Zeeland aan zet Fietspad Europaweg mag ook la pi la pa ALLES MOET WEG! 0SE3 40% ALLERLAATSTE KANS!! LET OP! FOTOTOESTEL GRATIS!! aanvraag bv zeeuwse asfalt onderneming (Middelburg) tüüüJÉÉ iSSSU!!!! V az KORTINGEN TOT j j W' Bij Harinck zit u nét iets beter! IN BEHOEP provinciale griffie Haarverzorging de Jonge Nu de nieuwe WINTERCOLLECTIE met Z0MERK0RTING C. HARINCK TUINMEUBELCENTRUM Voor 1990 wordt ruim 13 miljoen gulden geraamd voor het sociaal-cultureel werk in Zeeland. Dat blijkt uit het deelprogram ma 1991, dat tegelijk met de begroting 1991 ter vaststelling aan provinciale staten wordt aangeboden. Jeugdwerk Sport Bibliotheken COMMISSI KS TERRASSTOELEN La Paz uw speciaalzaak voor leer en suède Wijngaardstraat 24 Goes, achter C&A, tei. 01]00-14500 TOTALE LEEGVERK00P HAAST U ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PROFITEER NU! ■AVAHAPMPI SLAAN ALLES t.w.v. 145,- nu geheel ALLES MOET WEG KORTINGEN PROFITEER HIERVAN! NOG NOOIT VERTOOND 1! Voensdag 15 augustus 1990 ABDIJ DE FAAM IEUWS )pen, schoon en groen karakter van Zeeland behouden en ver- terken leeland aan zet - de nota met uitgangspunten voor de ontwikkeling an de provincie tot om en nabij de eeuwwisseling - is onderwerp van iesprek in de vergadering van provinciale staten op 21 september. >e hoofdlijnen voor het beleid zijn de teruggang in inwoneraantal te eren, behoud en versterking van het open, schone en groene karak- er van Zeeland en economische ontwikkeling per regio. i dat beleid passen maatregelen »r voorkoming dat jongeren uit 3 provincie weggaan en ter be- Drdering dat ouderen zich er na jn loopbaan vestigen. Andere ementen zijn de verwezenlijking an een bedrijfsterrein voor tech- ologisch hoog ontwikkelde in- ustrie en zakelijke dienstverle- ing, een vaste oeververbinding /esterschelde, ontsluiting van st achterland via een Zeeland- oulevard en uitbreiding van (toe- stische) fietspaden. Realisering an een Zeeuws sportcentrum, an museum voor hedendaagse, aan Zeeland verbonden kunst, de vorming van een korps natuurgid- sen om natuur en recreatie naast elkaar te laten bestaan en de ver sterking van het milieu op basis van Kerend tij - het onlangs gepre senteerde Zeeuwse milieube leidsplan - komen ook aan bod. Uitvoering van dat alles moet lei den tot een sterke presentatie van de provincie binnen en buiten haargrenzen. In hun voorstel aan de staten schrijven gedeputeerde staten, dat uit de inspraak op Zeeland Dinsdag 21 augustus, 10.00 uur, dient het beroep van de heer A. Salemink uit Zierikzee tegen de beslissing van gs geen uitbreiding te geven aan diens ambulance vervoerbedrijf met twee taxi's. Een inwoner van Middelburg is het niet eens met de beslissing van de voorzitter van gedeputeer de staten op een verzoek om spoedshalve bijstand. Hij heeft daarom bezwaar aangetekend. In een hoorzitting op 21 augustus, 11.20 uur, kan de Middelburger zijn bezwaarschrift nader toe lichten. De zittingen zijn openbaar en worden gehouden in het provin ciehuis, Sint Pieterstraat 42, Mid delburg. H aan zet is gebleken, dat er een breed draagvlak is voor de uit gangspunten, zij het dat in de sociaal-economische sfeer nog wel wat wensen zijn. Overigens wijzen gs erop, dat aan verschil lende projecten ook sociaal- economische aspecten zijn ver bonden, die per regio en per sec tor nader kunnen worden uit gewerkt. Verder wordt in dat ka der gewezen op de ontwikkeling van het Westerscheldebekken, waarvoor ook aandacht is in de vierde nota ruimtelijke ordening van het rijk. Als provinciale staten zich kun nen verenigen met de uitgangs punten van Zeeland aan zet gaan gs de elementen daaruit nader uitwerken, wat zijn weerslag zal vinden in de provinciale begrotin gen voor komende jaren. Behalve van de provincie zelf wor den (financiële) inspanningen verwacht van het rijk en de ge meenten en vanuit de maat schappij. Elk jaar zullen gs bij de presentatie van de begroting een voortgangsverslag aanbieden. Zeeland aan zet dateert van begin dit jaar. De nota en de samenvat ting ervan zijn gratis verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecen trum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180 - 31400. m Sociaal- cultureel werk Onderdelen van het sociaal- cultureel werk zijn het opbouw werk, vormings- en ontwikke lingswerk, jeugdwerk, sport, emancipatie, bibliotheekwerk en vrijwilligerswerk. Onder het opbouwwerk vallen de stichting Katholiek maatschap pelijk activeringswerk Zeeland, de Provinciale diaconale commis sie van de Nederlands-Hervorm de kerk, de stichting Gerefor meerd sociaal centrum en Huma- nitas. De personeelskosten van de organisaties worden volledig gesubsidieerd en er is ruim 37 dui zend gulden voor bijkomende kosten. Het totaal van de post komt op bijna 5 ton. Het vormings- en ontwikkelings werk wordt op bijna 4 ton ge raamd. Het geld is nodig om bestuursleden, beroepskrachten en vrijwilligers van allerlei organi saties in de gelegenheid te stellen cursussen te volgen. Dat kan gaan om het notuleren van verga deringen of het bijhouden van de financiële administratie van een vereniging, maar ook om de orga nisatie van congressen en studie dagen en het volgen van beroeps gerichte cursussen, bijvoorbeeld voor vrijwilligers in het ouderen werk. Onderdeel van de post is ook een bedrag van 21 duizend gulden voor activiteiten voor min derheidsgroepen. De kosten voor het jeugdwerk overstijgen het miljoen: f 1.263.200,-. Het grootste deel is nodig voor de personeelskos ten van organisaties als Scou ting, de Zeeuwse organisatie ter ondersteuning van het sociaal- cultureel werk (ZOOS) en de stichting Overleg kindercentra Zeeland (kinderopvang). Voor activiteiten wordt ruim 54.000 gulden geraamd, waarbij de na druk moet liggen op het mei- denwerk. Dat geldt ook voor de activiteiten- post onder het hoofdstuk eman cipatie. De Zeeuwse vrouwenraad wordt de steun en toeverlaat voor alle vrouwenorganisaties in de pro vincie. Voor deze steunfunctie krijgt de raad een subsidie van ruim 2 ton. Het emancipatie- facetbeleid gaat de provincie 1,5 ton kosten, vooropgesteld dat provinciale staten zich in septem ber conformeren aan de uit gangspunten voor deze vorm van emancipatiebeleid. Voor vrijwilligerswerk is 29 dui zend gulden begroot. De ruim 3,5 ton voor sport bestaat uit twee posten: ruim 2,5 ton voor activiteiten en 1 ton voor de organisatie van Zeeland Sportmaand. Door de organisatie van sportieve activiteiten in een maand te bun- De statencommissie voor be stuurszaken wordt advies ge vraagd over een subsidie van ten hoogste 225.000 gulden voor het maken van een fietspad langs de Europaweg-Oost in het in dustriegebied Vlissingen-Oost. Het pad moet komen tussen de Frankrijkweg en de Borssel- sedijk. Het havenschap Vlissingen is de aanvrager van de subsidie. De totale kosten van de verbin ding worden geraamd op drie ton. Daarbij is inbegrepen de beveili ging van de spoorwegovergang in het industriegebied. Het dagelijks bestuur van de provincie stelt de statencommissie voor 75 pro cent van de kosten uit het fietspa denfonds te dekken. Als voor delen moet een soortgelijk evene ment ontstaan als September- cultuurmaand, waardoor het toe ristenseizoen kan worden ver lengd en de eigen inwoners van de provincie dicht bij huis kunnen re creëren. In de post voor activiteiten is 50 duizend gulden opgenomen als afbouw op de provinciale subsi die voor de sportbonden van f 1,25 per lid. Vorig jaar is beslo ten de subsidie per 1 januari 1992 te stoppen. De grootste post - ruim 10 miljoen gulden - is die voor het biblio theekwerk. Erop verantwoord worden de kosten van de provincie in de Zeeuwse Bibliotheek en de biblio theek van het Roosevelt studie centrum, beide in Middelburg en de Technische Bibliotheek Zee land in Vlissingen. Hoe de verdere toekomst van de technische bibliotheek er gaat uitzien is afhankelijk van de keu ze, die gs nog moeten maken. De mogelijkheden zijn de collectie te handhaven als wetenschappelij ke, school-en bedrijfsbibliotheek in Vlissingen of op te nemen als bedrijfsbibliotheek in de Zeeuw se Bibliotheek in Middelburg met een zelfstandige mediatheek voor de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Gs kondigen aan, dat zij op korte termijn een beslissing zullen nemen. waarde wordt daaraan verbon den, dat met het werk dit jaar wordt begonnen. De commissie bepaalt haar standpunt op 31 augustus. De statencommissie voor wa terstaat en verkeer heeft het voor stel ter kennisneming op de agenda voor 27 augustus. h De statencommissie voor ruim telijke ordening vergadert vrijdag 24 augustus, 9.30 uur in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. Gesprekspunten zijn een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Reimerswaal en de bereikbaar heid per openbaar vervoer van be drijfsterreinen in het algemeen. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met een bijdrage voor de verbetering van de Zeeuwse schaapskudde en met een subsi die voor de stichting Het Zeeuw se Landschap om ruim 66 hectare schor ten noorden van Sint Phi- lipsland te kopen. Gs zien geen aanleiding het Zeeuws overleg platform woonconsumenten te subsidiëren. De commissievergadering begint met spreekrecht voor het publiek. Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgende bekend. Aanvraag De BV ZAO te Middelburg heeft bij hen op 13 juli 1990 een aanvraag ingediend om vergun ning ingevolge de Afvalstoffenwet voor het bewaren en bewerken van opgebroken asfalt en vrijkomend freesmateriaal op een terrein aan de Uyterschootweg te Middelburg, ka dastraal bekend gemeente Middelburg, sectie M, no. 292 (ged.). De gevraagde vergunning zou in de plaats moeten komen van de op 14 januari 1986 verleende vergunning voor het terrein aan de Kleverskerkseweg 81. Ter inzage De aanvraag met bijlagen en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 17 au gustus 1990 tot en met 17 september 1990 op de volgende plaatsen en tijden: in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen van 8-12 en van 13-17 uur en ie dere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-26251; tst. 413) op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42, te Middel burg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 17 september 1990 tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren Een ieder kan bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middel burg een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen het geven van de gevraagde vergun ning en wel tot en met 17 september 1990. Tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Indien daarom verzocht wordt, kunnen tot en met 10 september 1990 tegen de aanvraag mondelinge bezwaren worden ingebracht. Hierbij wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld aanwezig te zijn (01180-31537) Middelburg, 3 augustus 1990. int pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 TE KOOP: 1E KUS van f 250,- NU 175,- BIJ aankoop van 4 stuks betaalt u f 600,- Oratis thuisbezorgd (In Ned.) IDEE MEUBEL 01180-13100 Omdat niet elk type geschikt is voor een korte nekpartij, mag het ook lang gedragen worden. De voorzijde wordt bij voorkeur, volgens de nieuwe haarmodelijn, uit het gezicht gedragen. Lang haar vergt optimale verzorging. Een goede coupe is ook hier het halve werk... I I 1 I I I I I I I ■L Gravenstraat 23a. Middelburg, tel. 01180-12074 - aparte ingang haarwerksalon - Langeviele 81, Middelburg, tel. 01180-34614 (hoek Beenhouwerssingel) Wegens reorganisatie van onze magazijnen houden wij een Met sensationeel lage prijzen... De grootste tuinmeubelzaak zet heel Nederland op z'n kop! Snel reageren want op=op! Volkunststofstoel 5-standen stoel normaal 99.- leegver- koopprijs: 4 Volkunststof 5-standen sloelen van bekend merk a 125.- 500,- 4 Dikke kussens a 59,- 236,- 1 Ovale volkunststof tafel van bekend merk 135x90 cm 159,- ,4 Handige aanhang- tafeltjes a 20,- 80,- 975,- Deze 13-delige tuinset nu voor een leegverkoopprijs van slechts... 0? 595 4 Volkunststof verstelbare stoelen a 99.- 396,- 4 Kussens a 39.- 156,- 1 Volkunststof tafel 0 90 cm 89.- Bij aankoop van een komplete tuinset nü... als klap op de vuurpijl een - DEZE STUNTPRIJZEN MET INGEBOUWDE FLITSER 641,- Deze 9-delige tuinset nü voor een leegverkoopprijs van slechts... 349 V TEVENS SHOWMODELLEN MET SPEKTAKULAIRE Schitterende tuinstoel van bekende Franse fabrikant. Verstel- baar in rug- en_ Cr~ zithoogte. Normaal 159,- Nu met 50% Leegverkoop-" korting slechts... J.A. v.d. Goeskade 49, Goes tel. 01100-23060 Korte Geere 8. Middelburg, tel. 01180-28087 Openingstijden Donderdag koopavond. Maandag 13.00-18.00 uur. Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur. Zaterdag 9.00-17.00 uur

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 11