Kunst voor kinderen let op landbouwtrekkers.' let op landbouwtrekkers.' Kruispunt Deltaweg Goes Krakers hebben het naar hun zin in Marechausseekantoor Actiekrant over honger Muzedoze, communicatie tussen Zeeuwse musea De Brik 'Maria Asumpta' meert aan vergunning autobedrijf goedbloed te middelburg en autobedrijf van den ijssel te middelburg Yerseke Moer D Het Nederlands Kamerkoor in de Middelburgse Concertzaal provinciale griffie COM MISSIES Bij het alarmnummer 06-11 zijn in een jaar tijd 5.400 verzoeken om acute hulp binnen gekomen. Toch was dat minder dan de helft van alle gesprekken die de centralisten te verwerken kregen. Valse meldingen Doventelefoon ALS ELKE SECONDE TELT Woensdag 3 oktober 1990 ,6h<£b Toneel, film, poppenspel en gedichten - kinderen in Zeeland hebben deze maand een ruime keus om naar kunst te kijken en zelf kunst te maken. Zij kunnen terecht in Terneuzen, Hulst, Axel, Vlissingen, Middelburg, GoesenZierikzee. Woensdag 17 oktober, vanaf elf uur is in het Zuidlandtheater Ter- neuzen het Zeeuwse jeugdthea terfestival. Een Zeeuwse kinder jury kijkt dan welk Zeeuws to neelgezelschap het beste is. Er zijn optredens van Alteklein, Rein en Trijn, DODD, Sjon, Parabel, Ba- sera en Opgepast. De jury krijgt bij de beoordeling steun van Reggy Barra die vroeger in Zeeland heeft gewerkt, maar nu adjunct directeur is van de Stadsschouw burg in Eindhoven. Kinderen van acht tot twaalf jaar kunnen zelf een toneelstuk ma ken, decors bouwen en kostuums maken. Aan het eind van de mid dag voeren zij het toneelstuk op. Dat kan op toneel-speelmiddagen in Goes, Zierikzee, Vlissingen en Middelburg. In de bioscopen van de verschil lende steden worden films ver toond die op het vierde Cinekid- festival te zien waren. Bovendien is er in Middelburg en Vlissingen een scholierenfilmfestival voor leerlingen van de basisscholen. De kinderboekenweek zit ook in het programma. Zo kunnen kinde ren in de openbare bibliotheek van Middelburg op 12 oktober zelf gedichten maken. In de biblio theek is dan ook een tentoonstel ling over het werk van Dick Bruna (van 8 tot 22 oktober). In de Zie- rikzeese bibliotheek worden oude kinderboeken tentoongesteld. In de bibliotheken van Oostburg, Terneuzen, Goes en Tholen zijn projecten taaldrukken. Onder de naam Branding worden alle activiteiten georganiseerd door het Zeeuws steunpunt voor kunstzinnige vorming, Uit in Zee land, het Zuidlandtheater Terneu zen, de culturele raad Vlissingen, het Zeeuws centrum voor ama teurtoneel, de Zeeuwse culturele raad, de stichting Filmtheaters Middelburg en theater Alhambra Vlissingen. De provincie draagt fi nancieel bij. Wie precies wil weten wat waar te doen is, kan het programma Branding opvragen bij het Zeeuws steunpunt voor kunst zinnige vorming, Roozenburg- laan 89, 4337 JB Middelburg, 01180-34880. UM De statencommissie voor bestuurszaken vergadert vrijdag 5 oktober, 10.00 uur. Het dagelijks bestuur presen teert aan de commissie brieven over een reductieregeling voor de Zeelandbrug, een bijdrage voor de zoetwaterleiding Zoom- meer-Ovezande en over de op stelling van een gemeenschap pelijk ontwikkelingsconcept Eu- regio Scheldemond. De nota monumentenzorg en ar cheologie en de notitie provinci aal kunstuitleenbeleid staan geagendeerd. Andere punten zijn bijdragen voor de stichting Be houd Hoogaars, de stichting Re- creatiewerk Zeeland en de aankoop van natuurgebied in de YersekeMoer. De statencommissie vergadert in het openbaar en begint de bijeen komst met spreekrecht voor het publiek. De vergadering is in het provinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. De stichting Het Zeeuwse Land schap kan ruim 0,6 hectare grond kopen in het reservaatsgebied van de Yerseke Moer. Het gaat om een combinatie van bouw- en weiland. De provincie wordt om een bijdrage gevraagd. De totale kosten worden geschat op bijna twintig duizend gulden. De sta tencommissie bestuurszaken bespreekt vrijdag het voorstel om de helft daarvan voor provinciale rekening te nemen. Hl DE FAAM Van de 13.500 verzoeken om di recte hulp bleken er namelijk 8.100 of 60 procent niet terecht. Dat zei adjudant J.l.H. van Lare hoofd van de meldkamer van de rijkspolitie en de 06-11 centrale in Middelburg tijdens een persbij eenkomst vorige week. De 06-11 centrale is onderge bracht bij de meldkamer in Mid delburg en werkt nu ruim een jaar. Tholen en Sint Philipsland vallen onder de centrale meldpost in Til burg. Dat komt doordat het ge bied van de centrales gelijk is aan dat van telefoonregio's. De cijfers hebben alleen betrek king op de Middelburgse meldka mer, die overig Zeeland tot haar werkterrein heeft. Vanuit de centrale in Middelburg worden de oproepen om hulp oi- rect doorverbonden naar de poli tiekorpsen, de regionale brand weerkazernes en de ambulance diensten. Het centrale alarmnummer moet alleen worden gebeld als er acute nood is: bij brand, verkeersonge lukken, voor iemand die een har taanval krijgt of als inbrekers op heterdaad worden betrapt bij voorbeeld. Wie thuiskomt en constateert. dat de inbreker(s) al zijn gevlo gen, hoeft het nummer niet meer te bellen. Dat geldt ook als iemand zich uit de woning heeft buitengesloten of als de poes zich in een boom heeft ver schanst. Gevonden of verloren voorwerpen worden bij 06-11 ook niet geaccepteerd. Voor de ze en soortgelijke minder spoe deisende gevallen zijn de gewone nummers van politie en brand weer beschikbaar. Evenmin is de centrale te gebrui ken als telefoon-inlichtingen- dienst. Daarvoor is 008 be schikbaar. Wie 06-11 nodig heeft, hoeft al leen maar te melden waar en via wie hulp nodig is. De centrale ver bindt de aanvrager daarop onmid dellijk door met de verlange instantie: politie, brandweer of ambulance. Daar wordt nader be paald welke mensen en welk ma terieel moeten worden ingezet. Van de terechte meldingen had den er ruim 3.000 betrekking op hulp die van rijks- of gemeentepo litie nodig was. De ambulance diensten waren ruim 1.200 keer nodig en de brandweer ruim 1.100 keer. Maandag 8 oktober werken de verkeerslichten niet op het kruispunt in de Deltaweg met de weg Goes/'s-Heer Hendrikskin deren. Na de ochtendspits wor den de lichten uitgeschakeld om de installatie te voorzien van een systeem waarbij bussen van het streekvervoer bij voorrang groen licht krijgen. Volgens het selectief detectie systeem melden de bussen zich met een zender. De signalen gaan via lussen in het wegdek naar de installatie, waarna de bussen vrij baan krijgen. Wie maandag via het kruispunt bij Goes rijdt, wordt geadviseerd ex tra op te letten. Provinciale wa terstaat treft verkeersmaatrege len om automobilisten tijdig te at tenderen op de situatie. Niettemin wordt aangeraden naar en op het kruispunt langzaam te rijden. Het verkeer op de Deltaweg (de weg Zeelandbrug naar de rijksweg) heeft voorrang. Het karwei moet in een etmaal geklaard zijn, opdat de verkeerslichten dinsdagmor gen voor de spits weer werken. Als weers- of andere omstandig heden daartoe aanleiding geven, kan het werk worden verschoven naar donderdag 11 oktober. De06-11-centralekreeg 8.100 val se meldingen te verwerken. Voor een deel ging dat om men sen, die wilden uittesten of de centrale inderdaad werkt of om te controleren of zij hun toestel met geheugen goed hadden geïnstal leerd. Anderen gebruikten het nummer om dagelijkse politie-, brandweer- en gezondheidszaken te melden, zoals een weggelopen hond of kat of hoeveel ambulan ces er in Zeeland zijn. In al die gevallen werd de alarm- lijn dus onnodig bezet gehouden en moest het personeel van de centrale mogelijk anderen langer laten wachten die echt dringend hulpnodig hadden. De centrale wordt overdag door drie mensen bediend en 's avonds en 's nachts door twee. Zij hebben tien telefoonlijnen tot hun be schikking. Bij de centrale is ook een dovente lefoon geïnstalleerd. Doven en slechthorenden die een beeldte lefoon hebben, kunnen hun vraag om acute hulp intoetsen, vyaarna hun boodschap op de centrale wordt gelezen. Eerst hebben zij dan al kenbaar gemaakt doof of slechthorend te zijn en wel door het woord "doof" met korte tus senpozen in te toetsen. De centrale geeft de hulpvraag door aan de verlangde instantie. De beeldtelefoon in Middelburg doet tegelijk dienst voor de tele foonregio's Rotterdam en Tilburg. Er zijn namelijk over het hele land vier vijf van zulke telefoons aan alarmcentrales verbonden. Er kwamen via de doventelefoon drie aanvragen om acute hulp bin nen in Middelburg. Volgende week is heel Nederland voorzien van het 06-11-alarm- nummer. De'regio Den Haag is de laatste die werd aangesloten; de officiële ingebruikneming daar wordt aangegrepen om het num mer landelijke bekendheid te geven. WM 'e Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Het vroegere kantoor van de Ko ninklijke Marechaussee aan de Emmastraat in Vlissingen is door zo'n twaalf mensen gekraakt. De krakers noemen zich woongroep 'De Peereboom', naar de peere- Het provinciaal samenwerkings verband 'Honger Hoeft Niet' heeft met het oog op de komen de actieweek, van 9- tot 16 okto ber een actiekrant uitgebracht over Duurzame Ontwikkeling. De actiekrant geeft een omschrij ving van wat Duurzame ontwik keling inhoudt en schetst de spanning tussen groei en milieubehoud. Verschillende arti kelen illustreren hoe economi sche groei in ons land en andere rijke industrielanden door het op treden van het zogenaamde af wentelingsmechanisme, vaak ten koste gaat van het milieu en ar me bevolkinsgroepen in de Derde Werld. Aan de orde komen onder meer plannen voor herbebossing in Latijns Amerika; om de C02-uitstoot van de kolencentra le in Borssele te compenseren, de betrokkenheid van Nederlandse banken bij het schuldvraagstuk en de slechte arbeidsvoorwaar den van textielarbeidsters onder druk van textielketens. Ook de 'groene golf' in de reclamewereld wordt kritisch onder de loep ge nomen. Voor kritische consu menten is tenslotte een 'persoonlijk milieubeleidsplan' toegevoegd. De actiekrant, die de titel Eén aarde, één milieu, één gezamenlij ke toekomst heeft gekregen, is ruim verspreid en is gratis ver krijgbaar in openbare bibliothe ken en wereldwinkels. boom in de tuin van het pand. Zij willen met deze actie aan de ge meente tonen dat er ook anders met oude panden kan worden omgegaan. Zijzelf willen er bij voorbeeld een woon- en werk groep oprichten. Of dat lukt is nog maar de vraag. Het overwe gend rood getint Vlissingse ge meentebestuur heeft een kort geding aangespannen. Ondertussen heeft de groep het er uitstekend naar haar zin. „Tot de sloop begint willen we ge woon een tijd leuk wonen, en dat lukt ons nog steeds heel aardig", zegt kraker/vormgever Wim van de Laren. De stichting vindt het schandelijk dat het gebouw al vanaf oktober vorig jaar leeg staat. Van de La ren: „Kijk ook maar naar het oude postkantoor, dat staat ook al zolang leeg en er wordt maar niets mee gedaan, terwijl er zo veel alternatieven zijn. Wij willen gewoon een ruimte waar we creatief bezig kunnen zijn. Dat kan dan toch mooi in de tijd dat het leegstaat", stelt hij vast. Het begon volgens de vormgever als een grapje maar groeide uit tot een heuse bezetting van het omstreden pand. „We hadden gewoon een ruimte nodig en die hebben we nu. We kunnen ons allemaal creatief uitleven en ik denk dat wanneer het kantoor te huur had gestaan, dat we het dan ook gedaan hadden. We ge ven het goede voorbeeld aan de gemeente". De gemeente wil in oktober of november beginnen met de sloop en ziet de krakers liever vandaag dan morgen vertrekken. Het kort geding moet uitsluitsel brengen. Vlissingen wil op het Arsenaalge- bied appartementen, een multi functionele ruimte en een mari tiem informatie-centrum realise ren. Wim van de Laren Commissaris dr. C. Boertien krijgt donderdag 4 oktober in het streekmuseum 'De Meestoof' in Sint Annaland de eerste Muzedo ze. Dat is een periodiek die wordt uitgegeven door het Provinciaal Overleg Museumeducatie (PROM), een samenwerkingsor gaan van negen Zeeuwse musea die ernst maken met museum educatie en -voorlichting. De Muzedoze wordt het centrale communicatiemiddel tussen de Zeeuwse musea en de verschil lende Zeeuwse publieksgroepen. De informatie is ondergebracht in een zevental vaste rubrieken en omvat tips, activiteiten, projecten en wetenswaardigheden die de gang naar het museum eenvou dig en aantrekkelijk maken. De Muzedoze is een commur, catie- middel, wat inhoudt dat er ruimte wordt geboden aan reacties van de kant van de publieksgroepen. De volgende musea doen mee: het Gemeentelijk Archeologisch Museum (Aardenburg), het streekmuseum Het Land van Axel (Axel), het museum voor Zuid- en Noord-Beveland (Goes), het Zeeuws Museum (Middel burg), Delta Expo (Neeltje Jans), het Zeeuws Biologisch Museum (Oostkapelle), het streekmuseum De Meestoof (Sint Annaland), de Reptielenzoo Iguana (Vlissingen) en het Stedelijk Museum (Vlissin gen). De Muzedoze verschijnt drie a vier keer per jaar in een oplage van achthonderd exemplaren. De redactie is in handen van Martha Wedts de Swart (Zeeuws Biolo gisch Museum), Dorine Zelders (Zeeuws Museum) en Karei Leef- tink (Delta Expo). Zaterdag 6 oktober, is het oudste en nog aktief zeilende zeilschip 'Maria Asumpta' te bewonderen in Vlissingen. Het schip ligt aan de Piet Heynkade en is voor be langstellenden te bezichtigen van 10.00 uur tot 18.00 uur. De vol gende dag zondag 7 oktober meert de 'Marie Asumpta' aan in Middelburg. Het schip heeft dan een plaatsje aan de Loskade bij de 'Schorpioen'. Ook hier is het schip opengesteld voor het pu bliek, van 10.00 uur tot 18.00 uur. De 'Maria Asumpta' is in Spanje gebouwd in 1858, specifiek voor de transatlantische handel. Ze bleef al zeilende handel drijven met Zuid-Amerika tot 1930, toen er een motor werd geplaatst. De zeilen werden overbodig en in 1978 was ze een lelijk schip met een schoorsteen, maar zonder haar twee masten. In 1980 zou het schip op zee verbrand wor den, zoals zo veel houten sche pen. Twee Engelsen redden haar. Gedurende 18 maanden werd het schip tot in haar oude glorie her steld. In juni 1982 was de tewa terlating en zeilde ze voor de eerste keer in vijftig jaar van Spanje naar Engeland. In de daar op volgende jaren maakte ze di verse tochten rond Engeland en naar Spanje. Na een verblijf in Canada van 1984-1987 keerde zij in 1988 terug naar Engeland, om daar haar 130ste verjaardag te vieren. Geen enkel schip van haar leeftijd zeilt nog regelmatig. De kosten voor het onderhoud worden gedekt door ondermeer promotie, de verkoop van souve- Aanvragen Ter inzage Beroep sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 nirs en entreegelden. Degenen die de 'Maria Asumpta' op een long-term basis willen ondersteu nen kunnen lid worden van 'The Friends of Maria Asumpta' 101 Highstreet, Lenham. Kent ME 2LA, Engeland. Deze vrienden hebben als enig doel om te voor zien in het onderhoud en de voort zetting van de 'Maria Asumpta'. Het Nederlands Kamerkoor treedt vrijdag 5 oktober op in de Concert- en Gehoorzaal in Mid delburg. Het koor staat onder lei ding van Uwe Gronostay en brengt motetten van Johann Christoph Friedrich Bach, Felix Mendelsohn, Peter Cornelius, Jo hann Nepomuk David en Heinz Werner Zimmerman. De uitvoe ring wordt omschreven als drie eeuwen a capella motetkunst. Het Nederlands Kamerkoor heeft er een traditie van gemaakt om de programma's waarmee door het land wordt gereisd een naam te geven. Dit is in het concertle ven niet zo gebruikelijk. 'Mitten wir im leben sind mit dem Tod umfangen', luidt de volledige aan hef van het motet van Felix Men delsohn waaraan de titel van het programma is ontleend. In het programma zijn leven, dood en wederopstanding verwerkt. Een muzikale uiting van de levenscy clus. De uitvoering begint en ein digt met een zetting van de hymne Wachet auf, ruft uns die Stimme van Philipp Nicolai. Maar de twee zettingen van Bach en Zimmerman vormen de hoekste nen van het programma. Het Nederlands Kamerkoor in Middelburg. Het pronte zeilschip. ABD ws 06-11 centraal alarmnummer Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 31 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend 1. Autobedrijf Goedbloed te Middelburg heeft bij hen op 20 december 1988 een aan vraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, bestemd tot het bewaren en bewerken van au towrakken annex autohandel en autobedrijf, opslag en handel in non-ferro-metalen, op een perceel aan de Oostperkweg 35-37 te Middelburg, kadastraal bekend ge meente Middelburg, sectie N, nr. 1035. 2. Autobedrijf Van den IJssel te Middelburg heeft bij hen op 22 november 1989 een aan vraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, bestemd voor het bewaren, overladen, bewer ken, verwerken en vernietigen van autowrakken, op een perceel aan de Oostperkweg 6-8 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nr. 344: Na het volgen van de vereiste procedure hebben Gedeputeerde Staten besloten de ge vraagde vergunningen te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De aanvragen, de vergunningen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 4 oktober 1990 tot en met 5 november 1990 op de volgende plaatsen en tijden: 1+2 in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en iedere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, tst. 413) 1+2 op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Vanaf 4 oktober 1990 tot en met 5 november 1990 kan tegen voornoemde vergunningen beroep worden ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019,'2500 EA 's-Gravenhage, door de aanvrager, de betrokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21, 22, 2e lid of 28, 1e lid onder c. van bovenge noemde wet bezwaren hebben ingebracht of door enige andere belanghebbende die aan toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen bezwaren in te brengen. De vergunningen worden op 6 november 1990 van kracht, tenzij overeenkomstig artikel 107 van de Wet op de Raad van State, juncto artikel 4,1e lid van de Tijdelijke Wet Kroonge- schillen, een verzoek tot schorsing dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan. Een eventueel verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State. Middelburg, 3 oktober 1990.

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15