Zeven keer goud voor slagerij HOE Verboom in Vlissingen Dactylo houdt banenshow KINDERBIJSLAG ff# INZENDEN Respons van voor behoud 30 procent postkantoor EEN VETTE PRIJZENPOT Metro Paradise in Buccaneer Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 De actie voor het Historama duurt zes weken. Weke lijks wordt een aantal aantrekkelijke prijzen verloot onder de goede inzenders. En aan het eind van de ac tie wordt een hoofdprijs verloot onder alle deelnemers aan de puzzelactie. De prijzen deze week Wie kent ze niet de ZEILVLOOT DE ZEEUWSE STRO MEN. Met old-timer optima forma zeilen ze over de Zeeuwse wateren. En wie het ooit heeft meege maakt noemt het 'een ware belevenis'. Trots zijn we er op dat we een winnaar kunnen verrassen met een TOEGANGSKAARTJE VOOR VIER PERSONEN naar deze schepen. De hoofdprijs: een 8-daagse reis naar NEW YORK waar u verblijft in een luxe 4-sterrenhotel (inclusief ontbijt) en waar u vergast wordt een even luxe on- mtbijt. Ook krijgt u kaartjes voor een unieke sightseeing in deze bruisende wereldstad. De hoofdprijs wordt aan geboden door VAN FRAASSEN REISBURO'S. PYJAMA SHERWOOD STEREO AUTORADIOCASSETTESPELER LUNCH-AANBIEDING MAGERE RUNDER BRAADLAPPEN Middelburg Pottenbakkerssingel 2, tel. 01180-29251 Woensdag 3 oktober 1990 DE FAAM DE VLISSINGER UIT HET ZAKENHART Het regende onlangs goud bij Topslagerij Verboom aan de Scheldestraat in Vlissingen. Het Instituut voor Ambachtelijke Sla gerij (IAS) kende vader en zoon Verboom zeven prijzen toe voor de zeven toppers uit hun zelfge maakte vleeswarenassortiment. De uitreiking vond op 19 septem ber in Rotterdam plaats in tegen woordigheid van de zanger Lee Towers. Drie keer per jaar kunnen de sla gers Verboom de juryleden van het IAS in hun zaak verwachten om onverwachte keuringen te doen. De acht produkten waar het om gaat: rookworst, kook- worst, achterham, hausmacher, slagers- en boerenleverworst, en tenslotte boeren metworst zijn de vleeswaren dieJohan en Rob Verboom aan de smaakpapillen van de deskundigen toever trouwden. „Alleen met het ge braden gehakt deden wij niet mee", vertelt Rob Verboom. „Maar dat is meer omdat er in de zaak ook minder vraag naar is. Ik heb me daar niet heel speciaal op toegelegd. De andere producten zijn echt een hobby van me en puur ambachtelijk gemaakt en ui teraard zonder smaak of kleurstoffen vervaardigd. Ik werk naar oude recepten, meng zelf De Middelburgse rockformatie Metro Paradise treedt donderdag 4 oktober op in de Happy Bucca neer in Vlissingen. De band laat de eerste swingende tonen om 21 uur horen. Metro Paradise is uit verschillende bands zoals Au- auda, Fear has eyes en Hotch Potch ontstaan. De samenwer king tussen gitarist Herbert Det- tingmeyer en drummer Huub Stevens begon drie jaar geleden. De huidige bassist Jeroen Mol deed twee jaar geleden zijn intre de. Met deze samenstelling maakte de toen nog Hotch-Potch band de demo Some kind of. Een half jaar geleden sloeg de band aan na een aantal optredens en besloot de naam te veranderen in Metro Paradise. Met het eigen repertoire brengt Metro Paradise anderhalf uur Per manent Wave. Door kenners om schreven als bruisende, swingende muziek met af en toe een licht melancholiek nummer. De groep gaf onlangs een demo uit met de titel Deep in the ground there is a treasure yet un- found. Het echtpaar Verboom senior met in hun midden de zanger Lee Towers tijdens de uitreiking van de prijzen in Rotterdam. nog de kruiden en probeer steeds meer verbeteringen aan te bren gen in het produkt". Dat de jury van het IAS de in spanningen van slagerij Verboom waardeert blijkt wel uit de prij- zenkast in de winkel. „Wij vallen regelmatig in de prijzen bij vak wedstrijden", zegt Verboom jr. bescheiden. En: „volgend jaar doen wij ook mee met het gebra den gehakt". Uitzendbureau Dactylo houdt za terdag 6 oktober tussen 10 uur en 16 uur landelijke een banen show, dus ook in Middelburg aan de Kinderdijk. Alle 140 vestigin gen zijn dan geopend. De ba nenshow is juist op zaterdag gehouden om werkzoekenden, die niet op werkdagen langs kun nen komen de mogelijkheid te bieden zich te laten informeren over de honderden beschikbare banen. Dactylo heeft de banenshow sa men met bedrijven georgani seerd. De opdrachtgevers hebben speciaal voor deze dag een inven tarisatie van de beschikbare va catures aan de vestigingen doorgegeven. Hierdoor krijgt de uitzendkracht een duidelijk beeld van zijn of haar toekomstmoge lijkheden en kan zich goed oriën teren op de arbeidsmarkt. Dactylo heeft banen in alle secto ren en beroepen. Er zijn zelfs mo gelijkheden op het gebied van de off-shore Voor wat betreft de werktijden zijn er legio mogelijk heden. Er is werk voor kandida ten die full-time of part-time, of slechts enkele uren per week be schikbaar zijn. Uitzendwerk is vaak tijdelijk, maar het is ook een ideale opstap voor kandidaten die op zoek zijn naar een vaste baan. Door het tij delijk karakter van uitzendwerk kunnen schoolverlaters bij meer dere bedrijven werkervaring op doen. mjffls Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg Naar aanleiding van de berichten over de voorgenomen sluiting van het postkantoor in Oost- Souburg is de Werkgroep Be houd Postkantoor Oost-Souburg opgericht. De Souburgse Werkgroep heeft een oproep geplaatst om bewo ners, organisaties en bedrijven in Souburg, Ritthem en het Sloege- bied een formulier in te laten vul len waarin zij verklaren dat het postkantoor moet blijven. Er zijn nu al 1600 formulieren ontvan gen, waarvan 80 van bedrijven, organisaties, instellingen, winke liers, onderwijs en artsen. Een to tale respons van 30 procent. De werkgroep is van mening dat dit genoeg reacties zijn om het post kantoor niet te laten sluiten. De werkgroep voelt zich ook vooral gesteund door de gemeente Vlis singen en de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden- en Noord Zeeland. Heeft uw dochter een kranten wijk? Vult uw zoon vakken in een supermarkt? Of verdienen ze op een andere manier een extra zak centje? Meestal geen enkel pro bleem. Soms kan het echt invloed hebben op de hoogte van de kinderbijslag. Is het kind jon ger dan 16 en woont het thuis? Dan mag het zoveel bijverdienen als het wil. En met vakantiewerk mag elk kinderbijslag-kind zonder probleem f 1500,- verdienen. Maar uw vraag is natuurlijk: Wanneer scheelt het in kinder bijslag? Voor niet thuiswonende kinderen en kinderen van 16 jaar en ouder krijgt U kinderbijslag als U aan een bepaalde onderhouds-eis voldoet. Bijvoorbeeld: Om 2x kin derbijslag voor een thuiswonend schoolgaand kind van 19 jaar te krijgen, moet U "grotendeels" in het onderhoud van dat kind voor zien. "Grotendeels", dat wil zeg gen voor meer dan de helft en minstens f 56,- per week. In het voorbeeld hierboven is de onderhouds-eis: meer dan de helft van de onderhouds-kosten. Die onderhouds-kosten zijn aan een maximum gebonden. Sinds 1 oktober 1990 is dat maximum voor een thuiswonend kind: f 10.000,- per jaar. Dat is f 192, per week. Krijgt het kind (inclu sief tegemoetkoming studie kosten) meer dan de helft van die 192, dus meer dan f 96,- per week? Dan gaan de inkomsten boven die f 96,- van de kinder bijslag af. Tja, het spijt me dat ik het niet eenvoudiger kan uitleggen. Dit is maar een voorbeeld om een idee te geven. Als U vragen heeft, bel gerust. Deelnemers aan deze puzzel die nen het antwoord aanstaande maandag voor 12 uur af te ge ven bij één van de Walcher- se Rabobanken, waarvan er altijd wel eentje in de buurt is. Meedoen kost f 5,-, maar daartegenover staat dat elke deelname recht geeft op een gratis toe gangskaart tot het Historama voor als dat wordt ge opend. Aanstaande woensdag worden de eerste prijswinnaars bekend gemaakt. ALTIJD PRIJS Van de splinternieuwe bioscoop ALHAMBRA in Vlissingen krijgt een winnaar maar liefst TIEN VRIJKAARTJES voor een avond feesten in één van de vier zalen. Een mooie gelegenheid om met deze aanwinst voor heel Walcheren eens kennis te maken. HOTEL ARNEVILLE in Middelburg draagt de actie voor het Historama eveneens een warm hart toe. Een winnaar mag op een zondagavond naar het restaurant van dit vier sterrenhotel om er te genieten van de culinaire hoogstandjes die de kok dan opdient voor het KEUZEBUFFET, dat er zondagavond is. Dit warm keuzebuffet is trouwens één van de nieuwe initiatieven van eigenaar Ben van Damme. Velen kennen de STADSSCHOUWBURG in Middelburg als een cultuurtempel. Maar de keuken er van kent eveneens een hogeschool-status. Daarom bood restaurateur Rob Zuidam een paar jaar geleden voor de eerste keer een avondje 'theater compleet' aan. Dat initiatief begint al aardig ingang te vinden bij het theaterpubliek! Heerlijk eten voor de voorstelling, in de pauze een kopje koffie in de bar (dus niet wachten in de rij) en na afloop een borrel in de bar en (soms) kennis maken met de artiest van die avond, die er graag wat komt drinken. Die prijs biedt Zuidam aan. EEN AVONDJE THEATER COMPLEET. Wie de naam ROTISSERIE MICHEL in de mond neemt, spreekt bijna vanzelf met eerbied over de culinaire kwaliteit van de keuken van dit kwaliteitsrestaurant. Logisch dat we er trots op zijn dat we een winnaar een DRIEGANGENMENU kunnen aan bieden. Michel de Vaan zelf vindt dat het initiatief voor het Historama. een verrijking van de cultuurhistorische waarde is van Middelburg en eigenlijk van heel Zeeland. Dat is de reden waarom hij met graagte een prijs aanbiedt. Hotel-café-restaurant DE HUIFKAR, de markante uitspanning op de Markt in Middelburg, heeft beloofd een speciaal menu voor de winnaar samen te stellen. Ongezien weten we nu al dat de kok voor de winnaar een kwaliteitsmaaltijd laat opdie nen. Dit HISTORAMA-MENU moet een verrassing worden. We zijn enorm nieuwsgierig Ook ZWEMPARADIJS DE ROOMPOT in Kamperland meent dat het Historama moet komen. De uitdaging aan Walchena- ren om een bijdrage te leveren vat het Zwemparadijs in een prijs die er niet om liegt. EEN HEEL GEZIN (vader, moeder en twee kinderen) rriag een hele dag gratis komen genieten van de exotische rijkdommen die dit zwemparadijs heeft te bieden. r* éJL m* Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter elkaar zet krijgt u de naam van een deel van het lichaam. Dit is de oplossing. 30-46-6-68-50-10-5-3-19-52-2 HORIZONTAAL: 1 tak van sport: 6 aromatisch aftreksel; 11 grondstof voor de kleurstoffenfabrikage; 12 muzieknoot; 13 fluweelachtig weef sel; 14 vrucht; 15 onmeetbaar getal; 17 stoomschip; 19 landbouw werktuig; 21 kweking; 24 schaakterm; 26 plaats in Drente; 29 verdik king van de opperhuid; 30 sierdek op een bed; 32 rivier in Duitsland; 33 plaats aan de spoorweg Utrecht-Arnhem; 34 deel van de dag; 35 let wel; 37 hoofddeksel; 38 Europeaan; 39 eivormig; 40 grove wollen stof; 42 hoewel, ofschoon; 44 verbrandingsrest; 45 boom; 48 afdruk; 50 werktuig; 53 kleine wig; 54 nauwgezet; 56 slaapplaats; 57 toestand van rust; 58 klaar; 60chemisch symbool; 61 pers. voornaamw.; 62 vlug van begrip; 64 schijf; 65 vogelprodukt; 67 mannelijk beroep; 69 kleur; 70 keten. VERTICAAL: 1 hoeve; 2 op dit ogenblik; 3 scheur; 4 schermbloemige plant; 5 deel v.d. mond; 6 boom, 7 schijf; 8 stof; 9 voorzetsel; 10 voortreffelijk; 16 afgevaardigden; 18 Ned. omroepvereniging: 20 profi teur; 22 plechtige verklaring; 23 militaire rang; 24 per procuratie; 25 voorzetsel; 27 eminentie; 28 aanw. voornaamw.; kleine vis; 31 op komende gedachte; 34 over: 36 zangstem; 40 gevoel van afkeer; 41 vis; 43 mannelijk beroep; 46 gewricht; 47 openbare bijeenkomst; 49 voorzetsel; 51 aan boord; 52 en dergelijke; 53 de oudere; 55 dans; 57 gegraven waterweg, 59 biersoort; 60 volkslied van Amerikaanse negers; 63 kikvorsachtig dier; 64 kleverige stof; 66 voegwoord; 68 bolgewas. Oplossing van Puzzel krant 26/9 HORIZONTAAL: 1 verraad; 6 dochter; 12 pols; 14 pret; 15 e.p.; 17 e.k.; 18 kat; 20 uk; 21 w.g.; 22 raak; 24 reden; 26 slee; 28 taf; 29 fat; 30 tin; 32 oer; 33 Ir.; 34 zege; 35 reus; 37 si; 38 wezel; 39 atlas; 41 noot; 42 boeg; 43 lever; 47 kapel; 50 op; 52 loge; 53 Orel; 54 BB; 55 nis; 57 dek; 58 mat; 59 koe; 60 deel; 62 lelijk; 64 koel; 65 er; 66 Em.; 68 lijn; 69 fa; 70 re; 71 mees; 73 peur; 75 dro gist; 76 steward. VERTIKAAL: 1 veertienhonderd; 2 RP; 3 roek; 4 alk; 5 as; 7 op, 8 cru; 9 heks; 10 TT; 11 regeringsbeleid; 13 pad; 16 paar; 18 ketel; 19 tetra; 21 wees; 23 af; 24 rage; 25 niet; 27 L.O.; 29 fez; 31 nul; 34 zetel; 36 sabel; 38 wol; 40 sol; 44 vod; 45 egel; 46 rekel; 47 komijn; 48 arak; 49 pet; 51 pier; 54 boer; 56 Se; 59 K.O.; 61 leeg; 63 lijf; 64 kauw; 67 mei; 69 fee; 71 M.O.; 72 s.s.; 73 Pt; 74 Ra. Winwoord: MARCONIST XR-1301 2x20 Watt vermogen. 18 voorkeuzezenders. Autoreverse. Kop heldere soep. Nasi goreng met atjar. Kroepoek en een gebakken ei. puusBmn vmmm Geldig van woensdag 3 oktober t/m zaterdag 6 oktober

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 8