En de Zeeuwen waren woest als de golven van de zee Meer geld voor huisvesting Voordelig smullen bij McDonalds? SPRINT Abdijnieuws krijgt voldoende van lezers Vliegeren voor vrede J.P.A. Rossël tandprotheticus IS LEDERWAREN KOPEN VAKMANSCHAP KOPEN 1 Win een verzorgde reis naar New York en steun Historama Abdijcomplex §£nce' COMBI BACK BIJ BIJOU o "Sfeervol tafelen' WAARDEBON H/STORAMA VERTELT WAARHEID OVER ABDIJ De poorten, zegt'ie, van de Middelburgse Abdij. Daar wil hij het over hebben. Die vertellen geschie denis. Althans, voor de ingewijden. De deskundigen en de historici. Zoals hijzelf - M.P. de Bruin, de ge pensioneerde ex-baas van het Zeeuws Documenta tiecentrum alsook belangrijke (ex)motor van het Zeeuws Tijdschrift. Voor de leek moet het Historama straks de geschiedenis toegankelijk maken. Ook die van de poorten. Toonder Studio's bouwen en instal leren dat Historama als er genoeg geld is. Overheden - go meldden we vorige week - en instellingen geven al. Nu het bedrijfsleven nog. Maar ook particulieren kunnen geven. Onder meer via de actie van deze krant, door deel te nemen aan een elders op een pa gina afgedrukte simpele puzzel. Vijf gulden kost deelname. En iedereen heeft prijs, krijgt ter zijner tijd een gratis toegangskaartje voor het Historma. Calvinistisch PZC WEEKBLADEN Graag ter kerke De winnaars WETHOUDER BRU/NOOGE WIL ANDERE AANPAK NIEUWE KUNSTGEBITTEN Zie de advertentie elders in dit blad. De Nieuwe Burg Her- fstweek. Een hele bijla ge vol informatie over deze feestweek. 91 PROCENT LEEST WALCHERSE PZC WEEKBLADEN Deze week De Autokrant Extra vol autonieuws op zes pagina's. Het is weer KINDER- BOEKENWEEK JORRIE EN SNORRIE GRATIS Vanaf donderdag GEOPEND NAJAARSMODE MET nieuwe materialen nieuwe kleuren nieuwe stijl Keuze uit 3000 VERSCHILLENDE TASSEN in iedere prijsklasse Kwaliteit staat voorop WILKENS BSF ROBBE EN BERKING WMF CHRISTOFLE KELTUM Keuze uit 90 modellen bij de cassette-specialist. SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 FOTO ■VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 41 10 OKTOBER 1990 M.P. de Bruin is resoluut. Van uit het Abdijrestaurant, dat ooit voor de Norbertijnen als keuken en brouwerij werd ge bruikt, wijst hij regelmatig naar buiten. De toegangspoor ten bijvoorbeeld. Van buitenaf gezien op de Balans. „De abt kon er zo op kijken. Op de hoogte blijven van wie en wat er allemaal binnenkwam". Dan vertelt hij over de hoge gasten die Middelburg bezochten, omdat er een abdij stond met veel macht. Wereldlijke en geestelijke. En de breuklijnen die door de geschiedenis lo pen. „Typisch", mompelt hij plotseling tussendoor alsof hij een ontdekking doet. „Tussen de eerste periode tot aan de reformatie en van toen tot nu liggen bijna evenveel jaren". De Bruin doceert graag, lepelt gretig jaartallen op en boeit de luisteraar door de droge getallen met anecdotes te spekken. „Ty pisch Calvinistisch", concludeert hij na de uitleg over het poortje dat toegang geeft naar de afde ling voorlichting op de provincie. Vanaf 1580, na de hervorming, worden daar de Zeeuwse mun ten geslagen. Links en rechts van de poort zitten stenen met tegen- JMassa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. gestelde inscripties. Het ene op schrift luidt Nervus Belli Pecunia, en dat wil zoveel zeggen als 'geld is het hart van de oorlog'. Aan de andere kant luidt de inscriptie: Avro Inservire Nephas. En dat komt er op neer dat het hardstik- ke fout is om slaafs te zijn aan het goud. „Die spreuken kwamen er tijdens de Tachtigjarige Oor log", zegt de historicus De Bruin veelbetekenend. Ook de Gistpoort aan het Dam plein herbergt geschiedenis voor wie het wil zien en de poort naast de voormalige ambtswo ning van de commissaris van de koningin in Zeeland geeft ook al voldoen de stof tot spreken over anno toen. „Die poort kwam er in 1592. Voorheen, in de tijden van de Norbertijnen, mocht het volk er niet komen. Na de reformatie veranderde dat. Je ziet dan ook op een tekening uit 1690 van Van de Venne spelende kinderen op het Abdijplein. Dat was een eeuw daarvoor ondenkbaar ge weest". En dat poortje vertelt over de breuklijn in de geschiede nis. De Norbertijnen werden er - M.R 'de Bruin in de hoofdpoort. zonder overigens een haar te krenken - in 1574 uitgezet. Dat poortje werd tot 1940 het SPOM-poortje genoemd. „Maar die O klopte niet, moest een Q zijn. SPQM betekent zoveel als dat de bevolking er toegang had. De Abdij werd in 1150 gesticht. „Van toen tot in de zestiende eeuw en vanaf de reformatie tot nu is ongeveer een even lange tijd". De Norbertijnen kwamen naar Middelburg om de Zeeuwen te kerstenen (bekeren), verhaalt De Bruin. Rond 1300 stelt een monnik vast dat de Zeeuwen een woest en vrolijk volkje waren, maar graag ter kerke gingen. Bij het begin van hun missie consta teerden de geestelijken dat de Zeeuwen zich woest gedroegen. 'Woest als de zee', schreef een Norbertijn op. Het Historama Abdij Middelburg, zoals het project van ongeveer 1,2 miljoen gulden officieel heet, moet er komen omdat de opzet historisch verantwoord is, oor deelt De Bruin plechtig. „De Ab dij staat in het hart van de stad en is van grote betekenis ge weest voor Zeeland en zelfs daarbuiten. De abt stond in hoog aanzien en hooggeplaatste adel en vorsten bezochten de Abdij. Van de abt straalde glorie af. Phi lips de Schone was er onder meer bezoeker en het rijtje kan makelijk worden aangevuld. Ik- ben zelf erg persoonlijk betrokken bij de Abdij. En ik heb geleerd dat je de zaken niet te abstract moet bekijken. Een historisch gebouw blijft zijn waarde houden als het gebruikt wordt. En door er de ge schiedenis in vast te leggen zon der poppenkast krijgt het voor de bevolking een nog grotere bete kenis". Volgens De Bruin m^akt het Historama de geschiedenis ':?r gankelijk. Zoals de poorten en ge bruikte stenen in het complex voor hem en andere ingewijden geheimen kunnen onthullen. „Het Historama in zijn huidige opzet doet de waarheid geen ge weld aan. Het maakt duidelijk hoe belangrijk de Abdij is geweest": Als alles volgens plan verloopt is Zeeland vanaf de don derdag voor Pasen 1992 een belangrijke attractie rijker. Dan namelijk moet het Historama worden geopend in de Middelburgse Abdij. De MAM (Stichting Manifestatie Abdij Middelburg) is al een aardig stuk op weg. Meer dan de helft van het geld voor dit 1.2 miljoen gulden kostende project heeft de stichting al in de knip. Vanaf vandaag worden particulieren en bedrijven aan gesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in samenwerking met de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Particulieren kunnen meedoen aan een puz zel, vijf gulden inleggen en dan aan het einde van de rit onder meer een achtdaagse verzorgde reis naar New York winnen. Verder zijn er wekelijks talrijke andere ui terst interessante prijzen. De redactie van de weekbla den verzorgt bovendien zes weken lang reportages en interviews, waaronder een reis langs de Abdijen van de Norbertijnen die ook de Middelburgse Abdij stichtten, maar in de zestiende eeuw bij de reformatie werden ver dreven. Ook bezoekt een verslaggever de Toonder Stu dio's en doet kond van zijn bevindingen aldaar. In die studio's wordt het Historama gemaakt. Cultuur historisch verantwoord - zo heet het - moet het worden, zodat het project een hoge educatieve waarde krijgt. Lees, doe mee en win. Altijd prijs overigens. Op onze pagina Uit het Zakenhart vindt u de puzzel, die u wekelijks op een briefkaart bij alle Walcherse Rabobanken kunt inleveren. De winnaars van de puzzel van vorige week zijn: J. Wondergem uit Middelburg krijgt 10 vrijkaartjes voor de bio scoop Alhambra in Vlissingen en C.J. Lubbers-van de Oort uit Middelburg mag gaan deelnemen aan het overheerlijke keuze buffet in Arnevilie in Middelburg. Het avondje theater com pleet in de Stadsschouwburg/Du Theatre is voor M. v.d. Bossche-Kasse uit Middelburg. J.C. Schuit in Middelburg krijgt een driegangenmenu in het toprestaurant Rotisserie Michel in Middelburg en het Historama-menu in De Huifkar is voor H. Bloembergen in Vlissingen. Een dagje met het gezin naar het Zwemparadijs De Roompot is voor C. Hubregtse in Middel burg. Een tochtje met de Zeilvloot van de Zeeuwse Stromen is gereserveerd voor M.A. Verhage-Wisse uit Oostkapelle. Kom op en doe mee, de puzzel en de prijzen van deze week vindt u op de pagina Uit het Zakenhart. 1000 TOESCHOUWERS VERWACHT Niet alleen de grote vliegerlanden zoals Japan, China, Australië en Noord-Amerika doen mee aan de Internationale Vredes Vliegerdag. Ook in Zeeland wordt massaal gevliegerd. Dat gebeurt op zon dag 14 oktober nabij de Veerse Gatdam vanaf 13 uur. Er worden zo'n 4.000 bezoekers verwacht. Voor de organisatie in Zeeland te kenen de Zeeuwse Vliegervrien den, het rk Jongerenpastoraat en het rk maatschappelijk Active- ringswerk. Voorafgaand aan het vliegeren wordt een oecumeni sche vredesdienst gehouden op boerderij Middenhof aan de Mid denweg in Kamperland, aanvang 11 uur. In de hele wereld wordt die zon dag gevliegerd. Vooral jongeren doen daar aan mee. Feitelijk staan de gekleurde 'vogels' dan in de lucht voor de wereldvrede. En daaronder verstaan de organi satoren een rechtvaardige verde ling van de welvaart, welzijn, een schone lucht en een schone bo dem. In januari komt vijf miljoen gulden extra beschikbaar voor de Vlis- singse huisvesting. Dat is nodig nu wethouder Daan Bruinooge het volkshuisvestingsbeleid danig op de schop wil gaan nemen. „In mei heb ik de portefeuille volks huisvesting gekregen. Ik maak er nu meer dan serieus werk van", zei hij vorige week tijdens de pre sentatie van de nota Stadsver nieuwing. Bruinooge is het dus duidelijk on eens met het tot nu gevoerde be leid. Dat wil hij - zo liet hij doorschemeren - gaan verande ren. Tijdens de perspresentatie vorige week sprak hij dan ook modieus van een 'trendbreuk'. En dat wil in politieke taal zoveel zeggen als 'oneens met het tot dan gevoerde beleid'. In juli van dit jaar liet Bruinooge onderzoekers los op de huis vesting in zijn stad. Toen kwam aan het licht dat het leegstandspercentage bijna drie keer hoger was dan in de rest van Nederland, namelijk 5,3 tegen twee procent landelijk. Maar er zijn nog meer problemen in Vlis singen, aldus die onderzoekers. Het woonklimaat is vaak onder de maat. „De hoofddoelstelling nu", meent de socialist Bruinoo ge, „is om voor iedereen een be taalbare woning beschikbaar te hebben". Die aanpak wijkt volgens de tweede burger (Bruinooge is loco-burgemeester) af van het „tot nu toe gevoerde beleid". Hij sprak zich niet afkeurend uit over zijn voorganger, maar tekende wel aan dat de huisvesting nu complex wordt bekeken. Met an dere woorden: Het gaat om meer dan een dak boven het hoofd. Oude huizen worden ook niet meer zomaar gesloopt. „We kun nen dan kijken of er niet een stu dentenhuis van gemaakt kan worden. Uiteraard met aanbren ging van de nodige voorzienin gen". Om de volkshuisvesting in Vlis singen op dat hogere plan te krij gen gaat de gemeente in elk geval nauw samenwerken met de woningbouwverenigingen. Die zullen echter ook hun steen tje moeten bijdragen, waar schuwde de wethouder. In januari komt er een soort ver- volgnota huisvesting uit. Daarin wordt een beeld geschetst van de belangrijkste verhuisbewegin- gen alsook de ontwikkeling van het aantal huishoudens, de sa menstelling en de behoefte daar van. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN pstrph Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* De PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger hebben een uitstekend leescijfer. Niet minder dan 91 procent van de bewoners op Walcheren leest één van beide bladen vaak of soms. Slechts acht procent van de bezorgde bladen gaat ongelezen de prulle- bak in. Dat blijkt uit een lezersonderzoek van het provinciaal opbouwor- gaan Stichting Zeeland, dat in opdracht van het provincie bestuur is nagegaan hoe het met de attentiewaarde van hun ru briek Abdijnieuws is gesteld. Op Walcheren wordt die rubriek al- gedrukt in De Faam (verspreiding in Middelburg, Veere, Arnemui- den, Domburg en Mariekerke) en De Vlissinger (Vlissingen, Valke- nisse en Westkapelle) in een tota le oplage van 47.060. De provinciale informatierubriek wordt zeelandbreed door 65 pro cent gelezen. Dat is 25 procent meer dan tien jaar geleden, toen de provincie ook al een onder zoek instelde. Bij het onderzoek werden 300 provinciegenoten ondervraagd. De naam Abdij nieuws is minder bekend, zo blijkt uit het onderzoek. Ruim driekwart van de onder vraagden vindt de informatie van de provincie gemakkelijk te lezen, 5,8 procent vindt de teksten te moeilijk. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft de ver schafte informatie een voldoen de, 13,3 procent is minder tevreden. Op Walcheren wordt Abdijnieuws het meest gelezen, op Tholen het minst. Mensen met een hogere opleiding lezen Abdijnieuws vaker dan minder opgeleide lezers. Bij aankoop van f 19,50 aan] kinderboeken van Annie M.G. Schmidt B Ijk KEP ~bo)e KEN WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN Caresse exclusieve lingerie KORTE GEERE 1, 4331 LE MIDDELBURG, 01180-24691 >:s LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1