Kruiswoordraadsel Sociaal Beurs Gebonden Sport flMijnenjager Middelburg brengt bezoek aan Zeeuwse hoofdstad :olkloristische Dagen Middelburg: strijd om koninklijke bekers Veilig Verkeer Nederland begeleidt schoolgaande jeugd Verzamelen Onderwijs Geloof Buurt/wijk Ouderen I9DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 15 augustus 1990 ilSMiHl urfplank - In de maand juli Cwerden in de gemeenten Veere, Domburg en Arnemuiden de vol- jende voorwerpen en dieren ge bonden: surfplank, Ainderregenpak, damesjack, di- /erse sleutels, diverse portemo- 3fieés, husk puppie, sweater, brilmontuur, fototoestel, bruine Tjas met inhoud, polstas met in- Mioud, diverse fiets- en brom- aScietssleutels, bankpasje, -j [cnuffelkonijn, voque tas met in- tels, herenhorloge, ausweis, sleu tels strandhokje in Zoutelande, horloge. Kinderfiets - Bij de Vlissingse gemeentepolitie werden in de eerste week van augustus de vol gende gevonden voorwerpen aangegeven: sweater, koelbox, kinderfiets, horloge en diverse sleutels. houd, fototoestel, papegaai, foto les, wieldoppen, dameshorloge, )lauwe tas met paspoort, zwem vest, surfplank, horloge, wielren- Jiersfietswiel, bril, paspoort, $eld, lerenbril met zonnekleppen, bankbiljet, paspoort met bank kas, goudkleurige ketting, ka- jel/hangslot. De voorwerpen zijn üf te halen via de groep Veere an de Rijkspolitie. (unstgebit - Bij de groep Valke- kisse van de rijkspolitie werden [ie volgende, in de gemeenten J/alkenisse, Westkapelle en Ma- liekerke gevonden voorwerpen pangegeven: herenfiets, een aroot aantal portemonees met in houd, spijkerbroek, autosleutels, fonnebril, herenjack, diverse sleutels, damesfiets, speelattri- puten, rijbewijs, kunstgebit, kin- [ierbeugel, drie vlaggestokken, damesfiets, fototoestel, spijker- ack met bos sleutels, dames- :iets, tas met strandspeeltjes, kindermuts, rugzak, sleutel van trandhokje, mapje met fietssleu- Vrije toertocht - De toerclub Walcheren houdt zaterdag 18 au gustus een vrije toertocht rond om de Westerschelde. Deze tocht bestaat uit een lange versie van 225 kilometer naar onder meer Antwerpen en Zeeuwsch- Vlaanderen en een korte versie van 125 kilometer door Zuid- Beveland en Zeeuwsch- Vlaanderen. De overtochten met de veerpont zijn gratis. Inschrij ving voor de 225 kilometer tus sen 7 en 7.30 uur en voor de 125 kilometer tussen 8 en 9 uur bij de Rijwielcentrale Vlissingen aan de Koudekerkseweg. De aankomst is bij hotel Walcheren in Koude- kerke. Deelnemers wordt aange raden een paspoort mee te nemen. Wie meer wil weten kan bellen naar 01184-17884. Wielerwedstrijden - Op de Vlis singse boulevard rijden de ren ners van de Stichting Trimbelangen Midden-Zeeland zaterdag 18 augustus weer wie lerwedstrijden. Om 13 uur start bij de Zeevaartschool eerst een achtste triathlon van 500 meter De mijnenjager Hr. Ms. Middel burg van de Koninklijke Marine brengt vrijdag 17 tot en met aandag 20 augustus een be- oek aan Middelburg. De mijnen- ger, een schip uit de Ikmaar-klasse, komt vrijdag om 1 uur in de Zeeuwse hoofdstad jan en wordt aan de Loskade af gemeerd. Vertegenwoordigers /an het college van burgemees- er en wethouders varen die ocht van Vlissingen naar Middel- urg. Hr.Ms. Middelburg wordt 'jp zaterdag 18 en zondag 19 au gustus voor het publiek open gesteld. Zaterdag kan de mijnen- ager van 10 tot 12 uur en van 14 :ot 17 uur en zondag van 14 tot 17 uur bezichtigd worden. De schepen uit de Alkmaar- dasse werden door Nederland in «samenwerking met Frankrijk en ®3elgië ontwikkeld. Het 51,5 me- :er lange en 9 meter brede schip teeft een diepgang van 4 meter. De jagers hebben een machine- Mj/ermogen van 2280 pk en kun sten een maximum snelheid van I 15 mijl per uur ontwikkelen. De "bemanning bestaat uit veertig coppen. De schepen uit de Mkmaar-klasse zijn genoemd ggiaar de steden die tegenwoordig nog via water bereikbaar zijn en die in de 80-jarige oorlog een be langrijke rol hebben gespeeld. Op 22 november 1986 werd het schip op de werf van der Giessen-de Noord in Alblasser- dam door mevrouw C.G.E.M.W. Rutten-Bovendeerd gedoopt. In datzelfde jaar werd op 10 decem ber in Den Helder het schip offi cieel aan de Koninklijke Marine overgedragen. De mijnenjagers uit de Alkmaar klasse zijn uitgerust met sonarap- peratuur. De zeebodem wordt hiermee afgezocht. Stuit het op een voorwerp dat een mijn zou kunnen zijn, dan wordt vanaf de jager een draadgeleid onderwater-vaartuig gelanceerd. Deze wordt met een mijnenver- nietigingslading naar de vermoe delijke mijn gestuurd en maakt daar TV-opnamen van. In de commando-centrale aan boord van de mijnenjager worden de opnamen geannalyseerd. Blijkt het na onderzoek inderdaad om een mijn te gaan dan laat het onderwater-vaartuig de vernieti ginglading naast de mijn vallen. Het vaartuig wordt naar het schip teruggehaald en vanaf het schip wordt de mijn tot ontploffing ge bracht. pWoor de 34e keer wordt de Grote ^vlingrijderij te Paard gehouden. >^Dat gebeurt in het kader van de -"olkloristische Dagen 1990 op _Jonderdag 16 augustus. Het Mo lenwater, tussen het parkeerter rein bij het Gasthuis tot aan de Schouwburg in Middelburg /ormt het decor voor het festijn. Dp vijf banen zal gestreden wor- fen om, de onder andere, zo fel Kegeerde Koninklijke Tropheeën. it jaar is er een recordaantal in- hrijvingeri van 196 deelnemers, et is georganiseerd door de Fol- loristoische Commisie, W. van 'apendorp, J. Jebbink en J. van A/erkum namens de VVV Mid- elburg en P.J. Reynierse, J.J. sH^rovoost en L. Kodde namens de S^'.RV. Het belangrijkste onderdeel van lie dag is de strijd om de Konin- ilijke Tropheeën. Als eerste wis- •.elprijs is er een bronzen beeld leschikbaar gesteld door H.M. j koningin Beatrix, de tweede prijs 5 een wisselbeker van H.K.H. |Um>rinses Juliana, de derde prijs is eripen wisselbeker van wijlen Prin sjes Wilhelmina. Verder zijn er be iers van de gemeente /liddelburg, wijlen Mr. Dr. V.J.J.M. Mes, directie PZC, direc- ie Algemene Zeeuwse, directie leineken's Bierbrouwerijen, fe deratie Folkloristische Groepen, de Heer A. Imanse, Rijkspost- paarbank, Stichting Prov. VVV, Stichting Ziekenhuis Verpleging Walcheren en van wijlen de Heer Piet Brasser, oprichter en oud voorzitter van de Zeeuwse Rin- grijders Vereniging. Om alle tropheeën wordt aan het einde van de middag omstreeks 16.30 gestreden door de best ge klasseerde ringrijders van de laat ste 10 beurten van de 5 banen. Deze strijd vindt plaats op baan 1 (voor de muziektent). De Commi- saris der Koningin Boertien en zijn vrouw overhandigen de Ko ninklijke Tropheeën aan de win naars. De Burgemeester van Middelburg, Chris Rutten, zal de beker van de Gemeente Middel burg uitreiken. De dag wordt afgesloten in de foyer van de Stadsschouwburg. Daar wordt bekend gemaakt welk paard het mooist versierd was. De keuring hiervoor vindt 's morgens plaats om 9 uur. De jury voor de keuring van het mooist versierde paard bestaat uit: de dames C.G.M.W. Rutten- Bovendeerd, W. Dronkers- van Moort en C.M. Jebbink-Leys en de heren C.Provoost uit Dom burg, W.J. Vos uit Gapinge en D. Coppoolse uit Serooskerke (W). CHT DEI iy^ Scholieren lopen net na de zomervakantie een hoger risico om verkeersslachtoffer te worden. ,,ln sommige provincies is er zelfs sprake van een toename met 15 tot 20 procent", waar schuwt Veilig Verkeer Nederland. Samen met de Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid zet Veilig Verkeer Nederland een campagne op. De naam voor de actie is 'Wij gaan weer naar school'. De actie wordt een jaarlijks terugkerend thema in een gestructureerde landelijke aanpak. Het gemotoriseerd verkeer wordt via radio, televisie, spandoeken, posters en stickers geattendeerd op de her nieuwde aanwezigheid van veel scholieren op de weg. Ook leerlingen worden voorgelicht. Er is voor de scholen een spe ciale lesbrief samengesteld. Voor de onderbouw van de basis scholen en voor het specieaal onderwijs zijn er kleurplaten en kijkdozen gemaakt die een les over de schoolroute on dersteunen. zwemmen, 22 kilometer fietsen en vijf kilometer lopen. De wieler wedstrijden beginnen om 15 uur met een tocht van veertig kilo meter voor de C-renners. De B- renners starten om 16 uur voor de vijftig kilometer, de A-renners rijden om 17.15 uur eveneens vijf tig kilometer. Korfbal - Op het terrein van de korfbalvereniging Ondo in Sint Laurens vindt zaterdag 18 augus tus tussen 9 en 17 uur een oe- fenvijfkamp plaats. Deelnemers zijn de korfbalverenigingen Luc- tor, Tjoba, Togo, Zuidwesters en Ondo. MBvO - In het kader van Meer Bewegen voor Ouderen doen er in Zeeland wekelijks zo'n 6500 zestig-plussers mee aan gymnastiek-, volksdans-, zwem- of koersbalactiviteiten. Om het omgaan met ouderen in verschil lende bewegingssituaties zo ver antwoord mogelijk plaats te laten vinden, heeft het ministerie van WVC een aantal erkende oplei dingen opgezet. In Goes begint maandag 3 september een ne gentig uur tellende opleiding tot leider MBvO-gymnastiek. Aan dacht wordt besteed aan didac tiek en praktijk en aan de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van het ouder worden. Verder is er een prak tijkstage. De kosten bedragen f 555,-. Inschrijving tot 25 augus tus bij de Dienst Meer Bewegen voor Ouderen, 01100-49218. Tac-Tic dart - In de Happy Buc caneer aan de Vlissingse Aagje Dekenstraat wordt donderdag 16 augustus een Tac-Tic darttoer- nooi gespeeld. De aanvang is om 20 uur. Kledinginzameling - De stich ting KICI, Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen, haalt donderdag 16 en vrijdag 17 au gustus in de gemeente Middel burg kleding op voor Roemenië. Ook worden de stichtingen 'Hulp aan landgenoten in Indonesië' en 'Nederland-Lesotho' gesteund. Wie geen kleding over heeft kan een bijdrage storten op giro 3367600, ten name van de Stichting KICI, Nassau Zui- lensteinstraat 9 in Den Haag. Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar via 070-3245467. Uitkeringen - De nieuwste editie van de folder 'Stand van zaken bij de sociale verzekeringen en voor zieningen' is verschenen. Deze folder geeft een overzicht van alle uitkeringsbedragen en premie percentages per 1 juli 1990 en is te bestellen bij het Voorlichting scentrum Sociale Verzekering, Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Am sterdam, telefoon 020-5600955. Bazar - In Grijpskerke wordt za terdag 18 augustus de jaarlijkse bazar gehouden. Naast een rom melmarkt zijn er vanaf 9 uur op de Kerkring bloemen-, groente-, tweedehands kleding-, hand werk-, boeken-, speelgoed- en eetkraampjes. Ook is er een ver koop bij opbod, een schilderijen presentatie en een verloting en zijn er allerlei spelletjes te doen. De opbrengst van de bazar gaat naar een project van de Wilde Ganzen. Oliepomptreffen - Bij café De Pompe aan de Grote Markt in Goes vindt zondag 19 augustus het vierde Oliepomptreffen plaats. Vanaf 11 uur is er een ruil- markt van old timeronderdelen en een mooiste-oude- motorverkiezing. Verder zijn er in- fostands van verenigingen en clubs en kunnen de liefhebbers tussen 13.30 en 16 uur meedoen aan een toertocht. De organisatie verwacht motorliefhebbers uit heel Europa. Deelnemers voor de ruilmarkt kunnen zich opgeven via de telefoonnummers 01100-31138/30608. Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgegeven nummers achter eikaar zet krijgt u de naam van een bloem. Dit is de oplossing. 1 -2 - 28 - 21 -69 - 7 - 53 - 2 - 30 - 26 - 67 - 33 Jukeboxen - In de Merwedehal in Dordrecht wordt zondag 26 augustus een jukebox- en platen- ruilbeurs gehouden. Ook de lief hebbers van jaren vijftig posters, foto's, speelautomaten en boe ken kunnen hun hart ophalen. De beurs is van 10 tot 17 uur geo pend. Meer informatie bij Ton van der Heijden, 013-438452. Nederlands - De Stichting voor Basiseducatie in Middelburg be gint met dag- en avondcursussen Nederlands voor buitenlanders. In het gebouw aan de Latijnse Schoolstraat 10-12 wordt maan dag 20 augustus om 10 uur in formatie gegeven over de dagcursussen. Dinsdag 21 au gustus is er om 19 uur een informatie-bijeenkomst over de avondcursussen. Meer informatie via 01180-16278. Najaarsdagtocht - De leden van de ANBO, de Algemene Ne derlandse Bond voor Ouderen, kunnen woensdag 12 september een najaarsdagtocht naar de Vlaamse Ardennen maken. Op gave maandag 20 augustus tus sen 10 en 12 uur in Bachten Komme, en tussen 14 en 16 uur in Bachten Reede. Koopmansvoetpad en omge ving - Naar aanleiding van de klachten van het bewonerscomi té Koopmansvoetpad en omge ving heeft de gemeente Vlissingen een plan opgesteld voor het herstraten en verbeteren van de Poortugaalstraat en de Haaksbergenstraat. Dit houdt on der meer in dat de stoepklinkers worden vervangen door tegels, de stoep bij de aansluiting van de Haaksbergenstraat en de Mid denhofsingel wordt doorgetrok ken en dat er in de Poortugaalstraat twee rijweg versmallingen worden aangelegd. Door middel van deze versmallin gen en de aanleg van 'kussens' wordt van beide straten een der tig kilometerzone gemaakt. Be woners kunnen tot 1 september hun mening over dit plan bij de gemeente kwijt. Kerkdienst - In de Middelburgse Ontmoetingskerk wordt zondag 2 september een interkerkelijke dienst voor verstandelijk minder begaafden gehouden. Predikant is O. Elseman. Medewerking wordt verleend door het in kle derdracht gehulde Westkapels Dameskoor. De dienst begint om 14.30 uur, na afloop is er een kof- fiecontact. Oplossing van Puzzel krant B/8 HORIZONTAAL: 1 keelgat; 6 paktouw; 12 bars; 14 roof; 15 O. L.; 17 fa; 18 sas; 20 el; 21 bij; 22 pen; 24 patroon; 27 d.a.v.; 28 pump; 30 forel; 31 baai; 32 es; 33 ik; 35 ras; 36 Sr.; 37 N.N.; 38 kelim; 40 talud; 43 manie; 44 later; 46 sterk; 48 staak; 50 os; 52 er; 53 rol; 55 p.a.; 56 me; 57 ster; 59 Japan; 61 lias; 63 tak; 64 mecénas; 66 dal; 67 Em.; 68 ha; 69 hek; 70T.H.; 72 nu; 73 aard; 75 vies; 77 drukker; 78 cellist. VERTIKAAL: 1 kropper; 2 eb; 3 laf; 4 grap; 5 as; 7 ar; 8 koen; 9 tol; 10 of; 11 wrijving; 13 tarra; 16 leus; 18 storm; 19 Soest; 21 baan; 23 n.m.; 25 af; 26 O.L.; 27 da; 29 pienten 31 brutaal; 34 klier; 36 slaap; 38 kas; 39 Ier; 41 alt; 42 dek; 45 mosterd; 47 krach; 48 slank; 49 besluit; 51 stam; 54 opeen; 56 maan; 58 e.k.; 59 je; 60 na; 62 id.; 64 mark; 65 stil; 68 hak; 71 hel; 73 au; 74 de; 75 v.e.; 76 si. Wlnwoord: WEERDINGERMOND HORIZONTAAL 1 Europeaan: 6 beroepskwerkzaamheid: 11 voor rede; 12 file: 13 vogel; 14 van geringe breedte; 15 vogelprodukt; 17 onder andere. 19 per adres; 21 sporendragende plant; 24 sprookjes figuur: 26 het verbouwen; 29 stad in Afrika; 30 dans. 32 holhoormg zoogdier; 33 bewoner v h hoge Noorden. 34 onbep hfdtelw 35 te weten: 37 zangstem; 38 buitensporigheid; 39 insekt: 40 hor fddeksel; 42 100 meter; 44 Amsterdams peil. 45 plaats op de Veluwe; 48 zinde lijk. schoon; 50 kleur: 53 telw 54 tot de Ned Antillen behorend eiland: 56 bladplant: 57 vervelend, onuitstaanbaar persoon; 58 meervoud: 60 boksterm: 61 bekend sportevenement; 62 vloeibare spijs; 64 vlinder- larve; 65 bevestiging; 67 mannelijk beroep; 69 rijk aan ondervinding; 70 slecht vioolspeler. VERTIKAAL 1 met veel zorg; 2 pers. vnw 3 verspieder; 4 na het genoemde of bedoelde: 5 kledingstuk: 6 kleine vis; 7 deel v e vlieg tuig: 8 hard gesteente. 9 televisie. 10 muziekstuk voor vijf parlijen. 16 meetkundig figuur; 18 klipgeit. 20 beestenspul. 22 grote, bontge kleurde papegaai; 23 voegw 24 muzieknoot; 25 laagtij. 27 land bouwwerktuig; 28 plezier, pret. 30 oude drank; 31 drager v d wereld bol: 34 uitroep. 36 attractie in een speeltuin 40 klem deel v e geheel: 41 alvorens. 43 stengel 46aanw vnw 47 kuis: 49 let wel; 51 verbran dingsrest; 52 chem symbool. 53 0.1 liter 55 rivier in Oost-Azie 57 gedroogd vruchtvlees v d kokosnoot: 59 traditionele vijandschap: 60 zotte inval; 63 duinvallei 64 elasticiteit; 66 bijvoorbeeld: 68 verfris sende lekkernij Mededelingen voor deze rubriek melden vóór maan dag 15 uur, liefst schriftelijk. Postbus 5017, 4330 KA MIDDELBURG, tel. 01180-81000. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: dhr. J. Sinke, 19 uur: dhr. M.J. Geuze. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. C.M. Buys, 15 uur: ds. K. Trouwborst. Volle Envangelie-gemeente "Immanuel", West- dijkstraat 5-7. Do. 20 uur, Zo. 10 uur. BIGGEKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1, Zo. 10.15 uur ds Kother-Middelhoek. DISHOEK Rooms Katholieke Kerk, Strandkerk, 10 uur. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo. 10 uur: ds. C.A. Westerveen, knd, 19 uur: ds. A.C. den Hol lander, gez. dienst in Herv. kerk. Rooms Katholie ke Kerk H. Willibrordus. Ie en 3e za. v.d. maand 19.15 uur. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10 uur: ds. J. Noordhof, 19 uur: ds. A. Gootjes, gez. dienst te Veere. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 10.30 uur: ds. A. Fox. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. 10 uur: ds. P. Joosse, 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg. Hervormde Kerk. Kerkring 26. Zo. 10 uur: dhr. Schoemaker, 19 uur: ds. W.A. v.d. Berg, gez. dienst in Herv. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Zo. geen dienst. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: ds. Lukasse. Thomaskapel, 9.30 uur: ds. B.J.W. Schelhaas be vestiging ambstdraagster. Wijkgemeente Gere formeerde Bond: (Ontmoetingskerk) 11 uur: ds. C. Trouwborst, (Nieuwe kerk) 18.30 uur: ds. C. Trouwborst. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Lange Noordstraat 62. Za. 10 uur: bijbelstudie, 11 uur: P Sol. Leger des Hei/s. Hoogstraat 20. Zo. 10 uur: o.l.v. kapitein C. Bijl. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Zo. 10 uur: mw ds. van Dam. Nederlands Gereformeerde Kerk. En gelse kerk, Simpelhuisstraat 19. Zo. 9.30 uur en 17 uur ds. W. v.d. Veer. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Re monstranten. Koorkerk. Zo. 19 uur: Prof. dr. J. Sperna Weiland. Rooms-Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 2, Zo. 10 uur. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus.) Waalse Gemeente IEglise Wallonne). Lange Noordstraat 62. geen dienst. Evangeliegemeente "de Wijngaard". LTS, Klaren- beek. Zo. 9.30 uur: br. J.F. Roelofsen. Doopsgezinde Gemeente.Zo. 11 uur: zr. C.G. Rexelman. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. D.E. Hiensch. OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. 10 uur en 19 uur: ds. F.C. van Dijke. Hervormde Gemeente. Waterstraat 4, 10 uur: A.C. den Hol lander, 19 uur: ds. C.A. Westerveen. Rooms- Katholieke kerk. Za. 19 uur: dienst in Herv. kerk gebouw, Waterstraat 4. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9 uur: ds. D.E. Hiensch. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. v.d. Wouwstraat 4, Zo: 10 uur ds. A.P Nauta. 19 uur: ds. G. v. Halsema. Volle Envange/ie. Dorpshuis de Zandput. Do. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cor- nelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: mvr. A.J. van Grondel-Emmen in Herv. kerk, 19 uur: ds. A. van Halsema in Herv. kerk. weg 57, 9.30 uur: ds. Kalksma De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooy Ophir, Badhuisstraat 186, geen dienst. Jehova's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehova's Getuigen ge meente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Bonedijkestraat 163. Za. 9.30 uur: dhr. P Sol, 10.30 uur: bijbelstudie. Marnixkerk. Marnixplein 41. Zo. 9.30 uur: lees- dienst, 16.00 uur: ds. Th. v. Stuijvenberg. Leger des He/Is. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 uur: mevr. kpt. CK. Bijl-Muller en 19 uur: Kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Em- mastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, voorganger P. Buteyn, Wo. 19.30 uur: opwek- kingsdienst, voorganger P. Buteyn. Protestantse Ziekhuispastoraat Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88. Zo. 10 uur: ds. H. van Oostende. Rooms-Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, Za. 19 uur, (Zo. geen dienst in de maanden juli en augustus), Ter Ree- de, Koudekerkseweg 81, za. 17 uur, Lieve Vrou wenkerk, Singel (nabij Stadhuis), Za. 19 uur, Zo. 9.30 uur, Streekziekenhuis, Koudekerkseweg 88, Zo. 11.15 uur, Ter Boede, 1ste en 3de za. v.d. maand 10.30 uur. Volle Evangelie Gemeente Be- rea. Gebouw Berea, Westerbaan 16. Zo. 10 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadel- fia'. Vrouwenstraat 5. Zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H.F. Meijer. WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67. Zo. 9.30 uur: ds. Spaans, 19 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willi- brordusplein 2. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. P. Boe- kesteijn. KOUDEKERKE ST. LAURENS Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur en 19 uur E.V.E. Wijnands. Ned. Hervormde Kerk Dorpsplein 1. Zo. 10 uur: ds. C.F.H. van Tuyll-van Serooskerken. Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 9 uur: ds. A. Fox. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 10 uur en 19 uur: ds. D. Westerneng. MELISKERKE SOUBURG Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. 10 uur en 19 uur: ds. R.G. van der Zwan. Hervormde Gemeen te. Torenstraat 8R. Zo. onbekend. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. Fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Ge meente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur; ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Zo. onbekend. Doopsgezinde Ge meente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. onbekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wester- kerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Zo. Getuigeniskerk, Adr. Lauwerijszstraat 6, 9.30 uur: ds J.L.G IJkel H.A./ SOW dienst, 19 uur: ds. M. de Boer Hofpleinkerk, Hofplein, 9.30 uur: ds. D.W. Dondorp, 14.30 uur: ds. P. Pau- lus De Hoeksteen Roozenburglaan 22, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 19 uur: ds. L.G.J. IJkel. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaan deren 75. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. A. de Snoo. Pinkstergemeente Middelburg. Zo. Verenigingsge bouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, 15.30 uur. Wo. Dam 6, 19.30 uur. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groen markt, 10 uur: prof dr. v.d. Linde, Koorkerk, Koor kerkhof, 10 uur: prof j. Sperna Weiland, Oostkerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Ontmoe tingskerk, Oosterscheldestraat, 10 uur: SOW in Getuigeniskerk. Engelse Kerk, Simpelhuisstraat, onbekend. Evangelie Gemeente Sion. Ritthemsestraat 45 (gebouw de Blazer). Zo. 10 uur: lofprijzingsdienst. Gereformeerde kerk en de Ned. Hervormde Ge meente. Kanaalstraat, Zo. 9.30 uur: ds. P. Melse, Oranjepleinkerk, 9.30 uur en 19 uur: ds. R.E.R. v Buiren, Bej. tehuis "De Zoute Viever", Don- gestraat 1, 19 uur: ds. P. Melse, Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, 10 uur: ds. H v. Oostende. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis "De Zoute Viever", Dongestraat 1, 2e en 4e maandag v.d. maand 16.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, Zo. 10 uur. VEERE Gereformeerde kerk. Zo. 9.30 uur: onbekend, 19 uur: ds. A. Gootjes gez. dienst te Veere. Hervormde Kerk. Zo. 9 uur: gez. dienst in herv kerk. VLISSINGEN Angelicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Scheldepoort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Evening Prayer. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 en zo. 14.30 uur: lofprij zingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. Zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 9.30 uur: mevr. C. Rezelman. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). De Lannoystraat 2, Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. L. Douw. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23.. Zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. St. Jacobskerk, Oude Markt, Zo. 10 uur: ds. de Boer, Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Pop- pe, Johanneskerk, Bonnedijkestraat 165, 9.30 uur: ds.Glashouwer Open Hof, Alexander Gogel- Do. 16 augustus t/m wo. 22 augustus Huisartsen Middelburg: van vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J.K. Dominicus, Dam 30, tel. 39933. Zondag tot 24 uur: S.A. van de Haak, Rouaansekaai 47, tel. 39933. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder af spraak). Vlissingen: zaterdag tot 24 uur: G. de Greef, Wil lem Klooslaan 1, tel. 68021. Zondag tot 24 uur: W. v Ouwerkerk, Gerbrandylaan 6, tel. 65498. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). Souburg, Nieuwland, Arnemuiden, Middelburg- Zuid: zaterdag: N. Kapteyn, Lekstraat 6, Oost- Souburg, tel. 01184-61630. zondag: C. Wattel, Amstelstraat 55, Oost-Souburg, tel. 01184-61212. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. Grijpskerke, Gapinge, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: zaterdag 08.00 uur tot zondag 23.00 uur: E.W.J. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. Westkapelle, Domburg en Aagtekerke: vrijdag 18.00 uur tot zondag 24 uur: Dr. B. Vaandrager, Weststraat 7, Domburg, tel.01188-1271. Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande en Meliskerke: vrij dag 18.00 uur tot zondag 24 uur: Dr. A. v.d. Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282 Oost en Midden-Walcheren: zaterdag en zondag: B. Bouwense, Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel. 01185-2190 . Tandartsen Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur: zaterdag en zondag: J.M.D. Rombouts, Langevie- le 47 Middelburg, tel. 01180-12882. Apotheken daaropvolgend: Apotheek L. v.d. Boogert, Vrij- landstr 79 Middelburg,tel. 27471. Vlissingen: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Apotheek De Singel, Singel 9, Vlissingen, tel. 12730. Verloskundigen Vlissingen en Oost-Souburg: A.M. Gaay, tel 71768. Middelburg: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: S.K. Boot, Segeersingel 120, tel. 39865. Dierenartsen Kleine huisdieren: (Gezelschapsdieren) gehele weekend: Mw Th. J. Driehuis van Hase/en, Vlis singen, tel. 01184-66548. Dierenarts Meliskerke: (kleine huisdieren): Ros kam, Kelderweg 1, tel. 01189-2838. Dierenartsenpraktijk Middelburg: Grote huisdie ren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00-9.00 uur. Praktijk Oostkapelle: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle/tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Wijkverpleegkundigen Kruisvereniging Walcheren-Oost (Middelburg, Ar nemuiden, Nieuw- en St. Joosland): bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Vlissingen/Souburg (Vlissingen, West- en Oost-Souburg en Ritthem: bereikbaar heid avond- en weekenddienst via alarmcentrale, tel. 01184-14444. Kruisvereniging Platteland Walcheren: bereik baarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. Algemeen krisis opvangcentrum "court oxhooft". Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg, Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar zo wel schriftelijk als telfonisch. Tel. 01180-38000. Noodopvang Walcheren Leger des Heils, bij cri sissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD Zeeland: Middelburg, Dam 39-41; Vlissin gen, Rozengracht 6. Infectieziektenbestrijding: tel. 01180-34085. Geslachtziektenbestrijding: Dam 39-41, ma., wo en vr. van 9 tot 10 uur, tel. 01180-34085. Aids-lnfolijn: tel. 01180-38384. Alle vragen over gezondheidsvoorlichting: tel. 01180-34085. Tuberculosebestrijding: tel. 01184 18395. VBOK: (vereniging ter bescherming van het on geboren kind), tel. 01180-35736. Algemeen Maatschappelijk Werk: de dienstdoen de maatschappelijk werker is bereikbaar via het telefoonnummer 01180-84000. Algemeen maatschappelijk werk: Dienstencen trum Molenwal Westkapelle spreekuren 9 tot 10 uur algemeen maatschappelijk werk. 10.30 tot 11 uur gezinsverzorging Ook buiten de spreekuurtij den worden afspraken gemaakt in het diensten centrum, tel. 01187-2331. Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling: tel. 01180-28800. NVSH-Midden Zeeland: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10 tot 22.30 uur. Stichting "blijf van m'n lijf Zeeland": Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. Infectieziektenbestrijding: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose), Rozengracht 6: maandag en vrijdag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (01184-18395). Patiëntenplatform Zeeland: Leliestraat 10, Goes, tel. afpraak van 9 tot 12 uur tel. 01100-30911. Centraal Meldpunt voor vrijwillige thuishulp: Molstraat 13, Middelburg, tel. 01180-12004, iede re werkdag bereikbaar van 9.30 tot 11.30 uur. Centraal Meldpunt Vrijwilligershulp Vlissingen. Vredehoflaan 42, tel. 01184-10795, van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur. Vereniging Borstvoeding Natuurlijk. Telefonische hulpdiest: tel. 01184-67224 en 01184-68279. Stichting VSK (Vereniging tegen seksuele kinder mishandeling binnen het gezin). Telefonisch be reikbaar van maq;j comet vrijdag tijdens kantooruren- -p0 17.30 uur, Dagelijl- Middelburg: van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen uur. T,

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 13