SPRINT Er gebeurt weer van alles bij McDonalds... AA ZWARTEP00RTE /frnk maakt de prijs. I Rinck Samsonite PRESTIGE PROMOTIE Regionaal orgaan betreurt keuze voor stad die nooit iets doet Charmant creëert de bril «TS DOCUMENTEN KOFFERS HAPPY BUCCANEER IlvcdV f) - C 5e?' Win een verzorgde reis naar New York en steun Historama Abdijcomplex 5i§lg COMBI BACK Vijftig jaar Middelburgs snelverband en reanimatie BIJOU iSè- "Speciaal geprijsd" CASSETTE WAARDEBON Toen het Klank- en Lichtspel in de Middelburgse Ab dij tekens van verslijt vertoonde en toen bleek dat re paratie enkele tonnen zou kosten, staken enkele prominente Middelburgsers de koppen bij elkaar en beraadslaagden over de vraag: wat nu? „De belang stelling voor het Klank- en Lichtspel was behoorlijk onderuit gehaald", vertelt Han Bogaert, voorzitter van de Stichting MAM. Dat kwam - zo verklaart de man die ook VVV-voorzitter is - door de zomertijd. Voor het klank- en lichtspel moest het donker zijn. De toerist had geen interesse meer om 's avonds om elf uur naar een attractie te komen kijken. Op zoek naar alternatie ven werden allerlei des kundigen geraadpleegd. „Uiteindelijk kwamen we terecht bij de Toonder Studio's die nu het Historma gaat maken", vult Piet Klip aan. Deze provincie-ambtenaar en interim-manager van het project wist dat deze stu dio's goed werk leverden. „De provincie had er er varing mee". PZC WEEKBLADEN Reformatie Informeren VLISSINGEN CENTRAAL IN TV PROGRAMMA OVER VERKEER Weinig medewerking Zie de advertentie elders in dit blad. Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG Een merkbril is gegarandeerd goedkoper bij Rinck. mm DE ZAAK OP DE HOEK 10 cm breed, 2 x A4 zwart standaarduitvoering155 PROMOTIEUITVOERING nu 118,— 14 cm breed, 2 x A4 zwart standaarduitvoering175, PROMOTIEUITVOERING 137,— 91e JAARGANG NUMMER 40 SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 model: "Rome" 60 delige 9 persoons samenstelling norm. prijs; 1081,- *7CA NUI I OU," LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 3 OKTOBER 1990 Historame: vermaak met educatieve waarde Het His to ra ma gaat de geschie denis van de Abdij uitbeelden. Dat gebeurt met een videofilm, maar ook met poppen, replica's en historsch materiaal. „De ge schiedenis is zo uniek", zegt Bo gaert. De bouwers van de Abdij waren Norbertijnen. De abt had niet alleen kerkelijk gezag, maar Live optreden Rockformatie METRO PARADISE aanvang: 21 uur toegang gratis OPEN 06.00 u. 's morgens 01.00 u. 's nachts. Aag|e Dekenstraat 5 4381 RM Vllssingen Tel. 01184-12347 - 3D)© IMasa Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18. 4380 AA Vlissingen, tel. 01184 84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215 Druk: Vink-Rotadruk b.v.. postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. ook burgerlijk veel in de melk te brokkelen. „Van hieruit bestuurde hij Zeeland. In het Historama wil len we graag laten zien hoe dat gebeurde en hoe de Norbertijnen leefden". De reformatie maakte in 1584 een einde aan de macht van de abt. De geestelijkheid werd weg gestuurd en een burgerlijk bestuur kwam er voor in de plaats. Dat is nog steeds zo. Im mers, in de Abdij zetelt het Zeeuwse provinciebestuur. „Zee land heefte bovendien in de ze ventiende eeuw een belangrijke rol in de handel gespeeld", weet Bogaert. „In Middelburg was de tweede belangrijkste kamer van de VOC, de belangrijkste was in Amsterdam. In de wereldhistorie heeft Zeeland een belangrijke rol gespeeld. Dat wordt onvoldoen de beseft". Dat laten zien noemen Bogaert en Klip van 'cultuur-historisch be lang'. Voor de jeugd kan geschie denisles aanschouwelijk worden gemaakt. De videofilm geeft de historie in de notedop en allerlei materiaal maakt het nog eens ex tra zichtbaar. Maar niet alleen de jeugd kan er terecht voor ge- schiedenisles. „Ook op volwasse nen heeft het een uitstraling. Zelfs voor toeristen. Onderzoek heeft uitegwezen dat het een ex tra trekker is, vooral buiten het seizoen", weten* Bogaert en Klip heel zeker. Klip ontkent de pretpark gedachte die er achter zou zitten. „Het is een attractie op hoog ni veau, waar wetenschappers hun medewerking aan hebben gege ven. Door de opzet kunnen ech ter heel veel mensen er van genieten en wat opsteken". Het project gaat ruim één miljoen gulden kosten. De provincie heeft drie ton toegezegd en de gemeente Middelburg twee ton. Uit fondsen rekent de Stichting MAM ongeveer twee ton te krij gen en van het bedrijfsleven is al f 40.000,- binnen. Dat bedrag is lager dan de stichting had inge schat. „Maar we begonnen met de actie toen ook allerlei andere organisaties bij de bedrijven aan klopten voor geld. Er was toen onder meer een actie voor jie kerk in Goes". „Bij het bedrijfsleven is het be lang van het Historama boven dien nog niet helemaal duidelijk", denkt Klip. Dat betekent dus werk aan de winkel. „We gaan de bedrijven, groot en klein, op korte termijn informeren. We hebben nu al alle middenstandsorganisa ties aangeschreven en persoonlij ke bezoeken volgen. Ons standpunt dat we met een zeer verantwoord project bezig zijn Na maandag 8 oktober worden er in Vlissingen een hele week opnamen gemaakt voor het tv- programma '12 Steden, 13 On gelukken'. De VARA zendt deze serie uit in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Jan Douwe Kroeske neemt de pre sentatie voor zijn rekening. De Scheldestad werd door Veilig Verkeer Nederland uitgekozen omdat daar het afgelopen jaar een ongeval plaats vond waar iedereen wat van kan leren. Het verkeersongeluk zal op een nu nog geheime locatie door een stuntteam worden nagebootst. Het Regionaal Orgaan Verkeers veiligheid Zeeland is slecht te spreken over de keuze van Vlis singen omdat men daar andere, minder spectaculaire initiatieven aangaande verkeersveiligheid, aan de laars lapt. Een 'onveilig' verkeerspunt in Vlissingen. In de serie worden verkeerspnge- vallen in 12 steden (in elke pro vincie één) nagespeeld. In de week van de opnames zal een team van Peekel/Stips Produkties bv uit Hilversum op een nu nog, vanwege de-te verwachten toe loop, geheime lokatie met een stuntteam een ongeluk naspelen. Daarnaast zullen ook andere ver keersknelpunten in de stad onder de loep worden genomen. Ook wordt er gefilmd in 't opleidings centrum van de brandweer. Hen- ny Gosman van Peekel/Stips Pro dukties wil over de lokatie wel een tip van de sluier oplichten. Het gaat om een ongeluk op een dijk, waar met name jongeren veel te' hard rijden en roekeloos rijgedrag vertonen. Het Regionaal Orgaan Verkeers veiligheid Zeeland reageert enigs zins geprikkeld op het noemen van Vlissingen als middelpunt vooe de uitzending. Secretaris A.C. Lodder betreurt het zelfs. Volgens hem werkt de stad wel mee als zij goedkoop landelijke aandacht kan trekken. Daarte genover onthoudt ze zich van re gionale actviteiten die de verkeersveiligheid bevorderen. Zo weigerde Vlissingen mee te doen aan de actie 'Wij gaan weer naar school', waarbij spandoeken in de stad waarschuwden voor kinderen op de fiets. Ook bij de verkeerscursussen, die het Or gaan via de gemeenten opzette om 16- tot 18-jarigen meer ver- keersbewust te maken, gaf Vlis singen als één van de weinige gemeenten een negatieve reactie. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* McDonald's Het stichtingsbestuur. zullen we uitdragen. Als er onvol doende geld binnenkomt zullen we geen enkele concessie aan de kwaliteit doen. Pas als blijkt dat we onvoldoende sponsoring krij gen van de bedrijven denken we aan een lening. Ik hoop dat we die stap niet hoeven te nemen", verduidelijkt Klip. Als alles volgens plan verloopt is Zeeland vanaf de don derdag voor Pasen 1992 een belangrijke attractie rijker. Dan namelijk moet het Historama worden geopend in de Middelburgse Abdij. De MAM (Stichting Manifestatie Abdij Middelburg) is al een aardig stuk op weg. Meer dan de helft van het geld voor dit 1.2 miljoen gulden kostende project heeft de stichting al in de knip. Vanaf vandaag worden particulieren en bedrijven aan gesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat gebeurt in samenwerking met de PZC-Weekbladen De Faam/De Vlissinger. Particulieren kunnen meedoen aan een puz zel, vijf gulden inleggen en dan aan het einde van de rit onder meer een achtdaagse verzorgde reis naar New York winnen. Verder zijn er wekelijks talrijke andere ui terst interessante prijzen. De redactie van de weekbla den verzorgt bovendien zes weken lang reportages en interviews, waaronder een reis langs de Abdijen van de Norbertijnen die ook de Middelburgse Abdij stichtten, maar in de zestiende eeuw bij de reformatie werden ver dreven. Ook bezoekt een verslaggever de Toonder Stu dio's en doet kond van zijn bevindingen aldaar. In die studio's wordt het Historama gemaakt. Cultuur historisch verantwoord - zo heet het - moet het worden, zodat het project een hoge educatieve waarde krijgt. Lees, doe mee en win. Altijd prijs overigens. Op onze pagina Uit het Zakenhart vindt u de puzzel, die u weke lijks bij alle Walcherse Rabobanken kunt inleveren. Model 4008 .oot ,\C^ GOES: MA. DE RUYTERLAAN 8-16, 4461 GE GOES. TEL 01100-28545 VLISSINGEN INDUSTRIEWEG 27-29.4382 NA VLISSINGEN TEL: 01184-14400 Rinck heeft alle merk- morituren van topontwerpers. Met prijzen die gegarandeerd lager zijn dan elders in Nederland. r_ Voor verkoopadressen zie de Gouden Gids of bel: 06-0220088 OTO VIOIO AUDIO ■jClreiCltrt EHBO VIERT JUBILEUMFEEST De EHBO-afdeling Middelburg viert 4 oktober haar vijftigjarig ju bileum. Om dit feestelijk gebeu ren goed te organiseren heeft het bestuur van de EHBO-vereniging een jubileumcommisie in het le ven geroepen. Samen hebben ze voor donderdag 4 oktober een feestavond voor genodigden ge organiseerd in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. Op het programma staan een recep tie, een rondje bingo en een ten toonstelling van vijftig jaar Eerste Hulp Bij Ongelukken in vogel vlucht met onder meer foto's van oefeningen en oud bestuursle den, oud documentatie- en lesmateriaal. „We hebben 4 oktober als jubi leumdatum uitgekozen omdat dat samenvalt met het nieuwe cursusseizoen van de EHBO", verklaart secretaris André van Os de gekozen datum. De Middel burgse EHBO afdeling werd na melijk op 16 januari 1940 opgericht, dus 4 oktober is niet helemaal de echte jubileum datum. Dat er niet meer feestelij ke activiteiten worden georgani seerd is te wijten aan 'geldgebrek'. „Wij draaien zonder subsidie en we moeten het heb ben van de contributie en onze jaarlijkse collecte", vertelt Van Os. De afdeling besteedt haar geld dan ook liever aan goed lesmateriaal dan aan festiviteiten. De laatstse aanwinst bijvoor beeld, een baby-reanimatiepop, kost al gauw vijftienhonderd gul den. „Vooral al die snelverbandjes gaan goed in de meters lopen". De EHBO afdeling Middelburg is in de loop van die vijftig jaar uit gegroeid tot een begrip in de om geving. Dat komt volgens leden van het bestuur omdat er altijd mensen zijn geweest die zich be langeloos voor de organisatie hebben ingespannen. „Er gaat veel vrije tijd zitten in het runnen van een vereniging. Het zijn altijd een paar 'gekken' die verenigin gen draaiende houden", beamen drie EHBO-fanaten. Spijt van al die vrije uurtjes hebben ze niet. De voornaamste drijfveer achter al dat werk die wordt genoemd is dat ze het ontzettend belangrijk vinden om zoveel mogelijk men sen onderricht te geven in de eer ste hulp bij ongelukken. „Bij aanvang van een cursus ben ik altijd heel benieuwd naar de re den van aanmelding. EHBO- cursisten geven heel verschillen- De inmiddels overleden arts C.F. Frumau richtte vijftig jaar geleden de EHBO-afdeling Middelburg op. de redenen op", vertelt vice- voorzitter Dinie van Rouwendal- j Borkert. „Huisvrouwen doen het voor hun gezin, onderwijzers voor de schoolgaande kinderen, leden van sportverenigingen om medesporters in geval van bles sure zo snel en accuraat mogelijk een helpende hand te bieden". In het kort samengevat willen de meeste deelnemers niet werk loos toekijken wanneer er zich een ongelukje of ongeval voor doet. „Volgens mij worden men- sen zich in het algemeen ook meer bewuster van het belang van een EHBO- diploma", on derstreept Van Rouwendal haar mening. Het liefst ziet ze trou wens heel Middelburg snelver bandjes aanleggen in het leslokaal. De EHBO afdeling Middelburg heeft momenteel zo'n vierhon derd leden en terugblikkend op de afgelopen vijftig jaar zijn er veel verbeteringen doorgevoerd. „Vroeger was het lesmateriaal een stuk 'primitiever'. Nu leiden we deelnemers op met modern lesmateriaal", vertelt oud bestuurslid Simon Melse. Zelf draait hij al veertig jaar mee in het EHBO-circuit van Middelburg. „Niet gek natuurlijk dat medische meningen op bepaalde fronten herzien zijn", aldus de 64-jarige Melse. Een klein voorbeeld hier van is dat bij de reanimatie van een drenkeling er nu al gelijk wordt beademd. Vroeger moest eerst het water uit de longen worden gedrukt. „Maar we heb ben toch maar in al die jaren 2500 diploma's uitgereikt", ver telt de doorgewinterde EHBO-er Melse trots. Kom kijken naar Zeelands grootste kollektie documenten koffers, tassen en mappen. LEDERWAREN LANGE DELFT 44 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1