Vlissingen stapt winnend op betaald voetbal trein Toporkesten in kader eeuwfeest Ons Genoegen Wie kent dit 'meisje'? SPRINT DAimCI-OOL JAnViE=?= f SCHOOLTASSEN RUGZAKKEN 34. PETER KOMT DANSSCHOOL DE JONG VLISSINGEN JONGENS, KOM JE OOK MEEDANSEN? mfmm UITVERGROTINGS-SERVICE Ook Militaire band op Middelburgs Muziekfeest COMBI BACK BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG LET OP DE BRADERIEKANT ELDERS IN DEZE EDITIE TAPTOE EN CONCERT OP VL/SS/NGSE BRADERIE PZC WEEKBLADEN IN DE LANGEVIELE TE MIDDELBURG INSCHRIJVEN DANSLESSEN fiïïl 1 Uw officiële BMW-dealer voor geheel Midden-Zeeland 1 01100-20176/30428 01180-38370 LET OP ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DE KRANT ZWAAR KANVAS RUGZAK GROTE KANVAS RUGZAK mm 'tWtstW ^3- 91e JAARGANG NUMMER 34 I 30 mm BINNEN 5 MINUTEN _-| I 'N SCHITTERENDE KODAK UITVERGROTING VAN UW LIEVELINGSFOTO! FOTO VERSCHOORE LANGE GEERE 28 (NAAST ANWB) MIDDELBURG 01180-34225 22 AUGUSTUS 199Ó ^^■hhhhbi Remco van Keeken scoort V/issingen het betaald voetbal in. Nieuwe feiten in VHssingen, kijken achter hekken. FOTO'S RUBEN OREEL De Voetbalcombinatie Vlissingen schreef afgelopen zaterdag ge schiedenis. Voor de eerste keer werd betaald voetbal gespeeld door een Zeeuwse club. En de Vlissingers plaatsten zich met een in de kijker door met 2-0 van RBC te winnen. Het enthousias me bij de rood-witten viel op. Zelfs bij Rinus Michels, bestuurslid van het sectiebestuur betaald voetbal KNVB, kon Vlis singen een lans breken, hoewel hij waarschuwde dat de kersver se sportclub met beide benen op de grond moest blijven staan. Remco van Keeken was de abso lute blikvanger. Hij scoorde al na 68 seconden op een meesterlijke wijze en de tweede keer kreeg hij eveneens de bal in de touwen. „Van die man zullen we nog veel horen", was de overtuiging van de verslaggever van Studio Sport Kleinzoon Michel; van Jan Koppejan trapt af. De heer Koppe- jan zelf en RBC-spe/er Gerrie Voets kijken toe. zaterdagavond bij de wedstrijd beelden. Het bestuur van VC Vlissingen liet Jan Koppejan, de man die de amateurs jaren heeft gesponsord, de aftrap doen naar het betaalde voetbal. Kruidenier Koppejan liet dat met graagte over aan zijn kleinzoon. De man die Vlissingen-supporter is in hart en nieren was zeer ingenomen met deze geste van het bestuur. „Hij heeft het verdiend. Ik zou niet weten waar we zonder Koppejan waren geëindigd", meende voor zitter Piet de Jong. Volgende week woensdag speelt Vlissingen weer thuis, tegen Wa- geningen. En meteen de zaterdag daarop tegen Go Ahead. Van avond (woensdag 22 augustus) zijn de Zeeuwen te gast bij De Graafschap en aanstaande zater dag in Dordrecht. De wedstrijden volgende week beginnen om 18.30 uur. Wie zaterdag 25 augustus na de Vlissingse braderie nog iets bij zonders wil zien, kan naar het Stadhuisplein. Daar is dan een grootse taptoe met korpsen van naam en faam. De taptoe begint om 19.30 uur. Als opwarmer wordt 's middags gemusiceerd in een muziektent voor de St. Ja- cobskerk. Het braderiepubliek kan daar van 14.30 tot 16 uur achtereenvolgens luisteren naar de Jeugdharmonie, de Jeugd Deltaband en de Deltaband. Tap toe en middagconcert vinden plaats in het kader van één eeuw Vlissingse harmonie Ons Genoe gen. Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Vlissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant -b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen,'tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Drum-Fanfare-Showorkest Delta-Band Vlissingen. De deelnemers aan de taptoe 's avonds zijn: Drumfanfare EDG uit Ermelo, de Damiate Band uit Haarlem, dwe Showband Jong Holland uit Zwijndrecht en Drumfanfare-Showorkest Delta band uit Vlissingen. Jan Jacobs neemt de presentatie voor zijn re kening. De Drumfanfare EDG uit Ermelo is qua repertoire gericht op een breed publiek. De arrangementen zijn gemaakt van bekende num mers. Al vier keer trad de forma tie op in het voorprogramma van de nationale taptoe in Breda. De ze drumfanfare komt tijdens wedstrijden uit in de eerste divi sie. De Damiate Band uit Haarlem is een kleurige verschijning. Dat komt onder meer door de twirl- girls en de coloquard. Het reper toire bestaat uit afgeleide pop- en filmmuziek. Voorzegd wordt dat deze formatie een show van hoog niveau brengt. De Show band Jong Holland behoort al ja ren tot de top van Nederland. Zowel in het binnen- als in het buitenland treedt de formatie re gelmatig op. En waar ze een keer geweest zijn, volgt meestal een uitnodiging voor een volgende keer. Als slotstuk komen de Vlissin gers aan bod: de Drum-fanfare- showorkest Delta Band. Al jaren maakt deze groep deel uit van de bloeiende vereniging Ons Genoe gen, die dit jaar dus honderd jaar bestaat. Een muzikaal verant woorde show is het uitgangspunt van deze bekende band. Tijdens het Wereld Muziekconcours in Kerkrade vorig jaar behaalden de Zeeuwen goud. Vrijdag wordt in het Stedelijk Mu seum in Vlissingen een expositie geopend die honderd jaar Ons genoegen behandelt en waaraan de bezoeker actief kan deelne men. Op onze uit-pagina meer daarover. Het is de organisatie van het Middelburgs Muziekfeest gelukt om een militair orkest te contracteren. Het is de Drumfanfare Grenadiers Fuseliers die zaterdag 15 september deelneemt. Het korps bestaat uit ongeveer 55 muzikanten, allemaal dienstplichtigen, behalve de beide instructeurs. De grenadiers vervullen hun dienstplicht als full-time-muzikanten. Volgens Adriaan Joziasse en Peter Tollenaar van de organisatie van het Middelburgs Muziekfeest wordt het steeds moeilijker om een militaire band te krijgen. Debet daaraan zijn de bezuini gingen bij defensie en het feit dat de muzikanten veelvuldig moeten optreden, dus ook wel eens een dagje vrij willen zijn. De Drumfanfare Grenadiers Fuseliers - overigens een samen voeging van twee andere militaire bands - speelt op volledige drie ventiels-bezetting. In Middelburg spelen ze in ieder geval 'Einzug der Gladiatoren', 'On the quarterdeck', het slagwerk nummer 'Nuts', 'Firenze' en uiteraard de Grenadiersmars. Zoals eerder aangekondigd treden ook Advendo uit Sneek, het Kamper Trompetterkorps, Juliana's Drum Bugle Corps als ook Johan Friso op tijdens het muziekfeest dat volgens de or ganisatoren een echt spektakel wordt. Bij de VVV op de Markt in Middelburg en op nummer 01180-27488 zijn nu al kaarten te koop. Er kunnen 2000 mensen plaatsnemen op de tribune rond de Markt. In het midden het meisje, links 'wapenbroeder' G.Kaagman en rechts L.W. van Kempen. ifDe komende drie dagen is er ook braderie in Vlissin gen. Het volledige pro gramma vindt u elders in deze krant. TT Tiïïi Enige tijd geleden bezocht de heer L.W. van Kempen tijdens een vakantie zijn geboorteland Nederland. Al voor de oorlog emigreerde hij naar Zuid Afrika. Van Kempen geboren in Oolt- gensplaat op Flakee diende gedu rende de Tweede Wereldoorlog bij de Prinses Irenebrigade. In no vember 1944 werd zijn afdeling naar Middelburg overgebracht voor verlof. Waarschijnlijk waren zij toen in een school gestatio neerd. Hij was onder meer werk zaam bij de bevrijding van Zuid Bevenland. Kerstmis 1944, ontfermde Van Kempen en zijn wapenbroeder G. Kaagman zich tijdens dat verlof over een uitgehongerd en ziek meisje dat op straat lag in Mid delburg. In die periode hebben de twee wapenbroeders het meisje gevoed en gekleed. Met Kerstmis 1944 werd er vlak voor het einde van de rustperiode een foto ge maakt. Van Kempen heeft die fo to bijna 46 jaar bewaard. Na het verlof werd de strijd voortgezet terwijl het meisje op dat moment ongeveer vier jaar oud, achterbleef bij ouders of fa milieleden!?). Nooit heeft Van Kempen kunnen ontdekken wie dat meisje was. Of ze nog leeft, zich hem nog kan herinneren en wat er uiteindelijk van haar ge worden is. Het meisje op de foto zou nu ongeveer vijftig jaar moe ten zijn en de heer van Kempen is zeer benieuwd of er via deze weg achterhaald kan worden wie nu deze volwassen vrouw is. Wie iets weet, of meent te weten kan zich in verbinding stellen of schrijven naar L.W. van Kempen, 96 Begeman Str., Pk, Heidelberg Transvaal, Zuid-Afrika. k Aanvang medio september k Jeugdkursus voor 14 tot 16 jarigen k Jongerenkursus voor 16 tot 21 jarigen k Parenkursus vanaf 21 jaar k Seniorenkursus vanaf 40 jaar k Werkers in ploegendienst kunnen inhalen k In de schoolvakanties geen les k Vraag inlichtingen: telefoon 13783 GOES MA DE RUYTERLAAN 8-16. 4461 GE GOES TEL.: 01100-28545 VLISSINGEN INDUSTRIEWEG 27-29.4382 NA VLISSINGEN. TEL. 01184-14400 Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 'Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS ■HM varkensleer 5 vakken, oersterk EXTRA ZWAAR TUIGLEER tas voor vele jaren, met 5 jaar garantie op het leer en 2 jaar garantie op sloten en stiksels 2 voorvakken, met leer afgezet gewatteerde banden mmmmmsmm 2 voorvakken, met leer afgezet, gewatteerde banden in vele kleuren

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1