overtandheelkunde. De ge riatrische zorg komt ook in deze commissie aan de orde. De afdeling voortgezet onder wijs van de provinciale onder wijsraad vergadert woensdag 14 november, 14.00 uur. Agendapunten zijn nascholing in het voortgezet onderwijs, de opleiding verpleegkundige, na tuur- en milieu-educatie en trai ningen emotionele weerbaar heid voor meisjes. De afdeling praat over haar eigen samenstel ling en over de relatie havo-hbo. De statencommissie voor ruim telijke ordening vergadert vrijdag 16 november, 9.30 uur. De concept-notitie woningbouw en subsidie voor aankoop van re- latienotagebied in de Clingepol- der, Hulst, staan op de agenda. De statencommmissie voor mi lieu bespreekt vrijdag 16 novem ber, 14.00 uur, het milieubeleids plan Kerend tij en de reacties uit de inspraak op het plan. Ook het ontwerp-milieuprogramma 1991 komt ter sprake. De commissies uit de provinciale raad voor de volksgezondheid en de statencommissies beginnen met spreekrecht voor het publiek. De gezondheidscommissies ver gaderen in het Magnoliagebouw in Goes. Alle andere bijeenkom sten zijn in het provinciehuis, Sint Peterstraat 42, Middelburg. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 De Zeeuwse tennisspeler Serge Carpentier heeft sinds één jaar een tennisschool. Tennis 2000. Sinds 1984 verzorgt de Vlissin- ger tennislessen onder begelei ding van Hans Felius. Carpentier, de eerste Zeeuwse A-speler, was behalve de goed spelende pupil van Felius ook zijn vervanger in het geven van tennislessen. Na enige tijd te hebben rond ge zworven in de tenniswereld werd Carpentier trainer in Noord- Beveland. Hij was lid van de LTC De Schelde in Vlissingen en toen hem vorig jaar werd gevraagd om de trainingen voor deze club te gaan verzorgen is het idee van de tennisschool geboren. De tennis school bestaat uit een jeugdop leiding, gebaseerd op een pyra- midevorm, een zo breed mogelij ke basis die uiteindelijk toewerkt naar de top. Carpentier heeft een uitgesproken mening over de aanpak van de jeugd. „Tennis is voor 60- tot 70 procent een mentale kwestie. Ik probeer een goede sfeer in de groepen te creëren en de kinderen zo opti maal mogelijk te begeleiden en dat blijft niet alleen beperkt tot de training. Afgelopen zomerva kantie stonden er toernooien op het progamma. Ik ga dan 's mor gens met ze trainen, daarna spe len we de wedstrijden en 's avonds gaan we met zijn allen wat eten of we kijken een video bij mij thuis". De zogenaamde topgroep van de jeugdopleiding traint 2- tot 6 keer in de week. Dat is mogelijk door de tijd die Carpentier extra in vesteert, de soepele medewer king van de besturen waar hij mee te maken heeft en sponsor bijdrage. Afgelopen jaar heeft Mol Makelaardij zijn steentje bij gedragen, maar als de plannen die Carpentier in zijn hoofd heeft doorgang zullen vinden, zoals het aantrekken van een fysiothera peut dan zullen er meer gelden De elfde van de elfde is voor kar- navalsgekken een begrip, dus ui teraard ook in 's Heerenhoek. Op die dag (11 november dus) begint het karnavalsseizoen. In de Zuid- Bevelandse plaats is dat in café De Korenbeurs waar de feest- muts vanaf 20.30 uur wordt op gezet. Het bestuur van de karnavalsver- eniging in 's Heerenhoek maakt beschikbaar moeten zijn. „Vaak staat de trainer in de sport boven een groep of individu, ik moet dat natuurlijk ook vaak doen, maar aan de andere kant sta ik ook middenin de groep en probeer ik op basis van weder zijds vertrouwen te werken en dat kan alleen als er een prima sfeer heerst". Alle faciliteiten die de enthousiaste en fanatieke Carpentier in zijn tennisschool stopt, moeten uiteindelijk wel lei den tot resultaat en ook daarover heeft hij geen klagen. Zijn visie en opleiding op tennisgebied werkt prestatieverhogend. in het begin van de avond het motto voor dit seizoen bekend. Ook over de optocht in 1991 worden mededelingen gedaan. Verder worden er videobeelden van de optocht van dit jaar ver toond. Om 11.11 die avond wordt de nieuwe prins karnaval, de raad van elf, de veldwachters en de hofdames aan het publiek voor gesteld. Organist Bram Beekman heeft iets opmerkelijks gedaan. Hij heeft de orgelwerken van Bach, gespeeld op het historische Schnitger-orgel van de Der Aa- kerk in Groningen, opgenomen. Het oude instrument was echter niet bestand tegen lawaai van buitenaf, wat tot gevolg had dat het orgelwerk uit Bach's Leipzi- gertijd 's nachts moest worden opgenomen. Het resultaat: een dubbel-cd die afgelopen vrijdag in de Rotterdamse St. Laurens- kerk werd gepresenteerd. De ini tiatiefnemer, de Rotterdamse firma Lindenberg, hoopt hiermee een begin te hebben gemaakt van een complete uitvoering van Bachs orgeloeuvre op allerlei historische instrumenten. De Zeeuwse musicus geeft les op het Brabants conservatorium en is organist in de St. Jacobs- kerk in Vlissingen. In het verleden heeft hij diverse radio,- televisie-, en plaatopnamen gemaakt. Hij was prijswinnaar van orgelcon coursen in Brugge en Bologna en kreeg toen hij 22 was de Zeeuw se aanmoedigingsprijs. De jury zei over hem: „Hij speelt op het orgel, hij speelt met het orgel, en soms overrompelt hij dermate dat het lijkt of het orgel met hem speelt". Als leerling van Anton Heiller in Wenen kreeg hij in 1975 de hoogste onderscheiding die er op de Nederlandse conservatoria te behalen is: de Prix d'Exellence. Beekman hangt de theorie van de wetenschap aan dat de mu ziek van Bach heel anders opge vat moet worden dan tot nu toe is gedaan. Niet meer zo zwaar en moeilijk te begrijpen. De opna men die er zijn van onder andere Karl Richter en zijn vroegere leer meester Anton Heiller vindt hij ondertussen achterhaald. Vol gens Beekman ging Bach uit van een heel losse, heldere manier van spelen. De organist zou zelfs zeggen, swingender. Fossiele schelpen - De afdeling Walcheren van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorische Ver eniging gaat zaterdag 10 november onder begeleiding van Gerard Geuze op zoek naar fos siele schelpen. De zoektocht is op het strand bij Domburg. De verzamelplaats voor belangstel lenden is op de parkeerplaats na de golfbaan vanuit de richting Domburg om 14 uur. Zaterdag 10 november is gebom bardeerd tot 'dag van de kunstuitleen'. En daarom heeft de Stichting Beeldende Kunst Zee land aan de Kuiperspoort in Mid delburg onder andere de nu al legendarische Pierre Janssen uit genodigd. Janssen houdt een voor hem welbekend pleidooi on der de titel 'kunst'. De lezing van Janssen begint om 14 uur. Maar er is meer te doen bij de kunstuitleen. Vanaf 12 uur vertelt Bernard Asselbergs over kera miek. Verder heeft de stichting aan drie beeldende kunstenaars de opdracht verstrekt tot het ont werpen en beschilderen van een vaas, in een oplage van tien stuks De kunstenaars zijn: Ben Sleeuwenhoek, Hennie Schrijver en Antoine Mes. Leden van de gemeentelijke kunstuitleen in Vlissingen (Arto theek) en Middelburg (Balans 17) zijn gevraagd om hun meest fa voriete kunstwerk af te staan. Die particuliere collectie wordt dan vervolgens geëxposeerd on der de titel 'uw eigen keuze'. Za terdag 10 november om 15.30 uur wordt die tentoonstelling ge opend in Balans 17 in Middel burg, de gemeentelijke kunstuitleen. Balans 17 in Middelburg houdt die dag ook een ledenwerfactie. Wie zich namelijk op zaterdag 10 november opgeeft als nieuw lid van de uitleen hoeft voor een jaarabonnement maar de helft te betalen. De gemeentelijke kunstuitleen Middelburg tekent tenslotte ook nog voor een fo rumdiscussie. Daarin wordt de veel zeker veel stof opwaaiende vraag gesteld op welke wijze de lagere overheden (gemeente en provincie) invloed kunnen uit oefenen op de relatie tussen pu bliek en en kunstenaar. In het forum zitten mensen die beleidsmatig veel met beeldende kunst hebben te maken, maar ook kunstenaars zelfs en gebrui kers van kunst. De forumdiscus sie wordt gehouden in het Rooseveldt Studie Centrum in het Abdijcomplex. DAG VAN DE KUNSTUITLEEN Er is goed nieuws voor de Zeeu wen, en dan met name voor de Westkappelaars. Het boek 'Een dijk van een dijk' ligt in de win kels. Daarin staat een historisch overzicht van de beroemde West kappelse zeedijk. Auteur van het boekwerk is de Zeeuwse archiva ris van het Waterschap Walche ren, Leo Hollestelle. Het boek werd maandag 5 november door Dijkgraaf Lantsheer van het Wa terschap Walcheren officieel aan de Westkappelse eerste burger Henk van Maldegem aangebo den. Het idee voor een boek over de zeewering werd twee jaar gele den geboren. De dijk werd toen opgeleverd aan het Waterschap Walcheren nadat hij op Delta hoogte was gebracht. Dat vond het Waterschap wel een ten toonstelling waard. De expositie werd zo'n enorm succes, dat werd besloten alles samen te vat ten in boekvorm. Leo Hollestelle voelde zich geroepen de taak op zicht te nemen, trok zich terug in zijn archief en klom in de pen. De Westkappelse dijk is een bij zondere dijk. Al sinds het prille begin in 1500 heeft hij schrijvers, schilders en andere mensen kun nen boeien door zijn enorme om vang - vier kilometer - en zijn band met de bewoners van Westkappele. Voordat er machi nes aan te pas kwamen, bete kende in Westkappele werk aan de dijk brood op de plank. Er is al tijd vreselijk veel geïnvesteerd in de dijk, zoveel zelfs dat iemand ooit eens heeft gezegd dat de dijk goedkoper was geweest als hij helemaal met koper was be legd. En als Nederland geteisterd wordt door noord-wester storm is de Westkappelse dijk het meest aangevallen punt van Hol land. Leo Hollestelle - „archivaris is geen saai beroep" - heeft met hart en ziel aan dit boek gewerkt. Het resultaat bevalt hem wel, is wetenschappelijk „behalve één hoofdstuk over de relatie tussen de dijk en de bewoners van Westkapelle. Dat hoofdstuk heeft de journalist Cees Cijsouw voor zijn rekening genomen". 'Een dijk van een dijk' is te koop in de boekhandel. Archivaris Leo Hollestelle Kantonnier J. Rinses a/s "padden-k/aar-over" bij de Oesterdam 'ram Beekman.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13