FILM 99 GRATIS CT 'Ik moet het nog zo interessant op het schoolbord krijgen' SPRINT ITI Er gebeurt weer van alles bij McDonalds... HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? "BARSTEN IN DE FLES" PIET QUITE Vlissingse winkeliers doen massaal mee aan eindejaarsactie VANAF: f 5.50 IIM intiatuin KADOTIP VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN DAMES PORTEMONNEE FEESTPRIJS 19— Win een verzorgde reis naar New York en steun Historama Abdijcomplex COMBI BACK a NIEUW ONTWIKKFI FN V \J ONTWIKKELEN TRY OUT H/STORAMA VOOR MAVO-LEERLINGEN Zo'n 60 leerlingen van de Oanje Nassau Mavo uit Middelburg verruilden vorige week donderdag de schoolbanken met de Abdij. En als er nog monniken waren geweest waren zij 'opgeschrikt' door de luid ruchtige maar zeer geïnteresseerde jeugdige ploeg. Twee klassen onder leiding van drie geschiedenisle raren waren uitgenodigd om eens een kijkje te gaan nemen in de oude burcht. Dit in het kader van de plannen voor het Historama project. De opzet: eens kijken in hoeverre deze groep interesse had voor de geschiedenis van de Abdij en het nog te realiseren Historama-project. Toonder Echte monniken PZC WEEKBLADEN Zie de advertentie elders in dit blad. Zeeuwse safe sex club verzorgt muziekspektakel Corine van Breemen. LAATSTE KANS Lees, doe mee en win. Altijd prijs overigens. Op onze pagina Uit het Zakenhart vindt u de puzzel, die u wekelijks op een briefkaart bij alle Walcherse Rabobanken kunt in leveren. De Winnaars ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG EENDAAGSE VERKOOPEXPOSITIE ZEER LAGE PRIJZEN!!! ZATERDAG 10 NOVEMBER van 10.00-17.00 uur Open middag van ouders van een overleden kind KTóntwiföéïën Zaterdag 10 november verschijnt Jongensjaren in Vlissingen 1940-1947 geschreven door: Het boek telt 104 pag. tekst en 64 fotopagina's (ruim 200 foto's). Prijs gebonden f 34,50 De auteur signeert zijn boek bij ons in de zaak op zaterdag 10 november 1990 van 14-16 uur. Bl)K K E R BO)E KEN Walstraat 94, tel. 01184 - 12483, Vlissingen. Normaal 27— OO "sfeervol tafelen" DRINKSERVIES ZWIESEL model: "VIVA" wijnglas: f 11,95 SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BIJ ONS GEKOCHTE FILMS: BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR PER AFDRUK KODAK FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 45 De kinderen werden eerst getrac- teerd op een welkomstwoord van de Historama-expert bij uitstek. Piet Klip. In het kort werd uitge legd hoe de link tussen de Abij Middelburg en de provincie kon worden gelegd. Daarna werd er een diaserie getoond met de ver schillende activiteiten van het provinciale bestuur. De afbeel ding van een zichzelf inzepende man lokte bij de kinderen nog de meeste reacties uit. Het ijs was gebroken. De basis was gelegd tussen het jonge ge zelschap en de 'provincie'. Na de dia-sessie werd in het kort verteld wat Toonder Studio's van plan is met het Historama-project. De heer M.P. de Bruine, historicus, onderstreepte nogmaals dat het leuk was om zo'n project in huis te hebben maar dat het vooral historisch moest kloppen. Daar na werd er op een zeer begrijpelij ke manier tekst en uitleg gegeven over wat en hoe. Bijvoorbeeld waarom de kloostermoppen (bakstenen) groen geglazuurd zijn en de gevolgen van de blik seminslagen die de Abdij tot twee maal toe zwaar beschadig den. Gewaardeerd werd de uitleg over de groei van de Abdij in combinatie met de Zeeuwse hoofdstad. Bekende straatnamen en de bestaande vormen van Middelburg kwamen in de toespraak aan de orde. Opvallend was de overheersende stilte van de zeer geïnteresseerde jongelui. Niets was overgebleven van de woelige naar binnen stormende massa. Na een verfrissing werden de ge heimen van het Abdijcomplex voor de dertien- en twaalf jarigen ontboezemd. Vooral het open en sluiten van de deuren met de ver schillende sleutels maakte het spannend. Tijdens de rondleiding werd door De Bruine nog eens extra gewezen op de verschillen de soorten steen en ornamenten die in het Abdij-complex zijn ver werkt. De kinderen imiteerden ondertussen met de nu in de mo de zijnde capuchons de monni ken. Reïncarnatie van de Middeleeuwse monniken? Na afloop van de rondleiding door de ondergrondse gewelven was er een korte nabespreking met de kinderen. Het verhaal en de uitleg over de geschiedenis van de Abdij Mid delburg en het nog te realiseren Historama had de kinderen in hun greep. Ideeën werden geopperd voor het Historama. Onder meer door Bart Wondergem, één van de leerlingen. „Je huurt gewoon twee mannen. Verkleed ze als monnik en die zet je aan een ta feltje en laat bijbels copiëren". Een aanvullend, iets makkelijker te realiseren idee, was om daar poppen voor te nemen. Ook een veel gehoorde reactie was dat „ze wel moeten uitkijken want De leerlingen bekijken de verschillende soorten steen in de gewelven van de Abdij. anders wordt het een pretpark. En dat zou doodzonde zijn". Daar zou rekening mee gehouden moeten worden is de stellige overtuiging van de kinderen. Of het Historama Abdij Middelburg toegankelijlk zal zijn voor deze leeftijdscateogorie is eigenlijk al leen maar te bevestigen. Het historisch besef en interresse in de plaatselijke geschiedenis is groter bij deze leerlingen dan me nigeen denkt, concludeerde hun leraren. Met het Historama pro ject wordt het alleen maar toe gankelijker. Dan kan de echte sfeer uit die tijd ook geproefd en ervaren worden. En de meeste kinderen zijn zeer benieuwd naar het eindresultaat van de nog uit te voeren plannen. Dat is ook de Hfessa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De winkeliers in Vlissingen (centrum en Scheldestraat) pakken uit met een eindejaarsactie. Eendrachtig hebben de winkeliers allerlei activiteiten op touw gezet, zo goed als elke week is er wat te doen. Centraal staat de zegelactie waarmee de consu ment veel geld kan verdienen. Wie voor een tientje koopt krijgt een zegel, een kaart met tien zegels geeft recht op deelname aan een verloting met vette geldprijzen. In deze krant pagina's vol informatie over de actie. Over de ver lotingen die op zaterdag 17 november voor de eerste keer plaatsvindt doen we uitgebreid verslag. Er zijn in totaal zes ver lotingen. Aan het einde worden alle kaarten nog eens in de trommel gegooid om hoofdprijzen - ook weer vette geldprijzen - te trekken. Notaris Sauer neemt de trekking voor zijn reke ning. Vlissi RUl 1 i Walstraat 78 ngen, Middelburg, Korte Delft lb dp - - i a-A-i- 0/ 'Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* doelstelling van Historama. Het onderwerp toegankelijk maken en het vooral historisch verant woord presenteren. Duidelijk is dat er wel degelijk behoefte aan deze geplande voorziening bestaat. Zeker bij de leerlingen van de Oranje Nassau Mavo. En Zeeuwse randgroepjongeren moeten ook aan safe sex doen. Gebleken is namelijk dat de voor lichting over aids deze jongeren vaak niet bereikt, zodat zij meer kans op besmetting hebben dan bijvoorbeeld de schoolgaande jeugd waar de voorlichting wel goed bij doorkomt. Diny Huson, de aidscontactper- soon voor drugsgebruikers in Zeeland, zocht een aantal instel lingen bij elkaar die in meer of mindere mate te maken hebben met jongeren uit de sociaal zwak kere milieus, en richtte de Zeeuwse Safe Sex Club op, afge kort ZSSC. Op dit moment zijn cultureel jongerencentrum de Piek uit Vlissingen, het Huiska merProject voor Drugsgebruikers (HKPD), en de Gemeentelijke Ge zondheidsdienst (GGD) hierin vertegenwoordigd om alle know how te bundelen zodat een goe de voorlichting voor de jongeren tot stand kan komen. Met een muziekfestival in De Piek op 10 november hoopt de werkgroep een eerste stap in de goede rich ting te zetten. In tegenstelling tot wat, volgens de ZSSC, werd aangenomen, houden de randgroepjongeren niet van een te directe aanpak. Ze blijken zelfs over een 'burgelij- ke sexuele moraal' te beschikken. Ook de anti aids campagnes mis sen hun uitwerking bij de jonge ren. Teksten als 'Anita hoeft geen condoom te gebruiken, zij vrijt op vakantie alleen met Hollandse jongens. Weltrusten Anita.' wor den volgens de safe sex club te letterlijk opgevat, en door de jon geren als geruststellend be schouwd. De club is in het leven geroepen omdat er sprake was van een 'in- formatieghetto'. De informatie die de samenleving wel bereikt, be reikt de randgroepjongere niet. Het feit dat de doelgroep zich niet laat kenmerken door een lees cultuur blijkt daar de hoofdreden van te zijn. De organisatoren wil len door meer persoonlijk contact en doelgerichte campagnes de jongere bewust maken van het gevaar dat op de loer ligt. Tijdens het muziekfestival op 10 novem ber in de Piek, Hellebardierstraat 13 in Vlissingen treden onder an dere muziekgroepen uit de rand groepcultuur op, en de alom bekende Lex Maes brengt een vernuftige voorlichtingsbood- schap. menige geschiedenisleraar is zelfs jaloers op deze manier van lesgeven. „Ik moet het maar zo interessant op het bord zien te krijgen. Het schoolbord zal nooit levendig indruk achterlaten oij de leerlingen", merkt geschie denisleraar Van Vugt op. Als alles volgens plan verloopt is Zeeland vanaf de don derdag voor Pasen 1992 een belangrijke attractie rijker. Dan namelijk moet het Historama worden geopend in de Middelburgse Abdij. De MAM (Stichting Manifestatie Abdij Middelburg) is al een aardig stuk op weg. Meer dan de helft van het geld voor dit 1.2 miljoen gulden kostende project heeft de stichting al in de knip. Sinds een aantal weken worden particulieren en bedrijven aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in samenwerking met de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Particulieren kunnen meedoen aan een puz zel, vijf gulden inleggen en dan aan het einde van de rit onder meer een achtdaagse verzorgde reis naar New York winnen. Tijdens de ondernemersbijeenkomst op maandag 19 november wordt de hoofdprijs getrok ken. Deze week kunt u voor de laatste keer meedoen. De winnaars van de puzzel van vorige week zijn: M. Machielse uit Middelburg krijgt 10 vrijkaartjes voor de bio scoop Alhambra in Vlissingen, A. Moens uit Gapinge mag gaan deelnemen aan het overheerlijke keuzebuffet in Arnevil- le in Middelburg. Het avondje theater compleet in de Stads schouwburg/Du Theatre is gewonnen door J.J. van de Bank-Geldof uit Oostkapelle. P.J. Cevaal uit Middelburg mag een dagje met het gezin naar het Zwemparadijs De Roompot in Kamperland, M.H.J. Kamphorst-Koopsen uit Oostkapelle wint een tochtje met de Zeilvloot van de Zeeuwse Stromen uit Zierikzee. W. de Beijl uit Middelburg wint een rondvlucht boven Zeeland vnor 4 personen vanaf Vliegveld Midden- Zeeland in Arnemuiden en J. Bos uit Oost-Souburg wint een Historama-menu voor 2 personen bij Hotel-Café-Restaurant De Huifkar in Middelburg. Kom op en doe mee, de puzzel en de prijzen van deze week vindt u op de pagina Uit het Zakenhart. De laatste kans. 7 NOVEMBER 1990 In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01,184-14926 van prachtige olieverfschilderijen op linnen in: HOTEL ARNEVILLE buitenruststraat 22, Middelburg Een grote keuze aan: landschappen (ook Nederlandse), zeegezichten, bloemen, stadsgezichten, stillevens en ander werk. Meer dan 250 doeken, zowel klassiek als modern. De regio Zeeland van de na tionale vereniging Ouders van een overleden kind houdt za terdag 10 november in Goes een open middag. Dat ge beurt in buurthuis De Pit aan de Appelstraat. Het begint om 13.30 uur. Op die dag wil de vereniging de ouders die een kind heb ben verloren kennis laten ma ken met de vereniging. Ook wordt van gedachten gewis seld over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op dat verlies. Ervaring leert namelijk dat lotgenoten met steun en begrip veel voor elkaar kun nen betekenen. f>p afdrukken STERKE KLIMOP, oi groen of bontbladig, op dekoratief Ct 95 draadfiguur. koudekerke Galgeweg 5, 01185-1623 m leer met beugel, veel vakken voor groot geld enz. ritsvak en raampje voor foto's of creditcard, in vele kleuren. Kom kijken bij Bijou naar Zeelands grootste kollektie portemonnees en andere kleinlederwaren. LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1