\erschoore SaNSJÉ: SPRINT Als Hans Kraay dus zes ton binnenbrengt is hij welkom «lil ILM DArmChOOL JAnViE3 SCHOOLTASSEN RUGZAKKEN 34.- Straatartiestendag Inschrijving nieuwe cursus vanaf 16 augustus WAARDEBON f 5,- KORTING JONG AMBON EN HET WIJ-GEVOEL Intratuin PETER KOMT J.P.A. Rossël tandprotheticus BINNENKORT IN DE LANGEVIELE TE MIDDELBURG COMBI BACK GROTE KANVAS RUGZAK ZWAAR KANVAS RUGZAK HAPPY BUCCANEER op 20/28 kleurvergroting. In 5 minuten klaar: - - van 9,50 nu voor4;bl Hij betaalde zelf de schade toen het eerste kampi oensschap van Jong Ambon in Britannia aan de Vlis- singse boulevard werd gevierd. „Ze hadden me nog gewaarschuwd. Of we zo'n dure receptie in Britan nia wel konden betalen", zegt (oom) Peter Titiheru. „We hadden zes kinderen. Van de kinderbijslag heb ik toen het tekort van f 300,- betaald". Onlangs opende Jong Ambon aan de rand van de Middel burgse sportvelden een eigen clubhuis. Een mijlpaal met een officiële receptie waar anecdotes als deze met een glimlach werden doorverteld. Boek over Jong Ambon PZC WEEKBLADEN Zakgeld Koninginnedag Treinkaping In deze krant veel Informatie over de splinternieuwe profclub vc Vlissingen die zaterdag de eerste betaalde wedstrijd speelt. Onder meer Ron van Dam werpt een blik op de ouverture. VC VLISSINGEN ZATERDAG BETAALD NIEUWE KUNSTGEBITTEN LET OP ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DE KRANT a5EESS3ÏHBEE^ DONDERDAG 16 AUGUSTUS LIVE-OPTREDEN RICK DEAN Soul/blues/calypso Rock jaren '50/'60 Aanvang 20.00 uur Toegang gratis OPEN 06.00 u. 's morgens - 01J30 u. 's nachts. Aagje Dekenstraat 5 4381 RM Vllsslngen Tel. 01184-12347 bij inlevering van deze bon. Geldig van 15 t/m 22 augustus 1990. Lange Geere 28 Middelburg. Tel. 01180-34225 91e JAARGANG NUMMER 33 15 AUGUSTUS 1990 Dankzij clubhuis eigen cultuur op peil houden Jong Ambon wil een boek gaan maken over wat er alle maal in die dertig jaar in en rond de club gebeurde. De sa menstellers zijn vooral op zoek naar krantenknipsels en foto's, maar ook ander mate riaal is welkom. Het boek wordt in twee de len geschreven. De periode van 1958 tot en met 1968 wordt onder de loep genomen en deel twee bevat de onder breking en de periode van heroprichting 1970 tot heden. Medewerkers aan dit boek zijn: Peter Titiheru, Joop Pari- nussa, het bestuur van Jong Ambon en Jimmy Pentury, die al eerder naam maakte met een boek over Rudy de Quel- joe. IF&&SB Oplage: 23.755. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Viissinger. Totale oplage 47.705 Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Oost-Souburgseweg 10. postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84245. Advertenties: Markt 51, postbus 5017, 4330 KA Middelburg, tel. 01180-81000. Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen, tel. 01184-84000. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 uur. De Faam en De Viissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. De 67-jarige Titiheru is oprichter van Jong Ambon en zo goed als onlosmakend verbonden met de club. Hij deed het belangrijkste administratieve werk. Ook de naam bedacht hij. „Op het eiland Java voetbalde ik bij een club met dezelfde naam". Bij de oprichting werden geen idealen nagestreefd. Het ging om sport en een nuttige vrijetijdsbeste ding. „We zaten toen in kampen, verspreid over de provincie. De jongens die wilden voetballen kwamen uit de kampen in Koude- kerke. Havendorp, de plaats waar nu de Olau Line is gevestigd, in Vlissingen was een kamp, in Se- rooskerke, Westkapelle, in Mid delburg en in Breskens". „Ik heb altijd veel hulp gehad van wijlen dominee Lawalata", voegt de senior van Jong Ambon er aan toe. Hij was de beschermheer. En: „Hij kon als oudere de jon gens toespreken. Ik was toen nog veel te jong. Naar hem luisterden ze in ieder geval. Hij kwam ook regelmatig naar wedstrijden kijken. Althans, als hij geen dienst moest voorgaan. We speelden namelijk meestal op zondag". „We begonnen met zo'n vijftien leden. Nou leden, ik gaf ze bij de KNVB op en ze bleken toen bij andere clubs te zitten. Ze hadden eerst overschrijving moeten aan vragen. Uiteraard wist ik dat alle maal niet. We waren nog maar amper in Nederland. De meeste Molukse jongeren kwamen bij ons voetballen omdat de contri butie laag was. We moesten die contributie wel op een kwartje per week houden. De meeste jongens zaten immers nog op school. En hun ouders hadden ook niet zoveel geld. Van de over heid kregen we drie gulden zak geld in de week". De eerste jaren van Jong Ambon kregen een gelukkig gesternte. De sportieve prestaties waren prima. „En de jongens voelden zich thuis bij Jong Ambon". Naast de voetbal werd een afde ling badminton en een afdeling volleybal opgericht. „We waren geloof ik de eerste badminton club hier in Zeeland. In 1968 is pas een badminton-afdeling van Marathon opgbericht. Ik werd daar trouwens gevraagd als trai ner". Dat gebeurde omdat hij tot, de Nederlandse top behoorde. „In 1956 en 1957 speelde ik samen met mijn broer Pieter m Haarlem m een internationaal toernooi. Zijn vrouw, die enkele maanden geleden tijdens een reis door In donesië plotseling overleed, had geen bezwaar. „Mijn vrouw zei nooit nee als het om sport ging" Peter Titiheru werd een begrip in de Zeeuwse badmintonwereld. Hoewel Peter Titiheru at 6 7 jaar oud is, tennist hij nog bijna dagelijks. Ook is hij een fervent biljarter en badmintont hij nog steeds. Sport houdt dus echt jong. FOTO EDUARD ENGEL Hij gaf les aan leden van een aan tal clubs die 'toen' als paddestoe len uit de grond rezen. Terug naar het voetbal verhaalt 'oom' Titiheru over de uitnodiging uit Veere. Daar trad Jong Ambon tussen 1953 (toen nog een 'wil de club') tot in het begin van de jaren zestig aan op Koninginne dag. De uitnodiging kwam van een arts in Veere die voor de Tweede Wereldoorlog op Ambon woonde en lid was van het Oran jecomité daar. „We namen onze eigen vlag mee en een Moluks fluitorkest speelde voor de wed- MIDZOMER VOORDEEL Let deze week op de oranje stickers. Ze bete kenen guldens, tientjes, honderdjes koudekerke Galqeweg 5. 01185-1623. strijd ons volkslied 'Hena masa waja'. We gingen met een bus. Die was altijd overvol. In Middel burg moesten de jongens en meisjes op de grond gaan zitten zodat de politie het niet zag". Jong Ambon won steeds. Steeds met grote cijfers. Peter Titiheru herinnert zich één uitslag van 11-1. Jong Ambon herdenkt dit jaar haar dertig jarig bestaan. Dat dit niet eerder gebeurde komt omdat de club tussen 1968 en 1970 was opgeheven. „Op initiatief van Bert Pentury ben ik weer op nieuw begonnen, weer in de vier de klas onderafdeling". Nu voetbalt de ploeg in de vierde klas van de KNVB en telt 188 le den. Die zijn verdeeld over 4 senio ren afdelingen, een A-, C-, E- en F- jeugdploeg en een dameselftal. Ongeveer tien procent van het le denbestand bestaat uit Hollandse jongens of meisjes. Dankzij het clubhuis kpn de onderlinge band sterker worden, hoewel de be kende feestavonden elders wor den gehouden. „Je kunt er wel een feestje bouwen of een bingo avond houden, maar meer niet. Het is te klein voor een grote feestavond". Terugkijkend komen ook de jaren zeventig aan de orde, de jaren van de treinkaping. Jong Ambon voetbalde toen met een rode band in de haren. „We spraken er niet over met onze tegenstan ders, maar de jongens voelden wel mee. De RMS-gedachte, die van een vrij Molukken, leefde na tuurlijk enorm. Die leeft trouwens nog steeds. Vooral onder de ouderen. Hoe het bij de jongeren zit weet ik niet precies". Uiteraard werd - en wordt - nog wel eens van discriminatie gesproken. Peter Titiheru bestrijdt dat fel. „Jong Ambon is niet alleen een etnische ploeg. Er zijn ook Hollandse jongens en meisjes lid. ledereen kan lid wor den". Toch blijft de etnische ach tergrond de basis voor de club. En dat moet - zo vindt een groot aantal leden - zo blijven. De Mo lukse gemeenschap kent een groot saamhorigheidsgevoel en heeft een eigen culturele achter grond. Per slot van rekening was het destijds een verplichte emi gratie. En dankzij het clubhuis kan het wij-gevoel op peil worden gehouden, klinkt het door met de uitdrukkelijke aantekening dat ie dereen welkom is. „Het is nooit de opzet geweest om met Jong Ambon een soort integratie proces op gang te zetten. Toch is het met de sportvereniging ge beurd", zegt hij tot slot. De ceremoniemeesters- en evenementencommissie VVV Mid delburg houdt zaterdag 18 augustus een Straatartiestendag. Vanaf 's morgens 11 tot 's middags 16 uur treedt een tiental groepen en artiesten op om het publiek in de Zeeuwse bin nenstad vermaken. Het gebeuren is op verschillende plaatsen in het winkelcentrum te vinden. Er komen twee goochelaars, een vuurvreter, improvisatie-toneel, straattekenaars, grimeurs voor kinderen, clowns en muzikale acts. Er is een prijs be schikbaar gesteld van 500 gulden voor de beste straatartiest of artiesten. Een deskundige jury zal na afloop de winnaar be kend maken. De bekendmaking vindt voor Hotel de Huifkar op de Markt in Middelburg plaats. De muzikale omlijsting van het gebeuren wordt verzorgd door de Lawaaiclub W.S.V.G. uit Bre da tussen 13 en 16 uur. Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 "Ontwikkelen gratis van alle door ons geleverde filmpjes* Piet de Jong Een goed begin is het halve werk. Dat spreekwoord heeft de voet balcombinatie Vlissingen op dit moment zeker niet op een tegel tje in de bestuurskamer staan. Zaterdag wordt halfbakken be gonnen in het betaald voetbal. Althans: het veld lag er begin de ze week nog armetierig bij. Of dat trammelant zal opleveren bij de KNVB? Gelaten stelt voorzit ter Piet de Jong vast, dat het aan het eind van de week allemaal pi- co bello in orde is. Dat is hem verzekerd. En bovendien: „Op ge geven moment moet je beginnen. Ook al heb je minimale voorzie ningen". En dan is er ook nog dat prille verleden waarin sponsors en bestuur met elkaar in de pers rol lebolden onder het parool: hoe meer ik de ander in het hemd zet, hoe beter het is. „We hadden dat kunnen voorkomen door aan ta fel met elkaar te praten", steekt De Jong de hand ook een beetje in eigen boezem. De Vlissingse voetbalcombinatie zet nu alles op alles om het blazoen te schonen en geld van sponsors binnen te krijgen. Zelfs de naam van Hans Kraay wordt genoemd als moge lijke geldronselaar. Zaterdag moet - ondanks alles - worden gevoetbald tegen RBC. De ooit beloofde stoeltjes zitten alleen op de overdekte tribune. Magertjes allemaal? De Jong geeft uitleg en vraagt om begrip bij de supporters. „Het is nu een vraag van de kip of het ei. Als we goed voetballen komt er veel publiek, dan krijgen we ook gemakkelijker toegang tot sponsors. Betaald voetbal spelen is hetzelfde als een bedrijf run nen. Als extra bieden we toch al toiletten en kramen waar een versnapering kan worden ge haald". Piet de Jong heeft een tijdje in de lappenmand gezeten. De nieren functioneren niet. Dankzij medi sche vindingen kwam hij er weer bovenop. Het 'bedrijf' Vlissingen ging verder, ook zonder hem. Sinds een paar weken zwaait hij weer de scepter. Toch kan elk moment een telefoontje komen van het ziekenhuis voor een nier transplantatie. Is het dan wel zo verantwoord om voorzitter te blij ven? „Ik sta mijn plaats graag af voor een beter iemand. Maar die moet dan wel echt beter zijn. Het bestuur moet nog worden aange vuld. Als er een nieuwe voorzitter komt, moet die naast zaken als bestuurservaring en representa tief zijn ook wortels in het zaken leven hebben. Die heb ik inderdaad zelf niet, maar ik ge loof wel dat zakelijk inzicht mij niet vreemd is. Goed communi ceren met de zakenwereld is be langrijk. En dat is tot nu toe redelijk gelukt". Vorige week werd tijdens de pes- conferentie het nieuwe zakelijke elan van vc Vlissingen gelan ceerd. Een commercieel manager en drie vertegenwoordigers moe ten op proviciebasis geld naar Vlissingen sluizen. Dat staat op de rails. Eén van de aanwezige journalisten liet de naam van Hans Kraay vallen. Die zou minstens zes ton voor Vlissingen kunnen ronselen, stond een dag later in Trouw. „Ik.wordt er gek over gebeld", zegt De Jong een dag later. Daar entegen lacht hij in zijn vuistje: „We gaan Kraay toch eens bellen. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 - VLISSINGEN Wie weet. En zes ton is altijd leuk meegenomen". Maandag werd bekend dat Kraay, onder meer presentator bij de sportprogram ma's van RTL Veronique, zater dag naar Vlissingen komt. Kraay staat bekend als iemand die sponsors binnen kan halen. Bij Feyenoord had hij succes met dat streven. De Jong denkt dat Vlissingen nog voor verrassingen gaat zor gen in het betaalde voetbal. „Denk maar eens aan de periode- titels. Zo is Emmen ook in de na- competitie gekomen. Niet dat ik verwacht na één seizoen met Vlissingen in de eredivisie te kun nen spelen. Zeker niet. Maar we voetballen nu op een heel ander niveau. Er spelen heel andere be langen mee". En dat is onder meer geld. De kleine sponsors, ondernemers uit de omgeving, laten het afweten. Daarvoor is de commercieel ma nager, Benno Renaud, onder meer binnen gehaald. Dat die on dernemers Vlissingen niet zo zien zitten heeft duidelijk met het re cente ordinaire geruzie tussen sponsors en bestuur te maken. De sfeer die toen is ontstaan heeft geleid tot twijfels over de professionele status van de rood- witten. Renaud noemt het in de PZC 'een missie' om dat ongeloof te veranderen. Kijken achter tralies, heet het nu in Vlissingen. Maar daartegen over zal de ploeg van Jo Jansen ongetwijfeld trachten het publiek te vermaken. Tijdens de oefen wedstrijd tegen Helmond Sport vorige week werd al een tip van de sluier opgelicht, hoewel Hil versum afgelopen zaterdag een brug te ver leek. Tegen Helmond Sport veerde het publiek op bij technische hoogstandjes van de semi-profs. Dat was een gelijk waardige tegenstander. Hilver sum werd mogelijk onderschat. En daar heeft de ploeg dan weer van geleerd. Als het aanstaande zaterdag tegen RBC echt om de knikkers gaat, zal de kersverse profploeg zeker trachten een visi tekaartje af te geven aan de me nigte. De Jong rekent op enkele duizenden toeschouwers voor die eerste wedstrijd. „En die moeten genieten". GOES MIDDELBURG ZIERIKZEE MIDDELHARNIS ^vXvXvlvXvXvlvXtXvlvX^XvXvX'XvXv varkensleer 5 vakken, oersterk EXTRA ZWAAR TUIGLEER tas voor vele jaren, met 5 jaar garantie op het leer en 2 jaar garantie op sloten en stiksels 2 voorvakken, met leer afgezet gewatteerde banden 2 voorvakken, met leer afgezet, gewatteerde banden in vele kleuren V. SSSSSSSSSSr? BBSBMWH IflM" il'lii/1'r Tl' i

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 1