lil UW Gemeente gaat "de wijk in Gele steentjes Ophalen huisvuil Straatnamen Maisbaai Sint Laurens Nieuw "rolluikenbeleid E§ Verkeer Stadsvernieuwing Asfaltering Koestraat Commissies deze week Bezoek raad Vilvoorde In het kader van Sociale Vernieuwing Werk in uitvoering WAT DOEN ZIJ VAN HET BUURTCAFÉ ERMEE Nu ook op vrijdag 99 9 9 Glas, hup in de glasbak MEENTE MIDDELBURG Tafeltje Dekje Bijeenkomst Niet te vroeg Vergunningplicht 65% Doorzichtig Bestaande rolluiken vimf t DE FAAM Woensdag 3 oktober 1990 tor het oog van de Lange Jan Oeze informatiepagina van de gemeente Middelburg wordt samengesteld door bureau Voorlichting. Reacties zijn welkom Voor informatie, folders en inzage van stukken kunt u terecht in de Voorlichtingswinkel, Stadhuisstraat 2, Telefoon 75000, geopend iedere werkdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. - doorgaand autovorkoer - - Motsverkecr Gever kt wordt nu aan de Var kenmarkt in de richting van de Groenstraat. Hier worden eerst de 'iolering en de nutsleidingen venieuwd. Daarna wordt het kriispunt aangepaktwaar na het onieggen van de elektriciteitska bel met herbestrating zal worden bepnnen. Dit werk zal ijs en we dedienende nog een tweetal we- ke\ in beslag nemen. D> doorstroming van het verkeer wirdt door deze werkzaamheden blemmerd. Voor de periode tot vdgende week woensdag geldt: D Varkensmarkt is geheet af- gsloten voor alle verkeer. In het gbied is alleen doorgaand ver leer mogelijk van de Kalverstraat nar het Groene Woud vice versa. Het overige doorgaande verkeer vinaf de Stationsbrug en vanuit V.ere wordt via de B la u wed ijk ongeleid. Het verkeer vanuit de hngeviele dat het centrum wil verlaten wordt geadviseerd via de Kromme Weele te rijden. Op bovenstaand kaartje is de rou te voor het doorgaande autover keer en het fietsverkeer vanaf maandag 1 oktober ingetekend. Busdiensten De route van de lijnen 52, 53, 54 en 59 wordt door de werkzaamhe den belemmerd. De halte Turf kaai vervalt, ook voor de lijnen 56, 57 en 58. Passagiers dienen in- en uit te stappen aan de Loskade. Voor de halte Koestraat geldt: Passa giers richting Walcheren, instap pen aan het Groene Woud. Passagiers richting centrum, in stappen aan het Hof van Tange (54 en 59) of Langevieleweg (52 en 53). Voor alle buslijnen die over de markt rijden komen er tijdelijke haltes vóór het stadhuis. Oommissie Gemeentewerken, 8 oktober om 19.30 uur. Onder meer wordt behandeld: - ontwerp-begroling 1991 Secr. dhr. P. Meeusen (tel: 75425). Commissie Financiële Zaken Extra vergadering op 8 oktober om 14.00 uur met als enige agen dapunt: - ontwerp-begroting 1991. De gewone vergadering van de commissie Financiële Zaken vordt gehouden op 9 oktober om 6.00 uur. leer. dhr. J.J. Braam (tel: 75533). "rafeltje Dekje" is een activiteit vai de U.V.V. voor ouderen en zie- k<n, die zelf niet voor een warme maaltijd kunnen zorgen. De naaltijden kunnen iedere maan dag en donderdag tussen 8.45 en £15 uur worden besteld. U kunt Hervoor bellen met nummer 0180 - 38570. Het bezorgen ge- leurt ook op deze dagen. j/lenu van 8 oktober 1990 tot en net 13 oktober 1990. naandag hutspot met klapstuk dinsdag kwartponder in paprikasaus, sperziebonen woensdag varkensvlees, vruchtensaus, rijst- fantasie donderdag kabeljauw in saus, wortelen, aard appelen vrijda* gepaneerde varkensoester, spina zie, airdappelen zaterdag kip in kerrysaus, erwtjes, rijst Bestuurscommissie Welzijnsac- commodaties, 9 oktober om 19.30 uur. Onder meer wordt be handeld: - ontwerp-begroting 1991. Secr. mw. C. Ma nu putty (tel: 75465). Bestuurscommissie Welzijn, 10 oktober om 16.00 uur. Onder meer wordt behandeld: - ontwerp-begroting 1991. Secr. dhr. A.J. Wien (tel: 75560). Commissie Verkeer, 10 oktober om 19.30 uur. Onder meer wordt behandeld: - ontwerp-begroting 1991. Secr. mw. A.C. Beije (tel: 75433). Deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het stad huis, tenzij anders vermeld. De agenda en andere stukken zijn in te zien bij bureau Voorlichting en bij de commissiesecretaris. Spreekrecht kunt u aanvragen bij de commissiesecretaris. Op zaterdag 6 oktober brengt de gemeenteraad van de Belgische zusterstad Vilvoorde een bezoek aan de gemeenteraad van Middel burg. Het bezoek vindt plaats in het kader van de periodieke raadsuit wisselingen. Het gezelschap wordt aan boord van hel ramschip De Schorpioen ontvangen. Hier zal burgemeester nu: C.G.J. Rutten een welkomst woord spreken. Vervolgens zal wethouder G.B. Schoenmakers nader ingaan op het Maisbaai- gebied. Dit stadsvernieuwingspro ject zal eveneens worden bezocht. Op de zaterdagmiddag wordt een bezoek gebracht aan het Provin ciehuis. Gedeputeerde de heer W. Don zal het gezelschap ontvangen en een inleiding verzorgen over de betekenis en het functioneren van hel provinciaal bestuur in Zee land. Tevens zal het Statenzaal complex worden bezocht, evenals de expositie in het Roosevelt Stu dy Center. Sociale Vernieuwing. Er is veel over gesproken, maar wat houdt het in? Stel u voor: een weegschaal, die uur na uur, dag na dag gebruikt wordt. Het is dan nodig om heel regelmatig na te meten of een kilo wel een kilo is, om de weegschaal Ie "ijken". Met de activiteiten in het kader van de Sociale Vernieuwing wil de overheid ook ijken. Wil men weten of de in de afgelopen jaren gegroeide zorg nog steeds klopt met de be hoefte die de mensen voelen. Het zuiverste werkt zo'n meting als men helemaal "aan de basis" be gint, bij de mensen zelf. Daarom gaat de gemeente Middelburg "de wijk in". Om te beginnen in de Magistraatwijk/Reijershove. Daarna volgen de Stromenwijk, Dauwendaele en Nieuw Middelburg. In iedere brievenbus in de Stromenwijk ligt een dezer dagen een uitno diging om een bijeenkomst bij te wonen. Om met de verantwoordelijk wethouder en ambtenaren van gedachten te wisselen over de wijk. Over problemen en positieve zaken. Over bu renhulp en plantsoenen. Over de onderwerpen die de wijkbewoners zelf aandragen en eventuele voorstellen. De tekst van de brief gericht aan alle inwoners van de Magistraatwijk/Reijershove spreekt voor zich: I foto 1: "De gele steentjes Staten hove I Er wordt voortgegaan met de her- bestratingswerkzaamheden in Statenhove I, dat tengevolge van deze werkzaamheden afgesloten is voor alle verkeer. Spoorwegovergang De spoorwegovergang Kanaal- weg/Nieu wlandseweg wordt in verband met werkzaamheden tus sen vrijdag 5 oktober 24.00 uur en zaterdag 6 oktober 24.00 uur af gesloten voor alle verkeer. Onderhoud straten Dauwendaele Op 8, 9 en 10 oktober krijgt het asfalt van een aantal straten in Dauwendaele een oppervlaktebe handeling. Dat wil zeggen dat op het bestaande wegdek een zoge naamde slemlaag zal worden aan gebracht. De straten zullen hiertoe stuk voor stuk een halve dag voor het verkeer worden afgesloten. De aanwonenden zijn over het tijdstip van uitvoering inmiddels nader ingelicht. Hen is verzocht tijdens de uitvoering van de werk zaamheden geen auto's of andere zaken op de asfalt baan te parke ren. De werkzaamheden vinden plaats in de volgende straten: Dolfijnstraat Hooge Meestraat Rustenburgstraat Rusthofstraat Wijdaudwarsstraal I en II Wijdauplantsoen Wijdaustraat Voor de Rusthofstraat geldt een andere onderhoudsmaalregel. Daar wordt het eerste stuk vanaf de Kruitmolenlaan begin '91 voorzien van een nieuwe toplaag. Het andere gedeelte vanaf no. 36 richting Kriekenhófstraat wordt nu voorzien van een oppervlakte behandeling met slem. Koestraat Omtrent de verkeerssituatie rond om de reconstructiewerkzaamhe den aan de Koestraat en de Varkensmarkt vindt u elders op deze pagina nadere informatie. De gele steentjes voor het stadhuis zijn verboden gebied voor alle verkeer, behalve voor lijndienst bussen van de ZWN en (brom)fietsen. Het komt echter steeds vaker voor dat de- busbaan die over de gele steentjes loopt als sluiproute wordt gebruikt en het terrein zelf als parkeerplaats. Het gemeentebestuur zal maatre gelen nemen om aan deze onge wenste situatie een einde te maken. Carterkraker In de eerste plaats zal de in de bestrating opgenomen "carter kraker" zodanig worden ver hoogd dat het voor personenauto's niet meer moge lijk zal zijn deze te nemen zonder dat schade aan het carter van de auto wordt veroorzaakt. Parkeren Het onbevoegd parkeren op de ge le steentjes en in de Helm zal met ingang van 15 oktober stringent worden gecontroleerd; overtreders zullen worden beboet. Voor trouwstoeten zullen door de afdeling Burgerzaken onthef- fingskaarten worden uitgegeven, die uitsluitend geldig zijn op de tijd van de huwelijksvoltrekking. 7 'Q Graag nodigen burgemeester en wethouders van Middelburg u uit voor een bijeenkomst op 9 okto ber 1990 in de openbare basis school "De Zuidburch", Sam. Rademacherstraat 3, te Middel burg om 20.00 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Sociale Vernieu wing. De overheid wil meten of de in de loop der jaren gegroeide zorg nog steeds klopt met de be hoefte die de mensen voelen. Magistraatwijk/Reijershove is de eerste wijk in Middelburg waar een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden. Wethouder mevrouw S. Smitskamp wil graag uw me ning horen over het wel en wee van deze wijk. Het programma voor deze avond heeft de volgende onderdelen: - welkom en vertoning videofilm "Wij staan er klaar voor"; - toespraakje door wethouder me vrouw S. Smitskamp; - gelegenheid tot het stellen van vragen; - gezamenlijk opstellen van een stappenplan. Hoewel onze gemeente, wat be treft verpaupering, criminaliteit en werkloosheid gunstig afsteekt bij het landelijk gemiddelde, zijn wij er van overtuigd dat er nog veel kan verbeteren. Ook zijn wij er van overtuigd dat in elke wijk veel talent en goede ideeën aanwe zig zijn, die echter te vaak verbor gen blijven. In eerste instantie denken wij daarbij aan voorzieningen voor jongeren, ouderen en minder- validen, aan onderhoud van stra ten en plantsoenen, maar zonder twijfel zijn er in uw wijk ook an dere belangrijke zaken die met goede wil en samenwerking kun nen worden opgelost. Daarom hopen wij op uw aanwe zigheid. Middelburg ten zuiden van het ka naal door Walcheren is met de in gebruikname van de Erasmuswijk weer verder uitgebreid. Mede hier door zullen per 1 oktober de huis- vuilophaalwijken aan de zuidzijd'c van het kanaal worden aangepast. Dit heeft tot gevolg dat: 1. Bij de bewoners van Reijersho- ve en de Erasmuswijk met ingang van 5 oktober het huisvuil voortaan op vrijdag zal worden opgehaald. De bewoners zijn van deze nieuwe vrijdagroute nog schriftelijk op de hoogte ge bracht. 2. Bij de bewoners van Dauwen daele en de Magistraatwijk (inclu sief de gehele Spinhuisweg) wordt het huisvuil nog zoals gebruikelijk is op donderdag opgehaald. De ophaaldienst zal echter in bepaal de straten op andere tijden komen dan nu het geval is. De bewoners worden verzocht met deze gewij zigde tijden rekening te houden. Kabaal door Valukcrer De woningen die in de eerste bouwfase op het terrein van de voormalige Vitrite-fabriek aan de Maisbaai zijn verrezen zijn nu bij na allemaal bewoond. Al deze wo ningen liggen aan de Touwbaan, een naam die herinnert aan de tijd dat op het terrein een scheepswerf stond. Bij het optuigen van sche pen werd veel touw gebruikt, dat werd geslagen op een langgerekt stuk grond, dat touwbaan werd genoemd. Achter de woningen ligt de oude Dokhaven, die een nieuwe zijarm heeft gekregen. Deze jachthaven heet naar de fabriek die hier tot voor-enkele jaren gevestigd was en die in de volksmond Fitting heet te. De haven heet dan ook Fitting haven. Het pad, dat langs deze haven loopt heet daarom het Fit- tinghavenpad. Dit pad verder langs de Dokhaven volgend gaat de naam tot aan het Balkengat over in Dokhavenpad. Intussen is de Woningbouwvereni ging Middelburg bezig met de bouw van woningen langs de Los kade en bij de Oude Werfstraat en zal in oktober worden begonnen met de bouw van woningen in het middengedeelte aan wat in de toe komst "Meestoof" zal gaan heten. In St. Laurens, in de nabijheid van de burgemeester Baaslaan, zijn ten behoeve van de te plegen nieuwbouw ter plaatse een tweetal nieuwe straten aangelegd, de Mey- laan en de Bourgondiëlaan. De ligging van de straten is op ne venstaand kaartje aangegeven. Met nadruk wordt u er nogmaals op gewezen dat het huisvuil uit sluitend op de ophaaldag na 7.00 uur 's morgens mag worden bui- tengezet. In het boekje Thuis in Middel burg is meer informatie over huis houdelijke afvalstoffen opgenomen. I I I-T3 L\ v Ufcn In de afgelopen jaren is het ge bruik van rolluiken als afsluiting van panden sterk toegenomen. Met name in de winkelstraten ziet men steeds meer gevelbrede rollui ken, al dan niet voorzien van kijk- vensters, als afsluiting van winkels. Gesloten rolluiken zijn lelijk om te zien en verstoren in het alge meen de architectonische waarde van de (winkel)panden, het straat beeld en de gevelwanden van de winkelstraten. Daarnaast ontstaat 's-avonds in die straten onnodig een kille sfeer, die uit sociaal oog punt niet past in een stadscen trum. Het harde en onaangename beeld van gesloten rolluiken in winkelstraten kan in belangrijke mate verzacht worden door alter natieve uitvoeringen, zoals door zichtige rolluiken en rolhekken. Deze kampasne een imttatiof van üo Stuurgroep Promotie Glasbak foto 3: "Een kille sfeer Gestreefd dient dan ook te wor den dit soort binnenstadsvriendelij ke- gevelschermen zo veel mogelijk toe te passen. Een veel voorkomend misverstand is dat voor een rolluik of een rol- hek geen vergunning nodig zou zijn. Als gevolg daarvan zijn in het verleden ook rolluiken aange bracht, zonder dat daarvoor een bouwvergunning is verleend. Een rolluik is een deel van de gevel voorzieningen en wordt aange merkt als een bouwwerk. Dit betekent ondermeer dat voor het aanbrengen van een rolluik of rol- hek een bouwvergunning is vereist. In verband met het behoud van een aantrekkelijke en functionele binnenstad hebben burgemeester en wethouders besloten het ge meentelijk beleid t.a.v. rolluiken aan te passen. Voor het aanbrengen van rollui- ken/rolhekken en andere vormen van afsluiting van gevels dient een bouwvergunning te worden aan gevraagd. Dit kan afzonderlijk, maar ook als onderdeel van een groter bouwplan, zoals de aan passing van een gevel of winkel pui. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de dienst Ge meentewerken, afdeling bouw- en woningtoezicht. Er zal strenger op worden toegezien dat geen rollui ken e.d. meer zonder vergunning worden aangebracht. Bij de welstandstoets zal met na me gelet worden op het transpa rante karakter van het te plaatsen rolluik. Vooruitlopende op de de finitieve toepassingsregeling geldt als richtlijn voor de welstandstoets dat rolluiken in winkelstraten een transparant op pervlak dienen te hebben van ten minste 65%. Bezien zal worden op welke wijze de bestaande rolluiken, die het stadsbeeld in de winkelstraten ver storen, op een verantwoorde wijze kunnen worden aangepast. Hier voor zal een overgangsregeling worden getroffen. i WmwÈÊÈ WiliM foto 4: Een transparant rolhek Burgemeester en wethouders hebben besloten: I. hun besluit tot aanwijzing van een invaliden-parkeerplaats voor het perceel Vreedenburg 43 in te trekken; II. het parkeren te verbieden voor een op het wegdek van de Breedmede aangeduid parkeervak, gelegen nabij het perceel Breedmede 17, behalve voor het motorvoertuig van de invalide waarvoor de parkeerplaats is bestemd. Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen 30 dagen na heden, als regel onder betaling van I 150,- aan rechten, beroep instellen bij de Kroon. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch moet worden ingediend bij de Commissaris van de Koningin in Zeeland, Sint Pieterstraat 42 te 4331 EW Middelburg. Het volledige verkeersbesluit ligt bij het bureau Voorlichting, Stadhuisstraat 2 te 4331 PK Middelburg ter inzage. Burgemeester en' wethouders van Middelburg zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen het verdeelbesluit van het stadsvernieuwingsfonds voor het jaar 1991 vast te stellen. Voor stadsvernieuwingsactiviteiten van natuurlijke of rechtsper sonen wordt voorgesteld een bedrag van f 1.630.000,— te be stemmen voor: restauratie f 950.000,— woningverbetering f 450.000,— stimuleren wonen in de binnenstad f 150.000,— sociaal cultureel werk f 5.000,— steun aan woningcorporaties f 30.000,— onderhoud monumentale gebouwen f 80.000,— Het raadsvoorstel ligt met ingang van 5 oktober 1990 gedurende 14 dagen op de afdeling Algemene Zaken van de gemeentese cretarie (Lange Noordstraat 1) ter inzage. Binnen de gestelde ter mijn kunnen natuurlijke en rechtspersonen, die in de gemeente een belang hebben, alsmede ingezetenen daarover schriftelijk opmerkingen maken bij het college van burgemeester en wet houders van Middelburg, Postbus 6000, 4330 AL Middelburg. Nadere informatie over het ontwerp-verdeelbesluit wordt even eens verstrekt door de afdeling Algemene Zaken.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 5