M SPRINT Bij McDonalds gebeurt meer dan je denkt... UW AUTO HEEFT 00K WEL EENS RECHT OP 'N BIJZON DERE BEURT. OPHEFFINGS UITVERKOOP ZWARTEP00RTE 15% KORTING ILM HAPPY BUCCANEER UITVERGROTINGS-SERVICE VAN FRAASSEN REISBURO Win een verzorgde reis naar New York en steun Historama Abdijcomplex VANAF: f 5.50 COMBI BACK BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG BIJOU "Sfeervol tafelen" Servies: Brocade Bone China V 189 L j HISTORAMA OOK EEN IDEE VAN TOONDERSTUDIO'S In de Toonder Studio's in Nederhorst den Berg wordt met meer dan gemiddelde belangstelling gevolgd hoe de plannen voor het Historama vorderen. „Het is ook een beetje ons plan", verwoordt regisseur Ge rard van Zalingen de betrokkenheid van het instituut dat met Olivier B. Bommel wereldnaam maakte. „Onze directeur Bert Kroon kwam vaak in Middel burg omdat we veel films voor de provincie maak ten. Op gegeven moment wandelde hij door de gangen van de Abdij en zag talrijke attributen liggen die herinnerden aan de geschiedenis van de gebou wen. Hij vond het zonde dat daar niks mee gebeur de". Directeur animatie Carla Back, de vrouw die onder meer verantwoordelijk is voor de tekenfilms en de Loeki de Leeuw-scenes van de Ster die de stu dio's verlaten, weet dat Bert Kroon oude kogels zag, scherven van het bombardement en bijzondere ste nen. NI Kwaliteit PZC WEEKBLADEN Feiten Poort DE PROEFWEDSTRIJD VAN EEN GOEDE PARTNER VC. VLISSINGEN - TELSTAR U vraagt het en zij weten de oplossing. WEGWIJS IN DE WERELD: DE REIS IS HET BEWIJS NIEUW Jean M. Auel HET DAL DER BELOFTEN Zie de advertentie elders in dit blad. Wegens opheffing De winnaars ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG Op de gehele voorraad Onze keldervoorraad nu uitzoeken f 5f p/st. NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG Alternatief parkeer- plan Vlissingen Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland VERLANGEND KIJKT ZE UIT NAAR EEN TAS VAN Kijken en kiezen uit onze nieuwe kollektie! Kom nu snel naar Zeetand's grootste tassen-speciaalzaak iSE BI HI lOj-fj isiz LB hutschenheuthëB: BMP SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 91e JAARGANG NUMMER 42 BINNEN 5 MINUTEN N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! •K 280: LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 VERSCHOORE 17 OKTOBER 1990 Geen kitsch, maar realistisch Gerard van Zalingen (links), Piet Klip en Car/a Back. scenario voor de film en de be zoeken aan andere Abdijen, wor den gewoon niet berekend". De tentoonstellingsruimte zal er volgens een schets van Ge rard van Zalingen zo ongeveer uitzien. En stomtoevallig waren de Mid delburgers zelf bezig om een al ternatief te zoeken voor het Klank- en Lichtspel, waarvan toen al bekend was dat het maar beter afgeschaft kon worden. „Tijdens een etentje bij Boertien, de commissaris voor de koningin in Zeeland", herinnert Piet Klip, de interim manager van het Historama-project, zich, „kwa men die ideeën bij elkaar". De relatie tussen Toonder Stu dio's en de provincie Zeeland is al zo'n vijftien jaar oud. De mensen Hfeaam Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51. postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redact'e-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. in Nederhorst den Berg kennen veel Zeeuwen en gewoonten. Tal rijke films werden er gemaakt over de provincie zoals over de havens en de monumenten. „We hebben, zeg maar, een Olivier Bommel-image", zegt Carla Back. „Maar ook Loeki de Leeuw in de ster en reclamespots die je op de televisie kunt zien maken we ook". Gerard van Zalingen vult aan dat daarmee is aangetoond dat Toonder een veelzijdig studio is, die op Europees niveau werkt, van voorlichting tot commercial. „Maar we gaan altijd uit van een kwaliteitsprodukt. Datzelfde geldt voor het Historama in Mid delburg. De betrokkenheid belijdt Toonder trouwens niet alleen in woorden. Van Zalingen weet - Bert Kroon is met vakantie, bouwt af richting VUT - dat Toonder er een prestige-object van wil maken. Niet minder dan een ton wordt van de eindafrekening afgetrok- kken. „De voorbereidingen waar we nu mee bezig zijn, zoals het aSü^SUÏEEPEBfl DONDERDAG 18 OKTOBER Van Zalingen en Back zijn duide lijk enthousiast als ze vertellen over wat er komt. De poppen die gemaakt moeten worden, het toonbaar maken van de rijke historie van de Middelburgse Ab dij. Een film die op feiten is ge bouwd. Geen kitsch, beklemtonen beiden. En dat alles kan niet zonder de medewerking van M.P. de Bruin, de bekende Zeeuwse historicus die vorige week in deze krant zijn betrok kenheid uitsprak. „Die man waakt over de kwaliteit van de in formatie". „Het is nu eens geen commercial over een bedrijf dat schroefjes maakt. Ook dat maakt het pro ject extra interessant. Daarnaast ontmoeten we in Zeeland alleen maar enthousiaste mensen. Het is niet zomaar een object. Nee. Je proeft in Zeeland de intentie om er met z'n allen iets van te ma ken. Voor ons is het bovendien investeren in de toekomst. Zeg maar: er ligt nog een terrein braak dat we kunnen aanboren". Van Zalingen heeft al ideeën voor scenes die in de film voorkomen. „Zo was er ooit iemand die met zijn koets niet door een poort kon. Denk nu maar niet dat die persoon zijn koets kleiner maak te. Hij liet de poort groter maken. Ook het bezoek van Philips de Schone laten we zien. Maar dan vanuit een huiskamer, waar je al lemaal mensen met fakkels ziet langslopen. Zo maak je de histo rie aanschouwelijk. Ook worden monnikken gefilmd in abdijen waar ze nog zijn". Historama dat de bezoeker eerst naar de film kijkt en vervolgens via een logische gang naar de tentoongestelde attributen kijkt. Dan zal de bezoeker herken ningspunten uit de film terugvin den. Ook als hij later buiten loopt en de Abdijgebouwen ziet, is de historie aanschouwelijk. „Geen kitsch. We zitten wel in 1990 en kiezen voor een realistische be nadering". Zaterdag 20 oktober, 19.30 uur wij maken het u gemakkelijk met de voorverkoop van entreekaarten: Londense kaai 19, Middelburg, tel. 01180-27758 Even langsgaan bij Carolien en Angelique, want zij geven u ook graag een leuk reisprogramma of advies mee: Wintersport, Winterzon, Verre Vakanties, Exotische vakanties, Romantische Vakanties, Cruises. Tripjes naar: Parijs, Londen, Wenen, Kopenhagen. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* Live optreden Melo Rockformatie KING FOR A DAY Aanvang: 21.30 u. Toegang gratis. OPEN 06.00 u. 's moigens 01.00 u". 's nachts. Aagje Dekenstraat 5 I 4381 RM Vlissingen Tel. 01184-12347 Deel 4 van de aardkinderen. De nieuwe avonturen van Ayla en Jondalar. Gebonden f 49,90 JM)K K E R "BO)E KEN WALSTRAAT 91 - VLISSINGEN Als alles volgens plan verloopt is Zeeland vanaf de don derdag voor Pasen 1992 een belangrijke attractie rijker. Dan namelijk moet het Historama worden geopend in de Middelburgse Abdij. De MAM {Stichting Manifestatie Abdij Middelburg) is al een aardig stuk op weg. Meer dan de helft van het geld voor dit 1.2 miljoen gulden kostende project heeft de stichting al in de knip. Vanaf vandaag worden particulieren en bedrijven aan gesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in samenwerking met de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Particulieren kunnen meedoen aan een puz zel, vijf gulden inleggen en dan aan het einde van de rit onder meer een achtdaagse verzorgde reis naar New York winnen. Verder zijn er wekelijks talrijke andere ui terst interessante prijzen. De redactie van de weekbla den verzorgt bovendien zes weken lang reportages en interviews, waaronder een reis langs de Abdijen van de Norbertijnen die ook de Middelburgse Abdij stichtten, maar in de zestiende eeuw bij de reformatie werden ver dreven. Ook bezoekt een verslaggever de Toonder Stu dio's en doet kond van zijn bevindingen aldaar. In die studio's wordt het Historama gemaakt. Cultuur historisch verantwoord - zo heet het - moet het worden, zodat het project een hoge educatieve waarde krijgt. Lees, doe mee: en win. Altijd prijs overigens. Op onze pagina Uit het Zakenhart vindt u de puzzel, die u wekelijks op een briefkaart bij alle Walcherse Rabobanken kunt inleveren. De winnaars van de puzzel van vorige week zijn: J. Bos uit Oost-Souburg krijgt 10 vrijkaartjes voor de bios coop Alhambra in Vlissingen en F.S. Derk-Wessels uit Mid delburg mag gaan deelnemen aan het overheerlijke keuze buffet in Arnevilie in Middelburg. Het avondje theater compleet in de Stadsschouwburg/Du Theatre is gewonnen door G.W.H. Wiegers uit Vlissinge De waardebon ter waar de van f 500,-- te besteden bij E-jeveld Heren en Jongens- kleding gaat naar W. v.d. Bwke uit Middelburg. J. Zachariasse-Kerkhove uit Biggèkerke krijgt een jaar lang bij elke hoogtijdag een banket van Bakkerij Rotte in Middelburg. M. Caljé uit Middelburg mag een dagje met het gezin naar het Zwemparadijs De Roompot in Kamperland en J.C. Louwerse-Kasse uit Gapinge wint een tochtje met de Zeil- vloot van de Zeeuwse Stromen uit Zierikzee. Kom op en doe mee, de puzzel en de: prijzen van deze week vindt u op de pagina Uit het Zakenhart. In onze wasstraai kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 Esso, precisie-produkten voor betere prestaties. De korting geldt niet op klantenbestellingen. Vlissingen werd een tijdje gele den 'opgeschrikt' door het nieu we aankomende betaald parkeren plan. De ondernemers in de Vlissingse binnenstad kwa men tegen het plan in 'opstand' en zo ook de bewoners. Een handtekeningenactie was het ge volg. Het is niet alleen gebleven bij een handtekeningactie. De in Vlissingen woonachtige Rinus van Es heeft een alternatief par- keerplan opgezet. Volgens hem is de stelling dat Vlissingen niet zou kunnen ontkomen aan het be taald parkeren niet geheel juist. „Ik vind het persoonlijk volkomen onjuist om het betaald parkeren als de enige en juiste oplossing te zien", zegt Van Es. „Ik streef naar een andere oplossing". Van Es ziet het vrij parkeren ook nog steeds als een pré voor de stad. „Ik ben niet de enige die dat zo ziet want de redactie van de Be- waarkrant schroomt niet om hier mee zelfs reclame te maken". Volgens Van Es zou het ook niet onverstandig zijn om eens een gerichte studie te maken naar de wijze waarop andere steden deze problematiek hebben benaderd voordat de stad wordt volge bouwd met automaten en par- keermeters. Van Es benadrukt dat juist nu Vlissingen uit het slop begint te komen zo'n maat regel van betaald parkeren veel afbreuk zal doen en zelfs de inge zette opleving te niet kan doen. De twee voornaamste uit gangspunten van Van Es zijn: „Schep voldoende parkeerruimte in de onmiddelijke omgeving van de binnenstad en regel de par- keerproblematiek in principe zo als deze de laatste jaren wordt toegepast, dus door middel van een parkeerzöne. Volgens Van Es is de Spuikom een prima locatie om extra parkeerplaatsen te ver krijgen. Ook het parkeerterrein in het verlengde van de Aagje De kenstraat benoemt hij tot één van de mogelijkheden. Als derde mo gelijk geschikt parkeerterrein ver meldt hij de Commandoweg. Het gaat dan over het terrein tussen het gebouw van de Schelde Ra darketen de Van Speykstraat te genover de blinde muur van De Kon. mij. De Schelde. Samengevat wil Van Es de huidi ge situatie handhaven. Dus vrij parkeren met restricties daar waar de parkeerzöne van toepas sing is. De eerder vermelde mo gelijkheden koppelen met een vorm van 'vergunning' parkeren kan volgens hem overwogen worden als daar behoefte aan blijkt te bestaan. JYTERLAAt* LEDERWAREN LANGE DELFT 44 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1