IMIEUW INFORMATIESYSTEEM MAAKT KEUZE VAN TAPIJT VEILIGER EN BETROUWBAARDER MEER BELANGSTELLING VOOR ROTAN TERUG VAN WEGGEWEEST: VLAKKE VLOERBEDEKKING De Nederlandse woninginrichters staan weer in de startblokken om u de aller nieuwste trends en noviteiten op inte rieurgebied te presenteren. Logisch, want in oktober is het weer een maand lang 'Nationale Oktober Woonmaand'. De nieuwe collecties en allerlei interes sante nieuwtjes op het gebied van meubelen, tapijt, gordijnen, bed-, bad en huishoudtextiel, raam- en wandbe- kleding worden in oktober op hun fraaist gepresenteerd bij de woningin richters en de speciaalzaken, die sterk toeleven naar dit jaarlijkse hoogtepunt. Gecontroleerd Geen spoed Goede garanties Etiket geeft zekerheid Opvallend of sober Pittige accenten Woensdag 3 oktober 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER •W De ervaring leert dat oktober veel woonconsumenten - en dat zijn we allemaal - pas goed aan het denken zet over huis, haard en vooral, het inte rieur. Juist met het oog op de komende winter willen wij er thuis immers graag warmpjes en gezellig bijzitten en hele maal onszelf kunnen zijn. Ok tober is dan ook een strategisch tijdstip om u uit voerig te oriënteren naar de bouwstenen voor die huiselij ke gezelligheid en behaag lijkheid. De aanschaf van tapijt is voor menigeen een ware kijken naar de functionele eisen, spreekt vanzelf, puzzel. Er zijn immers heel wat soorten tapijt. En Maar aangenomen dat u van een bepaald type tapijt welke soort, welk type tapijt komt dan het beste te- gecharmeerd bent en dat ook de prijs u aanstaat, gemoet aan uw wensen en bedoelingen? Dat u tapijt wat dan? op de eerste plaats mooi moet vinden voordat u gaat laar of een registratienummer; de merk- of handelsnaam; het pool en rugmateriaal, waaruit het ta pijt is samengesteld; de maat voering; verder een aantal symbolen voor de toepassings gebieden van het tapijt in kwestie (bijv. slapen/wonen/zwaar ge bruik/werken e.a.) en de eigen schappen (bijv. geschikt voor op de trap, voor vochtige ruimten, bestand tegen zwenkwielen, brandgedrag, enz'.). Bij deze sym bolen moet altijd het speciale PIT- merkbeeld worden afgebeeld. Zoniet, dan kan de juistheid van de informatie niet gegarandeerd worden. Bij de nieuwe methode van produktinformatie is dat na melijk wèl het geval en weet u dus precies waar u aan toe bent. Zo'n systeem werkt natuurlijk al leen als er een goede controle op de juistheid van de gegevens is ingebouwd. Die controle wordt uitgevoerd door een onafhankelij ke Stichting (Stichting Kwaliteits bevordering Tapijt in Arnhem, telefoon 085-459888). Deze in stantie is ook bevoegd maatrege len te nemen tegen een leverancier, die onjuiste informa tie over zijn tapijt geeft. Een veilig gevoel als u bij de woninginrich ter binnenstapt voor tapijt. Te recht ook, want uw tapijt moet heel wat jaren mee. Tenslotte nog dit: bij uw woning inrichter kunt u ook een lezens waardig boekje krijgen ('Neem even tijd voor tapijt'), dat niet al leen precies vertelt hoe het nieu we produktinformatiesysteem werkt, maar dat bovendien heel veel belangrijke wetenswaardig heden bevat over tapijt in het al gemeen: onmisbare literatuur voor uw tapijt-plannen! Ook vóór de invoering van dit produktinformatiesysteem gaven de meeste tapijtfabrikanten en - leveranciers bij hun tapijt uitge breide produktinformatie. Alleen, er was geen eenheid in die infor matie. Zo kon het voorkomen dat eenzelfde symbool bij de ene le verancier een andere betekenis had dan bij de andere leverancier. Dat kan met het nieuwe systeem niet meer. De informatie over tapijt voldoet nu aan standaard normen, de ge gevens zijn nu onderling volledig vergelijkbaar en de symbolen hebben nu bij iedereen exact de zelfde betekenis. De produktin formatie is in principe aangebracht op een etiket, dat bevestigd wordt aan de tapijtsta- len en stalenhangers. In sommige gevallen is dat tech nisch niet mogelijk, maar dan zijn de gegevens vermeld in folders, prijslijsten of ander informatiema teriaal. De produktinformatie vol gens het nieuwe systeem, dat Rotan is de taaie liaan van een tropische palmsoort. Sterk en buig zaam als dit materiaal is, vormt het een ideale grondstof voor meube len. Er worden zeer dekoratieve meubelen van gemaakt, in uiteenlopende stijlen. Nieuwe ontwerpen, mooie lakkleuren en de vriendelijke uitstraling van het materiaal zelf, maken dat er meer be langstelling is voor rotan meubelen dan ooit tevoren. Tapijt a/s kamerbreed genoegen Vragen zijn dan onder meer: Hoe eigenlijk bijzonder eenvoudig en vat de volgende gegevens: de groot is uw huishouden en heeft juist daardoor zo praktisch is, be- naam van de fabrikant, de hande- u kinderen? En waar moet dat ta pijt komen te liggen? In de huis kamer? Op de trap? In de kinderkamer? In de badkamer? In een werkruimte? Moet het bestand zijn tegen meubelen met zwenkwielen? Heeft u huisdie ren, die regelmatig vuil mee naar binnen nemen? Heeft u kinderen die best wel eens 'n keertje iets morsen? De antwoorden op al dergelijke vragen zijn van groot belang voor de keus van de voor u meest geschikte tapijtsoort. Natuurlijk zal de woninginrichter u deskundig en uitvoerig informe ren, zodra u met hem aan de praat bent over tapijt. Maar het is misschien toch wel prettig te we ten dat het gros van de tapijten, die nu in de verkoop zijn, inmid dels voorzien is van objectieve en volledig betrouwbare produktin formatie: de tapijthandel en - industrie hebben namelijk geza menlijk een uniform produktinformatie-systeem opge zet over tapijt. Dit systeem heet in vakkringen het PIT-systeem (PIT staat voor Product Informa tie Tapijt). Vrijwel alle tapijtfabri kanten en -leveranciers doen hieraan mee. Hout is van alle jaargetijden Rotan vertoont van nature "kno pen". Dat zijn de plaatsen waar zijscheuten zijn uitgegroeid. Zijn deze knopen glad geschuurd en daardoor onzichtbaar geworden, dan wordt het materiaal manou genoemd. Rotan doet wat oor spronkelijker aan dan manou en wordt veel verwerkt in naturel- kleurige meubelen, die het goed zouden doen in een serre en soms verwant zijn aan tuinmeu belen. Manou wordt veel ge bruikt voor perfekt gestyleerde, modieuze meubelen, gelakt in di to tinten. De termen rotan en ma nou worden vaak door elkaar gebruikt. Tenslotte gaat het ook om één en dezelfde grondstof. Meubelen van rotan, manou en het daarbij niet weg te denken pitriet zijn razend populair. Met hun ronde vormen en kunstig vlechtwerk, het gebruik van mooie stoffen voor de bekleding, beantwoorden ze aan de vraag naar dekoratieve produkten. De koratiever kan het bij wijze van spreken niet, romantischer trou wens ook niet. Het zal niemand ontgaan zijn dat de romantiek weer helemaal terug is in het in terieur. Ook dat is een ontwikke ling waar rotan en pitriet meubelen helemaal bij aanslui ten. Romantisch is de noemer waar verreweg het grootste deel van het aanbod onder valt. Zo zijn er meubelen met een klassiek of een nostalgisch tintje, oosters aandoende, eigentijdse en avant- gardistische meubelen; allemaal te vangen onder die ene noemer: romantisch. De meest voorkomende lakkleu ren zijn, naast naturel blanke en bruine kleuren: roomwit, wit, antiek-wit, antiek-grijs en het z.g. "white wash" (een semi- transparante witte lak, waar de kleur van het blanke materiaal doorheen schemert; het resultaat is een tikje zalmkleurig). Daarnaast diverse groentinten (zoals antiek-groen en eau de cologne-groen), blauw en zwart. Behalve de modellering zijn de gebruikte lakkleuren en de bekle ding van kussens bepalend voor de uitstraling van een meubel. Een fauteuil, voorzien van een z.g. "antiek witte" lak en een klassiek gedessineerde stof past uitstekend in een sjiek klassiek interieur. Is dezelfde fauteuil ech ter zwart gelakt en aangekleed met trendy chintz stof, dan is het resultaat jeugdig modern. Er zijn trouwens ook veel rotan meube len die het in een roman tisch/nostalgisch interieur even goed "doen" als in een klassiek of juist een avant-gardistisch in terieur. Anders gezegd: ze zijn wél stijlvol, maar niet zozeer stijl gebonden. De omgeving waarin ze worden geplaatst is dan stijl- bepalend. In het kort iets over de aller nieuwste ontwikkelingen. Ener- Ronde vormen., kunstig vlechtwerk en mooie stoffen maken rotan-meubelen razend populair. zijds zijn donkerbruin/zwart combinaties in dekoratief vlecht werk en een rijkelijk gebruik van opvallend romantische stoffen aktueel. Opvallend én roman tisch. Ontwerpers hebben zich met veel sukses uitgeleefd in op merkelijke zitmeubelen, duidelijk bedoeld om de show te stelen. Opmerkelijk zijn vooral de prach tige grote fauteuils. Anderzijds signaleren we een nieuwe ont wikkeling naar elegante meube len in een tamelijk sobere vormgeving; ingetogen en tijd loos, uitgevoerd in lichte naturel- tinten en bekleed met witte of zachtgetinte stoffen. Sober van vorm, sierlijk van belijning, tijd loos: dat kan zelfs uitmonden in een vooruitstrevend modern gen re meubelen. Alleen hebben ro tan en manou voor het meubelframe hier plaats gemaakt voor metalen buis en is natuurlijk pitriet vervangen door een syn thetische variant (daar overigens niet van te onderscheiden). Hoofdkleur zwart en een unikleu- rige chintz of lederen bekleding van kussens, in zwart of een sprekende kleur, onderstrepen de strakke vormgeving. Het gaat hier om een duurzaam type meu bel, bestemd voor mensen met een uitgesproken moderne smaak. Duurzaam bedoelen we niet al leen letterlijk, maar ook in de zin van: tijdloos. Want de eenvoud van deze meubelen zal nog meni ge modetrend overleven... Wie zegt trouwens dat er bij de meu belen die we nu zo makkelijk als "trendy" (d.w.z. mode gebonden) bestempelen, geen toekomstige collector's items zitten? De tijd zal het leren. In elk,geval hopen wij dat u bij de keuze van uw meubelen gewoon de stem van uw hart volgt. Wij zijn ervan overtuigd dat menig meubel uit het assortiment rotan/pitriet/ma- nou uw hart zal stelen! Ze zijn weer terug in het Nederlandse interieur: linoleum en vinyl. De come-back van wat ook wel 'vlakke vloerbedekking' wordt genoemd, zette een paar jaar geleden voorzichtig in en heeft binnen korte tijd voor een grote populariteit gezorgd. En terecht. Met zowel vinyl als linoleum kunt u niet alleen een fantastisch interieur met een heel ei gen stijl en sfeer creëren, u heeft ook qua duurzaamheid een uitste kende vloerbedekking te pakken. Linoleum en vinyl zijn duurzaam en decoratief Hoewel vinyl en linoleum twee heel verschillende produkten zijn, hebben ze toch veel met elkaar gemeen: de duurzaamheid, het eenvoudige onderhoud èn de vrij wel onbegrensde mogelijkheden op het gebied van kleur, dessine ring, uitvoering en compositie. Het verschil tussen deze twee zit 'm vooral in de fysieke eigen schappen. Vinyl is opgebouwd uit een soe pele enigszins verende - dus comfortabele - schuimlaag, die afgedekt is met een duurzame slijtlaag. Vinyl is per meter lever baar in breedten van twee, drie of vier meter. En omdat het vrij zacht en soepel is, kan ook de handige doe-het-zelver ermee aan de slag. Anders ligt dit bij het vrijwel on verwoestbare linoleum. Linoleum is aanmerkelijk stugger en vereist bij het leggen een flinke portie vakmanschap èn speciaal ge reedschap. Linoleum is voor lief hebbers, met name voor diegenen die houden van puur natuur, want linoleum wordt van natuurlijke grondstoffen gemaakt zoals houtmeel, kurk en hars. 'Het is niet echt goedkoop. Maar als het eenmaal vakkundig en op een goede, vlakke ondergrond is gelegd, dan heeft u er tot in leng te van jaren een uiterst duurzame en nagenoeg onderhoudsvrije vloer aan. Het laatste geldt ook voor vinyl, mits u voor een kwalitatief goede soort kiest. Vinyl wordt in meer dere kwaliteiten, met dikke en dunne schuim- en toplagen en in verschillende prijsklassen op de markt gebracht. Uw woningin richter weet er alles van. Linoleum en vinyl danken hun grote populariteit niet alleen aan hun duurzaamheid, maar ook aan hun decoratieve eigenschappen. U kunt bij vinyl uit ontelbare kleu ren en dessins ('effecten') kiezen. Bijvoorbeeld tegeleffecten, de laatste jaren veel gevraagd, waar bij de fabrikant via knappe tech nieken het beeld van parkettegels, marmertegels of plavuizen precies op vinyl weet over te brengen in de juiste kleu ren. De laatste tijd zijn echter abstracte en grafische effecten in opmars: blokjes, streepjes, bollet jes, punten, wolkjes, noem maar op. Veelal in meerdere kleuren, die ofwel perfect op elkaar aan sluiten of juist heel contrasterend zijn. Maar ook de interesse voor uni- of nagenoeg uni-kleurige vi nyl stijgt de laatste jaren tot on gekende hoogte. Daarbij stelen geraffineerde metallic-effecten in een breed kleurengamma de show. De mogelijkheden die u met een linoleumvloer in huis haalt, zijn nog groter, want het leent zich uitstekend voor creatieve doel einden. Desgewenst kan de vak man met linoleum een unieke vloercompositie maken. Daarbij is werkelijk van alles mogelijk. Hij kan bijvoorbeeld een met de vorm van de muur meelopende gekleurde rand insnijden. Op wil lekeurige plaatsen kan hij afwij kend gekleurde of afwijkend gedessineerde patronen aanbren gen, contrasterende vlakken naadloos op elkaar laten aanslui ten of de ruimte van de eethoek met een ander kleurtje accentue ren. Enzovoorts. En binnen deze mogelijkheden kunt u naar harte lust kiezen voor spectaculaire ef fecten, die in het interieur als blikvanger fungeren. Maar u kunt ook juist voor een rustige, sublie me en genuanceerde aanpak kie zen. Uni-gedessineerd linoleum, en dan vooral de neutrale kleu ren, zijn bij uitstek geschikt als rustige ondergrond, waarop een artistiek gedessineerd karpet of bijzondere meubels uitstekend tot hun recht komen. De talrijke compositiemogelijkhe den zijn de laatste tijd erg gewild. Logisch, want de Nederlandse consument besteedt steeds meer aandacht aan het interieur. Wo ningen worden steeds vaker voorzien van een eigen accent, iets unieks, dat voortkomt uit een soort drang naar individualisme. 'Gewone' vloerbedekking is daar bij natuurlijk een uitstekend mid del. Maar ook één of meerdere kwaliteiten vlakke vloerbedek king kunnen juist dat persoonlijk accent aan het interieur geven. De enorme variëteit aan dessins, kleuren en uitvoeringen van lino leum en vinyl maken uw keuze niet makkelijk, maar een perfect accent wel mogelijk! V.V.V. •y.NNV.Ny. •NV ONTDEK DE NIEUWE TREND(S) TIJDENS DE NATIONALE OKTOBER WOONMAAND v.\v.v.v.v.v. Dat er in oktober zoveel nieuws te pronken staat bij de woninginrichters, komt doordat elk jaar in september de twee belangrijkste vakbeurzen op het gebied van meubelen en woningtex tiel plaatsvinden. Daar exposeren fa brikanten en importeurs namelijk hun nieuwe collecties voor de woningin richters, die dan ook vanuit het hele land naar de Utrechtse Jaarbeurs ple gen te komen om voor hun eigen klantenkring de spreekwoordelijke krenten uit dit aanbod te selecteren. Als u plannen heeft om uw interieur een nieuw gezicht te geven, neem dan ook ruim de tijd om eens gezellig te kijken en te keuren. Laat u uitgebreid voorlichten door de woninginrichters, waar u een bezoek je aflegt en neem geen overhaaste beslissingen, zelfs al bent u bij wijze van spreken helemaal wèg van be paalde artikelen. Slaap er desnoods nog een nachtje over en kom nog eens langs voor een tweede ronde, want u spreekt meestal over duurza me produkten die jaren mee moeten en dikwijls een flinke investering bete kenen. Belangrijk is ook dat u de inte rieuradviseur precies vertelt voor welk doel, voor welke toepassing u bepaal de produkten wilt gebruiken. Neem bijvoorbeeld tapijt. Hierbij is heel cru ciaal aan welke eisen dit tapijt moet voldoen, gezien het beoogde gebruik of het soort kamer waarin het gelegd moet worden. Met meubelbekle- dingsstoffen is het al net zo. Heel be langrijk is dat u ook inderdaad kiest voor stoffen, die kwalitatief voldoen aan de gebruikseisen. De woningin richter kan u ook daarover vakkundig van advies dienen. Veel mensen kiezen direct, heel spon taan voor mooie dingen die ze bij de woninginrichter zien. Daar is op zich zelf niets op tegen, mits die artikelen ook kwalitatief en op langere termijn voldoende zekerheid bieden en niet tot teleurstellingen zullen leiden. Een groeiend aantal woninginrichters biedt overigens een uitstekende ga rantieregeling, die bekend staat onder de naam 'Interieurwaarborg'. Zij voe ren een speciaal vignet, dat op of bij de winkeldeur is aangebracht en zijn daaraan herkenbaar als 'Interieur- waarborg' deelnemer. Een van de be langrijkste elementen van deze garantieregeling is dat de woningin richter drie jaar garantie geeft op de kwaliteit van de door hem geleverde produkten. Bovendien voorziet deze regeling in een onpartijdige behande ling van eventuele geschillen door de z.g. Geschillencommissie Woningin richting. Om maar enkele facetten te noemen. De spelregels van deze ga rantie staan uitgelegd in een foldertje, dat u bij deze 'Interieurwaarborg' wo ninginrichters gratis kunt krijgen. Hoe het zij, denk bij al uw spontani teit ook even aan een dergelijke zeker heden. Ze zijn echt niet overbodig en het is niet de bedoeling dat u achteraf spijt krijgt van gezellig woonwinkelen. En zeker niet tijdens de Nationale Ok tober Woonmaand.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 17