'Positie Vlissingen als cultuurstad verstevigd' Het publiek als voyeur bij 'De Meiden' Ineke Otte en de deuren der waarneming 4 OKTOBER T/M 10 OKTOBER IN MIDDEN ZEELAND OPENING BIOSCOOP ALHAMBRA MET VIER ZALEN DE KUNSTENAAR GESPROKEN Peter Sijnke KINDER Vengeance in de Stadsdanszaal Shut up and Sing in de Walk-Inn Woensdag 3 oktober 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER tg? m M Uï x sPWvi» - Een rode loper, dé twee direuteu- ren in smoking én een'yTit?er- e"n glamour-rriobiel waarmee Rijk de Gooyer en Jan Decleir arriveer den zorg'dèn voor eën extra feestelijk tintje bij de (helope ning van het Vlissingse Alham- bratheater vorige week donderdag. v - Jfr uj- Na hët welkoffiTtwourcI A'lhamHra^jjrê'ct^r/^cï te ''ff icI utffiievfuuwffg.Kuppe^a Loof de bioscoop met nu vier za len offcieel openen. In haar ope ningstoespraak hekelde de Vlissingse wethouder de Home video. Die kan nooit de plaats van de bioscoop innemen, omdat er in het theater sprake is van een veel directere beleving dan het draaien van een film thuis, meen de ze. Verder prees zij het initia tief van de directie om het geld dat geschonken is bij de opening, beschikbaar te stellen voor de aanschaf van vitrinekasten voor het Vlissings Museum. Rijk de Gooyer, als vertegenwoor diger van de Nederlandse filmwe reld uitgeno'digd, vertelde na de openingstoespraak anecdotes uit de fïlmvtfèrefd. Hij ^Bdgdë^lffjfr gevraagd aai?toe wefvaTï VÏÏssiq- gen té houcièn. XrrSuoer.toculiT nóg "veel uïTiêt' tn^lergpeejdg^ logèerdejk'aïtijd ii^effóTijtefljp de Bouiêvarci. MetWe* op"iffire van 'De zwarte nliter' "en 'Twee vorstinnen "en een "vorst', die op veel lokaties in Zeeland zijn ge filmd, logeerde ik in ve"el plaat sen, gedurende lange tijd. Veere, Domburg, Yerseke en Terneuzen zijn plaatsen die ik ook goed ken en heel erg leuk vind". Rijk de Gooijer (links) tijdens zijn toespraak in Aihambra. Met een Vlaams obsceen verhaal stelde Jan Decleir zich voor als vertegenwoordiger van de Belgi sche filmwereld. Decleir was on der de indruk van het vernieuwde Aihambra. „Een groots project, behoorlijk uit de kluiten gewas sen met de vier zalen en het theatercafé. Ik hoop dat de men sen nu nog meer naar de bios coop zullen gaan". Het houden van het Belgisch Uit-festival kreeg de goedkeuring van De cleir. „Er is te weinig bekendheid met het Vlaamse produkt en dat komt omdat er toch een zekere protectie bestaat van het Neder landse produkt. Jullie Zeeuwen en wij Vlamingen, wij zijn broe ders, het is meer de rest van Ne derland die kennis moeten maken met de Vlaamse film". Jan De cleir was nog nooit uitgenodigd voor een een opening van een filmtheater. Uitgerekend donder dag had hij er twee. Na zijn be toog in Vlissingen vertrok hij rap naar Leuven voor de volgende handeling. Aihambra heeft nu zijn deuren opengezet. Alles is klaar, behalve het kunstwerk aan de buitenge vel. Er moet nog een laag lak over de schildering, maar volgens de kunstenaar is het daar nu te koud voor. In het voorjaar klimt Kees de Valk de steiger weer op, om het geheel bij te werken. Dat de muurschildering opvalt is één ding wat zeker is. „Er zijn al drie botsingen geweest, gelukkig niet ernstig, maar ze waren wel het gevolg van de schildering. De mensen zijn de kale muur ge wend en kijken dan nu met veel aandacht naar boven in de auto, remmen dan plotseling af om nog iets beter te kijken en de botsing is een feit", vertelt Kees de Valk. Aihambra is het visitekaartje van Vlissingen en zoals een bezoeker tijdens de opening opmerkte. „Met de komst van dit nieuwe Aihambra is de positie van Vlis singen als cultuurstad verste vigd". f* L*. Starlight Productions voert 5 en 6 oktober in het Vestzaktheater Vlissingen het toneelstuk 'De Meiden van Jean Genet op. Starlight Productions bestaat uit Karin Starmans en Wil Koelewijn, die ook beiden de rol van 'meid' op zich nemen. 'Mevrouw' wordt gespeeld door Milly Öéle. Wil Koelewijn rëgissêërt het stuk ook, en da'ar was h"et bij geble ven, als niet één van de oor spronkelijke meicien, ATmëmariè Verbeek plots ziek \/7as gëC&ör- den. „Het werd é5lï eTTorme uit daging. Möëilijk, rfioSr rnuöi. Allé mogelijke ëmotieè zijn vèrtegeh- woördigd, ën ik tó/iTfïêt ftPengeri a la Genet: met théatraliteit, pa thos en retoriek", zegt de regi- seusse. Het stuk, dat in 1947 als schok kend werd ervaren, gaat over twee dienstmaagden en hun me vrouw. Tijdens c/e afwezigheid van mevrouw spelen de maag den hun frustatie en onderdruk king tegen elkaar uit. Claire (Karin Starmans) kruipt dan in de huid van Mevrouw en Solange (Wil Koelewijn) is ook dan een onder drukte meid. Karin Starmans: „Die ceremonie is heel fascine rend, zo menselijk tot in het ab surde, tot in het kapot maken van elkaar. Het publiek wo'rdt op die momenten voyëuT"'. Wil Koele wijn vult aan: „Maar het blijft herkenbaar, alle emoties van ja- louzie tot opoffering zitten erin". Het décor is precies zoals Genet het mooi had gevonden, doods. De spiegel met de omlijsting van een grafsfëën, e"en kleding- kaststandaard met de vórm van een kruis en praaiB£d. „De dóód komt daardoor diclTtëfbij én wordt lichtvoetiger, hét theater daarentegen ernstiger", beweer de Genet. Wil Koelewijn en Karin Stafmans zijn dól op het stuk. Karin Starmans wilde het al ge ruime tijd spelen. „Het zat in mijn lijf en het moést eruit". Starlight Productions heeft drie jaar uit Karin Starmans en Conny Lighthart-Schenk bestaan en Wil Koelewijn was regisseuse bij de Zeeuwse Komedie. Conny Lighthart-Schenk stopte en Wil Koelewijn wilde met haar regie- diploma uit het amVtèurwereldje stappen. Ze kwam Karin Star mans tegen. De actrice wist het vuur voor het stuk op haar over te brengen en vond in de regis seuse een enthousiaste partner. Het stuk staat voorlopig maar voor twee avonden geboekt in Vlissingen, maar er zijn plannen voor optedens in Renesse en Bel gië. Wl Kdeiêwïjh" èn i Kann Swiï'iïa. De Goese kunsterares ineke Otte stelt tot en met 27 okto ber recent werk in het gebouw van de Stichting Beeldende Kunst Zeeland (SBK), Kui perspoort 22 te Middelburg, ten toon. Ineke Otte ('s Heer Abtskerke 1952) begon met textiel te werken in de jaren zeventig. Van 1983-1987 bezocht ze de Vrije Akademie in Den Haag. Ineke ging experimenteren met haar textiele kunst. "Het bleef aanvankelijk textiel, maar ik combineerde mijn objecten met andere materialen, zoals ij- zercement", zegt Ineke. In die periode trad een ruimtelijke ontwikkeling in haar kunst op: het was duidelijk geen textiel in het platte vlak meer. "Nadat ik me een poosje met beweging had bezig gehouden begon ik onstreeks 1984 met in- en uit pakken. Inpakken en uitpakken van gedachten en gevoelens die ik zelf beleefde". Dat uitte zich in gezeefdrukte teksten ("heel bewust fragmenten van bestaande teksten en niet mijn eigen bewoordingen, dat vond ik tè privé") op textiele objec ten. Dit werk van Inkeke Otte werd heel populair, hetgeen moge blijken uit het feit dat vrijwel alles uit die tijd verkocht is. Ineke's werk werd opener, het kwam los van het raamwerk en daaruit ontstond in 1986 de serie "De spanning gebroken" (in het bezit van de provincie Zeeland). Deze serie werd op genomen in het project "Kunst als proces" (waarin zich ook werken van kunstenaars als Marnus Boezem en Piet Diele- man bevonden), dat enkele ja ren langs de Zeeuwse scholen reisde. In "De spanning gebro ken" zijn al deurvormen te on derscheiden en vanaf die tijd werd dat het centrale thema in het werk van Ineke Otte: deu ren, die je opent, ingang en uit gang, doorgang. Ineke: "Wat gebeurt er met je als je een deur ziet, dat kan: spanning opwekken, nieuws gierigheid (wat zit er achter?), verontrusting, confrontatie, een neiging tot kijken, een doorbraak, een inbreuk op het reeds bekende enz." Hetgeen mij doet denken aan de schrijver Aldous Huxley die in zijn "The doors of percepti on" ("Deuren der waarne ming", 1954) opmerkte dat er zaken zijn die wij weten en die wij niet weten en daartussen bevinden zich...deuren. Een voorbeeld van deze perio de in haar werk is bijvoorbeeld het object "Zeven deuren" (1987), in het bezit van het Zeeuws Museum. Ineke trad solo of in groepsver band vanaf begin jaren tachtig regelmatig met haar kunst naar buiten. Zo exposeerde zij on dermeer in Goes, Vlissingen, Middelburg, Domburg, Delft, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam. Zij richtte haar aandacht ook op andere zaken, getuige haar sieraden (armbanden, halsket tingen e.d.), vaak uitgevoerd in contrasterende materialen (hard en zacht) en in felle kleu ren (met name zwart en geel) en schalen. De deuren bleven echter een constante. Dat blijkt uit haar re cente werk, dat momenteel in de SBK tentoonstellingsruimte te zien is. Het handelt daarbij om reisimpressies die naar poorten, zuilen en wandobjec- ten) zijn als het ware een re flectie van haar indrukken en ervaringen, opgedaan tjdens buitenlandse reizen. "Ja, voor namelijk met steden heb ik iets. Grote steden vind ik heel intrigerend, de sfeer, de archi tectuur, de mensen. Dat boeit me enorm", aldus Ineke. De objecten, waaronder het prachtige "passage in Berlijn", zijn hoofdzakelijk vervaardigd uit hout. Terwijl daarnaast ook wel, messing en staal (min of meer als contrastwerking) zijn toegepast. De tentoonstelling wordt bege leid door een fraaie catalogus. Dit nieuwe werk van Ineke Ot te verdient het om als monu mentale kunst, op grote maat en schaal, te worden uit gevoerd. door Jan Smeekens De borrelpraat van cultuurfilosofen die de televisie zien als het monster dat onze leescultuur bedreigt, gaat in de boekhandel in grote oplagen over de toonbank, maar is onver koopbaar vanaf het moment dat een nog somberder goeroe ons de stuipen op het lijf jaagt. Begin dit jaar mocht George Stei- ner ter gelegenheid van zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek zijn zegje doen over de toekomst van het boek. Hij herinnerde zich met weemoed de tijd dat je in Oost-Duitsland voor een paar dubbel tjes Lessing, Goethe, Schiller en Heine kon krijgen: "Dat is over een paar weken verdwenen. Dan is er de video-cassette en de porno cassette. Maakt u zich daar geen il lusies over. De mens heeft een honger naar pulp die geen grenzen kent". Maar! De komende maanden zendt de Nederlandse Onderwijs Televisie (NOT) voor kinderen in de onder bouw van de basisschool drie met vakmanschap en visie gemaakte programma's uit die het lezen wil len stimuleren. En wie van vernufti ge filmpjes met mooie plaatjes uit bijzondere prentenboeken houdt, mag niet verzuimen te kijken. De laatste uitzending in het popu laire schoolTV-project Boekenbuis III is morgen (9.30 uur) gewijd aan HOEDJESDAG, een van de laatste boeken die door de in 1987 overle den Arnold Lobel geïllustreerd wer den. Het geestige, aanvankelijk nogal droevige maar met een rijk geluk eindigend verhaal van Laura Geringer gaat over Dirk Jan Diede- rik de Derde, laatste telg uit een verzamelaarsfamilie. D.J. verzamelt hoeden en die monomane passie staat al zijn hele leven een innige, ook vurig gewenste liefdesrelatie in de weg. Op een nare, sombere dag, als D.J. met drie hoeden op zijn hoofd door de straten van de stad wandelt en overal om zich heen dieren ziet die zich voor eeuwig aan de ander beloofd hebben, schiet hij de grootste hoedenzaak van de stad binnen. Voor het eerst zal hij ervaren wat het betekent op slag verloren te zijn. 'Hoedjesdag' is een uitgave van Ploegsma en kost f 17,95. Lobel behoort dankzij volmaakte boeken als 'Bij Uil thuis' en de vier deeltjes over het kostelijk duo Kik ker en Pad tot de populairste auteurs en illustratoren in het Ploegsmafonds en de laaggeprijsde uitgave KATTEKRABBELS (voor f 14,95 vijfendertig met kleurteke- ningen geïllustreerde versjes over om verschillende redenen bijzonde re katten) moet dan ook gezien worden als een hommage aan de man 'die veel kinderen (hopelijk voor altijd) voor het boek gewon nen heeft. Bobo, K.R.O. en Margriet reikten in september aan 'Katte- krabbels' de Pluim van de Maand uit. In Plaatjes Kijken II maken kleuters vanaf 21 november in vier wekelijks uit te zenden programma's kennis met allerlei technieken die het mo gelijk maken zelf verhalen te verzin nen en te drukken. De tweede aflevering in de serie draait om EEN BLAADJE IN DE WIND van André Dahan, die (terecht) dacht dat de sfeerrijke illustraties in het blij ma kend verhaal over een vliegeniertje dat in zijn droom achter een voorbij dwarrelend herfstblaadje aan gaat, voor zichzelf zouden spreken en geen tekst nodig hadden. Bij de NOT dacht men daar (onterecht) anders over. Het boek is - ondanks de niet altijd harmonieuze overgan gen tussen naast elkaar liggende bladzijden - wat je noemt 'een plaatje'. 'Een blaadje in de wind' wordt uitgegeven door Van Holke- ma Warendorf en kost f 24,90. Een juweeltje van prentenboek kunst is WIJ GAAN OP BERE- JACHT door Helen Oxenbury en Michael Rosen. Het kreeg een Pluim van de Maand, een Vlag en Wimpel van de Griffeljury én The Smarties Book Prize 1989, de grootste kinderboekenonderschei ding ter wereld. Het doordacht ge maakte boek staat centraal in een van de twaalf afleveringen van de NOT-serie Warreltaal. Dit taalspel project is bedoeld voor kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool, maar het door J.H. Gottmer/H.J.W. Becht uitgegeven boek zal ook peuters vanaf een jaar of twee ein deloos veel kijkplezier en luisterge not verschaffen. Het malle verhaal over een niet bang uitgevallen fami lie die op een prachtige dag op be- rejacht gaat, maar Sluiperdesluip! Loeierdeloei! Struikeldestruik! Flap- perdeflop! Plonserdeplons! Zwie- perdezwiep! terug naar huis vliegt, in bed, diep onder de dekens, werd door Helen Oxenbury geïllustreerd in een bewonderenswaardige opeenvolging van kleurtekeningen, zwartwit-illustraties, grote en klei nere prenten f 24,50). Zolang er boeken verschijnen als 'Wij gaan op berejacht' hoeven we ons over de toekomst van het boek waarachtig geen zorgen te maken. DOMBURG Hof Domburg (Babelweg). Boulevard Architectuurproject. Dagelijks geopend. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuwsche Centrale Discotheek. (Langeviele 82). Joke Floresse en Jo- han Sinke, foto's. Di. t/m vr. van 10 tot 17.30 uur, wo en do. van 19 tot 21 uur, za. van 10 tot 16 uur. Galery Vincent. (St. Janstraat 3). Werken van J.W. van Trirum, Dinge- mans, Rob de Haan, olieverfschilderij en, aquarellen. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur, op afspraak. Holografiemuseum 'Dennis Gabor'. (Gortstraat 36). holografie. Dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, behalve maandag. Kunsthandel De Witte SwaerFt Zee paardje. (Vlasmarkt 7-9). Permanente expositie oude- en moderne kunst. Di. t/m za. van 9.30 tot 18 uur. Galerie Dauvillier. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Galerie Willem Vader. (L. Noordstraat 56). schilderijen, tel. 01180-29419. Dagelijks geopend. Atelier Anneke Ruimschotel. (Groot mede 66). Staal/touw plastieken, op tel. afspraak geopend. tel 01180-16323. Zeeuwse Bibliotheek. (Kousteense- dijk 7). Expositieruimte: Mar/a de Lan ge, schilderijen. Hal begane grond: "Zuid Molukkers in Zeeland", foto's. Jeugdafdeling begane grond: Omslag '90, (t/m 6 oktober) Dick Bruna, (van af 8 oktober), bekroonde kinderboe ken, (tijdens kinderboekenweek: 10 oktober t/m 20 oktober) Souterrain: Mieke van den Berg-van der Sluis, tentoonstelling. Openingstijden Bi bliotheek. Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Tweede verdie ping: Beelden uit het instrutrieel verle den van de kanaalzone. tentoonstelling. Vervoersmiddelen, tentoonstelling (vanaf 5 oktober). Openingstijden Bibliotheek. De Vleeshal. (Markt). Ian Wallace 'Hommage aan Mondiraan' ten toonstelling. (t/m 7 oktober) Ope ningstijden: Di. t/m za. 11 tot 17 uur. Zo. 13 tot 17 uur. Eetcafé Dangeroe. (Vlasmarkt 39). Elisa Kuipers. Francois Ryckhals Mu seum. (Dam 71). "Van Rembrandt tot Brandenburg" Grafiek. Openingstij den do. vr. za. van 13 - 17 uur. Rabobank. (Hal hoofdkantoor). J. de Quelery expostie. Openingstijden bank. Kunstuitleen. (Kuiperspoort 22). Ineke Otte, objekten. Di. t/m za. 13 tot 17 uur. 'Tjonge jonge' Eugene van Zutphen en Annet Notenboom, sieraden. Di. t/m za. 13 tot 17 uur. PZEM (Poelendaelesingel 10). Marijke Visser, tentoonstelling. Opening tij dens kantooruren. Grand Cafe Solo. (Damplein 48). Dhr. Linker, eigen werk. Openingstijden van 10 tot 01.00 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum.(Duin vlietweg 6) "Amateur Beeldende Kunstenaars". Openingstijden Za. t/m Ma. 13.30 tot 17 uur, Di. t/m Vr. 10 tot 17 uur. VEERE Museum "De Schotse Huizen". Ro nald Mullie, topografieën. Ope ningstijden Ma. 13 tot 17 uur. Di. t/m Za. 10 tot 17 uur. Grote Kerk. Zomertentoonstelling 1990, wisseltentoonstelling: Foto's van Eva Besnyo, thema klederdracht. Kryn Taconis, foto's. Openingstijden zo.14 - 17 uur, ma. t/m za. 10 tot 17 uur. Ir. J.W. Tops-huis. Schouwen- Duiveland, foto's. Zeeland Waterland. Zeespiegelrijzing. Dagelijks te bezich tigen. Potterie S. (S. Oomstraat 1). Spreeu wpottententoonstelling. M a t/m za. van 12 tot 18 uur. Atelier Galerie Paul de Vries. Capel- lestraat 1. schilderijen. Dagelijks ge opend. tel. 01181-1361. VLISSINGEN Inguana. (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën en insekten. Zo.. ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, Di., wo., vr. en za. van 10 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juli ana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereeen. Strandhotel. (Boul. Evertsen 4). Ster renkunde, Zeeuws Planetarium. Watertoren, (gelegen aan N58). Eric Brandts, hedendaagse kunst, (t/m 7 oktober) Di. t/m zo. van 11 tot 17 uur. Gevangentoren (Boulevard de Ruyter la). Moniek Veas, schilderijen en wandmozaieken. Dagelijks van 11 tot 17 uur. Skandia Sauna (Zwanenburgseweg 11). Thermen en badgebruiken in de Romeinse 7//c/.Tijdens openingsuren. Bellamy 19. (Bellamypark 19). Jan van Leeuwen, hedendaagse kunst. Ma. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m zo. van 13 tot 17 uur. (vanaf 5 oktober). WEMELD/NGE Galerie L. Rijks (Chezeeweg 27). schilderijen. Tel. 01192-1373. dage lijks geopend. DONDERDAG 4 OKTOBER Rockformatie Metro Paradise, Happy Buccanneer, Aagje De kenstraat 5, Vlissingen, 21 uur. Waardenberg De Jong, kol dershow 'Juul Hul', Stads schouwburg, Molenwater, Middelburg, 20.30 uur. VRIJDAG 5 OKTOBER Het Nederlands Kamerkoor, concert, Concert- en Gehoorzaal, Middelburg, 20 uur. De Meiden, door Starlight Pro- dukties, Vestzaktheater, Bellamy park, Vlissingen, 20.30 uur. Jamsessie, Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissingen, 14 uur. Uengeance, Stadsdanszaal, Beddewijkstraat 15, Middelburg, 20.30 uur. Bevelandse gitaarband 'Shut up and sing'. Walk-inn, Minister Lelystraat 4, Vlissingen, 22 uur. ZATERDAG 6 OKTOBER Middelburgs Minitheater, muzi kale komedie 'Alles Kits', Verwe- rijstraat 53, Middelburg, 20.30 uur. De Meiden, door Starlight Pro- dukties, Vestzaktheater, Bellamy park, Vlissingen, 20.30 uur. Waardenberg De Jong, kol dershow 'Jool Hul', Stads schouwburg, Molenwater, Middelburg, 20.30 uur. ~DlNSDAG9 OKTOBER Het Corver Trio, concert. Klove niersdoelen, Achter de Houttui nen, Middelburg, 20 uur. Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. Mannenkoor 'Comt nu met Sangh' met soliste Reinata Heemskerk, zangavond, Gerefor meerde Kerk, Oost-Souburg, 19.30 uur. WOENSDAG 10 OKTOBER Poppentheater Parabel, voor stelling, theaterzaal Zeeuwse Bi bliotheek, Kousteensedijk 7, Middelburg, 15 uur. 'Het Zuiden' door het Zuidelijk Toneel, Stadsschouwburg, Mo lenwater, Middelburg, 20 uur. VRIJDAG 5 OKTOBER Vengeance met hun Up to a million-dollar deal tournee in de Middelburgse Stadsdans zaal. De band was te horen op de Aardschokdag en Parkpop. Nu is Vengeance te zien en te horen in de Middelburgse Stadsdanszaal. Het optreden is vrijdag 5 oktober en begint om 20.30 uur. Het op treden in Middelburg is een on derdeel van de officiële tour die de groep deze zomer is begon nen. Het motto van de tournee is Up to a million-dollar deal. De band bestaat uit Ian Perry, be kend van de groep Hammerhead, Arjen Lucassen, Oscar Holleman, Jan Bijlsma en John Snels. De groep werd in 1983 opgericht en al snel verscheen de titelloze Vengeance elpee. Daarna volg den We have ways to make you rock in 1986, Take it or leave it in 1987 en Arabia in 1989. Relea ses vonden plaats in West Euro- pa, Japan, Singapore en de USA. Het repertoire van de Up to a million-dollar deal tournee bevat oude nummers maar er blijft ge noeg ruimte over voor de aller laatste en eigentijdse songs. Het Vlissingse podium Walk-Inn presenteert vrijdag 5 oktober de energieke Bevelandse gitaarband Shut up and Sing. De groep be gint om 22 uur in het open jonge rencentrum Walk-lnn aan de Minister Lelystraat. De band bestaat twee jaar en maakte in de huidige bezetting afgelopen jaar hun debuut op het Klomppop en het Vrijbuiterfestival. Sinds die tijd werkt de formatie aan een verdere uitbouw van het op gi taar georiënteerde repertoire. Shut up and Sing maakt van de muziek een optreden waarin in vloeden uit allerlei stromingen zijn samengevlochten tot een frisse popsound. Het repertoire bevat sixties, rock and roll en ste vige gitaarrock. De meeste num mers zijn door de groep zelf geschreven maar ook covers van Elvis Costello, Chris Isaak en R.E.M. worden ten gehore ge bracht. Aihambra I Vlissingen, 'Die Hard 2' 19 en 21.30 uur. Aihambra II Vlissingen, 'Ano ther 48 hours' 19 en 21.30 uur. Aihambra III Vlissingen, 'Dick Tracy' 19 en 21.30 uur. Aihambra IV Vlissingen, 'Days of Thunder' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dick Tracy' 19 en 21.30 uur. Electro Mid delburg, 'Dick Tracy' 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Romeo' 20 uur, 'Wild at heart' 22 uur. ZATERDAG 6 OKTOBER Aihambra I Vlissingen, 'Die hard 2' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra II Vlissingen, 'Ano ther 48 hours' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra III Vlissingen, 'Dick Tracy' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra IV Vlissingen, 'Days of Thunder' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dick Tra cy' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg, 'Dick Tra cy' 14, 16, 19 en 21.45 uur. Schuttershoftheater Middelburg, 'Romeo' 20 uur, 'Wild at heart' 22 uur. ZONDAG 7 OKTOBER Aihambra I Vlissingen, 'Die hard 2' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra II Vlissingen, 'Another 48 hours' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra III Vlissingen, 'Dick Tracy' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra IV Vlissingen, 'Days of Thunder' 19 en 21.30 uur.. Grand theater Goes, 'Dick Tra cy' 14, 19 en 21.30 uur. Elec tro Middelburg, 'Dick Tracy' 14 en 16 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wild at heart' 20.30 uur. MAANDAG 8 OKTOBER Aihambra I Vlissingen, 'Die hard 2' 19 en 21.30 uur. Aihambra II Vlissingen, 'Ano ther 48 hours' 19 en 21.30 uur. Aihambra III Vlissingen, 'Dick Tracy' 19 en 21.30 uur. Aihambra IV Vlissingen, 'Days of Thunder' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dick Tra cy' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dick Tra cy' 20.30 uur Schuttershof theater Middelburg, 'Wild at heart' 20.30 uur. DINSDAG 9 OKTOBER Aihambra I Vlissingen, 'Die hard 2' 19 en 21.30 uur. Aihambra II Vlissingen, 'Ano ther 48 hours' 19 en 21.30 uur. Aihambra III Vlissingen, 'Dick Tracy' 19 en 21.30 uur. Aihambra IV Vlissingen, 'Days of Thunder' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dick Tra cy' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dick Tra cy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wild at heart' 20.30 uur. WOENSDAG lo OKTOBER Aihambra I Vlissingen, 'Die hard 2' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra II Vlissingen, 'Another 48 hours' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra III Vlissingen, 'Dick Tracy' 14, 19 en 21.30 uur. Aihambra IV Vlissingen, 'Days of Thunder' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dick Tra cy' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dick Tra cy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wild at heart' 20.30 uur. DONDERDAG 11 OKTOBER Aihambra I Vlissingen, 'Die hard 2' 19 en 21.30 uur. Aihambra II Vlissingen, 'Ano ther 48 hours' 19 en 21.30 uur. Aihambra III Vlissingen, 'Dick Tracy' 19 en 21.30 uur. Aihambra IV Vlissingen, 'Days of Thunder' 19 en 21.30 uur. Grand theater Goes, 'Dick Tra cy' 20 uur. Electro Middelburg, 'Dick Tra cy' 20.30 uur. Schuttershoftheater Middel burg, 'Wild at heart' 20.30 uur. ZATERDAG 6 OKTÖBER Aihambra IV Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur. ZONDAG 7 OKTOBER Aihambra IV Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur. WOENSDAG 10 OKTOBER Aihambra IV Vlissingen, 'Oliver Co' 14 uur. De Bevelandse Shut up and Sing. formatie

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 7