FILM 99-t GRATIS DAimCI-OOL J AflViER1.| 'Ze denken dat ze hun hoofd niet meer boven de dijk mogen steken' SEIZOEN OPRUIMING Topkwaliteit bij het derde Sixties Festival SPRINT PHOTO HAND- en SCHOUDERTASSEN STADHOUDERSFEESTEN 2 brillen halen, 1 betalen LET OP J.P.A. Rossël tandprotheticus F7ZATÖ 'S DANSSCHOOL DE JONG VLISSINGEN HAPPY BUCCANEER Uy<f>l- 132^5-^ PETER KOMT AUTO STURM ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD mrm 9.- 19.- en 25.- Omroep Zeeland breidt uit met één uur per dag 7, 8 en 9 SEPTEMBER GROOT CULINAIR EN MUZIKAAL FESTIJN OP DE MARKT VAN M'BURG ONTWIKKELEN AFDRUK BINNENKORT IN DE LANGEVIELE TE MIDDELBURG onze advertentie in de autokrant extra! Inspraak donderdag 30 augustus in vele kleuren Nu uitzoeken voor: Bouke Bouman wordt niet goed van de stapels bezwaarschriften en ongenuan ceerde uitspraken die hij te horen krijgt. Acht jaar geleden kwam het beleidsplan Oosterschelde uit. Daar heeft iedereen kennis van kunnen nemen. „Nu de voor nemens concreet worden weet niemand van toeten noch blazen", stelt het dis trictshoofd van de Directie van Natuur-, Milieu- en Faunabeheer Bouman vast. Organisaties, instellingen en bedrijven zijn vooral tegen de benoeming van de Oosterschelde als beschermd natuurmonument. Ze zijn bang dat er op de Oosterschelde niks meer mag. Bouman noemt die angst koudwatervrees. „Ze denken dat je je hoofd niet eens meer boven de dijk mag steken". INSCHRIJVEN DANSLESSEN PZC WEEKBLADEN Vrijdag: vanaf 14.00 uur Zaterdag: vanaf 12.00 uur Zondag: vanaf 13.00 uur In deze krant uitgebreide infor matie over de aanstaande wedstrijden van VC Vlissingen BIJ ONS GEKOCHTE FILMS. KODAK KWALITEITS- KONTROLE! BIJ ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN KLAAR BINNEN I UUR FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 35 29 AUGUSTUS 1990 Noordweg 467 Middelburg LEDERWAREN Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. vS GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS 01100-20176/30428 01180-38370 ALLE STUDENTEN EEN GOED JAAR TOEGEWENST BELLAMYPARK - VLISSINGEN NIEUWE KUNSTGEBITTEN Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN PROTESTEN TEGEN BESCHERMDE OOSTERSCHELDE VAAK ONGEGROND DRIE UUR SPORT PER WEEK Speciaal opgesteld in onze kramen in de Segeerstraat i Bouman somt nog eens de be langrijkste doelstellingen op in het beleidsplan. Het 'voorafje' op de aanwijzing van de Ooster schelde als natuurmonument. De bescherming van de natuur, be houd van de visserij en plaats voor afgewogen recreatie waren de hoofdpunten. Nu blijkt de Oosterschelde meer een vergaar bak van economische belangen. Bouman: „De natuur is in een de fensieve hoek gedrukt". Hij vindt achteraf dat de „natuurwaarde van de Oosterschelde nog meer prioriteit had moeten hebben". In 1988 werd begonnen met voor lichten en „informeel bestuurlijk overleg". De resultaten daarvan werden meegenomen in het uit eindelijk besluit van de aanwij zing. „Er zijn een aantal regionale voorlichtingsbijeenkomsten ge weest, onder meer in Goes en Het programma van het derde Vlissingse Sixties Festival is rond. De organiserende café's Atlanta, Astoria, De Hoppit en Frapo's hebben voor vrijdag 14 en zaterdag 15 september een programma dat staat als een huis. Vrijdag treden in het Arse naal achtereenvolgens de L- Band, The Scarlets en The New Mindbenders op. Zaterdag is het de beurt aan Johnny and the Starshooters, Big John Russell en Mungo Jerry. Hoewel namen als The Mindben ders en Big John Russel de jon gere muziekfans weinig zullen zeggen, beleefden deze bands gouden tijden in de sixties. De Haagse formatie The Scarlets bij voorbeeld, had in die tijd de naam de nieuw verschenen num mers van The Beatles nog eerder te spelen dan The Beatles zelf. De band, die alweer zesentwintig jaar bestaat, speelt verder covers van The Small Faces, The Rolling Stones en The Kinks. The Mindbenders werden in de jaren zestig bekend als begelei dingsgroep van Wayne Fontana, die hits scoorde als Hello Josep hine en Game of Love. The Mind benders gingen later hun eigen weg en bestormden de hitpara des met onder andere A Groovy Kind of Love. Nog later vormden twee Mindbenders samen met twee leden van The Hollies en The Easybeats The New Mind- Omroep Zeeland gaat vanaf 1 september drie uur per week aandacht schenken aan sport uit de provincie. Dat gebeurt op za terdag, zondag en maandag. Za terdag en zondag presenteert Jan Parent de belangrijkste sport gebeurtenissen en verslaggever Koen Mijnheer krijgt een eigen programma onder de titel Sport- meneer, waarin op maandag een actueel sportinterview wordt uit gezonden. Deze uitbreiding werd mogelijk dankzij de uitbreiding van de zendtijd met een uur per dag. Voortaan is Omroep Zeeland 's middags al vanaf vier uur te ho ren, naast de middaguitzending. In het draaiboek van de Zeeuwse omroep is 1 september ge schrapt als datum waarop ook ochtenduitzendingen zouden worden ingevoerd. Dat is nu op de lange baan geschoven. Vol gens hoofdredacteur Flip Fey lag het organisatorisch moeilijk om nu al in ochtend te gaan uitzen den. „Er zou dan een avond dienst bij moeten". Fey meent dat geleidelijkheid in deze een voor de hand liggende stap is. Wanneer die ochtenduitzending komt weet hij nu nog niet. „Het is een kwestie van afwachten, D© ®agH5H Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. The Scarlets. ir Aanvang medio september Jeugdkursus voor 14 tot 16 jarigen Jongerenkursus voor 16 tot 21 jarigen Parenkursus vanaf 21 jaar ik- Seniorenkursus vanaf 40 jaar ik- Werkers in ploegendienst kunnen inhalen ik In de schoolvakanties geen les -k Vraag inlichtingen: telefoon 13783 De protesten kwamen pas goed los toen dit voorjaar werd on derstreept dat de Oosterschelde natuurmonument wordt. „Ze doen alsof ze van niets wisten. Toen de Pijlerdam klaar was, is al besloten dat er zorgvuldig beleid gevoerd moest worden om de Oosterschelde te sparen", vertelt Bouman. Voor de stormvloedke ring is acht miljard gulden uitge geven, een compromis om milieu en visserij en veiligheid onder één hoedjete vangen. Andere zee armen in het Deltaplan zijn im mers rigoureus van de zee afges neden met dammen, aldus Bouman. Alles en iedereen die ook maar iets met de Ooster schelde heeft te maken is betrok ken bij het beleidsplan Oosterschelde. Dat werd in kleu rige druk in 1982 verspreid. „Een gedegen stuk werk", vindt hij ook nu nog, acht jaar later. als de tijd rijp is. Ik hou de men sen hier altijd voor dat je eerst naar de Europese kampioen schappen moet voordat je kunt deelnemen aan de wereldkampi oenschappen", Fey ontkent dat het een kwestie van gebrek aan kwaliteit binnen zijn team is. In dat nieuwe schema zitten nu ook twee uur voor verzoekplaten (dinsdag en donderdag). Ook wordt wat gerichter op de Zeeuwse cultuur ingegaan en op vrijdag krijgen de luisteraars uit gaanstips. u„y John Russel. Tegen inlevering van deze bon (Geldig t/m 15 september 1990) In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril. Wilt u meer (variabel, ontspiegeld, anti-kras, kleur, enz.) dan geldt een toeslag. Geen andere koningen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie De gratis tweede btil is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen. 1 Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,- 1 Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. Middelburg Lange Delft 13 koudekerke Galgeweg 5, 01185-1623. OPEN 06.00 u. 's morgens - 01.00 u. 's nachts. Aagje Dekenstraat 5 4381 RM Vlissingen Tel. 01184-12347 benders. Hun programma bestaat uit alle successen van hun voor malige bands. Johnny and the Starshooters hebben nauwelijks nadere toe lichting nodig. De band, die als eenmalig grapje begon, is inmid dels ook ver buiten de Zeeuwse grenzen bekend. Zo fungeerden ze onlangs als special guest bij een optreden van Fats Domino. Big John Russel, door zijn om vangrijke gestalte ook wel King Size Russel genoemd, krijgt het Arsenaal gegarandeerd plat. Hoe wel de gitaar zijn hoofdinstru ment is, bespeelt hij in totaal twaalf instrumenten. Zijn optre dens kunnen de vergelijking met 'kanjers' als Otis Redding, Little Richard en Fats Domino gemak kelijk doorstaan. De afsluiter van het Sixties Festival, Mungo Jerry, brak in 1970 definitief door met 'In the Summertime'. In een half jaar tijd werden er over de hele wereld maar liefst tien miljoen exmplaren van deze plaat ver kocht, daarna volgden nog vele andere hits. Het Sixties Festival begint beide dagen om 20 uur. Kaarten kosten een tientje en zijn verkrijgbaar bij de organiserende café's en de Vlissingse VVV. Net als de vorige keer wordt er na het hoofdpro gramma in het Arsenaal in een groot aantal Vlissingse café tot in de kleine uurtjes nagefeest. Daarbij zal ook weer de nodige live muziek te horen zijn. *Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* Zierikzee. ledereen was uitgeno digd om te komen en er was ge legenheid genoeg tot het stellen van vragen". Er wordt beweerd dat over de 170 reacties op het beleidsplan Oosterschelde wordt heenge- walst. „Onzin", oordeelt Bouman. „Er is uiterst serieus naar geke ken. Dus de bewering dat er on zorgvuldig gehandeld zou zijn, is pertinent onjuist. Er is redelijk ver gegaan met de concessies. Er zijn gebieden aangewezen waar bepaalde activiteiten wel plaats kunnen vinden. Er mag bijvoor beeld nog gevist worden bij de Roggeplaat, maar niet altijd. In de periodes dat de zeehonden kwetsbaar zijn is vissen daar ver boden. Dat heet de toegankelijk heidsregeling. Het gebeurt namelijk vaak dat recreanten in die periode een rondje Rogge plaat doen. „We willen die zee honden toch ook houden". Ook vogels hebben periodes dat ze beter niet gestoord kunnen wor- Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 Het duiken is een populaire watersport in de Oosterschelde en kan nog steeds worden beoe fend. den. De weinige voedselgebieden die nog over zijn wil Bouman en de zijnen behouden. Bouman heeft nog meer voor beelden van protesten die - een maal onder de loep genomen - klinkklare onzin blijken. Vaak werd het beleidsplan Ooster schelde als 'de boosdoener' aan gewezen. „En dat terwijl oorzaken elders lagen". CBEEEBUÏHHEESO DONDERDAG 30 AUGUSTUS Aanvang: 20.00 uur Deelname: f 5,— BUITENLAMP Staand model (100 cm hoog) uit Ellips-serie. De bollen zijn in een helder, wit en rooktint uitvoering verkrijgbaar. Van Q voor I I OPEN 501 DART TOERNOOI

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1