■UIT HET ZAKENHART WW. «tKSTREEKS Honden in actie bezorgers/sters _'Ons vak bestaat uit 70% zorg, _25% kennis en maar 5% geluk' DOE HET ZELF De juiste vrouw op de juiste plaats Project arbeidsongeschikten Meer zelfvertrouwen door persoonlijke kleuranalyse of 'total look' advies Opvolger voor directeur AMRO-filiaal Vlissingen Zeeuwse pony-kampioenschappen en Concours Hippique voor paarden Gevarieerd programma Rick Dean pzc weekbladen 5 Pergola's om zelf te bouwen Opleiding voor slijtersdiploma CURSUS CAFÉBEDRIJF 295.- LA BONNE AUBERGE WISSELT VAN EIGENAAR Door drs. Thomas Klabbers 01184-17810 01180-84000 pzc Woensdag 8 augustus 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER De gaande man, Anton van Gelderen rechts, met zijn vrouw Netty, en de komende man Bert Stroomer voor hun restaurant in Koudekerke Binnen niet al te lange tijd hangt een markant horecaman op Wal cheren zijn pet aan de wilgen. Anton van Gelderen van La Bon- ine Auberge in Koudekerke werkt sinds mei samen met Bert Stroo mer, die in 1992 definitief de scepter in het restaurant zal over nemen. Door uitwisseling van ideëen kwamen de afgelopen maanden reeds verschillende ver anderingen in de Auberge tot stand. De scheidemde restaurateur be- ^rf/gon zijn loopbaan in de horeca j Hals dertienjarige op de Tafelberg UpVOIQBr 'in tweede te groot wordt, neemt het eerste af en dat is funest", zegt hij vol overtuiging. „En wie in het vak stapt moet een vrouw hebben, die er voor honderd pro cent aan meedoet, want vrou wen zien dingen, die een man nooit zal zien. Ik heb wat dat be treft enorm geboft", stelt de restaurateur met een knikje naar zijn vrouw, die juist op de warmste dag van de week is te ruggekeerd van een rit naar de groothandel in Breda. het Gooi, waar hij limonade lesjes de uitkijktoren op moest ragen (loon: één cent per flesje), ter werkte hij in gerenommeer de restaurants als Jan Tabak, de Beukenhof en de Kievit in Wasse naar. Zelfs in Parijs zwaaide An- yton van Gelderen zijn pollepel lboven een Frans fornuis. Maar vanaf 1959 koos hij samen met izjjn vrouw Netty definitief voor SsZeeland. Eerst kon men in Vlis- ^singen en sinds twaalf jaar in Koudekerke genieten van zijn cu linaire kunsten. Om gezondheids redenen moet Van Gelderen het jnu wat rustiger aan doen. '„Maar", zegt hij: „al zou ik nog j-wel twintig jaar door willen gaan, "overdoen zou ik het niet". Wie als Van Gelderen zo zijn spo- ,>ren in het horecavak heeft ver- diend, heeft daar ook een mening over. „Dit beroep bestaat uit 70% zorg, 25 kennis en 5% geluk. Zodra het De nieuwe toekomstige eigenaar Bert Stroomer is allang geen on bekende meer in het Zee.uwse restaurantwezen. Hij werkte on dermeer in het Zierikzeese Mon- dragon en tot mei als servicemanager bij het Westduin budgethotel in Koudekerke. „In mijn contacten met de eigenaar van La Bonne Auberge bleek al gauw dat wij op een zelfde lijn zaten en zo konden wij voor het begin van het nieuwe seizoen al veranderingen doorvoeren, die goed bleken aan te slaan", vertelt Stroomer, die geleidelijk in twee jaar samen met zijn vrouw de zaak over zal nemen. „Naast een terrastuin aan de achterkant van het restaurant, waar het zowel in zon als schaduw heerlijk toeven is, verbouwden wij de bovenver dieping zodanig dat daar ruimte kwam voor een kleine zaal, die gebruikt kan worden voor recep ties, besloten lunches en kleine Als u van de zomer lekker buiten zit en u wilt wat beschutting tegen al te felle zon, bouw dan een pergola boven uw terras of patio. De tekening is voor zonneluifels, met een vakverdeling van brede plan ken zoals op de foto te zien is, en voor "gewone" pergola's in ver- 'schillende maten. Voor extra bescherming tegen de zon kunt u tegen de pergola's klimplanten of wijnranken laten groeien en om bij min- der mooi weer lekker droog te zitten kunt u het dak bedekken met ^transparante golfplaat. Door de pergola's te maken van mooie hard- houten balken krijgt u tevens een fraaie uitbreiding van uw huis. De tekening is met materiaallijsten voor verschillende afmetingen pergo la's en met duidelijke bouwbeschrijving. Mallen, schaal 1:1, laten zien hoe de sparren (dwarsbalken) aan de uiteinden in een fraaie vorm kunnen worden gezaagd. De tekening kunt u bestellen door f 12,50 over te maken op postrekeningnr. 3567600 van Karweipost, Vleu ten, onder vermelding van bestelnr. 572 F/VI. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u de tekening per omgaande toegestuurd. Voor nadere informatie kunt u ons bellen, van ma. t/m vr. tussen 9 h en 12 h, tel: 03407 - 3855. vergaderingen. Daar werd deze maanden al goed gebruik van ge maakt. In het najaar komen wij met een geheel vernieuwde kaart, waarbij nog meer dan voorheen, de gerechten bij de gast aan tafel worden toebereid", vertelt Stroomer, die benadrukt dat het publiek van zijn restau rant vooral bestaat uit vaste gasten uit de regio of toeristenfa milies, die ieder jaar weer een keertje komen genieten in La Bonne Auberge. Niemand hoeft kleuren te dragen die niet staan. Toch kiezen veel mensen tinten die het gezicht ouder maken en rimpels bena drukken. En dat terwijl een kleur de persoonlijkheid kan compli menteren, vindt gediplomeerd kleurenanalyste Sietske van der Veur uit Middelburg. En wie het helemaal goed wil doen vraagt om een 'total look' advies, want sinds kort kan men ook daarvoor bij haar terecht. Wie de juiste kleuren draagt trekt blikken naar zich toe. „En dat heeft niets te maken met schoonheid of mode", legt kleu renanalyste Sietske uit. leder mens heeft een persoonlijk kleu rengamma, dat geheel harmo nieert met de ogen, de huid en het haar. Samen met de klant be paal ik eerst tot welk type deze behoort: lente, zomer herfst of winter en daarna leer ik haar of hem want er komen ook steeds renanalyste Sietske van der Veur. meer mannelijke klanten) daarbij de juiste tinten te kiezen. Aan de zaken bij het district Bank Am sterdam. C.A. Lindenbergh is Zeeuw van geboorte, is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij hoopt zich binnen afzienbare tijd in Vlis singen te vestigen. Vrijdag 24 au gustus wordt tussen 17.30 en 19 uur in hotel Brittannia aan boule vard Evertsen in Vlissingen een ontvangst gehouden. Daar kun nen alle relaties en bekenden af scheid nemen van de heer Bernaert en tevens kennis maken met de heer Lindenbergh. Met ingang van 1 augustus is de heer C.A. Lindenbergh benoemd tot directeur van de AMRO bank aan het Stadhuisplein in Vlissin gen. Hij volgt mr H.E. Bernaert op die een functie aanvaard heeft bij de Financial Market Group van de AMRO bank in Amsterdam. Lindenbergh trad in 1971 in dienst van het AMRO concern. Voorafgaand aan zijn benoeming deed hij een ruime ervaring op in verschillende functies. Tot voor kort was hij werkzaam als chef In Goes begint dinsdag 25 sep tember om 19 uur in Hotel Termi- De ingrijpende gewijzigde herdruk van de brochure 'De juiste vrouw op de juiste plaats' is verschenen. Daarin wordt be schreven hoe er in een arbeidsorganisatie gewerkt kan worden aan de verbetering van de positie van vrouwen. Niet alleen de theorie wordt toegelicht, er wordt ook verduidelijkt hoe, vaak zeer uiteenlopende bedrijven en instellingen, er in de praktijk mee om gaan. De brochure is uitgegeven door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is te verkrijgen bij dit ministerie en de Centrale Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie in Den Haag. nus de opleiding voor het slijtersvakdiploma. De cursus wordt verzorgd door VAKO, het instituut voor middenstands- vakonderwijs in Nederland. De opleiding is geschikt voor men sen die werkzaam zijn in slijterij branche, of die daar mee willen gaan beginnen. Ook voor de 'hobbyist' is de cur sus geschikt. De mondelinge opleiding bestaat uit 18 avondbij eenkomsten en wordt afgesloten met het officiële slijtersvakexa- men. In de lessen wordt aan dacht besteed aan wijnen, gedistileerde dranken en de alco holvrije dranken, zoals de bieren maar ook de vruchtensappen. Het is mogelijk om de cursus schriftelijk te volgen. Het bestuur van LR en PC Walcheren. Van links naar rechts: Peter Dommesse, Karet Hofman, Rinkje Wal, Matty Oranje, Willem Booman en voorzitter Sam Klaase. De Landelijke Rijvereniging en Po nyclub Walcheren houdt zaterdag 18 augustus in Arnemuiden de Zeeuwse Pony-kampioenschap pen en een Concours Hippique voor paarden. Om 9 uur gaan de pony-kampioenschappen van start. Het Concours Hippique voor paarden start om 11 uur. Gedeputeerde J.D. de Voogd ver zorgt de officielle opening om 14 uur. Daarna zal gelijk de parade voor pony's plaatsvinden waarin bekendgemaakt wordt wie de kampioenen 1990 van de Provin cie Zeeland zijn. Zo'n parade wordt om 17.30 uur herhaald om de winnaars bekend te maken van de dressuur voor paarden. Verwacht wordt dat het program ma om 20.30 uur is afgewerkt. Dan is er gelegenheid om wat te drinken in de consumptietent. De band Passe Partout met Cindy Tamo zal vanaf die tijd voor muzi kale ondersteuning zorgen. „Wij staan welliswaar in de scha duw van enkele grote concour sen zoals het onlangs gehouden Binnenkort start in o.a. Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen de cursus Cafébedrijf. Deze opleiding bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Er is geen vooropleiding nodig. Het examen vindt plaats op 3 januari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrou wen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achter hoofd ooit nog eens een eigen bedrijf(je) te beginnen. Er is een groot tekort aan gediplomeerd Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven en men gaat gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco. Kan tine etc. beheren. De cursus is zowel mondeling als Schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% IS MOGELIJK!!! Voor een gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs, postbus 1161 te Breda, telefoon 076-710078. Erkend door do Minister van Onderwas Wetenschappen op grond van do Wet op do erkende onderwijsinstellingen Concours Hippique in Nieuwvliet en het Gouden Mossel concours te Goes", zegt PR man Karei Hof man. „Maar we voeren wel de boventoon in de doorsnee con coursen". De vereniging heeft er alle ver trouwen in dat het een geslaagde dag zal worden. „Mede door de prachtige ligging van het terrein, beschikbaar gesteld door de fa milie van 't Westeinde, vlak bij het recreatiegebied De Piet en vliegveld Midden Zeeland". De gehele Zeeuwse top van zo wel pony's als paarden zullen in de verschillende disciplines sprin gen en dressuur, strijden om de hoogst eer. Tussendoor vinden er shows plaats zoals diverse Hackny-rubrieken, gekostumeerd en knock out springen. Bij de af- delingsdressuur zal de RABO finale worden verreden, zowel door pony's 8- en 4-tallen, waar voor eerder een voorselectie is gehouden. Bovendien zal er om het Zeeuws ponyclubkampioen schap worden gestreden. De winnaar staat een leuke geldprijs te wachten, misschien nog wel belangrijker, de winnaar wordt uitgezonden naar de Nationale kampioenschappen. hand van een persoonlijke kleu- renwaaier, die men na afloop mee naar huis neemt, leer ik ie dereen met het eigen kleurenpa let de goede combinaties te maken, want niemand hoeft een kleur te dragen die niet staat", benadrukt Sietske, die boven haar werkkamer ook nog een boutiek in gedragen kleding heeft. Voor inlichtingen over de kleur- of 'total look' analyse kan men bel len naar Sietske van der Veur, te lefoon 01180-28206. Bureau Sociaal Raadslieden Brouwenaarstraat 4 Vlissingen Breestraat 15 Middelburg In Nederland zijn er duizenden mensen die vanwege een onge luk of ziekte hun baan op heb ben moeten geven. Sociaal Raadslieden krijgen veel vragen over de praktische problemen die daar aan vast zitten. Bijvoor beeld over de ziektewet en de arbeidsongeschiktheidswetten. Of over het GAK en de GMD. Vaak zitten mensen ook met emotionele problemen. Gaat U maar na: Leren leven met een handicap; Je baan en je col lega's in een klap kwijt zijn; Je krijgt ineens met allerlei formu lieren en instanties te maken; Je moet met minder geld rond ko men; enzovoort. Als je dat alle maal alleen kunt verwerken sta je erg sterk in je schoenen. Hulp is soms welkom en kan erg nuttig zijn. Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk Walche ren is een project voor arbeids ongeschikten gestart. Als U hulp kunt gebruiken kunt U daar te recht. Als U met uzelf of uw om geving in de knoop zit, of als U een steuntje kunt gebruiken bij het inrichten van uw nieuwe leven. De maatschappelijk werkster kan U verder begeleiden bij aller lei procedures. Zonodig gaat er iemand mee naar het gesprek met de arbeidsdeskundige. Bo vendien helpt zij bij aanvragen van eventuele speciale voorzie ningen. Stel dat U gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent ver klaard. U kunt dan samen met haar gaan uitzoeken wat uw rechten zijn bij uw oude werkgever. Voor meer informatie hierover, of over het Bureau Sociaal Raadslieden, kunt U ons bellen via de bovenstaande telefoon nummers. De trimsalon en dierenshop De Trouwe Vriend uit Arnemuiden houdt zaterdag 18 augustus De Zeeuwse dag van de hond. Die dag zal geheel in het teken staan in het houden en verzorgen van honden. De locatie voor dit ge beuren is het Havenplein in Arne muiden. Wethouder Stoffels zal om 10 uur het startsein geven van de opening van deze dag. Er zijn demonstraties over de ge bruiksmogelijkheden van de hond. Het Denkadog Action Team uit Voorthuizen zal, over de hele dag verspreid, behendig heidsdemonstraties met honden laten zien. De uit Amerika af komstige sport toont hoe lenig en snel honden kunnen springen, klimmen en kruipen. Een par cours met verscheidene toestel len wordt opgesteld. De Koninklijke Nederlandse Poli tiehonden Vereniging geeft een demonstratie op het veldje in de Clasinastraat. De verschillende facetten van de verdedigings hond staan dan centraal, 's Mid dags vindt de Kind-Hond Show plaats. Kinderen tot 12 jaar die zich al hebben opgegeven zullen beoordeeld worden op orginaliteit en omgang met hun hond. De kleintjes komen verkleed met hun hond in de ring. Gehoorzaam heidsdemonstraties komen aan de orde. Dat wordt door de Hon denvereniging Walcheren en de groep Gehoorzame Huishond met honden uit het asyl vaqn Middelburg getoond. Honden uit het asyl die een nieuw baasje zoeken worden één voor één besproken door de microfoon. Een hondentrimster laat zien hoe de vacht van een Golden Retrie ver, Bouvier, Riesen Schnauzer en een Airedale Terrier verzorgd wordt. Een dierenarts kan vragen gesteld worden over de gezond heid van een hond. Verder zijn er diverse kraampjes met hondenar tikelen. Ook het Rode Kruis en Terrres des Hommes zijn van de partij. Een natje en droogje kun nen genuttigd worden op een groot terras om op een nog com fortabelere wijze van dit evene ment te genieten. In de Happy Buccanneer aan de Vlissingse Aagje Dekenstraat is donderdag 16 augustus een op treden van de Middelburgse zan ger Rick Dean. De aanvang is om 20 uur. Het repertoire van Dean is zeer gevarieerd. Niet alleen brengt hij soul, blues en calypso, ook de stevigere rock uit de jaren vijftig en zestig staan op zijn pro gramma. de uitgeverij provinciale zèeuwse courant b.v. maakt deel uil van de pzc holding en is o.m. uitgeefster van het regionale dagblad pzc en een aantal huis-aan-huis bladen. zeer regelmatig hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor voor diverse wijken in vlissingen en middelburg indien u geïnteresseerd bent in een bezorgwijk, verzoeken wij u onderstaande bon volledig ingevuld aan ons terug te zenden u kunt onderstaande bon. ongefrankeerd. opsturen aan: pzc. antwoordnummer 123, 4380 vb vlissingen. ja, ik heb inieressc voor een bezorg wijk van de vlissinger/faam en zou graag willen dat u mij noteert. naam: adres: postcode woonplaats: tel: datum verzending: bon opsturen aan: leeftijd: antwoordnummer 123 4380 vb vlissingen (o.v.v. bezorger) postzegel is niet nodig! t

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 15