Restauratie wandtapijten n Als Groeneveld met 1-uurservice komt, kunt u de klok erop gelijk zetten. Gun uw ogen Groeneveld Zeeuwse schaapskudde Schor St. Philipsland ontwerp-vergunningen van den ijssel te middelburg en kuzee te vlissingen Kanaalzone Z-Vlaanderen PZC-steunpunt Vlissingen-Centrum Informatieblad Het dagelijks bestuur van de provincie vraagt provinciale sta ten een aanvullend krediet van ruim drie miljoen gulden voor de restauratie van de Zeeuwse wandtapijten. IN HE IIO HP provinciale griffie TERRASSTOELEN Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Telefonische inlichtingen: 01184-84000 AUTOVERKOOPLIJN VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF I VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRIJF 1 Voor iedereen die niet van wachten houdt, heeft Groeneveld Alleen hij dubbelfocus en multifocale glazen komt meer O deze zomer heel prettig nieuws. Want als li in de maanden juli, augustus of september bij ons binnenloopt voor een nieuwe bril, ligt-ie een uurtje later al voor u klaar. Geslepen en wel. Alle enkelvoudige glazen. Deze supersnelle service geldt voor alle enkel voudige glazen met een sterkte van -4 tot +4, cylinder 1. Dus of u nou ontspiegeld glas neemt, of ontspiegeld kunststof met een hardings- kijken dan we in een enkel uur kunnen doen. Dus daarvoor zult u iets meer kiemende met ons moeten hebben. 1 uur werk, 1 jaar garantie. Onze 1-uurservice kost u natuurlijk geen cent extra. Sterker nog, u krijgt supe rieure Rodenstock glazen en een vol jaar garantie. En ook al houden we de klok heel goed in de gaten, voor het opmeten van uw ogen nemen 55/aar laag, binnen een uur staat uw nieuwe bril op uw neus. we als vanouds rustig de tijd. GROENEVELD Woensdag 8 augustus 1990 ABDIJ rammen, heideschapen en tes- selaars. De bedoeling is 65 swifterlam- meren te kopen en 60 tesse- laars. I\la kruising kunnen van de tesselaars weer swifters worden gekweekt. Een swifter- lam kost 350 gulden, een tesse- laar komt op 300 gulden. In totaal is daarom 40.750 gul den nodig, waarvan de stichting zeif 14.750 gulden kan opbren gen. Aan provinciale staten van Zee land en aan de gemeenteraad van Borsele (de kudde graast op Borsels grondgebied) is ge vraagd elk de helft van het tekort te dekken. De stichting wil het geld in jaarlijkse termijnen van 2.500 gulden terugebetalen. voorgesteld in te stern- De kamerse kooi, Nisse - onderkomen schaapskudde van Zeeuwse Provinciale staten wordt voor gesteld een renteloze lening van 13.000 gulden beschikbaar te stellen aan de stichting Zeeuw se Schaapskudde. Het geld moet worden gebruikt om de kudde te vervangen. De kudde is getroffen door de zwoegerziekte - een besmette lijke ziekte, die de ademhalings organen van de schapen ernstig aantast. Dit voorjaar bestond de kudde uit nog 160 schapen. Maar op dat moment liet het zich al aan zien, dat er nog 10 zouden moe ten worden verkocht. De nor male grootte van de kudde ligt tussen de 225 en 250 dieren. De afgelopen jaren is geprobeerd de ziekte het hoofd te bieden door de kudde sneller te verjon gen. Die pogingen zijn evenwel mislukt. De stichting wil nu in een jaar tijd de kudde omzetten door een ander schapenras - de swifter - aan te schaffen. De swifter is in Nederland gekweekt en het ras is beter bestand tegen de zwoe gerziekte dan de huidige kudde, die is gekweekt uit Vlaamse De staten wordt met de transactie men. De Zeeuwse schaapskudde heeft cultuurhistorische, recrea tieve en natuurwetenschappelij ke waarde. Door de begrazing van de dijken in de Zak van Zuid- Beveland, wat volgens een be- grazingsplan gebeurt, wordt de natuurlijke rijkdom van de dijken vergroot. Provinciale staten september. beslissen 21 Als zich een ongeluk voordoet bij Dow Benelux in Terneuzen is er een kans van 1 op 1 miljoen jaar, dat iemand in Boerengat aan de gevolgen van dat ongeluk overlijdt. Voor de oostelijke rand van Sluiskil geldt dezelfde kansberekening bij een ongeluk bij Hydro Agri. Dat staat in het informatieblad Onderzoek externe veiligheid. In het blad worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de veiligheid van bedrijven in de Kanaalzone. Het gaat in het bijzonder om de veiligheid buiten de fabrieksterreinen. Ook is onderzocht of en welke risico's er zijn bij het transport van goederen. De kans van 1 dode op 1 miljoen jaar bij een bedrijfsongeval is de grens die de provincies hanteren om de externe veiligheid van bedrij ven te kunnen bepalen. Bedrijven die de norm niet halen, krijgen tien jaar de tijd om er alsnog aan te voldoen. Welke maatregelen getrof fen moeten worden is nog niet duidelijk. Het onderzoek maakt deel uit van het project gebiedsgerichte bena dering Kanaalzone. In het kader van het project worden onderzoeken van verschillende aard gedaan. Als alle gegevens beschikbaar zijn, kan een afgewogen oordeel over het totaal worden gegeven. Het informatieblad Onderzoek externe veiligheid is gratis verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, postbus 6001, 4330 LA Mid delburg, 01180-31400. m DE FAAM - DE VLISSINGER IEUWS De Zeeuwse wandtapijten ver beelden de zeeslagen tegen de Spanjaarden. De eerste doeken werden geleverd in 1598: de slag bij Rammekens en de slag bij Lillo. In 1599 kwam de slag om Zierikzee erbij en in 1603 twee tapijten met de slag om Fort Den Haak. De leverantie werd in 1604 afgesloten met een schoorsteenkleed met het wapen van Zeeland, een portret van Prins Willem I en de wapens van de zes stemhebbende ste den: Vlissingen, Goes, Middel burg, Zierikzee, Tholen en Vee- Het aanvullende krediet van ruim 3,14 miljoen gulden heeft betrek king op de wandtapijten slag om Bergen op Zoom en slag om Fort Rammekens. Verwacht wordt, dat "Bergen op Zoom" in 1992 weer in Zeeland kan worden ten toongesteld en "Rammekens" rond 2002. De restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd in de Werk plaats tot herstel van antiek tex tiel in Haarlem. Dat veel tijd is gemoeid met de restauratie - steekje voor steekje - moge blij ken uit de opgave bij het staten- voorstel. Aan "Bergen op Zoom" is al ruim 105.000 uur gewerkt. Er zijn nog zo'n 12.000 uur te gaan. Voor "Fort Ramme kens" wordt ruim 159.000 uur werk gerekend, waarvan ruim de helft er op zit. Zeeland hoeft de kosten van de restauratie niet alleen te betalen. Zeventig procent komt voor re kening van het ministerie van welzijn, volksgezondheid en cul tuur en de gemeente Middel burg. De totale restauratiekosten voor de twee tapijten worden begroot op ruim 7,5 miljoen gulden. Eer der werd al een krediet van ruim 4,4 miljoen beschikbaar gesteld. De andere wandtapijten die al zijn gerestaureerd, hangen in het Zeeuws Museum in de Abdij in Middelburg. De collectie kan als onderdeel van de rondleidin gen door de Abdij worden be zichtigd, maar ook een afzon derlijk bezoek aan het museum is mogelijk. De openingstijden van het mu seum zijn dinsdag tot en met vrijdag van tien tot vijf uur en za- De stichting Het Zeeuwse Land schap kan ruim 66 hectare schor in de Oosterschelde, ten noorden van Sint Philipsland, kopen. De provincie wordt ge vraagd in de kosten te subsi diëren. Het Zeeuwse Landschap geeft aan, dat het om het laatste ge bied in het Slaak gaat, dat het nog niet in eigendom heeft. In het taxatierapport van het Bureau beheer landbouwgron den wordt vermeld, dat het westelijke deel van het aan te kopen schor is begroeid met gras en zilte planten. Het ooste lijke, lager gelegen deel heeft al leen zilte begroeiing. Het hele schor staat onder invloed van het gedempte tij van de Ooster schelde. Onderdeel van de koop is ook de aangrenzende zeedijk. Volgens het Bureau beheer landbouw gronden is hier sprake van een goed beweidbare zeedijk. Op termijn wil Het Zeeuwse Landschap beheersjacht voor het gebied instellen. Dat kan pas als de jachthuur is afgelopen, in de loop van 1994. De stichting kan het gebied voor bijna 390 duizend gulden kopen. De provincie wordt gevraagd de helft van de kosten - bijna 195 duizend gulden - als subsidie bij te dragen. In de onlangs gepresenteerde nota Veiligstelling natuurgebie den neemt het dagelijks bestuur van de provincie zich voor voortaan meer geld beschikbaar te stellen voor de aankoop van natuurgebieden. Op basis van dat standpunt wordt de statencommissies voor ruimtelijke ordening en voor terdag tot en met maandag van half twee tot vijf uur. De rondleidingen door de Abdij worden van maandag tot en met zaterdag georganiseerd om 13.30 en 15.00 uur. In augustus is er van dinsdag tot en met vrij dag om 11.00 uur een extra rondleiding. Provinciale staten beslissen 21 september over het aanvullend krediet voor de wandtapijten.BH bestuurszaken geadviseerd de subsidie te verlenen. De commissie voor ruimtelijke ordening heeft het voorstel 24 augustus op de agenda, de com missie bestuurszaken 31 au gustus. H De derde kamer uit gedeputeer de staten heeft dinsdag 14 au gustus drie zittingen. Aan de orde is de vraag wie voorzienin gen in en aan schoolgebouwen moet betalen: het schoolbe stuur of de gemeente. Twee schoolbesturen van bij zondere scholen zijn het er niet mee eens, dat de gemeentera den hen voor de kosten aan sprakelijk stellen. Zij hebben daarom beroep aangetekend bij gedeputeerde staten. Een gordijnrailconstructie voor de Louise de Colignyschool in Vlissingen is 10.40 uur onder werp van gesprek. Gehoord wor den de Vereniging protestants- christelijk basisonderwijs Vlis singen en het gemeentebestuur van Vlissingen. De stichting Katholiek onderwijs Westdorpe en het gemeente bestuur van Sas van Gent wor den in twee hoorzittingen ge hoord. In beide gevallen gaat het om basisschool De Kreeke in Westdorpe. Om 11.20 uur is het onderwerp vloerbedekking en om 11.40 uur een vouwwand. De hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het pro vinciehuis, Sint Pieterstraat 42, Middelburg. WÊ ■'é-z-j' -tv-;-. f ïiSitó Abdijnieuws is de informatierubriek van de provincie Zeeland. Redactie: bureau voorlichting Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg telefoon 01180-31402 lD fev-.r? Gedeputeerde Staten van Zeeland maken op grond van artikel 24 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne het volgend bekend. Aanvragen 1. Autobedrijf Van den IJssel te Middelburg heeft bij hen op 22 november 1989 een aan vraag om vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting, bestemd voor het bewaren, overladen, bewer ken, verwerken en vernietigen van autowrakken, op een perceel aan de Oostperkweg 6-8 te Middelburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie N, nr. 344. 2. Garagebedrijf Kuzee c.v. heeft bij hen op 5 september 1989 een aanvraag om een vergunning ingevolge de Afvalstoffenwet ingediend, voor het bewaren, bewerken en verwerken van autowrakken, op een perceel aan de Energieweg 6 te Vlissingen, ka dastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie R, nr. 2843 (ged). Ter inzage De aanvragen met bijlagen, de ontwerp-vergunningen (waarin opgenomen voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu) en overige stukken liggen voor een ieder ter inzage van 9 augustus 1990 tot en met 22 augustus 1990 op de volgende plaatsen en tijden: 1. in het gemeentehuis van Middelburg, op werkdagen van 8-12 uur en van 13-17 uur en iedere donderdagavond van 18-21 uur (na telefonische afspraak: 01180-75000, tst. 413). 2. in het gemeentehuis van Vlissingen, op werkdagen van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur en iedere woensdagavond van 17.15-20.15 uur (voor inzage op woensdagavond telefonisch afspreken: 01184-87204) 1. en 2. Op het bureau Milieuzaken van de provinciale griffie, Sint Pieterstraat 42 te Mid delburg, op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Na 22 augustus 1990, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden in gesteld tegen de verleende vergunning, liggen de stukken ter inzage op bovengenoemde plaatsen en wel op werkdagen van 9-12 en van 14-16 uur. Bezwaren De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kun nen tot en met 22 augustus 1990 bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Sint Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerpvergunningen. Tegelijktijd met het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek worden ingediend om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Middelburg, 8 augustus 1990. sint pieterstraat 42, postbus 6001, 4330 la middelburg, tel. 01180-31011 TE KOOP: 1E KLAS van f 250,- NU 175,- Blj aankoop van 4 stuks betaalt u 600,- Cratls thuisbezorgd (in Ned.) IDEE MEUBEL 01180-13100 U kunt hier terecht voor opgave advertenties PZC en de huis-aan-huisbladen Vlissinger/Faam; abonnementen PZC; berichten en interne post voor doorzenden aan alle afdelingen hoofdkantoor PZC, Oostsouburgseweg. Een Belg verkoopt hem sneller Tel. 01155-3191 van 10.00 uur tot 22.00 uur Voor uw TOEKOMST EN/OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffeeshop, restaurant, hotel of een gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken? In de week van 10 tot 16 september starten de avondcursussen weer in MIDDELBURG in Café Restaurant De Blauwe Haan en in GOES in Café Flora. Al meer dan 30 jaar gedegen en betrouwbare opleidingen. Examens 3 en 4 januari 1991, rijkserkende SVH-diploma's. Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven. Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd. Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond van de wet op de erkende onderwijsinstellingen, waardoor - ongeacht de leeftijd - afhankelijk van uw inkomen, gehele of gedeeltelijke vergoeding van cursuskosten en examengeld mogelijk is. OPTICIENS Middelburg, Large Delft 24. Goes. Lange Vorststraat 106. Vlissingen. Lange Zelke 93

Krantenbank Zeeland

de Faam | 1990 | | pagina 9