BSF GRATIS sola De Ploeg OPHEFFINGS UITVERKOOP SPRINT 595.- Alhambra gaat open 9? lintiatuin 15% KORTING Vlissingen jaagt op eerherstel HAPPY BUCCANEER J.P.A. Rossë! tandprotheticus SERIEUZE PLANNEN VOOR ENERGIE-EILAND ZEEUWSE KUST COMBI BACK Homosexualiteit wekt nog altijd agressie op Natuurlijk bij de grootste TASSEN-speciaalzaak van Zeeland: "Speciaal geprijsd" ONTWIKKELEN Ruim twee maanden geleden lanceerde het Hilver- sumse ingenieursbureau De Ferrante en Bakker Be heer bv het energie-eiland plan. Een splinternieuw eiland van tweehonderdtwintig vierkante kilometer voor de Belgische en Zeeuwse kust, compleet met kerncentrales, windmolenpark, getijdecentrales, vliegveld èn volop recreatiemogelijkheden, waaron der een pretpark a la Disney world. Een grapje, zo dachten de meeste Zeeuwen. Voor ing. Gerard Schwencke van De Ferrante en Bakker is het echter een bloedserieuze zaak. „Persoonlijk vind ik dat het eiland er moet komen. We hebben het als Nederland en België nodig om ons prestige te handhaven. Ten opzichte van de rest van de wereld èn ten opzichte van de vaardigheden die we hebben". Aardappelen Schone energie SPORT PZC WEEKBLADEN EEN GIGANT VAN EEN CHRYSANT! 95 koudekerke SLECHTS 3 DAGEN Café Restaurant Markt 55, Middelburg Belgen Kroegentocht in Middelburg Gefrustreerd Wegens opheffing Op de gehele voorraad Onze keldervoorraad nu uitzoeken f 5#p/st. NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG Bettie Hollestelle NIEUWE KUNSTGEBITTEN z* Keuze uit ruim 3000 ill SCHOUDER- en HANDTASSEN in leer en ^synthetische materialen. 69-delige cassette (uitgebreide 6-persoons uitvoering) De cassette-specialist: SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BIJ ONS GEKOCHTE FILMS: BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR PER AFDRUK 91e JAARGANG NUMMER 39 FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 26 SEPTEMBER 1990 Afrekenen met klompenmentaliteit gramma. Het prijskaartje: veertig tot vijftig miljard gulden. „Ver spreid over vijftig jaar is dat een miljard per jaar", relativeert Schwencke de hoge kosten. Tijdens een symposium in Den Haag verdiepen zich donderdag 27 september zo'n honderdvijftig belangstellenden in het plan. Het Met een informele receptie voor genodigden wordt donderdag 27 september het vernieuwde Al- hambratheater in Vlissingen ge opend door wethouder L. Poppe-de Loof. Het compleet ge renoveerde theater telt nu vier zalen en een theatercafé. In zeer korte tijd is deze 'grote operatie' gerealiseerd. Vlissingen heeft er weer een uitgaansgele genheid bij om trots op te zijn. Het aanbod is groter en biedt de bezoeker een ruime keus. Vrijdag 28 september staan de deuren wijd open om bezoekers te ont vangen. Donderdag 27 septem ber is in het kader van het Belgisch Uit-Festival in zaal 4 om 20.00 uur wel de film 'Meeuwen sterven in de haven' te zien voor het publiek. In deze krant uitgebreide informa tie over dit nieuwe 'gezicht' van Vlissingen zoals wethouder Daan Bruinooge dat noemde. Onder meer een foto-reportage, de di recteur zelf op de Uitpagina en el ders de topprestatie van de aannemer. symposium is een aanzet tot dis cussie. „Daarnaast hopen we op centen van Economische Zaken, België en Nederland, zodat we het serieus verder uit kunnen bouwen". „Het is eigenlijk een zeer brutaal plan", geeft Gerard Schwencke toe. „Maar het heeft zo veel kwa liteit en diepgang dat er maar heel weinig bezwaren tegenin te brengen zijn. Hoe dieper je graaft, hoe enthousiaster je wordt". Naast een kernenergiecomplex is er ruimte voor experimenten op het gebied van het rendabel ma ken van wind- en getijde-energie. Een vrachtvliegveld zou Schiphol moeten gaan ontlasten. Verder staan er onder meer een bunga lowpark, een jachthaven en een groot aantal andere waterrecrea- tiemogelijkheden op het pro- Hoewel de combinatie kernener gie/recreatie op het eerste ge zicht niet erg voor de hand ligt, vindt Schwencke die juist lo gisch. „Recreatie is een giganti sche industrie geworden. Na energie de tweede op de wereld. Het project wat we hier hebben is vele miljarden groot, waardoor de combinatie gelijkwaardig is geworden. De grond is duur, zo'n honderdvijftig gulden de vierkan te meter. Dat is gewoon te duur om er bijvoorbeeld aardappelen op te verbouwen. Alleen de re creatieve sector brengt genoeg op om die grondprijs eruit te ha len". Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Zowel Zeeland als België kunnen wel een uitbreiding van de kustlijn gebruiken, aldus Schwencke. „Neem nou Disney land bij Parijs. Op het moment dat De Muur viel, werden daar de investeringen van vijfeneenhalf miljard naar zeven uitgebreid. Ik heb deze zomer al heel wat Tra- bantjes gesignaleerd. Dat zal in de toekomst een ware stormloop worden. En nu al wordt er bij aanhoudend mooi weer op Wal cheren al geschreeuwd dat het zo eigenlijk niet meer kan". Bang dat het kernenergiecomplex Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale 27 sept. OPEN 301 DART Aanvang: 20 uur Deelname: f 5,- Zo. 30 sept. 0PEN-P00L-BIUART Aanvang:14 uur Deelname: t 2,50 OPEN 06.00 u. 's morgens - 01.00 u. 's nachts. Aagje Dekenstraat 5 I 4381 RM Vlissingen Tel. 01184-12347 Kom nu kiezen uit onze supergrote chrysanten in diverse kleuren, van L&rSfT voor Galgeweg 5, 01185-1623. De Sola fabriek komt naar u toe. De mooiste bestekken in edelstaal en zwaar verzilverde uitvoering nu met KORTINGEN TOT MEER DAN 50% op de vergelijkbare winkelwaarde! Kookpannen en keukengerei met kortingen tot 70%! Donderdag Vrijdag Zaterdag SPECIALE VERKOOPDAGEN (DONDERDAG KOOPAVOND): 27 sept. 12.00 - 21.00 uur. 28 sept. 12.00 17.00 uur. 29 sept. 10.00 - 16.00 uur. DE ARTIKELEN STAAN VOOR U KLAAR IN: de toeristen zal afschrikken is hij niet. „De Belgen zijn al lang aan kernenergie gewend. Dat geldt ook voor de Duitsers en de Fran sen. En dan volgen de Nederlan ders vanzelf wel. Het eiland zal een gigantisch populaire attractie worden. Omdat het volledig met schone energie wordt opge bouwd". Ondanks alle positieve buitenlandse geluiden, ligt kern energie in Nederland nog altijd erg gevoelig. Niet minder dan drieëntachtig procent van de Ne derlandse bevolking is tegen deze vorm van energiewinning. Schwencke is er echter een warm voorstander van. „Na de evaluatie van Tsjernobyl is beslo ten dat we terug moeten naar het oude streven van dertig procent kolen, dertig procent gas en der tig procent kernenergie. Momen teel zitten we met kernenergie op vijf procent. Terwijl dat percenta ge in ons buurland België op ze ventig ligt. En een hoog ontwikkeld land als Nederland zou toch ook in zijn eigen ener giebehoeftes moeten kunnen voorzien". Kernenergie is volgens Schwenc ke helemaal niet zo onveilig als de meeste Nederlanders denken. „Na Tsjernobyl kwam de kern energie in Nederland op een laag pitje te staan. Terecht, natuurlijk. We hebben maar al te goed ge zien welke ramp de Russische kerntechnologie heeft opgeleverd doordat men zich niet aan de vei ligheidsmaatregelen hield. In de tussentijd heeft de regering fa cetten als de reactorveiligheid en het opbergen van radioactief af val laten bestuderen. Kerncentra les worden nu voortaan volgens wereldveiligheidsnormen ge bouwd. Kijk, over het kernafval is in het verleden veel te licht ge dacht, maar dat geldt helaas voor alle afvalproblemen. Dat is geen reden om de kernenergieproduk- tie stop te zetten". Zo zou een gedeelte van het Energie-eiland eruit kunnen gaan zien. Ondanks allerlei tegenslagen zetten de Middelburgse kroegbazen aanstaande vrij dag de deuren open voor het publiek. In hun etablissemen ten hebben zo'n veertien ca féhouders een orkest geplaatst. Deze cafépresenta tie wordt Muzikale HAM Kroegentocht genoemd en wordt gezien als een tegen hanger van de Stadhouders feesten, waar restaurateurs hun kunnen tonen. De kroe gentocht gaat door tot in de kleine uurtjes. In deze krant een overzicht van de deelne mende café's en de muzikan ten die ze hebben ingehuurd. Een gedeelte van het energie eiland komt op Belgisch grondge bied, maar de Belgen staan voor lopig nog niet te popelen van enthousiasme. „De Belgen zullen n de eerste fase een afwachten de houding aannemen. Dat is lo gisch: ze hebben tenslotte al zeventig procent kernenergie. Maar uiteindelijk zullen ze wel mee gaan doen. We praten tenslotte over een project van veertig tot vijftig miljard gulden". Ook de provinciale energiemaat schappij jubelt nog niet mee. „Het enthousiasme van de ener giedistributiebedrijven wordt ge temperd door de twijfel of zo'n groot project - het neemt in totaal minimaal dertig jaar in beslag - in Nederland wel tot stand kan ko men. Die bedrijven gaan dan ook al jaren gebukt onder de kruimel mentaliteit van Den Haag. Het korte termijn denken is een ver foeilijke trend in de samen leving". Het energie-eiland is geïnspireerd op de Maasvlakte. „Een dergelijk soort uitbouw is ook mogelijk op de zandplaat De Raan. Het is daar gemideld drieëneenhalve meter diep, en we maken gebruik van de natuur in de monding van de Schelde, net als dat bij de monding van de Rijn is gebeurd. We hebben voor de zee gekozen om minder overlegstructuren te hoeven passeren. Niet omdat we ondemocratisch willen zijn, maar omdat er gewoon al een goede regelgeving op het gebied van kernenergie is. Een beoordeling op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau kost vreselijk veel tijd". Daarnaast is de plaats van het eiland - zo gekozen dat nie mand er last van heeft. „Op deze manier hebben we de minste kans op bezwaren van de bewo ners. Zoals het nu is gepland, is het eiland door de bewoners niet op te merken". Dat die bewoners het plan niet al te serieus lijken te nemen kan Schwencke zich goed voorstel len. „Maar ik denk dat de men sen moeten leren accepteren dat er in de toekomst meer ruimte komt voor zaken die nu als ludiek gezien worden. Ik bedoel maar, toen ik dertig jaar geleden als jo chie van twintig op de Maasvlak te stond, dacht ik ook: dit kan toch niet waar zijn? En toch is het er gekomen. Met een verble kend agrarisch en industrieel perspectief, de concurrentie die met name uit het oosten steeds sterker wordt en een klompen image waar we maar niet vanaf ONDERZOEK COC MIDDELBURG Geweld tegen Zeeuwse homo- sexuelen komt vaker voor dan aanvankelijk werd gedacht. Dat de taboesfeer rond deze bevol kingsgroep nog lang niet opgehe ven is, blijkt wel uit het rapport van het COC Middelburg, dat de ze week verschijnt. Het rapport wordt uitgereikt aan alle politie korpsen en hulpverlenende in stanties op Walcheren teneinde een goede samenwerking te creëren. Een niet aflatende stroom ge ruchten over de agressie jegens deze kwetsbare groep, bracht voorzitter Carel van Honk ertoe een onderzoek in te stellen. Van december '89 tot en met januari '90 werd er een oproep geplaatst tot het invullen van een enquête en daar reageerden twintig slachtoffers of vrienden van slachtoffers op. Carel van Honk :„De agressie je gens de homosexuelen, zowel mannen als vrouwen, uit zich voornamelijk in geweldpleging en bedreigingen. De plaatsen waar op deze drama's zich afspelen zijn meestal openbare gelegenhe den zoals het Molenwater in Mid delburg en het Nollebos in Vlissingen. Wij zijn er van over tuigd dat er op Walcheren nog heel veel 'verborgen homosexua liteit' voorkomt". Is dit de reden waarom er maar betrekkelijk wei nig mensen gereageerd hebben? „We zijn zelf nogal tevreden over het aantal reacties", legt de voor zitter uit. Maar het is wel zo dat veel homo's geen aangifte willen doen omdat ze anoniem willen blijven. Dat is de voonaamste re den dat we toenadering zoeken tot de politiekorpsen op Walche ren". Dat laatste heeft het COC al eer der geprobeerd. „Maar we kwa men toen in aanraking met de onverschillige en ontkennende houding die Zeeuwen over het al gemeen hebben ten opzichte van het probleem. Waarom zou je een homo die in elkaar geslagen is anders behandelen dan iemand wiens fiets is gestolen, was de algemene reactie". Ook middel bare scholen blijken nog steeds huiverig te zijn met goede voor lichting over homosexualiteit. De COC heeft aan dertig scholen voorgesteld voorlichting te ko men geven en daarvan heeft er niet één gereageerd. Toch gaat de vereniging dapper door. „De taboesfeer waarmee homosexu aliteit blijkbaar nog steeds is om geven moet opgeheven worden. Pas dan zal ook de agressie ten opzichte van homo's afnemen", besluit Van Donk. De korting geldt met op klantenbestelimgen. In het kader van een avondje Vlissingen speelt Vlissingen zaterdagavond 29 september de thuiswedstrijd tegen het Groningse Veendam. De thuiswedstrijd begint om 19.30 uur. In deze wedstrijd gaan de Zeeuwen voor het thuispu bliek op jacht naar eerherstel. De ploeg verloor twee weken geleden namelijk van Hera cles. Veendam kan dus in ie der geval rekenen op een gemotiveerd Vlissings team en het belooft een spannen de strijd te worden tussen twee gelijkwaardige ploegen. kunnen komen, zullen we toch verder moeten gaan. Wat we no dig hebben is de eensgezindheid die we ook in de landbouw heb ben gemanifesteerd. Dat is de grote uitdaging van dit eiland. Het is alleen maar een kwestie van willen we of niet. Als Neder land geen kernenergie krijgt is dat geen ramp. We worden dan al leen maar een ietsje meer ge frustreerde cultuur". Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 'Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* iM- LEDERWAREN W.v.v. LANGE DELFT 44 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1