*V| iV A f A\i rt 1 Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Vrije tijd Politiek Allerlei Sport Verenigingen Ouderen Gezondheid Gevonden Geloof Beurs Cursus SKW DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 3 oktober 1990 Duitse eenwording - Belang stellenden voor de Duitse een wording kunnen dinsdag 9 oktober terecht in de aula van de Zeeuwse bibliotheek. Rob Mei nes houdt die dag de lezing 'heeft de toekomst van Duitsland een verleden?' Gratis toegangs kaarten zijn af te halen of te re serveren bij de Zeeuwse bibliotheek, Kousteendijk 7, Mid delburg 01180-30250, en Boek handel Fanoy, Nieuwe Burg 28, Middelburg 01180-12114 Vrijwilligers - De Stichting Landschapsverzorging zoekt vrij willigers die zich willen inzetten voor de natuur. De komende maanden worden knotbomen, hoogstamfruitbomen en bloem- dijken onder handen genomen. Voor opgave 01100-30936 of 01100-35692. Kledinginzameling - De Stich ting Mensen in Nood uit Den Bosch houdt een kledinginzame ling in Middelburg voor de al lerarmsten uit de Derde Wereld. De inzameling vindt maandag 8 en dinsdag 9 oktober plaats in Kerkcentrum De Hoeksteen, Roo- zenburglaan 22, tussen 19 en 20 uur, en woensdag 10 en donder dag 11 oktober in de Petrus en Pauluskerk in de Lom bard straat, ook tussen 19 en 20 uur. Men sen in Nood zoekt kleding, schoeisel, beddegoed en gor dijnstoffen. Woningaanpassingen - De Stichting Welzijn Ouderen Platte land heeft dinsdag 9 oktober een informatiemiddag over woning aanpassingen en alles wat daar mee samenhangt. De bijeen komst is in Ons Huis in Meliskerke en begint om 14 uur. Aan de hand van een diaserie wordt informatie gegeven over aanpassingen. De veiligheid saspecten krijgen extra aan dacht. De toegang is gratis. Thuiszorg - De belangstelling voor de thuiszorg groeit. Vrijwilli gers, eerstelijns voorzieningen zoals huisarts, wijkverpleegkun dige en gezinsverzorging werken vaak samen om mensen zolang mogelijk thuis de nodige zorg te verlenen. Op de informatieve middag van de Stichting Welzijn Ouderen Vrouwenpolder op vrij dag 5 oktober wordt dieper inge gaan op de aspecten van thuiszorg. De bijeenkomst is in het Verenigingsgebouw in Vrou wenpolder en begint om 14 uur. Zelfstandig - De Stichting Wel zijn Ouderen Platteland Walche ren heeft maandag 8 oktober een informatiemiddag over woning aanpassingen. De bijeenkomst is in Hotel Kodde in Aagtekerke en begint om 14 uur. Met een diaserie worden ver schillende woonaanpassingen getoond en ook komen de veilig heidsaspecten aan bod. Er is ge legenheid tot het stellen van vragen. Tentoonstelling - De Middel burgse wijkpost Het Bastion heeft zaterdag 6 oktober een ten toonstelling. De kunstnijverheids- werkstukken van bewoners en bezoekers zijn dan tussen 14.30 en 17 uur te bezichtigen. Te zien zijn zeeuwse poppen, mozaïk, schilderkunst en quilten. De wijk post is gelegen aan de Nieuwe Oosterstraat. De toegang is gra- tis. Bingo - Wie van bingo houdt kan donderdag 4 oktober terecht in het gebouw St Willebrord aan de Bachtensteene in Middelburg. De ANBO, afdeling Middelburg heeft deze contact-bingomiddag in handen. De eerste ballen rollen om 14 uur. Creatief kijken - Het Middel burgs Instituut voor Kunstzinnige Vorming en de Stichting Welzijn Ouderen Middelburg hebben een cursus Kijken en Doen samen gesteld. De opleiding biedt een kennismaking met zes vaardighe den op creatief gebied. De vijftig plussers maken kennis met diver se vaardigheden. Aan de orde ko men kunstbeschouwing, taalexpressie, dans- en conditie training, keramiek, tekenen, schil deren en video. De cursus begint vrijdag 5 oktober en wordt gege ven bij het MKV aan de Kui perspoort 18 in Middelburg. Voor meer informatie 01180-34711. CI\IV-seniorenbijeenkomst De CNV heeft op donderdag 4 oktober een CNV- seniorenbijeenkomst in de Getui- geniskerk aan de Lauwe- reijszstraat 6 in Middelburg. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Er worden een tweetal on derwerpen besproken. De eerste is de toekomst van onze ziekte kostenverzekering en de tweede is thuiszorg-mantelzorg. Gezellig - Alleenstaande van 45 tot en met 55 jaar kunnen in het Vlissingse buurthuis Aldegonde terecht. Iedere eerste vrijdag van de maand is er een gezellig dans- praatavondje. De eerste bijeen komst is op vrijdag 5 oktober en de zaal is open vanaf 20 uur. Ski-trim - Ter voorbereiding op de wintersport is er vanaf zondag 7 oktober iedere week een ski- trimuur. De specifieke en recrea tieve oefenvormen worden op het grote parkeerterrein bij het Nollebos in Vlissingen gegeven. De activiteit start om 10.30 uur. Bij minder geschikt weer wordt uitgeweken naar een overdekte accomedatie. Triatlon - Het gebouw De Scha kel aan de Bachtensteene in Mid delburg heeft op 10 oktober een informatie-avond voor hardlopers en triatleten. De avond is in han den van de Commissie Sportge- zondheidszorg Zeeland. Voorlichting wordt gegeven over voeding, fietsen, lopen en schoe nen. Een sportarts vertelt over medisch verantwoord lopen, fiet sen en sportkeuringen. Fietstocht - De toerclub Wal cheren heeft voor zaterdag 6 ok tober een fietstocht op het programma staan. Het is de laatstse tocht van dit seizoen. Er wordt tussen 8 en 8.30 uur gestart bij De Rijwielcentrale aan de Koudekerkseweg in Vlissin gen. De afstand bedraagt 90 kilo meter^ Herfstwandeltocht - De Mid delburgse Turnvereniging 1969 gaat zaterdag 6 oktober weer aan de herfstwandel. De herfstwandeltocht loopt langs verschillende mooie plekjes. De afstanden die gelopen worden zijn 5, 10, 15, 25 en 40 kilome ter. De kantine Dauwendaele aan de Kruitmolenlaan in Middelburg is het vertrekpunt voor de wan delaars. Het eerste startsein is om 9 uur voor de 40 kilometer. Voor meer informatie 01180-34876. Blessures - De Koninklijke Ne derlandse Atletiek Unie, afdeling Zeeland, organiseert woensdag 10 oktober een informatiebijeen komst in het kader van 'Blessu res, blijf ze de baas'. De bijeenkomst wordt gehouden in De Schakel Bachtensteene 14, Middelburg. Er is informatie en een lezing over sportschoenen, voeding en nog veel meer. Infor matie 01180-82647 of 01180-27067. Peuterturnen - De Middelburg se Turnvereniging 1969 organi seert sinds twee jaar moeder-peuter gymnastiek voor peuters van twee jaar tot drie jaar en negen maanden. Ze leren daar spelend omgaan met spelmateri aal. De opzet is dat de peuters daarna doorstromen naar de kleuter-gymnastiek. De lessen worden gegeven in Bachtenstee ne en Prinsenhove. Informatie en opgave via Toos Vorenhout, 01180-25917. Enquête - Vlissingse drinkers blijken stevige drinkers. Dat blijkt uit het verslag van een gezondheids enquête die in het najaar van 1989 is uitgevoerd door de GGD. Verder blijkt dat de gezondheids gewoonten van de Zeeuwen vrij wel gelijk zijn aan die van de rest van Nederland. De GGD acht het echter zinvol de enquête nog eens te herhalen om beter inzicht te krijgen. Borstvoeding - De moeder- groep van de vereniging Borst voeding Natuurlijk heeft maandag 8 oktober een informatie-avond. Het thema is rondom de bevalling. Er wordt aandacht besteed aan hoe komt borstvoeding op gang, hoe lang en hoe vaak moet ik mijn kind voeden, kan ik mijn baby verwen nen en onzekerheid in de kraam tijd. De avond is voor zwangere vrouwen en moeders met een baby. De bijeenkomst begint om 20 uur. Voor meer informatie 01184-67224. Computeruitdraai - Bij de ge meentepolitie in Vlissingen zijn in de periode van 19 tot 26 septem ber de volgende voorwerpen aan gegeven. Een damesbril in etui, een klein bruin hondje, een regen pak, een computeruitdraai met bestellingen, een spijkerbroek, een .damesportemonnee met di verse bonnetjes, een nylon porte monnee, een blauw kinderschoentje, twee sleutels aan een sleutelhanger, een sleu tel met groen label, een sleutel met een geel label en een plastic tas met regenpak. Bij het dierena siel zijn in die periode aangege ven een perzische kat, een kruising Whippet, een zwart wit te bastaard hond en een bastaard hond. Opening - Het nieuwe clubge bouw van de scouting De Gou den Cirkel wordt zaterdag 6 oktober geopend. Het clubonder komen ligt aan de Nassaulaan in Middelburg. Bij de feestelijke in gebruikname wordt afscheid ge nomen van de voorzitter W. Alleijn. De voorzittershamer gaat dan over in handen van Francien Boone. De leden van de Middel burgse scoutinggroep geven via een spel een apart kleurtje aan de opening. Daarna onthult W. Groesen, hoofd afdeling welzijns zaken van de gemeente Middel burg, het gebouw. Aansluitend is er tot 16 uur een receptie. De Middelburgse poppenkastspeler Steijn Dingeman treedt tijdens de receptie voor de kinderen op. Slechthorenden - De afdeling Zeeland van de Nederlandse Ver eniging Voor Slechthorenden heeft voor dinsdag 9 oktober een bijeenkomst op het programma staan. De samenkomst is in de Middelburgse Zeeuwse Biblio theek en begint om 14.30 uur. Ligtendag, van de gemeentepoli tie Middelburg, vertelt iets over inbraakpreventie. Hij maakt dan gebruik van een film. In de pauze is er gelegeheid om een ogentest te doen. Vogelaarsdag - Zaterdag 6 ok tober is er weer een Zeeuwse vo gelaarsdag, dit jaar georganiseerd door de Vereniging Vogelwerkgroep Walcheren. Aan vang is rond zonsopgang bij de zeetrektelpost op de dijk bij Westkapelle. Vervolgens worden er verschillende vogelplaatsen aangedaan en organisator Thijs Kramer zal nog een naampost onthullen bij de observatiepost. Informatie via F.Twisk 01180-11851 (overdag) of 01185-1282 ('s avonds) Dierengeluidspel - Op de kin derboerderij De Klepperhoeve wordt zaterdag 6 oktober om 14 uur een dierengeluidspel georga niseerd. De kinderboerderij ligt aan het Meiveld in Middelburg. Het spel is geschikt voor kinde ren van 4 tot en met 12 jaar. Op geven gebeurt bij de kinderboerderij. Infohoek - Het NS station Vlis singen heeft nu een infohoek. De voorziening is gebouwd om de reiziger nog beter van dienst te zijn. Baliehandelingen die wat meer tijd vergen kunnen nu op een comfortabelere wijze worden afgehandelt. De infohoek vormt een onderdeel van de herinrich ting van de stationshal. Appêldienst - Zondag 7 oktober is er een appêldienst in de St. Ja- cobskerk in Vlissingen. Het the ma van de dienst is Eindelijk een mens. Voorganger bij de dienst is Ds. J. de Boer en de muziek wordt verzorgd door R.K. jonge renkoor L'Esprit, Combo Ichtus uit Goes en B.Beekman bespeelt het orgel. Kinderoppas is aanwe zig- Explo '91 - Explo '91 Middel burg staat weer voor de deur. De plaatselijke werkgroep begint in de maand oktober met de toe rusting van de mensen die aan deze conferentie/evangelisatie actie meedoen. De cursus omvat vier avonden en begint 4 oktober in de Ontmoetingskerk in Middel burg, aanvang 19.45 uur. Inlich tingen 01180-12626. Welkomstdienst - Godsdienst leraar J.A.Murre spreekt op de welkomstdienst van zondag 7 oktober over 'hebben en zijn'.De Zangbrigade en het Muziekkorps van het leger des heils onder lei ding van William Vader en Garry Hageman verzorgen het muzikale gedeelte. De dienst wordt gehou den in de Hofpleinkerk, Middel burg en begint om 18.45 uur. Voor de organisatie tekent de welkomstdienstcommissie. Raadsvergadering - De leden van de gemeenteraad van West kapelle vergaderen vrijdag 5 ok tober. Geopend wordt met een toespraak door burgemeester H. van Maldegem van Westkapelle. Daarna volgt de toespraak van burgemeester Merkwirth van Reinhardsdagen. Dan volgt de ondertekening van de oorkonde Internationaal Gemeente Kon- takt. Vervallen - De vergadering van 24 oktober van de provinciale Onderwijsraad komt te vervallen. Dit omdat de uitwerkingen ten aanzien van de POR nog niet vol doende duidelijk zijn om ze ter besluitvorming voor te leggen. CDA-Middelburg - Het CDA- Middelburg heeft maandag 8 ok tober een algemene ledenverga dering in de Middelburgse Getuigeniskerk. Voorzitter D. Sakko neemt voor de pauze af scheid van mevrouw Brekelmans en de heren J.KIok, Veldman, Jasperse en J.KIok junior. Zes le den treden daarna toe in het bestuur. Na de pauze licht de CDA-fraktie van de gemeente raad hun werkzaamheden en het beleidsprogramma voor de ko mende jaren toe. De avond wordt in verband met de bestuurswis seling op informele wijze beslo ten. Raadsuitwisseling - De ge meenteraad van de Belgische zusterstad Vilvoorde brengt za terdag 6 oktober een bezoek aan Middelburg. Het bezoek vindt plaats in het kader van de perio dieke raadsuitwisselingen. Het Belgisch gezelschap wordt aan boord van het ramschip De Schorpioen ontvangen. Burger meester C. Rutten spreekt dan een welkomstwoord waarna wethouder G. Schoenmakers na der in gaat op het Maisbaai- gebied. Dit stadsvernieu wingsproject wordt eveneens be zocht. Zaterdagmiddag ontvangt gedeputeerde Don het gezel schap in het Provinciehuis. De gedeputeerde gaat dan dieper in op het onderwerp het functione ren van het provinciaal bestuur in Zeeland. Vergadering - de Commissie Bestuurszaken van de provincie vergaderd vrij dag 5 oktober om 10 uur in het provinciehuis. De commissie buigt zich dan over de verhoging van de provinciale sub sidie aan de Stichting Recreatie- werk Zeeland en het verbeteren van gedeelten van de weg Breskens-Sluis. De agendapun ten zijn een voorbereiding op de vergadering van Provinciale Sta ten van 26 oktober en 9 novem ber. Kleding - Voor diegenen die het leuk vinden om zelf kinderkleding te maken kunnen terecht bij Oranjezon in Oostkapelle. De les sen worden door een ervaren do cente gegeven. In zes lessen van twee uur kunnen diverse kle dingstukken naar keuze worden gemaakt. Elke cursist heeft de beschikking over een naaimachi ne en een knip- naaitafel. De cur sus begint 24 oktober. Voor aanmelding en informatie 01188-1507. Lay-out - Het jongerencentrum Midgard begint woensdag 3 ok tober een lay-out cursus. De opleiding is in het jongerencen trum aan de Kuiperspoort in Mid delburg, aanvang 19 uur. De curus gaat vooral in op de vraag waarop moet je letten wil een ge schreven boodschap overkomen. Behandelt wordt de presentatie van een boodschap, omgang met tekst en vormgeving. De oplei ding wordt iedere eerste woens dag van de maand gegeven. Voor inlichtingen 01180-14281. Toneel-video - Het Middelburgs Instituut voor Kunstzinnige Vor ming begint bij voldoende deel name na de herfstvakantie met twee nieuwe cursussen, te we ten een toneel- en een videocur sus. Een voorproefje van toneel kan worden genomen tijdens de gratis kenningsmakingsles op 11 oktober. Die wordt gegeven in de Kuiperspoort 21, Middelburg. In lichtingen 01180-34711. Kinderkleding - De Middelburg se peuterspeelzaal De Zandkrum- mels heeft voor zaterdag 6 oktober een winterkledingbeurs op het programma staan. De beurs vindt plaats in de peu terspeelzaal aan de Ijselstraat en begint om 10 uur. Gewassen en verstelde kleding kan iedere mor gen tussen 9 en 11.30 uur wor den afgegeven in de peuterspeelzaal. Vijfentwintig procent van de opbrengst is bestemd voor de peuterspeelzaal. Speelgoed - Peuterspeelzaal De Zandvretertjes verkopen vrijdag 5 oktober van 14.30 tot 16.30 uur speelgoed en winterkleding. De beurs is te vinden aan de Zwinstraat in Zoutelande. De be doeling is om kleding, speelgoed en boeken te verkopen voor kin deren van 0 tot 12 jaar. Een derde deel van de opbrengst is voor de peuterspeelzaal. Rommelmarkt - De Stichting Zeeland helpt Polen organiseert voor zaterdag 6 oktober een rom melmarkt. De oude vismijn aan de Koningseweg in Vlissingen is de locatie voor de markt. De op brengst is bestemd voor de aan koop van medicijnen voor kinderkankerpatientjes uit Gdansk in Polen. Spullen voor de rommelmarkt zijn nog welkom en kunnen worden gebracht of ge haald bij J. Lipowski. Voor meer informatie 01184-13402. Bazar - Het bestuur van de afde ling Zeeland van de Algemeen Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade Arbeid Adelt heeft dinsdag 9 oktober haar jaarlijkse bazar. De Middelburgse Abdij is de locatie voor het bazargebeu- ren. Het doel van de Stichting is om vrouwen die door omstandig heden aan huis zijn gebonden de mogelijkheid te geven om thuis te werken. Zij verstrekt voor die vrouwen materialen en verkoopt de vervaardigde artikelen. Verhuizing - De winkel van Stichting Roos, verkoop van tweedehands spullen ten bate van Unicef, gaat per 6 oktober verkopen vanuit de Koestraat 4 in Westkapelle. Kledingbeurs - Kindermode Denmar en de kinderopvang De Belhamelclub hebben samen voor zaterdag 6 oktober een kle dingbeurs in de planning. De beurs is van 10 tot 13 uur en er wordt gratis koffie geschonken. De kledingbeurs is in de Bo- gardstraat 7 in Middelburg. Kle dingstukken kunnen 3 en 4 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur worden ingeleverd aan de Jasmijnstraat 43 in Middelburg. Winterkleding - Peuterspeelzaal Ukkepuk heeft zaterdag 6 okto ber een winterkleding en speel goedbeurs. De activiteiten vinden aan de Kerkstraat in Koudekerke plaats van 10 tot 12 uur. Het inle veren van kledingstukken en speelgoed is mogelijk op vrijdag van 9 tot 11 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. De helft van de op brengst is voor de peuterspeel zaal. Kledingbeurs - De Ouderraad van de school Vrijburch houdt woensdag 10 oktober een kle dingbeurs. Het is een kinderkle- dingbeurs en vindt plaats in de kleine hal van school aan de G.H. Schmithlaan in Middelburg, aan vang 14 uur. Tekenen - Het Vlissingse buur thuis De Paraplu begint bij vol doende deelname een curus tekenen. Het buurthuis ligt aan de Alexander Gorgelweg. Het is een kortlopende curus bestemd voor beginners en Tijdens de cur sus wordt met name met houtskool-, waterverf- en pot loodtechnieken aangeleerd. De opleiding begint donderdag 4 ok tober om 13.45 uur. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. A.E. de Bruijn, 19 uur: ds. C. de Boon. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. K. Schip per, 15 uur: ds. H. van Oostende. Volle Envangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 9 uur: ds. Kother-Middelhoek. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. onbekend. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. elke 1e en 3e zo. v.d. maand 9.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. D. Coppoolse, 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: onbekend. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. A. Hooimeier, 14.30 uur: ds. A.E. de Bruin. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: ds. C. de Boon, 19 uur: dhr. A.E. de Bruin. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. mensenwijdingsdienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. E.V.E. Wijnands, 17 uur: ds. R.G. v.d. Zwan. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. B. de Haan. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. R.G. van der Zwan, 14.30 uur: ds. F.C. van Dij- ke. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8R. Zo. 9 uur: ds. Kother-Middelhoek. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. J.G. Schenau. Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezin de Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. geen dienst. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds. P.J. Rebel, 17 uur: ds. L.J.G. IJkel. Hofplein- kerk, Hofplein, 9.30 en 14.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg, 18.45 uur: dhr. J.A. Murre, welkomdienst. De Hoeksteen Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. C.A. Schoorel, 17 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Klein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: kand. mevr. G. de Hoop-Bon en ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: prof. dr. C.J.G. Vonck. Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoetingskerk, Oosterschel- destraat, 9.30 uur: ds. O. Elseman, doopdienst m.m.v. Hervormd kerkkoor. Engelse kerk, Simpel- huisstraat, 19 uur: ds. J.H. Meyer. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas. Wijkgemeente Gereformeerde Bond: (Ontmoetingskerk) 11 en 17 uur: ds. C. Trouwborst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: onbekend. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: onbekend. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. J. Schelhaas. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstranten. Koorkerk. Zo. 10 uur: onbekend. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur, elke 2e en 4e za. 19 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eg/ise Wa/lonne). Lange Noordstraat 62. 10.45 uur: R.F. Ie Gras. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. C. v.d. Zanden. Doopsgezinde Gemeente. Zo. onbekend. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Oostende. Gemeente. Zo. 9 uur: ds. H. van OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 uur: F.C. van Dijke. 17 uur: ds J. Bouwer. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, Zo. 10 uur: ds. A.C. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 10.30 uur: ds. H. van Oostende. SEROOSKERKE Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissin gen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.15 uur: ds. C.E. v.d. Ploeg, 10.15 uur: onbekend. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterka pel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeente dienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, voorganger P. Buteyn. Pro testantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Zo. 11.15 uur, Ter Reede, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrouwen kerk, Singel (nabij Stadhuis), za. 19 uur, zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerksewge 88, zo. 11.15 uur, Ter Boede, elke 1ste en 3de za. v.d. maand 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Be- rea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadel- fia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. onbekend. WESTKAPELLE Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: H. Klompe, tel. 71140. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zon dag 24.00 uur: J. Drijdijk, Grootmede 62, tel. 26045 Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Th.J. Driehuis-van Haselen, tel. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): R. Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo. 9.30 uur: dhr. A.P. Cornet en 11 uur: dhr. H.J. Schoemaker. in Ned. Herv. Kerk. 17 uur: ds. A. Spaans. Volle Envangelie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. onbe kend. Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans en ds. Mol, 19 uur: ds. de Bruyn. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi brordusplein 2. Zo. 9.30 uur: ds. P. Boekesteijn. ST. LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10.30 uur: ds. St. Spanjer. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 en 17 uur: ds. D. Westerneng. Huisartsen SOUBURG Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, 6-8, Oranjepleinkerk, 9.30 en 19 uur: ds. R.E.R. v. Buiren. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Don- gestraat 1, 19 uur: ds. P. Melse. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. P. Joosse. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, elke 2e en 4e maandag v.d. maand 16.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 10 en 14.30 uur: ds. W.P. Jansen, gez. dienst in Gapinge. Hervormde Kerk. Zo. onbekend. VLISSINGEN Ange/icaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, No Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gere formeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeen te. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: zr. G, de Grauw. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktDe Lan- noystraat 2, Zo. 9.30 uur: Leesdienst en 14.30 uur: ds. W.F. Wisselink. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Ge meente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, 10 uur: appêldienst ds. de Boer, m.m.v. Jongerenkoor L'Esprit, Petruskerk, P. Kru- gerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga, Johannes- kerk, Bonnedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma, De Schaapskooi, Pape gaaienburg, ds. de Nooij. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. J.B. van Bork. Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: G.J.M. Meijjer, De Krammer 14, tel. 39933. Zondag tot 24 uur: A.P. Bruijnzeel, Herengracht 68, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: B. Bosch, Bad huisstraat 81, tel. 12233. Zondag tot 24 uur: E.G. Snijder, Burg. van Woelderenlaan 12, tel. 13933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: Th. Bloos, Kanaalstraat 70, Oost- Souburg, tel. 01184-61212. zondag: A.B. Bouw meester, Stationsplein 1, Arnemuiden, tel. 01182-1308. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: G.C.M. Rullens en M.J.M.E. Mol, Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. 01188-1276. Domburg, Aagtekerke, Westkapelle, Meliskerke, Zoutelande, Biggekerke en Koudekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel. 01188-1271. Oost en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: A/7. Oort, Tobagolaan 6, Vlissingen, tel. 01184-78290. Apotheken Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Stromenwijk 't Zand, Maasstraat 58, tel. 35565. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek Papegaaienburg, Pape gaaienburg 24-26, tel. 66345. Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184-18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6r maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 1'2 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdienst: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren: 9.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur. Dagelijks Telefonisch spreekuur: van 8.30 - 9.00 uur. Tel. 01180-13362. iann Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. Do. 4 t/m wo. 10 oktober

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13